Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 25 de xuño de 2018 Páx. 30540

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, convocado pola Orde do 16 de xullo de 2013, en execución das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditadas nos procedementos ordinarios 77/2015, 197/2015 e 198/2015.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 16 de xullo de 2013 (DOG núm. 140, do 24 de xullo), en execución das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditadas nos procedementos ordinarios 77/2015, 197/2015 e 198/2015, e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Orde do 1 de xuño de 2018 (DOG núm. 109, do 8 de xuño), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta orde, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Mediante a Orde do 16 de febreiro de 2015 (DOG núm. 37, do 24 de febreiro), procedeuse ao nomeamento como funcionario de carreira do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, de Iván Sánchez Valiño. Non obstante o anterior, á vista e consonte a execución das sentenzas que se citan, resulta necesario proceder ao seu nomeamento no mesmo corpo e escala ao abeiro do establecido na presente orde.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Núm.

NIF

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Subgrupo

Nivel

Centro directivo

Centro destino

Concello

1

76575347K

Nogueiro Sotelo, Ana María

Excedencia voluntaria por interese particular

2

47362567R

Sánchez Valiño, Iván

Excedencia voluntaria por interese particular

3

44823261X

Cruz Raña, Sandra

7

MRC991040115001079

MR

Xefatura Negociado Delineación

C1

18

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias

A Coruña

4

32763513J

Aguiar Paz, Ana María

3

IVA191000027001020

IV

Delineante

C1

18

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas

Lugo

5

44835958B

García Souto, Beatriz

5

EDC991000027001196

ED

Delineante

C1

18

Servizos periféricos

Xefatura Territorial

Lugo