Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2018 Páx. 30160

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pretende fomentar a colaboración das empresas no desenvolvemento da formación profesional do sistema educativo, co obxecto de adecuar as ensinanzas dos ciclos formativos ás necesidades específicas de formación que demandan as empresas.

O Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, regula, entre outras cuestións, determinados aspectos da formación profesional dual, que combina os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro de formación.

A disposición adicional segunda do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, determina que a consellería con competencias en materia de educación promoverá a colaboración coas empresas e as entidades empresariais e, en particular, coas máis implicadas en sectores clave da economía galega e as relacionadas cos sectores emerxentes. Esta colaboración ten como finalidade, entre outras, a posibilidade de impartir módulos profesionais incluídos en títulos de formación profesional ou módulos formativos incluídos en certificados de profesionalidade nas instalacións das empresas, co fin de garantir que a formación se realice cos equipamentos propios da actividade, así como a actualización profesional.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Na súa virtude, co fin de pór en funcionamento proxectos de formación profesional dual de carácter experimental en colaboración con diversas entidades, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto a autorización e a implantación de proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional polo réxime de persoas adultas en centros educativos, en colaboración con diversas entidades (código de procedemento ED513A). Estes proxectos combinan os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro de formación.

2. A relación de centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras nas que se autorizan os proxectos de formación profesional dual establécese no anexo II.

3. A distribución de módulos para cada ciclo formativo e curso escolar establécese no anexo III.

Artigo 2. Requisitos das persoas solicitantes

Para poderen acceder a estes proxectos de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:

a) Ter entre dezaoito (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo.

b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.

c) Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.

d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.

e) Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Artigo 3. Lugar e prazo de presentación de solicitude

1. Cada solicitante presentará unha única solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran no anexo II e irá dirixida á dirección do centro educativo.

2. Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición.

3. Este modelo de solicitude estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.gal, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp.

4. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 25 de xuño ata as 13.00 horas do día 3 de xullo de 2018.

Artigo 4. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán presentar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.

b) No caso de non ter realizados os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

2. A documentación complementaria presentarase nalgún dos centros educativos que figuran no anexo II.

Artigo 5. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos no documento de identidade (DNI ou NIE) da persoa solicitante.

2. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 6. Procedemento de admisión e matrícula

1. O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:

a) Na primeira fase, o centro educativo, logo de analizar a documentación presentada e verificar os requisitos das persoas solicitantes, fará pública no taboleiro de anuncios, o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes, a relación provisional de persoas solicitantes, ordenada alfabeticamente, con indicación do requisito de acceso ao ciclo formativo.

Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp.

Contra esta listaxe, o alumnado solicitante poderá presentar ante a dirección do centro a correspondente reclamación no prazo de dous días hábiles desde tal publicación.

Logo de resolver as reclamacións presentadas, no prazo de dous días hábiles desde a finalización do prazo de presentación de reclamacións, publicarase no taboleiro de anuncios do centro educativo e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp a listaxe coa relación definitiva de persoas solicitantes. Así mesmo, o centro educativo procederá na mesma data ao envío da devandita listaxe á entidade colaboradora.

b) Na segunda fase, a entidade colaboradora, a partir da listaxe facilitada polo centro educativo, seleccionará as persoas que teñan o perfil que mellor se adapte ás características da actividade propia da empresa, que non poderán exceder o número máximo de alumnado a que se refire o punto 1 do artigo 7 desta orde. A empresa comunicará ao alumnado os criterios e os procedementos utilizados na selección con anterioridade á súa realización.

Estas actuacións serán realizadas por persoal da empresa xunto cunha persoa representante do centro educativo, de xeito que a selección poida garantir que se cubra o número mínimo de prazas que a empresa se comprometa a acoller nas súas instalacións.

O período de selección das persoas por parte da empresa rematará o día 13 de xullo.

Finalizado o período de selección, no seguinte día hábil, o centro educativo publicará no taboleiro de anuncios a listaxe de persoas admitidas, a listaxe de persoas en espera ordenadas por orde de prioridade e a listaxe de persoas non seleccionadas.

Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp.

2. A partir do seguinte día hábil desde a publicación das listaxes a que se refire o punto anterior e ata o día 24 de xullo, as persoas admitidas deberanse matricular na secretaría do centro correspondente.

3. A publicación de calquera listaxe do procedemento de admisión terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra a relación definitiva de solicitantes a que se refire o punto 1, alínea a), e contra as listaxes de persoas admitidas a que se refire o punto 1, alínea b), as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada, no prazo máximo dun mes, ante a persoa titular da xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 7. Prazas ofrecidas e número mínimo de solicitudes de matrícula

1. O número máximo de alumnos e alumnas con matrícula no proxecto experimental de formación profesional dual será o establecido nos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente; en todo caso, será como máximo de trinta alumnos/as por ciclo formativo.

Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual.

2. A autorización da oferta do proxecto experimental de formación profesional dual quedará condicionada a que exista un número mínimo de doce persoas seleccionadas. Un número menor de persoas seleccionadas exixe a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento este proxecto experimental de formación profesional dual, e mentres que non se dispoña desta autorización non se poderá formalizar matrícula ningunha.

Artigo 8. Acordos específicos

1. Os centros educativos que imparten ciclos formativos na modalidade de formación profesional dual subscribirán acordos específicos para o desenvolvemento da formación en centros de traballo.

Os acordos deberanse formalizar por escrito e estarán asinados polo director ou a directora do centro educativo e pola persoa que teña a representación legal do centro de traballo pertencente á entidade colaboradora que asinou o convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a implantación da formación profesional dual.

Asinarase un acordo por cada curso escolar e por cada grupo de alumnado que realice a súa formación nun mesmo centro de traballo, identificando o alumnado e os módulos profesionais obxecto de formación, e o titor ou a titora do centro de traballo.

A duración do acordo coincidirá co período de formación establecido para cada curso escolar no convenio subscrito entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente. Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual.

A dirección do centro educativo, quince (15) días antes do inicio da actividade formativa no centro de traballo, remitiralles aos servizos de Inspección educativa das respectivas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria unha copia do acordo. Os servizos de inspección trasladarán esta información á Inspección de Traballo. As modificacións e as baixas que se produzan nos acordos de colaboración tamén se comunicarán aos servizos de Inspección educativa para o seu traslado á Inspección de Traballo.

O acordo específico para o desenvolvemento da formación será obtido mediante a aplicación www.edu.xunta.es/fct.

Artigo 9. Obxecto e modalidade de desenvolvemento da formación profesional dual

1. Os proxectos experimentais de formación profesional dual desta orde realízanse consonte o establecido no Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, e teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e das traballadoras nun réxime de alternancia da actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa recibida no marco do sistema educativo.

2. A actividade formativa inherente a estes proxectos será a necesaria para a obtención do título de técnico ou técnico superior correspondente, sen prexuízo de poder incluír formación complementaria para dar resposta tanto ás necesidades do alumnado como ás necesidades das empresas.

3. Estes proxectos de formación profesional dual desenvolveranse, consonte o establecido no artigo 3.1, alínea b), do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, a través da modalidade de formación compartida entre o centro educativo e a empresa, que consiste en que a empresa facilite os espazos, as instalacións e/ou as persoas expertas para impartir parcialmente determinados módulos profesionais. No centro educativo, os módulos profesionais serán impartidos polo profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de profesorado técnico de formación profesional, segundo proceda, das especialidades establecidas no currículo correspondente.

Artigo 10. Plan de formación e aprendizaxe

1. Estes proxectos de formación profesional dual terán unha duración como máximo de tres anos e impartiranse de acordo coa distribución de módulos do anexo III para cada ciclo formativo e curso escolar.

2. Estes proxectos incorporarán, entre outros aspectos, a programación para cada un dos módulos profesionais consonte o establecido no artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, que recollerá as actividades que cumpra realizar no centro educativo e na empresa, así como o calendario, a xornada e os horarios en que se realizará a actividade laboral na empresa e a correspondente actividade formativa.

3. A distribución da formación curricular, a distribución global do proxecto, a temporalización dos módulos profesionais, a adquisición por parte do alumnado de cualificacións e unidades de competencia, e a especificación das horas de formación que se realizarán no centro educativo e na empresa para cada módulo profesional están recollidas en cada un dos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente. Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual.

4. O alumnado que estea a realizar un ciclo formativo pola modalidade dual disporá dun plan de formación e aprendizaxe individualizado, que será o instrumento que permita realizar o seguimento da formación do alumnado e facilitará a súa avaliación.

O plan de formación e aprendizaxe individualizado incluirá:

a) O ciclo formativo en que estea matriculado o alumnado.

b) A identificación do alumno ou a alumna, do titor ou a titora do centro de traballo e do profesor ou a profesora que exerza a titoría.

c) Para cada un dos módulos en que estea matriculado o alumno ou a alumna, os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación que serán obxecto da actividade formativa na empresa, e que foron seleccionados entre os que figuran no currículo do ciclo.

O titor ou a titora da empresa, ao finalizar a actividade formativa, incluirá no informe de formación e aprendizaxe individualizado unha valoración por cada módulo formativo en termos de «favorable» ou «non favorable».

A avaliación do alumnado será responsabilidade do profesorado dos módulos profesionais do centro educativo, tendo en conta as achegas dos titores ou as titoras da empresa e o resultado das actividades desenvolvidas nesta. A valoración do grao de consecución dos resultados de aprendizaxe establecidos no currículo do ciclo formativo farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo profesional.

O plan de formación e aprendizaxe individualizado será obtido mediante a aplicación www.edu.xunta.es/fct.

Logo de finalizada a actividade formativa, o plan individualizado débelle ser entregado ao alumnado.

