Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Martes, 10 de xullo de 2018 Páx. 32802

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 27 de xuño de 2018 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e funcionamento do Consello Galego de Cooperativas, en desenvolvemento das previsións contidas na súa norma de creación, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, regula no seu artigo 4 a composición do Consello, no artigo 5 o procedemento de nomeamento e cesamento dos seus membros, e no artigo 6 a duración do mandato e substitucións.

Os actuais membros do Consello Galego de Cooperativas foron nomeados mediante a Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se procede ao nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

Os cambios de adscrición producidos na unidade administrativa con competencias en materia de cooperativas fan necesario substituír a persoa suplente da Secretaría do Consello.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e o artigo 5 do Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e funcionamento do Consello Galego de Cooperativas,

RESOLVO:

Primeiro. Que cese José Ramón Carballeira Freire como secretario suplente do Consello Galego de Cooperativas.

Segundo. Nomear a Beatriz Martínez Morales secretaria suplente do Consello Galego de Cooperativas.

Contra esta orde poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición, ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2018

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria