Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 27 de xuño de 2018 Páx. 31086

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2018 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de auditorías enerxéticas, a implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria, servizos e agrícola primario, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e incluídas na convocatoria efectuada mediante a Resolución do 26 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro de 2018).

Antecedentes:

1. Ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se estableceron as bases reguladoras e se anunciou a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria, servizos e agrícola primario (en diante, bases reguladoras), aquelas empresas ou empresarios autónomos interesados, solicitaron axudas nas diversas actuacións previstas no artigo 5 das bases reguladoras para cada un dos referidos sectores de actividade.

2. Unha vez rematado o prazo de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria, procedeuse ao estudo e avaliación dos expedientes por parte da comisión de valoración, sobre a base dos criterios fixados no artigo 15 das bases reguladoras.

Consideracións legais:

1. Corresponde á Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia a competencia para instruír o procedemento administrativo de concesión das subvencións, e ao director do citado ente público ditar as diferentes resolucións que deriven da súa tramitación (artigo 12 das bases reguladoras).

2. No artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), parágrafo 1º, disponse: «Para efectos desta lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios».

3. Están cofinanciadas dentro do marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 as seguintes tipoloxías de proxectos: AE-Auditorías enerxéticas, SX-Implantación de sistemas de xestión, PAEI-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e ESE e PAES-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos. En ningún caso cos fondos cofinanciados con Feder se poderán subvencionar os PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario (artigo 3.1 das bases reguladoras).

4. As bases reguladoras prevén no artigo 14.4 a posibilidade de que se estableza unha lista de agarda, que contará cos proxectos admitidos que non acadaron a subvención polo esgotamento do orzamento dispoñible.

O órgano xestor poderá acordar activar a lista de agarda no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou decaia no dereito a súa percepción; neste caso os créditos liberados poderanse asignar por ode decrecente de puntuación aos proxectos admitidos que non obtivesen subvención por esgotamento do crédito previsto.

5. En virtude do disposto no artigo 16.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal). Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas.

6. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o cal aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 5, 6 e 15 das bases reguladoras.

Cando se trate de auditorías enerxéticas e sistemas de xestión terase en conta tamén o disposto no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352/1, do 24 de decembro de 2013), no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352/1, do 24 de decembro de 2013) e no Regulamento (UE) nº 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Cando se trate de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial, servizos e agrícola primario, teranse en conta tamén ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías).

O importe da subvención non superará en ningún caso os 200.000 euros por proxecto.

En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor de mercado.

De acordo con todo o anterior, e dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Conceder aos solicitantes que se relacionan no anexo I da presente resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2018, pola Resolución do 26 de decembro de 2017, do director do Inega. No citado anexo especifícanse a persoa ou entidade beneficiaria, o proxecto subvencionado, a puntuación que lle corresponde, o custo elixible e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega, sendo que a contía total do orzamento ascende a 5.454.479,04 euros conforme o establecido na Resolución do 6 de xuño de 2018, do director do Inega, pola que se redistribúen e se amplían os créditos orzamentarios da convocatoria.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos rematará o 30 de setembro de 2018.

Segundo. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, nas bases reguladoras e, en particular, as seguintes:

– Cando un beneficiario non poida executar o proxecto deberá renunciar á subvención.

– Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que só serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade á solicitude da axuda, e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación concedido.

– Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá achegar os permisos, inscricións e/ ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

– Someterse ás actuación de comprobación efectuadas polo Inega, así como a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, nomeadamente a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, as comprobacións e verificacións que realice o organismo intermedio, a autoridade de xestión e a autoridade de control da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo e outras instancias de control, para o cal achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Terceiro. Establecer unha lista de agarda no anexo II, en que figuren os proxectos que, cumprindo con todos os requisitos, non obtiveron subvención porque se esgotou o crédito dispoñible. O órgano xestor poderá activar a lista de agarda no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou decaia no seu dereito á súa percepción.

Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que considere pertinente ao seu dereito.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Subvencións concedidas

Procedemento: a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria, servizos e agrícola primario.

Beneficiarios: empresas legalmente constituídas (incluídas as empresas de servizos enerxéticos) e empresarios autónomos dos sectores empresariais recollidos no artigo 4 das bases reguladoras

Aplicación orzamentaria: 09.A2.733A.770.0.

Auditorías enerxéticas (AE):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-18A659

Mecalia, S.L.

  5.970,00

3.283,50

51,46

IN417Y-18A695

Vrio Pack, S.L.

10.001,00

5.000,00

34,61

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE (PAEI):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-18A364

Televés, S.A.

49.049,24

17.167,23

90,64

IN417Y-18A149

Veolia Servicios Norte, S.A.U.

21.384,07

7.484,42

88,39

IN417Y-18A170

Incalplas, S.L.

29.986,67

13.494,00

85,00

IN417Y-18A450

Forestal del Atlántico, S.A.

6.000,00

2.100,00

85,00

IN417Y-18A30

Fundivisa, S.A.

29.654,63

13.344,58

83,74

IN417Y-18A424

Laser Compostela, S.A.

2.525,00

1.388,75

83,20

IN417Y-18A479

Gkn Driveline Vigo, S.A.

49.392,00

17.287,20

81,50

IN417Y-18A176

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

119.973,00

53.987,85

80,07

IN417Y-18A163

Incalplas, S.L.

8.363,61

3.763,62

77,52

IN417Y-18A508

Industrias del Tablero, S.A.

62.372,93

21.830,53

76,30

IN417Y-18A334

Elaborados Metálicos Emesa, S.L.

91.112,64

41.000,69

72,11

IN417Y-18A93

Cromados Estévez, S.L.

9.366,07

5.151,34

71,75

IN417Y-18A573

Nor Rubber, S.A.L.

32.365,38

14.564,42

70,82

IN417Y-18A411

Galicia Autoestampación, S.A.U.

9.405,00

4.232,25

65,58

IN417Y-18A341

Ahorro Energético Enertra, S.L.

8.170,00

4.493,50

65,00

IN417Y-18A503

Copo Ibérica, S.A.

43.743,87

15.310,35

64,56

IN417Y-18A608

Financiera Maderera, S.A.

65.550,00

22.942,50

64,18

IN417Y-18A106

Galimetal, S.A.

46.892,32

25.790,78

61,56

IN417Y-18A560

Financiera Maderera, S.A.

65.550,00

22.942,50

58,73

IN417Y-18A572

Montajes Tubacer, S.L.

15.432,39

6.944,58

58,22

IN417Y-18A39

Serra de Larouco, S.L.

33.088,00

18.198,40

56,67

IN417Y-18A92

Lualco, S.L.

91.392,00

50.265,60

56,29

IN417Y-18A614

Vermutería de Galicia, S.L.

36.960,00

20.328,00

55,78

IN417Y-18A290

Orujos y Licores Augavella, S.L.

11.664,00

6.415,20

55,33

IN417Y-18A577

Carnes y Embutidos Álvarez Giráldez, S.L.

24.085,10

13.246,81

55,06

IN417Y-18A318

Ahorro Energético Enertra, S.L.

6.000,00

3.300,00

54,83

IN417Y-18A284

Coop. de Trabajadores Panaderos de Explotación Comunitaria de San José de Rois

15.744,00

8.659,20

54,74

IN417Y-18A275

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

49.474,76

27.211,12

54,10

IN417Y-18A197

Manuel Varela Carnero

59.904,00

32.947,20

54,08

IN417Y-18A53

Carrocerías Hnos. Rega, S.L.

22.901,13

12.595,62

53,95

IN417Y-18A238

Granitos del Louro, S.A.

199.872,00

109.929,60

53,90

IN417Y-18A272

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

58.816,68

32.349,17

53,71

IN417Y-18A154

Slage Pinturas y Barnizados, S.L.

26.496,00

14.572,80

53,67

IN417Y-18A293

Alonarti Envases, S.A.

22.430,00

10.093,50

53,49

IN417Y-18A13

Bodegas Fillaboa, S.A.

13.333,85

7.333,62

53,48

IN417Y-18A52

Aquiles Nieto Filgueira, S.L.

55.616,00

30.588,80

53,38

IN417Y-18A98

Muebles de Cocina Vicente de la Fuente, S.L.

24.960,00

13.728,00

53,23

IN417Y-18A511

Industrias del Tablero, S.A.

70.278,50

24.597,47

53,23

IN417Y-18A112

Jesús Pumar Vidal

16.512,00

9.081,60

53,12

IN417Y-18A273

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

31.693,04

17.431,17

53,10

IN417Y-18A283

Carpintería O Pino, S.C.

26.880,00

14.784,00

53,10

IN417Y-18A65

Ds Smith Packaging Cartogal, S.A.U.

200.000,00

90.000,00

52,87

IN417Y-18A555

Extrusionados de Galicia, S.A.U.

199.728,00

69.904,80

52,83

IN417Y-18A45

Poliestireno da Mariña, S.L.

26.880,00

14.784,00

52,81

IN417Y-18A66

Piensos Fauna, S.L.

16.128,00

8.870,40

52,65

IN417Y-18A147

Ds Smith Packaging Galicia, S.A.

200.000,00

70.000,00

52,59

IN417Y-18A5

Maderas Gómez Orense, S.L.

150.080,00

67.536,00

52,58

IN417Y-18A74

Plásticos Revi Tubos, S.A.

200.000,00

90.000,00

52,52

IN417Y-18A228

Airas Moniz, S.L.

7.128,00

3.920,40

52,44

IN417Y-18A73

Conductores Eléctricos Revi , S.A.

200.000,00

90.000,00

52,42

IN417Y-18A61

Maderas Bastavales, S.L.

16.128,00

8.870,40

52,24

IN417Y-18A81

Mader Campo, S.L.

9.556,13

5.255,87

51,73

IN417Y-18A274

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

34.221,68

18.821,92

51,64

IN417Y-18A116

Viña Costeira S.C.G.

200.000,00

90.000,00

51,51

IN417Y-18A331

Aira S. Coop. Galega

175.728,00

79.077,60

51,45

IN417Y-18A37

Gestora de Subproductos de Galicia, S.L.

199.680,00

89.856,00

51,43

IN417Y-18A277

Televés, S.A.

47.681,16

16.688,41

51,15

IN417Y-18A50

Arco Galicia 2006, S.L.

55.264,00

30.395,20

50,79

IN417Y-18A3

Piensos del Sil, S.A.

88.000,00

48.400,00

50,77

IN417Y-18A528

Vagalume Energía, S.L.

96.768,00

53.222,40

50,56

IN417Y-18A196

Baliño, S.A.

89.088,00

40.089,60

50,43

IN417Y-18A604

Exdeal Exteriores de Aluminio, S.L.

7.921,00

4.356,55

50,42

IN417Y-18A64

Granitos de Atios, S.A.

195.840,00

88.128,00

50,37

IN417Y-18A91

Rotogal, S.L.

119.808,00

65.894,40

50,37

IN417Y-18A289

Uro Vehículos Especiales

15.800,00

7.110,00

50,34

IN417Y-18A69

Cordelerías de Marín, S.L.

26.496,00

14.572,80

50,33

IN417Y-18A261

Cooperativas Orensanas, S.Coop., S.L.

151.296,00

52.953,60

50,22

IN417Y-18A527

Vagalume Energía, S.L.

30.720,00

16.896,00

50,16

IN417Y-18A203

Nodosa, S.L.

145.152,00

65.318,40

50,11

IN417Y-18A192

Mecánica Naval-Mecanasa, S.A.

48.000,00

21.600,00

49,92

IN417Y-18A206

Destilerías Compostela, S.A.

97.920,00

53.856,00

49,89

IN417Y-18A532

Vagalume Energía, S.L.

199.680,00

109.824,00

49,89

IN417Y-18A440

Manufacturas y Distribuciones Salnés, S.L.

11.832,00

6.507,60

49,83

IN417Y-18A212

Seistag Innovación, S.L.

89.750,00

49.362,50

49,66

IN417Y-18A219

Hermanos García Rocha, S.L.

66.432,00

29.894,40

49,50

IN417Y-18A114

Coop. de Productores del Campo de Capela

54.912,00

30.201,60

49,12

IN417Y-18A15

Marcelino y José R. Penas Alamancos, S.C.

30.720,00

16.896,00

49,05

IN417Y-18A99

Laminados Lema, S.L.

14.514,24

7.982,83

49,02

IN417Y-18A100

Decolap Láminas Decoradas, S.L.

67.968,00

37.382,40

48,97

IN417Y-18A71

Acisclo Álvarez Martín e Hijos, S.L.

70.308,00

38.669,40

48,92

IN417Y-18A209

Ingaroil, S.L.

46.960,51

25.828,28

48,85

IN417Y-18A461

Anesca Servicios Energéticos, S.L.

16.886,86

9.287,77

48,69

IN417Y-18A473

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.U.

119.880,00

53.946,00

48,48

IN417Y-18A336

Internaco, S.A.

38.383,08

17.272,39

48,25

IN417Y-18A10

Jesús García Rodríguez

48.000,00

26.400,00

48,20

IN417Y-18A320

De Heus Nutrición Animal, S.A.U.

118.800,00

41.580,00

48,03

IN417Y-18A551

Juan Pablo Gayoso Rifón

45.893,00

25.241,15

47,12

IN417Y-18A509

Industrias del Tablero, S.A.

132.420,00

46.347,00

47,00

IN417Y-18A377

Caolines de Vimianzo, S.A.U.

12.579,22

6.918,57

46,87

IN417Y-18A531

Xardinor, S.L.

17.977,50

9.887,63

46,41

IN417Y-18A599

Atilano Anllo, S.L.

94.443,00

51.943,65

44,45

IN417Y-18A346

Alimentación Outón, S.L.

8.743,00

4.808,65

43,44

IN417Y-18A357

Plastycasset, S.A.

190.190,00

104.604,50

42,54

IN417Y-18A413

Lavamar, S.A.

87.318,00

48.024,90

41,96

IN417Y-18A661

Ucalsa Industrial Vigo, S.L.

20.160,00

11.088,00

41,52

IN417Y-18A502

Maderas Varela Otero, S.L.

125.712,00

69.141,60

40,84

IN417Y-18A292

Maderas Segade Camino, S.L.

101.964,00

56.080,20

40,33

IN417Y-18A433

Maderas Otero de Oroso, S.L.

198.000,00

108.900,00

40,32

IN417Y-18A773

Polirrós, S.L.

24.480,00

13.464,00

40,24

IN417Y-18A436

Louzán, S.L.

120.204,00

54.091,80

39,61

IN417Y-18A625

Astilleros Armon Vigo, S.A.

40.632,23

14.221,28

36,38

IN417Y-18A205

Lugami Artes Gráficas, S.L.

94.380,00

51.909,00

34,98

IN417Y-18A613

Lavamar, S.A.

132.800,00

73.040,00

31,61

IN417Y-18A562

Jim Sports Technology, S.L.

21.248,28

11.686,55

31,47

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos (PAES):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-18A338

Club del Mar de San Amaro

75.862,00

34.137,90

85,00

IN417Y-18A194

Círculo Albi, S.L.

7.007,42

3.854,08

76,26

IN417Y-18A585

Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L.

118.030,00

64.916,50

69,95

IN417Y-18A21

Prohosga, S.L.

130.509,09

71.780,00

68,96

IN417Y-18A151

Asociación Aixiña

10.833,00

4.874,85

66,79

IN417Y-18A425

Faro de Vigo, S.A.

19.550,00

6.842,50

63,64

IN417Y-18A669

Altrans Fast Cargo, S.A.

17.395,97

9.567,78

56,81

IN417Y-18A180

Hospital Povisa

79.846,72

27.946,35

55,97

IN417Y-18A343

Hospital Povisa

54.265,60

18.992,96

55,94

IN417Y-18A137

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

10.752,00

3.763,20

55,81

IN417Y-18A215

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

11.136,00

3.897,60

55,65

IN417Y-18A220

Autoestradas de Galicia A.G.Cxg, S.A.U.

18.432,00

8.294,40

55,36

IN417Y-18A135

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

10.368,00

3.628,80

55,31

IN417Y-18A28

O Retiro de Arzúa, S.L.

22.176,00

12.196,80

55,16

IN417Y-18A222

Dolores Fontán Limeres

10.368,00

5.702,40

54,70

IN417Y-18A131

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

10.752,00

3.763,20

54,52

IN417Y-18A133

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

10.368,00

3.628,80

54,45

IN417Y-18A130

Autopista del Atlántico Concesionaria, S.A.

23.424,00

8.198,40

54,34

IN417Y-18A498

Ganadería Frade, S.C.

15.901,71

8.745,94

54,28

IN417Y-18A611

Asociación Amencer

11.832,00

6.507,60

54,22

IN417Y-18A113

Bespi Inversiones, S.L.

11.520,00

6.336,00

53,65

IN417Y-18A68

A Taberna de Boquete, S.L.

32.640,00

17.952,00

53,43

IN417Y-18A523

Cámping Moreiras

13.992,00

7.695,60

52,98

IN417Y-18A333

Julia Rodríguez García

15.292,00

8.410,60

52,14

IN417Y-18A401

Club Náutico de Sada

36.288,00

19.958,40

52,02

IN417Y-18A75

Protea Productos del Mar, S.A.

54.886,00

30.187,30

51,58

IN417Y-18A360

Coesco Deza, S.L.U.

48.600,00

21.870,00

51,10

IN417Y-18A87

Norfrio Grupaje Internacional, S.L.

76.032,00

41.817,60

51,04

IN417Y-18A311

José Luis Lodos Ferreiro

11.628,00

6.395,40

50,86

IN417Y-18A309

Hurdi, C.B.

11.664,00

6.415,20

50,33

IN417Y-18A221

Auto Reparaciones Vidal, S.L.

23.808,00

13.094,40

50,32

IN417Y-18A252

Center Coruña Hoteles, S.L.

82.193,75

45.206,56

50,09

IN417Y-18A2

Varela Mendoza, S.L.

107.712,00

59.241,60

49,94

IN417Y-18A391

Balneario do Río Pambre, S.L.

12.959,00

7.127,45

49,94

IN417Y-18A313

Cámping Playa América, S.L.

21.384,00

11.761,20

49,92

IN417Y-18A245

María Josefa López García

11.664,00

6.415,20

49,88

IN417Y-18A282

Noia Puerto de Compostela, S.L.

11.880,00

6.534,00

49,85

IN417Y-18A690

Rural Santamaría, S.L.

6.287,05

3.457,88

49,67

IN417Y-18A286

Avícola Casas, S.C.

119.808,00

65.894,40

49,42

IN417Y-18A392

Asdeme

10.368,00

5.702,40

49,12

IN417Y-18A287

Hotel Montemar O Grove, C.B.

22.578,00

12.417,90

48,19

IN417Y-18A251

Center Coruña Hoteles, S.L.

31.658,04

17.411,92

43,86

IN417Y-18A774

Restaurante Don Manuel, S.L.

11.988,00

6.593,40

43,79

IN417Y-18A78

Hotel Carlos 96, S.L.

36.637,30

20.150,52

42,45

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario (PAEA):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-18A25

Lois Mink, S.L.

24.192,00

13.305,60

71,57

IN417Y-18A594

Lorena Vence López

10.368,00

5.702,40

70,47

IN417Y-18A26

Lois Mink, S.L.

45.000,00

24.750,00

58,66

IN417Y-18A706

Prodeme

37.620,00

20.691,00

57,86

IN417Y-18A768

Cotobade, S.C.

33.330,50

18.331,78

57,50

IN417Y-18A22

San Antonio SAT 1076 Xuga

27.808,00

15.294,40

55,84

IN417Y-18A169

Daniel Reboredo Vila

10.368,00

5.702,40

55,21

IN417Y-18A359

José Manuel Pérez Bouza

12.826,00

7.054,30

54,99

IN417Y-18A16

Castro de San Gregorio, SAT

27.104,00

14.907,20

54,91

IN417Y-18A40

Pial, S.C.

21.712,00

11.941,60

54,86

IN417Y-18A188

Ana Isabel Corderí Rodríguez

12.826,00

7.054,30

54,82

IN417Y-18A89

Explotación Agropecuaria de Vilane, S.A.

22.448,00

12.346,40

54,76

IN417Y-18A155

Berlai, SAT 1179 Xuga

48.384,00

26.611,20

54,74

IN417Y-18A187

Ana Isabel Corderí Rodríguez

12.826,00

7.054,30

54,72

IN417Y-18A185

Aviporto, S.L.

24.576,00

13.516,80

54,70

IN417Y-18A200

Ganadería Wenceslao, S.C.

11.136,00

6.124,80

54,63

IN417Y-18A772

José Luis García González

11.246,40

6.185,52

54,59

IN417Y-18A761

Granxa Suárez, S.C.

12.826,00

7.054,30

54,48

IN417Y-18A55

Avícola Hermanos Peteiro, S.C.

12.144,00

6.679,20

54,46

IN417Y-18A459

Ganadería Mejuto, S.C.

19.240,00

10.582,00

54,32

IN417Y-18A20

SAT la Ponderosa

10.368,00

5.702,40

54,30

IN417Y-18A518

Castro, S.C.

15.083,20

8.295,76

54,29

IN417Y-18A578

Serra, S.C.

11.246,40

6.185,52

54,24

IN417Y-18A33

Mercedes Méndez Candal

15.360,00

8.448,00

54,14

IN417Y-18A164

Inés Taboada Blanco

10.368,00

5.702,40

54,10

IN417Y-18A545

SAT Lavandeira 950 Xuga

12.826,00

7.054,30

54,09

IN417Y-18A750

Ganadería Rama, S.C.

17.664,00

9.715,20

54,07

IN417Y-18A235

Granxa Xustas, S.L.

23.424,00

12.883,20

53,88

IN417Y-18A301

Pablo Docando Picos

11.880,00

6.534,00

53,88

IN417Y-18A720

Monarca, SAT

19.240,00

10.582,00

53,85

IN417Y-18A600

Finca Tarreo, S.L.

32.400,00

17.820,00

53,73

IN417Y-18A717

Roberto Lorenzo Carral

11.246,40

6.185,52

53,56

IN417Y-18A306

Francisco Javier Losada Prado

11.988,00

6.593,40

53,45

IN417Y-18A675

O Liñar, SAT

9.860,40

5.423,22

53,43

IN417Y-18A529

Álvarez y Vázquez, S.C.

9.860,40

5.423,22

53,41

IN417Y-18A230

Salgado Buide, S.C.

9.900,00

5.445,00

53,24

IN417Y-18A308

Casa José María, S.C.

11.464,00

6.305,20

53,22

IN417Y-18A393

Mato, S.C.

19.240,00

10.582,00

53,22

IN417Y-18A299

Dematias, S.C.

15.352,00

8.443,60

53,07

IN417Y-18A541

Sat Prolesa

80.800,00

44.440,00

53,05

IN417Y-18A686

María Sira González Folgueiras

11.246,40

6.185,52

53,03

IN417Y-18A729

Valvarce, S.C.

11.246,40

6.185,52

52,89

IN417Y-18A790

Moure Viana, S.C.

9.860,40

5.423,22

52,88

IN417Y-18A70

Carmen Muíña Fernández

10.752,00

5.913,60

52,86

IN417Y-18A780

Ganadería Correo, S.C.

11.246,40

6.185,52

52,86

IN417Y-18A789

Ganadería Santa Mariña, S.C.

9.860,40

5.423,22

52,86

IN417Y-18A35

SAT Castrelo 1220 Xuga

10.368,00

5.702,40

52,83

IN417Y-18A567

Luís López Díaz

9.860,40

5.423,22

52,71

IN417Y-18A402

Ganadería Parga, S.C.

11.246,40

6.185,52

52,61

IN417Y-18A269

Casa Carballo SAT 1023 Xuga

40.824,00

22.453,20

52,60

IN417Y-18A36

José Ramón Parrado Louzao

24.192,00

13.305,60

52,58

IN417Y-18A650

Explotación A Fieiteira, S.C.

21.184,00

11.651,20

52,50

IN417Y-18A316

Ganadería Golpe, S.L.

11.246,40

6.185,52

52,48

IN417Y-18A229

Fontixón SAT N 996 Xuga

32.400,00

17.820,00

52,42

IN417Y-18A351

Juan José Iglesias Rodríguez

32.400,00

17.820,00

52,23

IN417Y-18A355

A Portagandara, SAT

32.200,00

17.710,00

52,10

IN417Y-18A317

SAT Seixas N 1241 Xuga

28.908,00

15.899,40

52,08

IN417Y-18A383

Emilio do Jaime SAT Nº 1406 Xuga

24.744,00

13.609,20

51,71

IN417Y-18A190

Exporgondo, S.L.

168.640,00

92.752,00

51,38

IN417Y-18A412

Castro de Maroñas, Soc. Coop. Galega

17.280,00

9.504,00

50,76

IN417Y-18A776

SAT Revolta

30.145,50

16.580,03

50,15

IN417Y-18A202

Excorrigal, S.L.

78.720,00

43.296,00

49,85

IN417Y-18A165

Sdad. Coop. Unimiño, S.C.G.

50.304,00

27.667,20

49,54

IN417Y-18A184

Aviporto, S.L.

146.688,00

80.678,40

49,38

IN417Y-18A516

Bacorelle S.C.

11.766,00

6.471,30

49,32

IN417Y-18A234

Agro Avícola 3, S.L.

36.096,00

19.852,80

49,30

IN417Y-18A178

Conejos Gallegos Cogal, S.C.L.

24.192,00

10.886,40

49,08

IN417Y-18A481

Anesca Servicios Energéticos, S.L.

16.906,45

9.298,55

49,02

IN417Y-18A667

Daniel Pérez Fernández

16.536,00

9.094,80

48,72

IN417Y-18A571

Vilasilvestre, S.C.

49.738,00

27.355,90

48,24

IN417Y-18A85

Visecorsa, S.L.

96.000,00

52.800,00

48,23

IN417Y-18A522

SAT Veiga da Lama

33.792,00

18.585,60

47,86

IN417Y-18A636

Casa Don Manuel, S.C.

11.766,00

6.471,30

47,75

IN417Y-18A526

SAT As Regas 924 Xuga

29.892,00

16.440,60

47,72

IN417Y-18A694

María y Elio Vences, S.C.

92.995,00

51.147,25

47,68

IN417Y-18A525

Cabana, S.C.

11.766,00

6.471,30

47,38

IN417Y-18A656

Pilar López Núñez

15.576,00

8.566,80

47,21

IN417Y-18A647

Ganadería Cordeiro, S.L.

15.900,00

8.745,00

47,10

IN417Y-18A521

O Coto, S.C.

16.536,00

9.094,80

46,95

IN417Y-18A712

SAT Teixeiro

16.128,00

8.870,40

46,90

IN417Y-18A708

Manuel Corral Bugallo

17.977,50

9.887,63

46,86

IN417Y-18A682

Gabriel Casabella Otero

24.804,00

13.642,20

46,79

ANEXO II

Lista de agarda

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE (PAEI):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda validada (€)

Puntuación

IN417Y-18A371

Rotogal, S.L.

107.013,00

58.857,15

27,72

IN417Y-18A372

Financiera Maderera, S.A.

45.626,59

15.969,31

27,17

IN417Y-18A367

Astilleros Armon Burela, S.A.

22.442,50

7.854,87

26,72

IN417Y-18A218

Madera Viuda e Hijos de José Lema Esmorís

11.600,00

6.380,00

20,64

IN417Y-18A174

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

103.015,00

46.356,75

19,80

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos (PAES):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda validada (€)

Puntuación

IN417Y-18A448

Pompas Fúnebres del Atlántico, S.A.

86.809,46

47.745,20

39,44

IN417Y-18A696

Previsonor, S.L.

10.260,00

4.617,00

31,97

IN417Y-18A248

Protea Productos del Mar, S.A.

55.700,00

30.635,00

26,35

IN417Y-18A258

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

104.500,00

57.475,00

18,09

IN417Y-18A678

Serafín Vázquez Queizán

20.025,00

11.013,75

11,99

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario (PAEA):

Código do proxecto

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda validada (€)

Puntuación

IN417Y-18A628

Ovos Cartelos, S.L.

62.055,38

34.130,46

45,65

IN417Y-18A420

Manuel Lebon Préstamo

11.766,00

6.471,30

45,21

IN417Y-18A582

María del Carmen Pardellas Cuíña

12.852,00

7.068,60

44,69

IN417Y-18A493

Avícola Matoeriz, S.L.

23.850,00

13.117,50

44,44

IN417Y-18A376

Sara María Corral Canle

16.248,00

8.936,40

44,35

IN417Y-18A444

Areosa, S.C.

18.144,00

9.979,20

44,34

IN417Y-18A517

Raxeiras, S.C.

12.402,00

6.821,10

43,87

IN417Y-18A626

González, S.C.

32.118,00

17.664,90

42,91

IN417Y-18A415

SAT Casa Fernando núm. 1122 Xuga

11.736,00

6.454,80

42,83

IN417Y-18A642

Ganados Silva, S.C.

16.536,00

9.094,80

41,70

IN417Y-18A490

Avícola Matoeriz, S.L.

47.700,00

26.235,00

40,85

IN417Y-18A353

Ganadería Castro Buxia, SAT

11.736,00

6.454,80

40,39

IN417Y-18A592

Ganadería Insua SAT N.943

33.384,00

18.361,20

39,75

IN417Y-18A451

Pilar Verísimo Barreira

12.663,00

6.964,65

37,12

IN417Y-18A771

Avícola O Marco, S.L.U.

92.995,00

51.147,25

35,05

IN417Y-18A223

Excorrigal, S.L.

74.207,19

40.813,95

24,37