Artigo 11. Titoría

1. A entidade colaboradora designará unha persoa como titor ou titora que, entre outras cousas, será responsable do seguimento da actividade formativa e da comunicación co centro de educativo.

2. O centro educativo designará unha persoa como titor ou titora do grupo de alumnado que, ademais das funcións que se establecen no artigo 21 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, será responsable da coordinación do equipo docente e será a interlocutora coa empresa para o desenvolvemento da actividade formativa.

3. A actividade formativa na empresa e no centro educativo será coordinada polos titores e as titoras mediante reunións de control cunha frecuencia mínima mensual, nas cales se realizará o seguimento de cada alumno ou alumna.

Artigo 12. Avaliación

1. A avaliación do alumnado será responsabilidade do profesorado dos módulos profesionais do centro educativo, tendo en conta as achegas das persoas expertas da empresa e o resultado das actividades desenvolvidas nesta. A valoración do grao de consecución dos resultados de aprendizaxe establecidos no currículo do ciclo formativo farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo profesional.

2. Ao longo do período formativo correspondente, o profesorado de cada módulo realizará un seguimento do desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe de conformidade co artigo 23 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, utilizando para iso os instrumentos e os procedementos de recolla de información previamente establecidos na programación dos módulos. Para tal fin, poderase establecer un plan individualizado por alumna ou alumno.

3. A avaliación final de módulos de cada ano do proxecto corresponderase sempre co remate do período formativo dos módulos realizados no centro educativo e na empresa.

Artigo 13. Módulo de formación en centros de traballo

Cando finalice o proxecto de formación profesional dual, o alumnado que superase todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente que compoñen o proxecto quedará exento da realización do módulo de formación en centros de traballo.

Artigo 14. Continuidade no proxecto de formación profesional dual por parte do alumnado

1. Para poder continuar no proxecto de formación profesional dual, o alumnado seleccionado deberá superar a totalidade dos módulos profesionais do ciclo formativo correspondente previstos para cada curso académico segundo o plan de formación que se establece no anexo III desta orde. Non obstante, poderase continuar sen cumprir o anterior requisito por razóns debidamente motivadas e con autorización da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

2. Así mesmo, o alumnado será excluído do proxecto de formación dual nos seguintes casos:

a) Por faltas repetidas de asistencia e/ou puntualidade non xustificadas.

b) Por actitude incorrecta, atendendo ao código disciplinario da empresa, ou por falta de aproveitamento.

c) Para o alumnado con contrato de formación e aprendizaxe, pola extinción do contrato por calquera das causas que se establecen no artigo 13 do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

3. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o artigo 32 do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, articulará as medidas necesarias para que ao alumnado que non supere algún módulo e non sexa excluído do proxecto por algún dos casos recollidos nas alíneas a) e b) do punto anterior, se lle facilite a continuación das ensinanzas do ciclo correspondente.

4. O alumnado que cumpra as condicións para continuar no proxecto nos cursos seguintes terá praza garantida e deberá entregar a solicitude de reserva para cada curso académico no prazo ordinario establecido na normativa.

5. Coa solicitude entenderase que o alumnado solicita a matrícula na totalidade dos módulos ofrecidos, segundo o plan de formación que se establece no anexo III desta orde. No derradeiro curso do proxecto, ademais destes módulos, o alumnado deberase matricular do módulo de «Formación en centros de traballo» e, no caso dos ciclos de grao superior, do módulo de «Proxecto».

Artigo 15. Módulo de «Proxecto dos ciclos formativos de grao superior»

Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora do módulo de «Proxecto dos ciclos formativos de grao superior», este módulo profesional desenvolverase durante o derradeiro ano dos proxectos de formación profesional dual.

Artigo 16. Módulos profesionais xa superados ou validados

1. O alumnado que superase ou validase un módulo profesional do ciclo formativo solicitado por ter realizado outro ciclo formativo ou ter acreditada algunha unidade de competencia deberá asistir á totalidade das actividades, profesionalizadoras ou formativas, que cumpra realizar na empresa.

2. En materia de validacións atenderase ao establecido na súa normativa reguladora.

Artigo 17. Protección de datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Alumnado», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante esta mesma secretaría xeral técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretaría Xeral Técnica, Edificio Administrativo San Caetano, s/n,15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxfp@edu.xunta.es.

Artigo 18. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Para calquera outro trámite distinto da presentación da solicitude, a sede electrónica da Xunta de Galicia ten ao dispor das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición adicional primeira. Prazas ofrecidas polo réxime de persoas adultas

Unha vez rematado o proceso de matrícula nos ciclos formativos no período extraordinario de setembro, no caso que o centro educativo teña autorizados os mesmos módulos polo réxime para as persoas adultas que os autorizados no proxecto de formación profesional dual, poderanse adxudicar prazas polo réxime de persoas adultas, ata completar o número máximo de prazas que se ofrecen con carácter xeral para este tipo de ensino, ás persoas da listaxe de espera coa orde de prioridade establecida. Estas persoas recibirán a formación dos módulos profesionais do ciclo formativo exclusivamente no centro educativo co mesmo itinerario de formación que o establecido para o proxecto de formación profesional dual e poderán, se a empresa o considera e nas condicións que se determinen, incorporarse ao proxecto de formación profesional dual se houber algunha vacante.

Disposición adicional segunda. Ordenación académica e avaliación do alumnado

Todos os aspectos relativos á ordenación académica e á avaliación sobre formación profesional inicial non recollidos nesta orde rexeranse polas normas que con carácter xeral regulan as ensinanzas de formación profesional do sistema educativo.

Disposición adicional terceira. Solicitude de admisión a ciclos formativos no prazo ordinario e simultaneamente nos proxectos de formación profesional dual

As persoas que participen no procedemento de admisión e matrícula para os proxectos de formación profesional dual autorizados nesta orde tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia, no prazo ordinario de xuño e xullo de 2018. Neste caso:

a) As persoas non seleccionadas nos proxectos de formación dual seguirán no procedemento de admisión a ciclos formativos e, de ser o caso, poderáselles adxudicar unha praza para que posteriormente realicen a matrícula nos prazos establecidos.

b) As persoas que figuren como admitidas en calquera dos proxectos de formación dual na listaxe a que se fai referencia na alínea 1.b) do artigo 6 desta orde están a renunciar expresamente a seguir no procedemento de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia; non serán adxudicadas e non poderán formalizar matrícula ningunha nestes réximes ou modalidades.

Disposición adicional cuarta. Proxectos que dan lugar a unha dobre titulación

O alumnado matriculado en proxectos de formación profesional dual que dean lugar a unha dobre titulación non precisará contar coa autorización de matrícula simultánea en dous ciclos formativos a que se fai referencia no artigo 6 da Orde do 12 de xullo de 2011.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento e execución

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO II

Centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras
en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual

Código
de centro

Centro educativo

Código
de ciclo

Ciclo formativo

Entidade colaboradora

15024513

CIFP Someso

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

Malasa Grupo, S.L.

MMAM01

Carpintaría e Moble

Malasa Grupo, S.L.

STMV01

Automoción

Coper, S.A.

Algupibe, S.L.

Zina Móvil, S.A.

Automóviles y Recambios de la Grela, S.A.

Finisterre Motor, S.L.

Hyupersa Vigo, S.L.U.

Báltico Automoción Pérez Rumbao, S.A.

Bétula Cars, S.L.

Inturasa-Pérez Rumbao, S.A.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

MHOT01

Cociña e Gastronomía

Paradores de Turismo de España, S.A.

MHOT02

Servizos en Restauración

Paradores de Turismo de España, S.A.

SHOT04

e SHOT05

Dobre titulación en Dirección de Cociña e en Dirección de Servizos de Restauración

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

15005269

IES Urbano Lugrís

SELE01

Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Gas Natural SDG, S.A.

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

SIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

Indra Sistemas, S.A.

SIFC02

Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Indra Sistemas, S.A.

15005749

IES Universidade Laboral

MMAP03

Navegación e Pesca de Litoral

Pesquera Benquerencia, S.L.

Pesquera Rodríguez Parapar, S.L.U.

Álvarez e Hijos, S.A.

Pesquera Socio, S.L.

Pesquera Parrocha, S.L.

Pesquera Koiro, S.L.

Fumeiro de Celeiro, S.L.

Antonio Santos Alonso, S.L.

Pesquera Lucense, S.A.

López Candia, S.A.

Regal Pesca Atlántico, S.L.

Pesquerías del Buen Viaje, S.L.

Pesquera Boer, S.L.

Pesquera Joralca, S.L.

Alegrín, S.L.

Silure Pesca, S.L.

Hermanos García Yáñez, S.L.

Pesqueras Novo, S.L.

Pesquera Brisca, S.L.

Regal Pesca Litoral, S.L.

Puerto de Celeiro, S.A.

MMAP04

Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións

Pesquera Benquerencia, S.L.

Pesquera Rodríguez Parapar, S.L.U.

Álvarez e Hijos, S.A.

Pesquera Socio, S.L.

Pesquera Parrocha, S.L.

Pesquera Koiro, S.L.

Fumeiro de Celeiro, S.L.

Antonio Santos Alonso, S.L.

Pesquera Lucense, S.A.

López Candia, S.A.

Regal Pesca Atlántico, S.L.

Pesquerías del Buen Viaje, S.L.

Pesquera Boer, S.L.

Pesquera Joralca, S.L.

Alegrín, S.L.

Silure Pesca, S.L.

Hermanos García Yáñez, S.L.

Pesqueras Novo, S.L.

Pesquera Brisca, S.L.

Regal Pesca Litoral, S.L.

15006754

CIFP Ferrolterra

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

Windar offshore, S.L.

Malasa Grupo, S.L.

MIMA02

Instalacións de Produción de Calor

Gas Natural SDG, S.A.

SFME01

Programación da Produción en Fabricación Mecánica

Navantia, S.A.

SFME03

Deseño en Fabricación Mecánica

Navantia, S.A.

SMAM01

Deseño e Amoblamento

Grupo Cándido Hermida, S.L.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

SELE01

Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

MMAM01

Carpintaría e Moble

Carpintería Ramón García, S.L.

STMV01

Automoción

Autos Patiño Noia, S.L.

Automóviles Sánchez, S.A.

Galicia Distribucción de Automóviles, S.A.

Álvaro Hermida, S.L.

Pérez Rumbao Car, S.L.

Varela Motor, S.L.

Volkswagen Group España Distribución, S.A.

José María Arrojo Adegunde, S.A.

Vehículos Pérez Rumbao, S.A.

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

Yáñez, S.L.

SELE04

Mantemento Electrónico

Televés, S.A.

SFME02

Construcións Metálicas

Aluminios Cortizo, S.A.U.

15016000

CIFP Compostela

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

27003175

IES Val do Asma

SADG01

Administración e Finanzas

Citadel, S.L.U.

SHOT02

Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

Hotusa Hotel, S.A.

Restel, S.A.

SIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

Roomleader, S.A.

IGM Web, S.L.

27020562

IES de Foz

SHOT04

e SHOT05

Dobre titulación en Dirección de Cociña e en Dirección de Servizos de Restauración

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

27015773

IES Muralla Romana

SIMP01

Estética Integral e Benestar

Inversiones Hoteleras de Galicia, S.L.

27016455

IES Sanxillao

MHOT02

Servizos en Restauración

Inversiones Hoteleras de Galicia, S.L.

27006528

CIFP As Mercedes

SENA02

Enerxías Renovables

Energías Renovables Operación Mantenimiento, S.L.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

SMAM01

Deseño e Amoblamento

Maderas Besteiro, S.L.

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

MAGA04

Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

Carronza, S.L.

Maderas Argimiro, S.L.

Maderas Masma, S.L.

Maderas Naciente, S.L.

Maderas Patricio, S.L.

Maderas Villapol, S.A.

Maderera de Cospeito, S.L.

Obras y Viales Teixeira, S.L.

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Tojeiro y Vidal, S.L.

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Construcción Obras y Viales Teixeira, S.L.

27020793

CIFP Porta da Auga

MTMV03

Electromecánica de Maquinaria

Agro Forestal Rouco, S.L.U.

Talleres El Fondrigo, S.A.

Cooperativas Lácteas Unidas Clun, S.C.G.

Talleres Ramón Castro, S.L.

Logmax Ibérica, S.L.

Centro Técnico Maquinaria Forestal, S.L.

32009131

IES Universidade Laboral

MTMV01

Carrozaría

Unidad de Vehículos Industriales, S.A.

32016285

IES de Vilamarín

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

MTMV03

Electromecánica de Maquinaria

Tecnor Lalín Maquinaria, S.L.

Palas Ourense

Aira Sociedad Cooperativa Gallega

Maquinaria para Excavaciones de Galicia, S.L.

Maxideza, S.L.

Hermanos Toimil García, S.L.

36020064

CIFP Carlos Oroza

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

SHOT04

e SHOT05

Dobre titulación en Dirección de Cociña e en Dirección de Servizos de Restauración

Eurostars Hotel Company, S.L.U.

36020362

IES de Valga

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

Alfogar, S.L.

Eslabesa Building Systemas, S.A.U.

Curvados Anros, S.L.

Gama e Hijos, S.L.

Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L.

Maimbar XXI, S.L.

Fundivisa, S.A.

Talleres Old de Carpintería Metálica, S.L.

Tune Eureka, S.A.

36013448

CIFP Manuel Antonio

SQUI03

Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns

Lonza Biologics Porriño, S.L.

CZ Veterinaria, S.A.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

Nodosa, S.L.

Pipeworks, S.L.

Urkira OX, S.L.

STMV01

Automoción

Coper, S.A.

Algupibe, S.L.

Zina Móvil, S.A.

Automóviles y Recambios de la Grela, S.A.

Finisterre Motor, S.L.

Hyupersa Vigo, S.L.U.

Báltico Automoción Pérez Rumbao, S.A.

Inturasa-Pérez Rumbao, S.A.

Bétula Cars, S.L.

36011634

IES Politécnico de Vigo

SIMA03

Mecatrónica Industrial

Benteler Automotive Vigo, S.L.

MIMA03

Mantemento Electromecánico

Benteler Automotive Vigo, S.L.

36011579

IES A Guía

SCOM03

Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Media Markt Saturn Administración, S.A.U.

36013771

IES Fermín Bouza Brey

SIMA03

Mecatrónica Industrial

Conserveras del Noroeste, S.A.

Conservas Daporta, S.L.

Conservas Selectas de Galicia, S.L.U.

Anfaco-Cecopesca

Mascato Salvaterra, S.L.

Cefrico, S.L.

Depuradora Moluscos La Sirena, S.L.

Escurís, S.L.

Ignacio González Montes, S.A.

36019529

IES Ribeira do Louro

SELE04

Mantemento Electrónico

Servizos Eléctricos Abelmar, S.A.

Digafer, S.A.

CTAG

ANEXO III

Plan de formación dos ciclos formativos autorizados para os proxectos
de formación profesional dual

Código de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Curso

Código de módulo

Módulo

15024513

CIFP Someso

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

2018/19

MP0007

Interpretación gráfica

MP0091

Trazado, corte e conformación

MP0092

Mecanizado

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0096

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

MP0095

Montaxe

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MMAM01

Carpintaría e Moble

2018/19

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0539

Solucións construtivas

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0543

Documentación técnica

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

STMV01

Automoción

2018/19

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0299

Formación e orientación laboral

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

2019/20

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

MP0296

Estruturas do vehículo

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

15027897

CIFP Paseo das Pontes

MHOT01

Cociña e Gastronomía

2018/19

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos

MP0047

Técnicas culinarias

MP0049

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0028

Sobremesas en restauración

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0048

Produtos culinarios

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

MHOT02

Servizos en Restauración

2018/19

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

MP0156

Inglés

MP0157

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

SHOT04

Dirección de Cociña

2018/19

MP0179

Inglés

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0506

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0502

Gastronomía e nutrición

2020/21

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0500

Xestión da produción en cociña

SHOT05

Dirección de Servizos de Restauración

2018/19

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

2019/20

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

2020/21

MP0511

Sommelier

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

15005269

IES Urbano Lugrís

SELE01

Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

2018/19

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0527

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

SIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

2018/19

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0484

Bases de datos

MP0485

Programación

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

2019/20

MP0483

Sistemas informáticos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

SIFC02

Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

2018/19

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0483

Sistemas informáticos

MP0484

Bases de datos

MP0485

Programación

MP0487

Contornos de desenvolvemento

2019/20

MP0486

Acceso a datos

MP0488

Desenvolvemento de interfaces

MP0489

Programación multimedia e dispositivos móbiles

MP0490

Programación de servizos e procesos

MP0491

Sistemas de xestión empresarial

MP0493

Formación e orientación laboral

MP0494

Empresa e iniciativa emprendedora

15005749

IES Universidade Laboral

MMAP03

Navegación e Pesca de Litoral

2018/19

MP1027

Técnicas de navegación e comunicacións

MP1029

Pesca de litoral

MP1032

Seguridade marítima

MP1033

Atención sanitaria a bordo

MP1035

Técnicas de manobra

MP1036

Estabilidade, trimaxe e estiba do buque

2019/20

MP0156

Inglés

MP1028

Procedementos de garda

MP1030

Despacho e administración do buque

MP1034

Instalacións e servizos

MP1037

Formación e orientación laboral

MP1038

Empresa e iniciativa emprendedora

MMAP04

Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións

2018/19

MP1032

Seguridade marítima

MP1033

Atención sanitaria a bordo

MP1172

Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar

MP1173

Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e embarcacións

MP1175

Mantemento das instalacións e máquinas eléctricas en buques e embarcacións

2019/20

MP0156

Inglés

MP1174

Regulación e mantemento de automatismos en buques e embarcacións

MP1176

Instalación e mantemento de maquinaria de frío e climatización en buques e embarcacións

MP1177

Procedementos de garda de máquinas

MP1178

Formación e orientación laboral

MP1179

Empresa e iniciativa emprendedora

15006754

CIFP Ferrolterra

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

2018/19

MP0007

Interpretación gráfica

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

MP0095

Montaxe

2019/20

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0091

Trazado, corte e conformación

MP0092

Mecanizado

2020/21

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MIMA02

Instalacións de Produción de Calor

2018/19

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

2019/20

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

2020/21

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

MP0394

Formación e orientación laboral

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

SFME01

Programación da Produción en Fabricación Mecánica

2018/19

MP0007

Interpretación gráfica

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0164

Execución de procesos de fabricación

MP0166

Verificación de produtos

MP0168

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0002

Mecanizado por control numérico

MP0161

Fabricación asistida por computador (CAM)

MP0163

Programación da produción

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

MP0169

Empresa e iniciativa emprendedora

SFME03

Deseño en Fabricación Mecánica

2018/19

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

MP0427

Deseño de produtos mecánicos

MP0429

Deseño de moldes e modelos de fundición

MP0432

Técnicas de fabricación mecánica

MP0434

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0428

Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación

MP0430

Deseño de moldes para produtos poliméricos

MP0431

Automatización da fabricación

MP0435

Empresa e iniciativa emprendedora

SMAM01

Deseño e Amoblamento

2018/19

MP0982

Procesos en industrias de carpintaría e moble

MP0983

Fabricación en carpintaría e moble

MP0984

Representación en carpintaría e moblaxe

MP0987

Automatización en carpintaría e moble

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

MP0990

Xestión da produción en carpintaría e moble

2019/20

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

MP0992

Formación e orientación laboral

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

SELE01

Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

2018/19

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0527

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

MMAM01

Carpintaría e Moble

2018/19

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0539

Solucións construtivas

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0543

Documentación técnica

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

SELE04

Mantemento Electrónico

2018/19

MP1051

Circuítos electrónicos analóxicos

MP1052

Equipamentos microprogramables

MP1058

Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos

MP1061

Formación e orientación laboral

2019/20

MP1053

Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións

MP1054

Mantemento de equipamentos de voz e datos

MP1055

Mantemento de equipamentos de electrónica industrial

MP1056

Mantemento de equipamentos de audio

MP1057

Mantemento de equipamentos de vídeo

MP1059

Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

MP1062

Empresa e iniciativa emprendedora

SFME02

Construcións Metálicas

2018/19

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

MP0246

Deseño de construcións metálicas

MP0248

Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas

MP0251

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0163

Programación da produción

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

MP0247

Definición de procesos de construcións metálicas

MP0249

Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas

MP0252

Empresa e iniciativa emprendedora

STMV01

Automoción

2018/19

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

2019/20

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

MP0296

Estruturas do vehículo

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0299

Formación e orientación laboral

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

15016000

CIFP Compostela

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

2018/19

MP0173

Márketing turístico

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0176

Recepción e reservas

MP0179

Inglés

MP0182

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0175

Xestión do departamento de pisos

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0178

Comercialización de eventos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

27003175

IES Val do Asma

SADG01

Administración e Finanzas

2018/19

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

2019/20

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

MP0656

Simulación empresarial

MP0658

Formación e orientación laboral

SHOT02

Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

2018/19

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0179

Inglés

MP0383

Destinos turísticos

MP0384

Recursos turísticos

MP0398

Venda de servizos turísticos

2019/20

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0173

Márketing turístico

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0397

Xestión de produtos turísticos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0401

Formación e orientación laboral

MP0402

Empresa e iniciativa emprendedora

SIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

2018/19

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0484

Bases de datos

MP0485

Programación

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

2019/20

MP0483

Sistemas informáticos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

27020562

IES de Foz

SHOT04

Dirección de Cociña

2018/19

MP0179

Inglés

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0506

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0502

Gastronomía e nutrición

2020/21

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0500

Xestión da produción en cociña

SHOT05

Dirección de Servizos de Restauración

2018/19

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

2019/20

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

2020/21

MP0511

Sommelier

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

27015773

IES Muralla Romana

SIMP01

Estética Integral e Benestar

2018/19

MP0745

Estética hidrotermal

MP0746

Depilación avanzada

MP0747

Masaxe estética

MP0750

Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal

MP0751

Dermoestética

MP0752

Cosmética aplicada a estética e benestar

2019/20

MP0744

Aparellos de estética

MP0748

Drenaxe estética e técnicas por presión

MP0749

Micropigmentación

MP0753

Tratamentos estéticos integrais

MP0755

Formación e orientación laboral

MP0756

Empresa e iniciativa emprendedora

27016455

IES Sanxillao

MHOT02

Servizos en Restauración

2018/19

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

2019/20

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

MP0156

Inglés

27006528

CIFP As Mercedes

SENA02

Enerxías Renovables

2018/19

MP0668

Sistemas eléctricos en centrais

MP0669

Subestacións eléctricas

MP0670

Telecontrol e automatismos

MP0671

Prevención de riscos eléctricos

MP0680

Sistemas de enerxías renovables

MP0681

Configuración de instalacións solares fotovoltaicas

MP0687

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0682

Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas

MP0683

Xestión da montaxe de parques eólicos

MP0684

Operación e mantemento de parques eólicos

MP0688

Empresa e iniciativa emprendedora

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

SMAM01

Deseño e Amoblamento

2018/19

MP0982

Procesos en industrias de carpintaría e moble

MP0983

Fabricación en carpintaría e moble

MP0984

Representación en carpintaría e moblaxe

MP0987

Automatización en carpintaría e moble

MP0992

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

MP0990

Xestión da produción en carpintaría e moble

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

MAGA04

Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

2018/19

MP0404

Fundamentos agronómicos

MP0409

Principios de sanidade vexetal

MP0832

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

MP0835

Produción de planta forestal en viveiro

MP0837

Maquinaria e instalacións forestais

MP0839

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0479

Control fitosanitario

MP0833

Aproveitamento do medio natural

MP0834

Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

MP0836

Prevención de incendios forestais

MP0838

Uso público en espazos naturais

MP0840

Empresa e iniciativa emprendedora

27020793

CIFP Porta da Auga

MTMV03

Electromecánica de Maquinaria

2018/19

MP0260

Mecanizado básico

MP0452

Motores

MP0456

Sistemas de carga e arranque

MP0714

Sistemas de suspensión e guía

MP0717

Equipamentos e apeiros

MP0719

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0715

Sistemas de forza e detención

MP0716

Sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros

MP0718

Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade

MP0720

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0742

Sistemas auxiliares do motor diésel

32009131

IES Universidade Laboral

MTMV01

Carrozaría

2018/19

MP0254

Elementos amovibles

MP0256

Elementos fixos

MP0260

Mecanizado básico

2019/20

MP0255

Elementos metálicos e sintéticos

MP0258

Elementos estruturais do vehículo

MP0261

Formación e orientación laboral

2020/21

MP0257

Preparación de superficies

MP0259

Embelecemento de superficies

MP0262

Empresa e iniciativa emprendedora

32016285

IES de Vilamarín

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

2018/19

MP0173

Márketing turístico

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0176

Recepción e reservas

MP0179

Inglés

MP0182

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0175

Xestión do departamento de pisos

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0178

Comercialización de eventos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

MTMV03

Electromecánica de Maquinaria

2018/19

MP0714

Sistemas de suspensión e guía

MP0715

Sistemas de forza e detención

MP0716

Sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros

MP0717

Equipamentos e apeiros

36020064

CIFP Carlos Oroza

SHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

MP0173

Márketing turístico

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0176

Recepción e reservas

MP0179

Inglés

MP0182

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0175

Xestión do departamento de pisos

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0178

Comercialización de eventos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

SHOT04

Dirección de Cociña

2018/19

MP0179

Inglés

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0506

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0502

Gastronomía e nutrición

2020/21

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0500

Xestión da produción en cociña

SHOT05

Dirección de Servizos de Restauración

2018/19

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

2019/20

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

2020/21

MP0511

Sommelier

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

36020362

IES de Valga

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

2018/19

MP0007

Interpretación gráfica

MP0091

Trazado, corte e conformación

MP0092

Mecanizado

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0096

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

MP0095

Montaxe

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

36013448

CIFP Manuel Antonio

SQUI03

Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns

2018/19

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

MP1387

Organización e xestión da fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

MP1388

Control de calidade de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

MP1389

Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

MP1390

Principios de biotecnoloxía

MP1391

Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

2019/20

MP1392

Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

MP1393

Técnicas de produción biotecnolóxica

MP1394

Técnicas de produción farmacéutica e afíns

MP1395

Regulación e control na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

MP1396

Acondicionamento e almacenamento de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

MP1398

Formación e orientación laboral

MP1399

Empresa e iniciativa emprendedora

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

STMV01

Automoción

2018/19

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0299

Formación e orientación laboral

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

2019/20

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

MP0296

Estruturas do vehículo

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

MFME02

Soldadura e Caldeiraría

2018/19

MP0007

Interpretación gráfica

MP0091

Trazado, corte e conformación

MP0092

Mecanizado

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

2019/20

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

MP0095

Montaxe

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

36011634

IES Politécnico de Vigo

SIMA03

Mecatrónica Industrial

2018/19

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0938

Elementos de máquinas

MP0939

Procesos de fabricación

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

MP0946

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0935

Sistemas mecánicos

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

MP0943

Integración de sistemas

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

MIMA03

Mantemento Electromecánico

2018/19

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0956

Formación e orientación laboral

2019/20

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

36011579

IES A Guía

SCOM03

Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

2018/19

MP0623

Xestión económica e financeira da empresa

MP0930

Políticas de márketing

MP0931

Márketing dixital

MP0933

Formación e orientación laboral

MP1010

Investigación comercial

2019/20

MP0179

Inglés

MP0625

Loxística de almacenamento

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0926

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

MP0927

Xestión de produtos e promocións no punto de venda

MP0928

Organización de equipos de vendas

MP0929

Técnicas de venda e negociación

36013771

IES Fermín Bouza Brey

SIMA03

Mecatrónica Industrial

2018/19

MP0935

Sistemas mecánicos

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

2019/20

MP0938

Elementos de máquinas

MP0939

Procesos de fabricación

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

MP0943

Integración de sistemas

2020/21

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

MP0946

Formación e orientación laboral

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

36019529

IES Ribeira do Louro

SELE04

Mantemento Electrónico

2018/19

MP1051

Circuítos electrónicos analóxicos

MP1052

Equipamentos microprogramables

MP1055

Mantemento de equipamentos de electrónica industrial

MP1058

Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos

MP1061

Formación e orientación laboral

2019/20

MP1053

Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións

MP1054

Mantemento de equipamentos de voz e datos

MP1056

Mantemento de equipamentos de audio

MP1057

Mantemento de equipamentos de vídeo

MP1059

Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

MP1062

Empresa e iniciativa emprendedora

missing image file
missing image file
missing image file