Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 6 de agosto de 2018 Páx. 36390

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se publica o plan de formación para o segundo semestre do ano 2018 para o persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA).

O programa anual de actividades para o ano 2018 da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) foi aprobado polo Consello Reitor na súa xuntanza do 1 de febreiro de 2018, de acordo co establecido no artigo 9.2.b) da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Agasp. Publícase a continuación a listaxe de cursos que compoñen o plan de formación para o segundo semestre deste ano 2018 para o persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), cuxas bases se especifican no anexo desta resolución.

Denominación do curso

Horas

Prazas

Edicións

Habilidades de comunicación nos centros escolares

16

20

1

Investigación de incendios

16

25

1

Menores

8

25

1

Primeros auxilios e DESA

8

16

1

Actuación policial ante incendios forestais

16

25

1

Seguridade e autoprotección en contornos acuáticos

13

16

1

Actualización en documentación policial

32

25

1

Violencia de xénero. Novos tipos delituosos

16

25

1

Actualización ERPOL

40

-

1

A Estrada, 11 de xullo de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Bases

Primeira. Destinatarios

Persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia en servizo activo.

A baixa laboral por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas.

Será revisable a admisión de persoas en baixa laboral por incapacidade temporal, cando esta veña producida por accidente de traballo recoñecido como tal e a asistencia ao curso non interfira na recuperación.

No caso de considerarse oportuno, poderá acceder aos cursos persoal das forzas e corpos de seguridade pública que traballe en Galicia con competencias directas na materia que se vai desenvolver; reservaranse expresamente prazas para eles.

Se as solicitudes para participar nun curso non superan as 10 persoas, a Agasp reserva para si a facultade de anular a actividade formativa.

Segunda. Lugar e datas

Os cursos desenvolveranse nas instalacións da Agasp.

As datas de cada curso estableceranse, polo menos, cunha antelación de 20 días naturais antes da súa realización e desde a Xefatura da UPA comunicaráselles a todas as unidades para o coñecemento de todos/as os/as interesados/as.

Terceira. Solicitudes e criterios xerais de selección

As solicitudes faranse directamente á Xefatura da UPA, órgano encargado tamén da selección do alumnado. Os criterios de selección para cada acción formativa serán os indicados pola Xefatura da UPA. En caso de non haber ningunha especificidade, atenderase a criterios de orde de inscrición e número de cursos realizados con anterioridade. A Xefatura da UPA remitirá ao Servizo de Formación en Seguridade Pública da Agasp a listaxe do alumnado participante en cada acción formativa, polo menos, cinco días hábiles antes do comezo de cada actividade, con todos os datos precisos para realizar a inscrición de xeito correcto.

Cuarta. Asistencia aos cursos

1. É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas as sesións dos cursos.

Durante a realización dos cursos levarase un control permanente da asistencia a través dos sistemas que se establezan para o efecto e poderán realizarse controis de asistencia extraordinarios.

Unicamente se autorizará a ausencia por causas xustificadas e debidamente acreditadas e en ningún caso poderá superar o 10 % das horas lectivas.

A ausencia xustificada superior ao 10 % do total das horas lectivas suporá a perda do dereito á expedición do diploma, no caso de haber unha segunda edición do curso en cuestión, o Servizo de Formación en Seguridade Pública poderá valorar a posibilidade de que o/a alumno/a poida recuperar as horas non realizadas na edición anterior. En todo caso, para poder valorar esta posibilidade non poden transcorrer máis de seis meses entre unha edición e a seguinte.

A falta de asistencia dun número superior ao 10 % das horas lectivas sen xustificación ou falta de acreditación documental da causa alegada no só dará lugar á perda do dereito ao diploma do curso, senón tamén a penalización coa non participación en cursos da Agasp durante un ano contado desde o día seguinte ao da finalización do curso.

2. O alumnado asistirá aos cursos co uniforme regulamentario. No caso de non facelo, e de non existir causa suficientemente xustificada, a Agasp poderá impedir a asistencia ao curso e non emitirá diploma nin ningún certificado acreditativo.

Quinta. Certificación

Para poder superar os cursos, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se levará a cabo ao seu remate no caso de que os ditos cursos figuren con aproveitamento.

Sexta. Desenvolvemento dos cursos

1. A Agasp poderá suspender a realización de actividades formativas convocadas cando sexa necesario por motivos técnicos ou insuficiencia de solicitudes de participación.

2. A Agasp poderá modificar as datas, horarios, contidos e desenvolvemento dos cursos, así como resolver todas as continxencias e incidencias que poidan xurdir sen necesidade dunha nova publicación no Diario Oficial de Galicia.

3. A Agasp poderá programar cursos diferentes cando así veña exixido por circunstancias que afecten a organización, xestión e docencia.