Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx. 37808

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR353A).

A Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, establece no seu artigo 27 que os créditos previstos para o seu financiamento poderán ser incrementados ou minorados como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos finalistas para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que se poidan establecer na Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, así como nos supostos previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia existindo crédito dispoñible que pode ser utilizado para os obradoiros de emprego, procedente de incorporacións de crédito e remanentes doutras convocatorias que afecta o importe do crédito inicialmente previsto para o financiamento das citadas axudas e subvencións, procede ditar a presente orde de ampliación, en cumprimento do disposto nos preceptos anteriormente citados.

Por todo o exposto e no uso das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1

Amplíase o importe total do crédito para o financiamento das axudas previstas na Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, nunha contía de 4.730.000,00 euros para a anualidade de 2018, e de 4.730.000,00 euros para a anualidade de 2019, na aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.2, no código de proxecto 2014 00543.

Artigo 2

Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida orde para a presentación de solicitudes.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria