Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2018 Páx. 36036

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se amplía o crédito da Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2018, tramitado como expediente anticipado de gasto.

BDNS (Identif.): 384518.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os propietarios de buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Finalidade

As axudas terán como finalidade:

1. Limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptar a pesca á protección das especies.

2. Mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros.

3. Mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

4. Mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático, a través da substitución de motores principais ou auxiliares.

5. Aumentar o valor engadido, calidade dos produtos e utilización das capturas non desexadas.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 19 decembro de 2017 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2018, tramitado como expediente anticipado de gasto.

Cuarto. Importe

Amplíase o importe da contía máxima das axudas que se van conceder ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro) para o exercicio orzamentario 2018, en:

• 427.617,24 €, con cargo á aplicación 14.02.723A.770.6 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

• 39.551 €, con cargo á aplicación 14.02.723A.770.5 dos orzamentos xerais da Comunidade autónoma de Galicia para o ano 2018.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

A presente modificación non afecta o prazo establecido na referida Orde do 19 de decembro de 2017 para a presentación de solicitudes.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018

Mª Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar