Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2018 Páx. 36127

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega das Industrias Culturais

ACORDO do 16 de xullo de 2018, do Consello Reitor da Axencia Galega das Industrias Culturais, para a contratación da persoa seleccionada para a cobertura do posto de coordinador/a do Departamento de Fomento e Promoción de Políticas Culturais da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Rematado o proceso de provisión do posto de coordinador/a do Departamento de Fomento e Promoción de Políticas Culturais da Agadic, de conformidade coa Resolución do 7 de xullo de 2018 pola que se convoca a provisión do posto de coordinador/a do Departamento de Fomento e Promoción de Políticas Culturais da Axencia Galega das Industrias Culturais (DOG núm. 87, do 7 de maio) e examinada a proposta de contratación que elevou o director ao Consello Reitor da Agadic en sesión celebrada o día 2 de xullo de 2018,

ACÓRDASE:

A contratación de María Teresa de Arcos Rey, mediante contrato laboral de alta dirección ao amparo do previsto no Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección; no artigo 17 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, e na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Contra o presente acordo, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade con disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpoñer recurso de reposición ante o Consello Reitor da Agadic, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á súa publicación, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do de reposición, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2018

Román Rodríguez González
Presidente do Consello Reitor da Axencia Galega das Industrias Culturais