Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Martes, 14 de agosto de 2018 Páx. 38022

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 1 de agosto de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a comunicación de inicio do procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social do expediente 35449552C/15/06/2018/2.1.E e vinte máis.

Intentada a notificación persoal e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, de conformidade co disposto nos artigos 44 e 40.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), mediante publicación no Boletín Oficial del Estado, polo incumprimento dos preceptos que se detallan, notifícanse ás persoas interesadas relacionadas no anexo deste anuncio as comunicacións de inicio de procedemento sancionador, por infraccións na orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

En atención ao previsto no artigo 46 da LPAC, o acto non se publica na súa integridade, polo que se lles fai saber ás persoas interesadas que o texto íntegro da comunicación de inicio do procedemento sancionador se atopa ao seu dispor, para a súa consulta, nas dependencias da oficina de emprego que lle corresponda, durante o prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

Unha vez producida a referida notificación, segundo o disposto no punto 3 do artigo 37.bis do Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social e para os expedientes liquidatorios da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 928/1998, do 14 de maio, dispoñen dun prazo de quince (15) días hábiles, para formular, por escrito, ante a oficina de emprego correspondente, as alegacións que consideren oportunas, documentalmente acreditadas. Transcorrido o dito prazo, esta xefatura territorial ditará a correspondente resolución.

O prazo para ditar resolución será de seis meses, desde a data do acordo de inicio do procedemento. Transcorrido o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento e ordenarase o arquivamento das actuacións, sen prexuízo de que a Xefatura Territorial de Pontevedra poida instar un novo procedemento, se a acción non está prescrita.

Para que conste e lles sirva de notificación ás persoas interesadas, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, expido e asino este anuncio.

Vigo, 1 de agosto de 2018

O xefe territorial de Pontevedra
P.A. (Decreto 135/2017, do 28 de decembro)
Ana María Rodríguez Senra
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa e Xestión Económica

ANEXO

Persoa interesada

Nº de expediente

Preceptos infrinxidos

Preceptos sancionadores

Proposta de sanción

Abal Marín, María del Carmen

35449552C/15/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Bompastor Figueiredo, Paula Alexandra

X1944892N/11/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Brea Martínez, Silvia

35467302Z/01/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Capata, Constantín

X3695325F/04/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

De Aguiar Rocha, Luis Miguel

53196774M/02/07/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Fernández Fernández, David

44455565S/05/07/201872.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

García Concha, Jennifer

32878227A/18/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

González Burgos, Licelot

49670474L/03/05/2018/2.1.E-2ª

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda de tres meses da prestación/subsidio por desemprego

López Groba, Constante

77008536M/08/05/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Martínez Villarroel, Benjamín E.

55165273A/30/05/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Nogueira Rey, Marcos

76927085C/09/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Novo Barreiro, Juan Manuel

35455560F/10/05/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Parceiro Verísimo, Cándido

36016171B/04/07/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Ricart Vilas, Verónica

35471288K/14/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Rolo Iglesias, Margarita

36012980V/02/07/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Sanromán Soto, José

36030272J/25/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Seoane Díaz, André

39452990D/22/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Souto Buján, María

77422598K/12/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Trabazo García, Daniel

35278429V/16/02/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Velasco Otero, Alba Elena

77483738G/04/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Zaroslinski, Stanislaw Piotr

X8573163M/02/05/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego