Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Martes, 17 de xullo de 2018 Páx. 33820

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2018 pola que se publican os requirimentos de emenda das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Galicia Rural Emprende).

Mediante a Resolución do 29 de decembro de 2017 (DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018) publicáronse as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Galicia Rural Emprende), e procedeuse á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape, no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda, segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao do acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, considerarase que o solicitante desiste na súa petición e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG233.2018.1.1

Prox Consultores, S.L.U.

B27853746

IG233.2018.1.2

Pena Rodríguez, María Lucía

45849924E

IG233.2018.1.3

Fio de Martie, S.L. (en constitución)

B70547302

IG233.2018.1.5

Jojaferalma, S.L.

B37537396

IG233.2018.1.7

Pardo Gayoso, Antonio

33305424K

IG233.2018.1.8

Canto Baña, Borja

47371048H

IG233.2018.1.9

Coiradas Lago, Benito

46905848Q

IG233.2018.1.11

Versaqui Inversiones, S.L.

B70068556

IG233.2018.1.12

Monterde Álvarez, Xenia

43457542P

IG233.2018.1.13

Gasamanes Conde, Blas

44849519W

IG233.2018.1.14

Play Plan Cultural, S.L.

CFIC110274

IG233.2018.1.15

De Oliveira, Sonia María

Y4286128T

IG233.2018.1.16

Sueiro y Lorenzo Avicultura Artesanal, S.L.

B94168150

IG233.2018.1.17

Muñoz García, Ana Belén

79330185B

IG233.2018.1.18

Tres De Quatro, Soc. Coop. Galega

F27852110

IG233.2018.1.19

Gómez Núñez, Diego

79330185B

IG233.2018.1.22

Touristimes, S.L.L.

B94163300

IG233.2018.1.23

González Rigaut, José Roberto

76518516T

IG233.2018.1.24

Belleza & Wellness Alba Dobao, S.L. (en constitución)

CFIC110560

IG233.2018.1.27

López Otero, Javier

33551984K

IG233.2018.1.28

Pérez Quintas, Cristina

76717194G

IG233.2018.1.29

L3 Car Wash & Detail, S.L.

B27855543

IG233.2018.1.30

Emergal Ensino, S.L.

B27497817

IG233.2018.1.32

Avime Fogar, S.L.

B27496413

IG233.2018.1.34

Talendis Interesa, S.L.U.

B70507603

IG233.2018.1.36

Rodríguez Queiruga, Alejandro Manuel

32812318N

IG233.2018.1.41

Iniciativas de O Grove, S.L.

B94168101

IG233.2018.1.43

Opseeker Tech, S.L.

B70494968

IG233.2018.1.45

González Rodríguez, José Antonio

32785194M

IG233.2018.1.46

Doval Núñez, María Carmen

34972118C

IG233.2018.1.49

Asesor, S.L.

B94033339

IG233.2018.1.50

Vázquez Penedo, Carlos 

32695804Q

IG233.2018.1.51

Ingasolarenergy, S.L. (en constitución)

CFIC102625

IG233.2018.1.54

Indupor Vestuario Laboral y Epi’S, S.L.L.

B27761899

IG233.2018.1.56

Pemán Mariño, Cristela

53184748P

IG233.2018.1.57

Duarte Iglesias, Mª del Carmen

46771403Y

IG233.2018.1.58

Agra Paz, María Lourdes

35457891X

IG233.2018.1.59

E4Legal Analytics, S.L.

B70514831

IG233.2018.1.61

Rivas Junior Distribuciones, S.L.U.

B27343839

IG233.2018.1.62

Bellas Gómez, Conrado

32667252F

IG233.2018.1.63

López Sánchez, Nicolás

79323823C

IG233.2018.1.64

Vieites Buituron, Sandra

47362002B

IG233.2018.1.66

Feijoo Pérez, Sheila

35583459K

IG233.2018.1.67

Martínez Novegil, Cristian

72743815J

IG233.2018.1.68

Cajaraville Tubio, Juan

44825345R

IG233.2018.1.69

Rusell Giráldez, Ricardo

35566571S

IG233.2018.1.70

Anforum Barricas de Piedra, S.L.

B94164738

IG233.2018.1.71

Basanta Collazo, Roberto

76866474Z

IG233.2018.1.72

Airdron Melide, Sociedad Limitada

CFIC110593

IG233.2018.1.73

Pérez Pérez, Loaira

53484011H

IG233.2018.1.74

Antia Network, S.L.

B70550736

IG233.2018.1.75

Cabaleiro Fontenla, Antón Manuel

44813184F

IG233.2018.1.79

Casa Rural Vigo, S.L.

B27856335

IG233.2018.1.83

Limiadetail, S.L.

B32489015

IG233.2018.1.85

Martínez Antúnez, Ángela

35578849B

IG233.2018.1.86

Arquisolux Carbutti, S.L.

B70192018

IG233.2018.1.88

Rogescaleira, S.L.

B32261513

IG233.2018.1.90

Minichef Kids, S.L.

CFIC110930

IG233.2018.1.92

Fernández Vázquez, David

33556499M

IG233.2018.1.93

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

IG233.2018.1.94

Rodríguez Rodríguez, José Antonio

34252609C

IG233.2018.1.96

González Castro, José

35570853L

IG233.2018.1.97

Atlántico Procesos, S.L.

B70472006

IG233.2018.1.98

Minervas Voice, S.L.

B70550264

IG233.2018.1.100

Aventurafisterra, S.L.

CFIC111108

IG233.2018.1.102

Dronegal Trabajos Técnicos con Drones, S.L.

B94156593

IG233.2018.1.103

Lasso Restrepo, Sharly Yohama

24554820C

IG233.2018.1.104

Densoplast, S.L.

B94143153

IG233.2018.1.105

Castro Ferreira, Iván

35477362T

IG233.2018.1.106

Mazaira Rodríguez, Diego

34269568M

IG233.2018.1.107

Villaverde Carballido, Luís Alberto

79319783M

IG233.2018.1.108

Martínez Canosa, Rosa María

76356715G

IG233.2018.1.110

Güerere Amesty, María Josefina

78141463K

IG233.2018.1.111

Román González, Rebeca

34985000E

IG233.2018.1.112

Tax Consulting Pantín, S.L.

B70234695

IG233.2018.1.113

Dilomen Monforte, S.L.

B27499094

IG233.2018.1.116

Iglesias Sánchez, Eduardo

34263341B

IG233.2018.1.117

García Gallego, María Dolores

38093372J

IG233.2018.1.118

Adsa Dental, S.L. (en constitución)

CFIC111102

IG233.2018.1.134

Cosmin Cinculeasa, Florinel

X7617272V

IG233.2018.1.135

Sterna Xestión Ambiental, S.L.

B32374548

IG233.2018.1.136

Salgueiro González, Luis

34270509A

IG233.2018.1.137

Castañal González, Iván

33535395S

IG233.2018.1.139

Núñez Castro, Ramón

76860531M

IG233.2018.1.140

Daniel Tomé, Lage

45870156Z

IG233.2018.1.141

Balboa Castelo, Carlos Alberto

44819996B

IG233.2018.1.143

Breseral, S.L.

B27351618

IG233.2018.1.144

Moreira Duerto, Fátima Mariana

Y6121033B

IG233.2018.1.145

Facal Santos, Daniel

53162734M

IG233.2018.1.146

Medrar Smart Solutions, S.L.

B27498690

IG233.2018.1.147

Arumes do Mar e Montaña, S.L.

B27498013

IG233.2018.1.148

Roq Aventura, S.L.

CFIC111119

IG233.2018.1.150

Trillo Figueiras, Daniel

78803701C

IG233.2018.1.151

Ramudo de Bretoña, S.L.

B27495571

IG233.2018.1.152

Luaces Rico, Marcos

33351248Y

IG233.2018.1.153

Automoción Rías Baixas, S.L.

CFIC111077

IG233.2018.1.154

Fernández do Campo, María Lydia

76826422M

IG233.2018.1.155

Agroforestal Carballés Campos, S.L.

B27498948

IG233.2018.1.157

Agrocampovalsa, S.L.

B94169356

IG233.2018.1.160

Albergue Kapuseru Inn, S.L.

B27488980

IG233.2018.1.161

López Díaz, Brais

34277674S

IG233.2018.1.162

Albariño World Wide, S.L.

B70555230

IG233.2018.1.163

Alonso Veiga, Juan

33348054D

IG233.2018.1.165

González González, Cristina

52308386S

IG233.2018.1.167

Motorobal Ibérica, S.L. (en construcción)

CFIC111035

IG233.2018.1.168

Naanta F3 Promociones, S.L.

B70172077

IG233.2018.1.169

Míguez Lalín, Olga

76994272R

IG233.2018.1.171

Carballo González, Manuel

76816085H

IG233.2018.1.172

Martínez Martínez, Consuelo

36104364E

IG233.2018.1.176

Fernández Rodríguez, Sandra María

34635661F

IG233.2018.1.177

Fernández Meis, Miguel

44076845J

IG233.2018.1.183

Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento, S.L.

B94147139

IG233.2018.1.184

Metal Invertía, S.L.

B27851393

IG233.2018.1.185

Dosil Rosende, Pablo

33280938F

IG233.2018.1.187

Visualiza Diseño y Rotulación, S.L.

CFIC110963

IG233.2018.1.188

Leira Consultora, S.L.

CFIC111076

IG233.2018.1.190

Prefabricados y Almacén de Construcción Lodeiro, S.L. (en constitución)

CFIC110898

IG233.2018.1.191

Ansede Carballeira, David

76583728F

IG233.2018.1.193

Solucións de Economía Social, S.L.

B70530126

IG233.2018.1.194

Ramos Salgueiro, Rosa María

54656110Z

IG233.2018.1.195

Resines Sierra, Álvaro José

23875918D

IG233.2018.1.197

Núñez Ferreiro, Álvaro

78801638G

IG233.2018.1.199

Cabañas en los Árboles A Marola, S.L.

CFIC110950

IG233.2018.1.201

A Dos Ruedas Formación, S.L.

CFIC111139

IG233.2018.1.202

Pavón Álvarez, Carmen

34930898Q

IG233.2018.1.206

Dishector, S.L.

B94069150

IG233.2018.1.207

Hornos Artesanos de Galicia, S.L.

B27462779

IG233.2018.1.208

Modulux Sistemas Constructivos, S.L.

CFIC110981

IG233.2018.1.211

Tempus Integra, S.L.

CFIC110946

IG233.2018.1.212

Arlit Diseño e Impresión, S.L.

B94135639

IG233.2018.1.213

Iglesias Redondo, Carlota

32683695M

IG233.2018.1.214

Sangil Páez, Cristina

33350302A

IG233.2018.1.215

González Martíns, Sheila María

77006327G

IG233.2018.1.216

Casuccio, Lina Manuela

Y3698892T

IG233.2018.1.217

Álvarez Portela, Alberta

76867877Z

IG233.2018.1.219

Proyectos y Gestión de Recursos Empresariales, S.A.

CFIC111163

IG233.2018.1.221

Fernández Abreu, Francisco

36063496W

IG233.2018.1.223

Servicios Integrales Emapell, S.L.

B70465216

IG233.2018.1.224

Feribeco, S.L.

B15697493

IG233.2018.1.226

Armesto Rodríguez, Pablo

76577499B

IG233.2018.1.228

Ricoy Álvarez, Ana María

36149976W

IG233.2018.1.229

Manteiga Vázquez, Amparo

32836915E

IG233.2018.1.231

Couto Mixto, S.L.

B32456238

IG233.2018.1.233

Mag & Mag & Asociados, S.L.

B32426504

IG233.2018.1.234

Montero Duro, María Esther

78790313H

IG233.2018.1.235

Méndez Blanco, Henorio

76812885S

IG233.2018.1.236

Xpazo-Co Limian, S.L.

B32489403

IG233.2018.1.237

Ensa English Academy, S.C.G.

F94153152

IG233.2018.1.238

Villaverde Barbeito, Ismael

46904570A

IG233.2018.1.239

Fernández Diéguez Jesús, S.L.N.E.

B36598837

IG233.2018.1.241

Villapene Investment, S.L.

B27348846

IG233.2018.1.242

Eonsi Technical Advance, S.L.

CFIC111036

IG233.2018.1.243

Bitnorte Consulting, S.L.

B70554761

IG233.2018.1.244

Wanaspot, Sociedad Limitada

B70518485

IG233.2018.1.245

Goodlife Factory, S.L.

B70534573

IG233.2018.1.247

Gesvedra Asesores, Sociedad Limitada

B94169125

IG233.2018.1.248

Il Papero Italia, S.L.

CFIC111070

IG233.2018.1.250

Visual Technology Solutions, S.L.

B94157971

IG233.2018.1.251

González Rodríguez, Jacobo

33300669G

IG233.2018.1.252

Bascuas Otero, Juan Manuel

35317336P

IG233.2018.1.253

Academia Alpha English, S.L.

B94054616

IG233.2018.1.254

Caneliñas Alimentación, S.L. (en constitución)

CFIC111164

IG233.2018.1.256

Jocsa Investimentos, S.L.

B32490468

IG233.2018.1.257

Esquío Ingeniería, S.L.

B27752641

IG233.2018.1.258

Almacén Ceense de Vinos, S.L.

CFIC111081

IG233.2018.1.259

Aura Intelligence, S.R.L. (en constitución)

CFIC111066

IG233.2018.1.260

López Castedo, Francisco Javier

76623907M

IG233.2018.1.262

Vía Nova Transitarios, S.L.

B32424137

IG233.2018.1.264

Lavandería San Miguel, S.L. (en constitución)

B70544960

IG233.2018.1.265

Caesaries, S.L. (en constitución)

CFIC111129

IG233.2018.1.267

Rivas Durán, José Alfredo

35305102X

IG233.2018.1.268

Villaverde Méndez, Sociedad Cooperativa Galega (en constitución)

CFIC111181

IG233.2018.1.269

Varela Rural Innovation, S.L. (en constitución)

B32481608

IG233.2018.1.270

Piñeiro Gómez, Ángela

36147847N

IG233.2018.1.273

Barreiro de la Torre, Sandra

52498190T

IG233.2018.1.274

Engineering Rinosteel, S.L.

B94112240

IG233.2018.1.275

Ganadería O Val, S.C.

J94136124

IG233.2018.1.277

Chao Lolo, María Modesta

33834100L

IG233.2018.1.278

Rodríguez Alfonso, Dania

39515865W

IG233.2018.1.280

Novas Carballeira, S.L.

B94144342

IG233.2018.1.281

Fouce Rodríguez, Gustavo

33330921B

IG233.2018.1.282

Uspace Smart Digital, S.L.

CFIC111130

IG233.2018.1.283

Irimia Villarmea, Mónica

77596035S

IG233.2018.1.286

Euromonte Uav, S.L. (en constitución)

CFIC111038

IG233.2018.1.289

Fidalgo Rey, María Luisa

76359510Q