Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 27 de xuño de 2018 Páx. 31076

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2018 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 e incluídas na convocatoria efectuada mediante a Resolución do 26 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro de 2018).

Antecedentes.

1. Ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se estableceron as bases reguladoras e se anunciou a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de enerxías renovables (en diante, bases reguladoras), as administracións locais de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes, as entidades sen ánimo de lucro, as comunidades de montes e as empresas e autónomos interesados solicitaron axudas para as actuacións previstas no artigo 5 das bases reguladoras.

2. Unha vez rematado o prazo de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria, procedeuse ao estudo e á avaliación dos expedientes por parte da comisión de valoración, sobre a base dos criterios fixados no artigo 16 das bases reguladoras.

Consideracións legais.

1. Corresponde á Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia a competencia para instruír o procedemento administrativo de concesión das subvencións e ao director do citado ente público ditar as diferentes resolucións que deriven da súa tramitación (artigo 13 das bases reguladoras).

2. No artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), punto 1, disponse: «Para efectos desta lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios».

3. Están cofinanciadas dentro do marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 os proxectos de biomasa promovidos pola Administración local e as entidades sen ánimo de lucro e comunidades de montes, así como os proxectos de biomasa, tipoloxía B, promovidos por empresarios e autónomos. En ningún caso cos fondos cofinanciados con Feder se poderán subvencionar os proxectos de aerotermia, xeotermia, solar e biomasa (excepto a tipoloxía B), promovidos por empresarios ou autónomos (artigo 1.1 das bases reguladoras).

4. Crearase unha lista de espera que contará cos proxectos admitidos que non acadaron a subvención polo esgotamento do orzamento dispoñible.

O órgano xestor poderá acordar activar a lista de espera no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou decaia no dereito á súa percepción. Neste caso, os créditos liberados poderanse asignar por orde decrecente de puntuación aos proxectos admitidos que non obtivesen subvención por esgotamento do crédito previsto.

5. En virtude do disposto no artigo 17.5 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal). Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas.

6. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o cal aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 5, 6 e 15 das bases reguladoras.

7. Nas axudas recollidas nestas bases reguladoras, coa excepción daquelas en que os beneficiarios sexan administracións públicas locais ou entidades xurídicas sen ánimo de lucro que non poidan emprender actividades económicas que repercutan en terceiros, teranse en conta tamén as condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías).

O importe da subvención non superará en ningún caso os 200.000 euros por proxecto de biomasa, os 400.000 euros no caso de redes de distribución e os 100.000 euros por proxecto de aerotermia, xeotermia e solar térmica. A contía máxima por solicitante será de 1.000.000 de euros.

De acordo con todo o anterior, e dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Concederlles aos solicitantes que se relacionan no anexo I desta resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2018, mediante a Resolución do 26 de decembro de 2017, do director do Inega, e especificar no citado anexo a persoa ou entidade beneficiaria, o proxecto subvencionado, o investimento do proxecto e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega; a contía total do orzamento é 2.377.673,34 euros, conforme o establecido na Resolución do 6 de xuño de 2018, do director do Inega, pola que se redistribúen e se minoran os créditos orzamentarios da convocatoria.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos rematará o 30 de setembro de 2018.

Segundo. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, nas bases reguladoras e, en particular, as seguintes:

– Cando un beneficiario non poida executar o proxecto deberá renunciar a subvención.

– Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que só serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade á solicitude da axuda, e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación concedido.

– Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá achegar os permisos, as inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

– Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas polo Inega, así como a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, nomeadamente a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de contas e o Consello de Contas, ás comprobacións e verificacións que realice o organismo intermedio, a autoridade de xestión e a autoridade de control da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo e outras instancias de control, para o cal achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Terceiro. Establecer unha lista de espera no anexo II na cal figuren os proxectos que, cumprindo con todos os requisitos, non obtiveron subvención porque se esgotou o crédito dispoñible. O órgano xestor poderá activar a lista de espera no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou decaia no seu dereito á súa percepción.

Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada, ante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución. Tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que considere pertinente ao seu dereito.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas

Procedemento: proxectos de enerxías renovables.

Beneficiarios: empresas e autónomos, Administración pública local, entidades sen ánimo de lucro e comunidades de montes.

A1.1. Biomasa empresas e autónomos (fondos Feder).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-032

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

11.199,43 €

6.383,60 €

IN421G-034

Karekena, S.L.

23.744,61 €

13.672,96 €

IN421G-052

Vinilos Lugo, S.L.

34.860,47 €

20.062,33 €

IN421G-054

Augas de Santa Mariña, S.L.

12.080,00 €

5.121,20 €

IN421G-061

Utingal, S.L.

24.382,43 €

11.719,68 €

IN421G-062

A Rañoa, S.L.

63.455,00 €

36.703,94 €

IN421G-103

Refuxio Merza, S.L.

21.600,00 €

12.261,76 €

IN421G-140

Silvia Martínez Rodríguez

6.200,00 €

2.906,75 €

IN421G-144

Veolia Servicios Norte, S.A.U.

109.024,79 €

45.112,39 €

IN421G-153

Hostal Puente Romano, S.L.

73.848,00 €

42.156,10 €

IN421G-154

Hostal A Veiga, S.L.

50.808,00 €

26.943,84 €

IN421G-164

Abalde Posada, S.L.

20.000,00 €

11.141,76 €

IN421G-170

Manuel Rial Mato

11.099,10 €

4.427,81 €

IN421G-186

Javier Antonio Fidalgo Soto

3.930,00 €

1.659,00 €

IN421G-216

Residencia Val de Monterrei, S.L.

80.681,82 €

46.764,63 €

IN421G-235

Ana María Villamayor Torres

5.800,00 €

2.682,75 €

IN421G-239

Internaco, S.A.

140.169,20 €

69.000,00 €

IN421G-243

Xuresactivo Experiencias, S.L.

9.834,00 €

5.427,80 €

IN421G-278

Enol Vitis Ferretería, S.L.U.

12.780,00 €

6.727,00 €

IN421G-326

Bimba&Lola, S.L.U.

120.398,90 €

48.679,45 €

IN421G-397

Hotel Restaurante O Pino, S.L.

23.644,60 €

13.672,96 €

IN421G-415

Ferretería Gregorio, S.L.

4.600,00 €

1.811,04 €

IN421G-432

Forestación Galicia, S.A.

140.963,65 €

70.614,60 €

IN421G-494

Comercial Cantón Dozón, S.L.

11.390,00 €

6.184,50 €

IN421G-501

Canaima Mesón del Viento, S.L.

66.700,00 €

38.742,94 €

IN421G-542

Promociones Seijas Fernández, S.L.

18.000,00 €

8.865,00 €

IN421G-563

Promotora de Turismo Cultural Chimu, S.L.

8.750,00 €

4.973,85 €

IN421G-581

Promotora Educativa Coruñesa, S.L.

92.265,00 €

34.776,00 €

IN421G-583

Generxía San Roque, S.L.

25.465,00 €

12.902,65 €

IN421G-618

Indalecio Salcidos Martínez

11.586,00 €

2.380,00 €

IN421G-672

Vidal Confort, S.L.

11.916,10 €

2.380,00 €

IN421G-678

Abonat, S.L.

3.632,20 €

1.773,59 €

IN421G-739

Susana Arias Iglesias

17.650,00 €

8.155,00 €

A1.2. Biomasa entidades locais (fondos Feder).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-037

Concello de Bande

18.000,00 €

17.424,00 €

IN421G-055

Concello da Gudiña

22.055,00 €

9.075,00 €

IN421G-056

Concello de Negueira de Muñiz

15.051,00 €

11.616,00 €

IN421G-060

Concello de Leiro

1.605,09 €

1.180,04 €

IN421G-063

Concello de Xunqueira de Ambía

21.645,00 €

20.952,36 €

IN421G-090

Concello de Quiroga

47.251,87 €

42.803,75 €

IN421G-091

Concello de Gondomar

23.674,00 €

22.860,29 €

IN421G-158

Concello de Malpica de Bergantiños

41.803,00 €

40.465,30 €

IN421G-166

Concello de Porto do Son

23.641,30 €

22.860,29 €

IN421G-173

Concello de Cambre

33.940,69 €

21.489,60 €

IN421G-184

Concello de Ribadavia

9.594,02 €

6.766,32 €

IN421G-188

Concello das Pontes de García Rodríguez

45.363,00 €

43.738,11 €

IN421G-190

Concello de Monterroso

29.512,00 €

12.705,00 €

IN421G-194

Concello de Vila de Cruces

13.530,00 €

10.841,60 €

IN421G-196

Concello de Redondela

39.959,00 €

34.848,00 €

IN421G-197

Concello de Muíños

2.664,00 €

2.245,76 €

IN421G-199

Concello de Redondela

25.330,00 €

22.860,29 €

IN421G-201

Concello de Alfoz

3.686,62 €

2.140,49 €

IN421G-202

Concello de Alfoz

3.686,62 €

2.140,49 €

IN421G-203

Concello de Cerceda

1.900,00 €

1.606,93 €

IN421G-204

Concello de Ordes

2.215,09 €

1.432,64 €

IN421G-205

Concello de Ordes

7.790,87 €

3.097,60 €

IN421G-230

Concello de Riotorto

12.350,00 €

11.954,80 €

IN421G-231

Concello de Riotorto

31.000,00 €

30.008,00 €

IN421G-245

Concello de Ames

4.060,00 €

1.644,83 €

IN421G-246

Concello de Ames

8.401,21 €

6.060,62 €

IN421G-274

Concello Castrelo de Miño

3.980,00 €

2.124,81 €

IN421G-276

Concello Castrelo de Miño

3.000,00 €

1.694,00 €

IN421G-281

Concello de Cenlle

12.840,00 €

11.253,00 €

IN421G-335

Concello de Carnota

15.750,00 €

14.520,00 €

IN421G-348

Concello de Noia

45.059,00 €

43.617,11 €

IN421G-349

Concello de Noia

45.164,00 €

43.718,75 €

IN421G-352

Concello do Pereiro de Aguiar

12.630,00 €

7.540,72 €

IN421G-354

Concello de Ordes

4.373,48 €

2.245,76 €

IN421G-356

Concello do Pereiro de Aguiar

3.144,00 €

2.058,21 €

IN421G-358

Concello do Pereiro de Aguiar

3.144,00 €

2.058,21 €

IN421G-359

Concello de Ordes

2.215,09 €

1.432,64 €

IN421G-362

Concello de Ordes

4.348,96 €

2.245,76 €

IN421G-371

Concello de Ordes

2.217,05 €

1.432,64 €

IN421G-376

Concello de Ordes

2.217,05 €

1.432,64 €

IN421G-383

Concello de Ordes

8.678,28 €

3.097,60 €

IN421G-386

Concello de Xunqueira de Espadanedo

22.116,00 €

21.408,29 €

IN421G-394

Concello de Ordes

2.214,70 €

1.432,64 €

IN421G-395

Concello de Santa Comba

49.986,24 €

48.386,68 €

IN421G-396

Concello de Avión

41.322,00 €

39.999,70 €

IN421G-398

Concello de Ordes

4.636,19 €

2.245,76 €

IN421G-400

Concello de Mondoñedo

49.696,00 €

43.738,11 €

IN421G-401

Concello de Ordes

2.214,70 €

1.432,64 €

IN421G-402

Concello de Ordes

2.264,14 €

1.432,64 €

IN421G-403

Concello de Ordes

2.320,06 €

1.432,64 €

IN421G-404

Concello de Ordes

2.281,80 €

1.432,64 €

IN421G-412

Concello de Láncara

8.832,94 €

8.550,29 €

IN421G-416

Concello de Boiro

3.500,00 €

2.376,63 €

IN421G-417

Concello de Ponteceso

3.300,00 €

3.194,40 €

IN421G-419

Concello de Portomarín

1.647,00 €

1.594,30 €

IN421G-420

Concello de Boiro

1.750,00 €

1.606,93 €

IN421G-421

Concello de Portomarín

1.647,00 €

1.594,30 €

IN421G-423

Concello de Xermade

2.287,00 €

1.361,25 €

IN421G-425

Concello de Portomarín

1.298,00 €

1.256,46 €

IN421G-428

Concello de Boiro

1.750,00 €

1.606,93 €

IN421G-429

Concello de Portomarín

1.298,00 €

1.256,46 €

IN421G-431

Concello de Portomarín

1.298,00 €

1.256,46 €

IN421G-433

Concello de Portomarín

1.647,00 €

1.594,30 €

IN421G-435

Concello de Portomarín

1.298,00 €

1.256,46 €

IN421G-436

Concello de Avión

22.754,00 €

22.025,87 €

IN421G-438

Concello de Portomarín

1.298,00 €

1.256,46 €

IN421G-442

Concello de Vilagarcía de Arousa

23.469,00 €

22.717,99 €

IN421G-443

Concello de Boiro

1.750,00 €

1.606,93 €

IN421G-450

Concello de Vilagarcía de Arousa

23.469,00 €

22.717,99 €

IN421G-458

Concello de Vilagarcía de Arousa

11.209,00 €

10.841,60 €

IN421G-473

Concello de Lousame

5.865,00 €

5.540,74 €

IN421G-479

Concello de Melón

29.512,00 €

13.794,00 €

IN421G-623

Concello de Beariz

4.673,73 €

4.285,82 €

IN421G-627

Concello de Beariz

3.338,00 €

3.231,18 €

IN421G-640

Concello de Cuntis

9.650,00 €

6.776,00 €

IN421G-641

Concello de Cuntis

2.650,00 €

1.568,16 €

IN421G-642

Concello de Cuntis

2.650,00 €

1.568,16 €

A1.3. Biomasa entidades sen ánimo de lucro (fondos Feder).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-050

Diocese de Lugo

5.047,00 €

1.361,25 €

IN421G-122

Fundación Laboral de la Construcción

22.251,06 €

7.260,00 €

IN421G-155

Fundación Educativa Torre de Lemos

119.201,60 €

83.812,01 €

IN421G-191

Círculo Recreativo Cultural Chantada

6.280,99 €

1.430,00 €

IN421G-217

Budo Asociación Deportiva

45.267,00 €

31.700,84 €

IN421G-343

Arcebispado de Santiago de Compostela

8.742,00 €

5.288,91 €

IN421G-508

Asociación Vecinal para el Desarrollo de la Fundación Vila Balneario Prexigueiro

2.170,00 €

1.197,90 €

IN421G-544

Asociación Andrea

7.252,65 €

4.750,10 €

IN421G-600

CMVMC de Curro

23.726,00 €

14.287,68 €

A1.4. Empresas e autónomos biomasa tipoloxía A (fondos propios).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-031

Laura Riádigos García

1.473,14 €

655,20 €

IN421G-035

Ylenia Varela Varela

1.737,60 €

868,70 €

IN421G-057

Parrillada O Tío Pepe, S.L.

2.000,00 €

1.098,61 €

IN421G-076

José Ángel de Dios Álvarez

1.684,54 €

943,10 €

IN421G-097

Adoración Albor Valladares

1.421,00 €

787,50 €

IN421G-100

Jaru Trisquel, S.L.

2.760,22 €

1.114,65 €

IN421G-105

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-106

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-107

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-109

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-110

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-111

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-112

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-114

Karekena, S.L.

6.188,74 €

980,00 €

IN421G-192

Parrillada Alto do Vento, S.L.

2.472,00 €

907,20 €

IN421G-193

CJ Peluqueros

1.735,54 €

966,41 €

IN421G-215

Letras da Folia, S.L.

6.302,00 €

1.702,40 €

IN421G-221

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

6.010,00 €

1.309,87 €

IN421G-233

Jesús García Vázquez

2.855,82 €

1.229,23 €

IN421G-234

Jaime Álvarez Furelos

1.538,85 €

854,20 €

IN421G-250

Raymo 2000, S.L.

4.920,00 €

1.205,57 €

IN421G-251

Deportes A Chaira, S.L.U.

1.290,00 €

651,11 €

IN421G-315

Montajes Metálicos Laysan, S.L.

2.380,39 €

907,20 €

IN421G-346

Densa Neumáticos y Lubricantes, S.L.

880,00 €

452,20 €

IN421G-434

Autocares Francisco Perdiz, S.L.

4.935,00 €

1.309,87 €

IN421G-573

Musicsoft, S.L.

2.250,00 €

907,20 €

IN421G-585

Panadería Escairón

6.250,00 €

2.800,00 €

IN421G-615

Centro de Análisis Gómez Failde, C.B.

1.950,00 €

1.047,20 €

IN421G-639

Sandra Rodríguez Vázquez

2.050,00 €

736,09 €

IN421G-673

Hygge by Sabucedo&Leon

1.290,00 €

608,30 €

IN421G-674

Ecowarm de Galicia, S.L.

122.500,00 €

40.950,00 €

A1.5. Empresas e autónomos xeotérmica (fondos propios).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-019

Inversiones Volterra, S.L.

78.316,66 €

28.313,66 €

IN421G-051

Hosfri Ourense, S.L.L.

22.516,90 €

15.168,06 €

IN421G-124

Aira, S.C.G.

32.588,00 €

18.784,50 €

IN421G-399

Agustín Yáñez Vázquez

16.465,00 €

10.835,72 €

IN421G-528

Ahorro Energético Enertra, S.L.

34.931,50 €

23.451,05 €

IN421G-541

O Casal da Martiña, S.L.

67.872,10 €

17.684,55 €

IN421G-566

Orsil Promoinvest, S.L.

15.858,60 €

10.607,34 €

IN421G-570

Hostcastros, S.L.

429.303,00 €

100.000,00 €

IN421G-732

Ahorro Energético Enertra, S.L.

34.931,50 €

23.451,05 €

A1.6. Empresas e autónomos aerotermia e solar térmica (fondos propios).

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade concedida

IN421G-036

Vigocentro, S.L.

40.151,00 €

17.679,38 €

IN421G-039

Viña Mein, S.L.

9.888,24 €

5.105,06 €

IN421G-046

Rivasher, S.L.

38.274,00 €

22.903,07 €

IN421G-049

María Onelia Folgueira Díaz

70.777,27 €

13.163,36 €

IN421G-053

Yáñez e Hijos, S.L.

67.479,30 €

10.513,13 €

IN421G-116

Alquimia Hoteles, S.L.

18.188,80 €

11.276,16 €

IN421G-131

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-132

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-133

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-134

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-135

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-136

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-137

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-138

Karekena, S.L.

3.998,35 €

2.548,16 €

IN421G-143

Recambios Frain, S.L.

43.697,00 €

21.237,48 €

IN421G-146

Juan José Siso Eiras

2.269,13 €

1.388,19 €

IN421G-157

Hifas da Terra, S.L.

15.467,00 €

7.597,80 €

IN421G-171

Complejo Playa Foz, S.L.

190.359,28 €

31.275,96 €

IN421G-198

Residencia Rectoral Rebollo, S.L.

22.500,00 €

11.909,10 €

IN421G-224

Marcos García Patiño

19.047,00 €

11.787,72 €

IN421G-316

Pompas Fúnebres del Atlántico, S.A.

54.013,78 €

13.163,36 €

IN421G-339

Escola Infantil Lúa, S.L.

5.322,60 €

3.186,19 €

IN421G-340

Inmobiliaria Varela Cartera, S.L.U.

9.076,40 €

5.079,48 €

IN421G-342

Geriolveira, S.L.

35.000,00 €

21.262,81 €

IN421G-355

Iusgal Avogados, S.C.P.

4.300,00 €

1.610,35 €

IN421G-370

Confecciones Maime, S.L.U.

22.829,00 €

9.793,17 €

IN421G-468

Fyr Tecnoconsult, S.L.

11.460,00 €

5.430,25 €

IN421G-482

Finarrei, S.L.

4.550,00 €

1.996,71 €

IN421G-503

As Torres da Hermida, S.L.

9.922,63 €

5.944,84 €

IN421G-515

Inmopride, S.L.

20.995,46 €

14.372,98 €

IN421G-516

Inmopride, S.L.

32.071,19 €

17.468,76 €

IN421G-519

Hotel Montemar O Grove, C.B.

20.243,19 €

10.492,69 €

IN421G-524

Davandoira, S.L.

17.230,55 €

11.747,42 €

IN421G-543

Tamara Rubiños Varela

39.126,00 €

10.935,40 €

IN421G-551

Carlos López Crespo

19.239,90 €

8.988,00 €

IN421G-569

Restaurante Pontiñas, S.L.

15.000,00 €

9.271,45 €

IN421G-575

Alicentis, S.L.

7.982,00 €

4.194,40 €

IN421G-625

Forma-T 2011, S.L.

42.600,00 €

23.419,94 €

IN421G-634

Club Náutico de Sada

38.400,00 €

14.081,20 €

IN421G-681

Previsonor, S.L.

19.000,00 €

9.465,00 €

IN421G-695

Nicolás Gerardo Criado Otero

18.350,00 €

10.560,38 €

IN421G-709

Eduardo Antonio Brandariz Costoya

9.600,00 €

6.546,96 €

IN421G-723

Vagalume Energía, S.L.

12.728,00 €

6.918,81 €

ANEXO II

Lista de espera

Código do proxecto

Solicitante

Investimento do proxecto (sen IVE)

Cantidade validada

IN421G-608

Suministros Nacionales e Importación, S.L.

35.971,08 €

21.040,13 €

IN421G-712

Sinderya

15.381,00 €

8.239,00 €

IN421G-637

Automóviles Carti, S.L.

11.283,31 €

6.379,07 €

IN421G-571

Rallycar, S.L.U.

10.399,39 €

5.914,57 €

IN421G-206

Complejo Apartamentos Las Sirenas, S.L.

28.442,00 €

17.236,66 €

IN421G-223

Garrido y Garrido 2015, S.L.

3.515,00 €

2.047,36 €

IN421G-141

Recambios Carballo, S.L.L.

7.400,00 €

2.931,25 €

IN421G-59

Verónica Dono, S.L.

3.206,00 €

1.876,00 €

IN421G-222

Dositeo Amoedo González

4.500,00 €

1.641,50 €

IN421G-227

Natural Smart Beauty

9.144,00 €

2.978,15 €

IN421G-20

Martínez Rodiño Arquitectura, S.L.P.

8.000,00 €

2.368,45 €