Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 6 de agosto de 2018 Páx. 36409

III. Outras disposicións

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os procedementos para solicitar un grao de carreira consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao inicial, en aplicación do Acordo de carreira profesional publicado no Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018.

Por orde da Consellería de Sanidade do 20 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo) publicouse para xeral coñecemento e efectividade o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo, asinado con data do 6 de xullo de 2018 na mesa sectorial de negociación do persoal estatutario polos representantes da Administración sanitaria e as organizacións sindicais CIG, CESM (na condición de adherida), UGT, CSIF e Satse, e aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do 19 de xullo.

O Acordo, ademais do seu obxecto principal –regular as bases do réxime de carreira profesional– incorpora certas medidas excepcionais de progreso na carreira profesional para o colectivo de persoal fixo, nomeadamente aquel que foi afectado dun modo máis relevante, nos últimos anos, nas súas expectativas de desenvolvemento profesional.

En concreto, incorpora a tramitación inmediata, no segundo semestre de 2018, dun réxime transitorio e excepcional de encadramento (punto 14 do Acordo), para cuxa efectividade resulta preciso habilitar o correspondente prazo para a presentación de solicitudes.

Por outra parte, o Acordo permite acceder á carreira profesional da correspondente categoría, no seu grao inicial, ao persoal fixo da categoría, e ao persoal estatutario interino en praza vacante ou fixo doutra categoría que estea a desempeñar unha praza vacante por promoción interna temporal.

Con base no que antecede, e logo de acordo da comisión de seguimento

RESOLVO:

I. Solicitudes de recoñecemento de grao en aplicación do réxime transitorio e excepcional de encadramento (punto 14 do Acordo de carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo; Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018).

Primeiro. Obxecto

O/a profesional estatutario fixo que reúna os requisitos establecidos no punto 14 do Acordo poderá solicitar o grao I de carreira profesional, ou o seguinte a aquel que xa teña recoñecido, en categoría/especialidade na que estivese en situación de activo como persoal fixo (ou con reserva de praza) o 1 de xullo de 2018.

Segundo. Acreditación dos requisitos

Non será necesario acreditar documentalmente a situación de servizo activo (ou calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza) e o destino definitivo (ou situación de reingreso provisional) nunha praza do Servizo Galego de Saúde ou entidade pública adscrita á Consellería de Sanidade ou ao dito organismo.

Tampouco será preciso achegar documentación acreditativa dos servizos prestados no Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo.

Os demais servizos prestados por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde (fóra do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo) serán acreditados, cando sexa preciso, consonte o procedemento e dentro do prazo establecido no punto quinto desta resolución para a o rexistro e acreditación de méritos. Para estes efectos achegarase unha certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente, na cal deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións, número de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación e réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

O persoal que solicite os graos II a IV tampouco deberá acreditar documentalmente o período de permanencia no grao anterior, sempre que ese grao fora recoñecido por resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Terceiro. Procedemento e prazo de presentación de solicitudes

Cada profesional deberá cubrir a solicitude de recoñecemento de grao en modelo normalizado, á cal se accederá seguindo as instrucións que se establecen no anexo I desta resolución.

Con independencia do que se establece no dito anexo respecto ao acceso á solicitude, para completar o proceso (presentación da solicitude) requirirase un certificado dixital válido. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre), Camerfirma e o DNI electrónico (DNIe).

A solicitude conterá os datos precargados coa información obtida das aplicacións corporativas de persoal do Servizo Galego de Saúde, a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Solicitudes). A solicitude, logo de confirmada, deberá presentarse por rexistro electrónico.

O prazo para a presentación das solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 28 de setembro de 2018.

A solicitude de recoñecemento de grao deberá ser dirixida á xerencia ou entidade en que o/a interesado/a preste servizos. Cando estea nunha situación distinta á de activo, dirixirá a súa solicitude á xerencia ou entidade en que teña a súa praza reservada.

Cuarto. Baremo (méritos). Proceso e órganos de avaliación

O recoñecemento do grao requirirá a avaliación favorable dos méritos do/a interesado/a realizada polo correspondente comité ou subcomité de avaliación, nos termos previstos no punto 14 e no anexo IV do Acordo.

Serán valoradas calquera das actividades ou situacións, especificadas no dito anexo para cada colectivo profesional, realizadas ou causadas entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 28 de setembro de 2018.

– Excepción respecto á data inicial: as actividades de formación universitaria de posgrao valoraranse, nas categorías para as cales se require formación universitaria, con independencia da data da súa realización.

Inicialmente non será necesario que a persoa interesada acredite documentalmente:

a) No caso do persoal licenciado sanitario:

– O grao de cumprimento dos obxectivos asistenciais (2013-2017) no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo.

Cando o/a interesado/a pretenda facer valer o grao de cumprimento acadado neses anos noutros servizos de saúde, deberá achegar a correspondente certificación.

– Os servizos prestados nos hospitais públicos do Barco, Verín, Burela, Cee e Monforte (punto h) dos criterios xerais de avaliación).

b) No caso do persoal licenciado e diplomado sanitario: os servizos prestados en municipios especialmente illados ou en condicións de soidade, consonte os criterios que establece a normativa de ordenación da atención primaria de Galicia (punto i) dos criterios xerais de avaliación).

c) Todos os colectivos (incluído o persoal licenciado e diplomado sanitario):

– A formación recibida e impartida pola Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

– As funcións de dirección, subdirección, xefatura, coordinación e supervisión nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo e na Administración sanitaria galega (punto e) dos criterios xerais de avaliación).

– As situacións previstas no punto f) dos criterios xerais de avaliación, sempre que nelas se tivese unha reserva de praza nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde ou entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo.

– O nomeamento, e participación na totalidade do proceso, como membro dalgún tribunal cualificador de procesos selectivos (punto g) dos criterios xerais de avaliación), exclusivamente cando se trate de procesos convocados polo organismo Servizo Galego de Saúde.

Quinto. Rexistro e acreditación de méritos (puntos a), b), c) e d) dos criterios xerais de avaliación)

Coa excepción prevista no punto cuarto anterior (formación recibida e impartida pola Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde– ACIS), os méritos que se queiran facer valer en materia de formación continuada, na medida que establece o punto a) dos criterios xerais de avaliación, deberán estar debidamente rexistrados no sistema informático Fides/expedient-e e acreditados documentalmente pola persoa interesada coa data límite do último día de presentación de solicitudes (28 de setembro de 2018).

O mesmo será aplicable para o rexistro e acreditación dos méritos relativos á formación universitaria de posgrao, publicación de traballos científicos e de investigación e formación sanitaria especializada impartida, naquelas categorías en que estes méritos resulten baremables consonte o anexo IV do Acordo.

Para o rexistro electrónico e acreditación dos méritos, os/as solicitantes deberán proceder da seguinte forma:

Accederán a través de Fides ao expediente electrónico do/da profesional segundo se indica no anexo I desta resolución e comprobarán os datos do seu currículo que constan rexistrados na aplicación informática (relativos a formación continuada, formación universitaria de posgrao, publicación de traballos científicos e de investigación e formación sanitaria especializada impartida), así como o seu estado.

Se non consta ningunha información ou esta está incompleta, o profesional rexistrará no sistema, coa data límite do 28 de setembro de 2018, os méritos que posúe e que pretenda facer valer na súa avaliación.

Logo de rexistrados, deberá imprimir a solicitude de validación destes, que estará dispoñible na aplicación informática na epígrafe de «informe».

A solicitude de validación dirixirase á unidade de validación e poderá presentarse, ata o 28 de setembro de 2018, en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na actualidade dispoñibles.

Xunto coa solicitude de validación, o/a interesado/a deberá achegar a documentación acreditativa dos méritos que pretenda facer valer e que figuren pendentes de validación. A documentación será presentada nos termos previstos no anexo II desta resolución.

Aqueles/as interesados que teñan solicitado, mediante a achega da documentación correspondente, a validación dalgún mérito previamente rexistrado no expediente electrónico e que estea pendente de validar non terán que presentar novamente a documentación acreditativa de tal/es mérito/s, agás a complementaria que resulte necesaria para a súa actualización.

Aqueles/as interesados que teñan rexistrado no sistema informático méritos pendentes de validar e non teñan presentado a documentación correspondente deberán solicitar, ata a repetida data límite do 28 de setembro, a súa validación e acreditar documentalmente a súa posesión.

Se, con posterioridade á presentación dunha solicitude de validación de méritos, o/a interesado/a rexistra na aplicación informática un novo mérito baremable, deberá imprimir unha nova solicitude de validación e presentala coa documentación acreditativa, ata o 28 de setembro de 2018, en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na actualidade dispoñibles.

Non será preciso presentar ningunha documentación acreditativa de méritos que xa consten validados na aplicación informática. Non obstante, a Administración poderá requirir, en calquera momento, a presentación de documentación complementaria acreditativa de calquera mérito, aínda que conste validado.

Sexto. Resolución

A resolución sobre o recoñecemento do grao será ditada por esta Dirección Xeral de Recursos Humanos tras a proposta realizada polo correspondente comité/subcomité de avaliación.

Cando un/unha solicitante cumpra os requisitos básicos para solicitar o acceso ao grao pero a avaliación realizada polo correspondente comité/subcomité sexa inicialmente negativa, aplicarase o trámite adicional de alegacións previsto no punto 14 do Acordo.

A resolución sobre o recoñecemento de grao ditarase nun prazo que finaliza o 31 de decembro de 2018. No caso de non ditarse a resolución nese prazo, a solicitude entenderase desestimada.

Calquera solicitude do grao I que sexa desestimada entenderase para todos efectos como unha solicitude de grao inicial, nas condicións que establece o punto II desta resolución.

As resolucións estimatorias de recoñecemento de grao terán efectos desde o día 1 de xaneiro de 2019.

II. Solicitudes de recoñecemento de grao inicial (puntos 5 e 6 do Acordo de carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo; Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018).

Poderá solicitar o grao inicial o/a profesional que reúna os requisitos que establecen os puntos 5 e 6 do Acordo.

Cada profesional deberá cubrir a solicitude de recoñecemento do grao inicial en modelo normalizado, á cal se accederá seguindo as instrucións que se establecen no anexo I desta resolución.

Con independencia do que se establece no dito anexo respecto ao acceso á solcitude, para completar o proceso (presentación da solicitude) requirirase un certificado dixital válido. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre), Camerfirma e o DNI electrónico (DNIe).

A solicitude conterá os datos precargados coa información obtida das aplicacións corporativas de persoal do Servizo Galego de Saúde, a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Solicitudes). Non será necesario que a persoa interesada acredite documentalmente os requisitos para acceder ao grao inicial.

A solicitude, logo de confirmada, deberá presentarse por rexistro electrónico.

O grao inicial poderá solicitarse en calquera momento en que se cumpran os requisitos, e desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A solicitude de recoñecemento do grao deberá ser dirixida á xerencia ou entidade en que o/a interesado/a preste servizos. Cando estea nunha situación distinta á de activo, dirixirá a súa solicitude á xerencia ou entidade en que teña a súa praza reservada.

A resolución sobre o recoñecemento de grao será ditada, logo de proposta da xerencia ou entidade, por esta Dirección Xeral de Recursos Humanos.

A resolución ditarase no prazo dos tres meses seguintes á presentación da solicitude. No caso de non ditarse a resolución nese prazo, a solicitude entenderase desestimada.

A resolución de recoñecemento do grao inicial terá efectos desde o día de presentación da solicitude, sempre que nesa data se cumpran os requisitos para o acceso.

Disposición transitoria

As solicitudes de grao inicial presentadas ata o día 28 de setembro de 2018 terán efectos desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (sempre que nesa data xa se cumprisen os requisitos para o acceso).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición ante esta dirección xeral, no prazo dun mes contado a partir da mesma data, de conformidade co que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

Anexo I

Instrucións de acceso ao expediente profesional electrónico Fides

A Oficina Virtual do Profesional (Fides) constitúe o punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os/as profesionais con que mantén unha vinculación, e configúrase como a plataforma de acceso ao expediente electrónico do/da profesional.

O acceso a Fides poderá realizarse desde:

– Internet (profesionais do Servizo Galego de Saúde desde equipamentos informáticos situados fisicamente fóra da rede corporativa).

– A intranet do Servizo Galego de Saúde (só dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa).

1. Acceso desde a internet.

1.1. Acceso desde a internet con certificado dixital.

Os/as profesionais do Servizo Galego de Saúde poderán acceder desta forma a Fides a través do enderezo http://fides.sergas.es.

É requisito indispensable dispoñer dun certificado dixital para acceder a través desta vía. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre), Camerfirma e o DNI electrónico (DNIe).

Para obter o certificado dixital expedido pola FNMT será preciso solicitalo a través da internet (no enderezo www.cert.fnmt.es), ou ben en calquera oficina da Axencia Tributaria (Ministerio de Economía e Facenda).

Se o/a usuario/a xa dispón dunha tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico, esta xa contén un certificado da FNMT, polo que non será necesario solicitar un novo. De feito, a solicitude dun novo certificado inhabilitará o que existe na tarxeta sanitaria.

Pola súa parte, o DNI electrónico (DNIe) poderase solicitar nas oficinas da Dirección Xeral da Policía.

Para a identificación do/da usuario/a mediante tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico ou a través do DNI electrónico, será preciso, con carácter xeral, dispoñer dunha lectora de tarxetas. Non se requirirá lectora de tarxetas unicamente no suposto de dispoñer dun certificado dixital da FNMT instalado no propio equipamento.

Os/as usuarios/as poderán solicitar información e obter asesoramento sobre a acreditación electrónica nos PAE (punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros sanitarios de atención especializada e atención primaria do organismo.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os/as profesionais serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico e á solicitude electrónica do recoñecemento de grao -eventualmente, para os procesos de selección e provisión de prazas– que convoque este organismo, así como ao resto de funcionalidades existentes na Oficina Virtual do Profesional (Fides).

A primeira vez que un/unha profesional acceda con certificado dixital a Fides, solicitaráselle que cubra un formulario de alta con datos básicos.

1.2. Acceso desde a internet sen certificado dixital.

O acceso a Fides desde a internet sen certificado dixital pode efectuarse a través do enderezo http://fides.sergas.es, mediante o sistema Chave365, que permite aos/ás cidadáns/cidadás maiores de idade identificarse tanto en Fides como na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico.

Pódese atopar toda a información relativa ao sistema Chave365 neste enderezo: https://sede.xunta.gal/chave365.

2. Acceso desde a intranet do Servizo Galego de Saúde.

Esta vía só estará dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa do citado organismo.

Os/as profesionais cun vínculo activo terán, mediante este sistema, acceso á totalidade de servizos e funcionalidades de Fides, incluído o acceso á xestión do expediente electrónico e á solicitude electrónica do recoñecemento de grao.

O acceso a Fides realizarase mediante o código de usuario e contrasinal que os/as profesionais en activo xa teñen asignado e utilizan habitualmente para accederen ao resto das funcionalidades do sistema.

3. Manual de instrucións de acceso e funcionamento do expediente electrónico e validación da documentación.

Na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura á disposición dos/das profesionais un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados en que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que hai que achegar.

Anexo II

Procedemento de acreditación de méritos

Formación continuada.

Valorable en todas as categorías/especialidades.

a) Recibida: acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do certificado de asistencia ao curso, no cal deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a dita actividade formativa, as datas de realización, o contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Poderase requirir á persoa solicitante a achega do programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola Comisión Nacional ou Autonómica de Formación Continuada, deberá constar o logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente.

Normas específicas para a formación en liña. Valoraranse aqueles diplomas de cursos en liña en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da Comisión de Formación Continuada.

Serán válidos, ademais, aqueles diplomas asinados dixitalmente por Digital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo comité/subcomité de avaliación. Noutro suposto, deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa, que conterá toda a información exixida neste punto.

No suposto de formación en liña con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das ditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos en que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

O comité/subcomité de avaliación poderá exixir á persoa solicitante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado en liña cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante, na cal deberá constar o contido da actividade formativa, así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

Formación universitaria de posgrao.

Valorable en todas as categorías/especialidades para as cales se require formación universitaria.

Acreditarase, segundo o suposto, mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade, debidamente asinado, que deixe constancia do mérito invocado polo/a solicitante. No relativo aos cursos de doutoramento, para que o dito mérito poida ser obxecto de valoración, a certificación que se achegue deberá deixar constancia expresa de que o/a solicitante realizou todos os cursos de doutoramento.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro, achegarase, xunto coa copia compulsada do título, unha tradución xurada deste ou equivalente e credencial de recoñecemento ou homologación da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

A titulación de máster débea rexistrar o/a solicitante en Fides/expedient-e na epígrafe de formación continuada recibida/máster.

Publicación de traballos científicos e de investigación:

Valorable en:

– Todas as categorías de persoal sanitario.

– Categorías de persoal de xestión e servizos para as cales se require unha titulación universitaria ou un título específico de formación profesional.

O persoal de calquera das categorías de persoal licenciado sanitario acreditará estes méritos na forma prevista no anexo V da resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 1 de marzo de 2018 (DOG do 12 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

O persoal de calquera das categorías de persoal diplomado sanitario acreditará estes méritos na forma prevista no anexo V da Resolución da Dirección Xeral de Recursos, do 1 de marzo de 2018 (DOG do 12 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a.

O persoal das categorías de persoal técnico sanitario (sanitario de formación profesional), acreditará estes méritos na forma prevista no anexo V da Resolución do 1 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG do 12 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria.

O persoal das categorías de xestión e servizos acreditará estes méritos na forma prevista no anexo V da Resolución do 1 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG do 13 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.

En todos os casos, a publicación de traballos científicos e de investigación tamén poderá acreditarse na forma que teña específicado a última convocatoria dun concurso-oposición da correspondente categoría.

Docencia en formación sanitaria especializada.

Valorable nas categorías de persoal licenciado e diplomado sanitario.

Acreditarase mediante certificación asinada pola Comisión de Docencia do centro ou, de ser o caso, comisión de docencia da unidade docente onde se tivese impartido, na cal deberán constar expresamente os períodos de desenvolvemento de tal actividade e condición en que se impartiu.

Compulsa de documentos.

As copias dos documentos acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

Tradución de documentos.

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá efectuar:

a) Un tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) A representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida