Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Luns, 16 de xullo de 2018 Páx. 33631

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade á listaxe das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e dando cumprimento ao artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Dar publicidade á resolución de adxudicación das axudas concedidas pola Consellería do Medio Rural ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2018, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2018

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2018 (códigos de procedemento MR506A, MR506B).

b) Aplicación orzamentaria: 13.03.713E.770.2 (C.P. 2009 00688). Crédito orzamentario: 603.738,00 €.

c) Finalidade: o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o ano 2018.

d) Destinatarios:

1. Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, incluídas aquelas de titularidade compartida recollidas na Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias. Ademais, os beneficiarios deberán cumprir coas obrigas establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

2. Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores con personalidade xurídica propia, integradas por apicultores que cumpran os requisitos da letra a).

e) Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación de conformidade co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Tamén poderá interpoñer directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

f) Beneficiarios e importe concedido:

Nº de expediente

Nome/razón social

Total

Data da resolución

API/2018/15/0006

Asociación Casa do Mel

9.588,54

29.6.2018

API/2018/15/0010

Asociación Galega de Apicultura

185.529,98

29.6.2018

API/2018/27/0009

Euromel, S.C.

5.345,20

29.6.2018

API/2018/27/0023

Asociación Prov. Lucense de Apicultura

30.954,57

29.6.2018

API/2018/27/0027

Pazo de Lusío, S.L.

358,65

29.6.2018

API/2018/32/0001

Nuria Prieto Pérez

1.397,09

29.6.2018

API/2018/32/0003

Asociación de Apicultura Abellas Nais

35.324,34

29.6.2018

API/2018/32/0011

Agrupación Apícola de Galicia

311.630,10

29.6.2018

API/2018/32/0014

Apiben, S.C.

6.263,37

29.6.2018

API/2018/32/0016

Mieles Valdeorras

2.688,99

29.6.2018

API/2018/32/0018

Benigno Basteiro Rodríguez

3.506,00

29.6.2018

API/2018/32/0025

Asociación Agroganadera e Forestal de Bande

699,80

29.6.2018

API/2018/32/0032

José Antonio Pérez Macía

1.136,96

29.6.2018

API/2018/32/0034

Elías Álvarez Nogueira

9.314,41

29.6.2018

Total

603.738,00

g) Solicitudes denegadas de acordo co artigo 9, criterios obxectivos de outorgamento da axuda e ponderación destes, en aplicación da concorrencia competitiva e por superación do crédito dispoñible, ou por non obter a puntuación mínima exixida de 5 puntos:

Nº de expediente

Nome/razón social

Liñas rexeitadas

Causa denegación, artigo 9

API/2018/32/0011

Agrupación Apícola de Galicia

A2; A3

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/27/0023

Asociación Prov. Lucense de Apicultura

A3; C4

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/15/0010

Asociación Galega de Apicultura

C4

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/27/0027

Pazo de Lusío, S.L.

C4

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/15/0015

David Iriso Bernárdez

C4; E1; E2

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/32/0001

Nuria Prieto Pérez

C4; E1

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/15/0020

Mieles Anta, S.L.

C2; C4

Extinción do crédito-Concorrencia competitiva

API/2018/27/0017

Gosto Productores, S.L.

C3; C4

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/32/0007

Mª del Carmen Domínguez Alonso

B1; B2; B3; C1

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/27/0005

María Dolores Vázquez Arias

C3

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/27/0013

Manuel Macía González

B1

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/27/0030

Manuel Pardo López

B1

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/32/0012

Ignacio Fernández Barrio

B1

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/32/0021

Cristina Simón Ruido

B1; B2; B3

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

API/2018/32/0033

Alfredo Pérez Cao

B1; B2; B3

Non obter a puntuación mínima de 5 puntos

h) Solicitudes desistidas por non presentar a documentación requirida en prazo.

Nº de expediente

Nome/razón social

Causa da desistencia

API/2018/15/0031

Jesús Luis Nieves Vieites

Non presentar a documentación requirida

API/2018/27/0004

José Manuel Fernández Bermúdez

Non presentar a documentación requirida

API/2018/27/0019

Antonio Mon López

Non presentar a documentación requirida

API/2018/27/0029

José María Álvarez Vega

Non presentar a documentación requirida

API/2018/27/0026

Asociación Apícola de Baleira

Non presentar a documentación requirida

API/2018/32/0002

José Benito Rodríguez Cabanelas

Non presentar a documentación requirida

API/2018/32/0008

Lorena Blanco Blanco

Non presentar a documentación requirida

API/2018/32/0022

María Belén Gómez López

Non presentar a documentación requirida

API/2018/32/0028

Silverio Vázquez Mosquera

Non presentar a documentación requirida

API/2018/36/0024

José Manuel Piñeiro Domínguez

Non presentar a documentación requirida