Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 17 de agosto de 2018 Páx. 38084

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 20 de abril de 2018.

Antecedentes:

1. Mediante a Orde do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 90, do 11 de maio) establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o prazo de emenda, a Comisión de Valoración, como órgano colexiado encargado de informar e valorar as solicitudes, emitiu a proposta de resolución de acordo cos criterios establecidos no artigo 16 da convocatoria.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística é o órgano competente para instruír o procedemento administrativo e correspóndelle ao seu titular formular o informe proposta das subvencións e a súa contía que, xunto co informe da Comisión, elevará á persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o estipulado na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 27, do 8 de febreiro).

2. No artigo 18 das bases establécese que o prazo máximo para resolver a concesión de axudas non poderá exceder os cinco meses, contados a partir da publicación da orde de subvencións no Diario Oficial de Galicia (11 de maio de 2018).

De acordo co anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta secretaría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 10.30.151A.470.1 que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II, polos motivos que aparecen citados na epígrafe correspondente.

Terceiro. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia e co previsto no Decreto 132/2006, de 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como ás sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2018

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2018/000001-0

Xerme Edicións, S.L.

Matemáticas activas. 3 anos

2.269,00 €

2018/000002-0

Xerme Edicións, S.L.

Matemáticas activas. 4 anos

2.269,00 €

2018/000003-0

Xerme Edicións, S.L.

Matemáticas activas. 5 anos

2.269,00 €

2018/000004-0

Xerme Edicións, S.L.

Todos ao cole. (O meu amigo, o monstro nivel 1). Explora

2.402,00 €

2018/000005-0

Xerme Edicións, S.L.

Deserto á vista! (Somos piratas
nivel 1). Explora

2.307,00 €

2018/000006-0

Xerme Edicións, S.L.

Nas cavernas. (Exploradores do tempo nivel 1). Explora

2.402,00 €

2018/000007-0

Xerme Edicións, S.L.

Benvido á miña casa. (O meu amigo, o monstro nivel 2). Explora

2.364,00 €

2018/000008-0

Xerme Edicións, S.L.

Selva á vista! (Somos piratas
nivel 2). Explora

2.326,00 €

2018/000009-0

Xerme Edicións, S.L.

Que invento! (Exploradores do tempo nivel 2). Explora

2.326,00 €

2018/000010-0

Xerme Edicións, S.L.

Polo á vista! (Somos piratas nivel 3). Explora

2.364,00 €

2018/000011-0

Xerme Edicións, S.L.

Ao outro lado da rúa. (O meu amigo, o monstro nivel 3). Explora

2.383,00 €

2018/000012-0

Xerme Edicións, S.L.

De vacacións a Marte. (Exploradores do tempo nivel 3). Explora

2.307,00 €

2018/000013-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 1 e actividades de benvida. Proxecto zoom

3.050,00 €

2018/000014-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 1 e actividades de benvida. Proxecto zoom

3.298,00 €

2018/000015-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 2. Proxecto zoom

3.298,00 €

2018/000016-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 2. Proxecto zoom

3.298,00 €

2018/000017-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Pmar Xeografía humana

2.473,00 €

2018/000018-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Filg 4 Filosofía Galicia

3.298,00 €

2018/000019-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Anatomía aplicada Galicia

3.203,00 €

2018/000023-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! O circo nivel I

1.964,00 €

2018/000024-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! O circo nivel II

1.964,00 €

2018/000025-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! O circo nivel III

2.002,00 €

2018/000026-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! O cociñeiro nivel II

2.002,00 €

2018/000027-0

Edicións Obradoiro, S.L.

A merendar! Educación Primaria

2.822,00 €

2018/000028-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! O gorila nivel III

2.002,00 €

2018/000029-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua + 1 primaria

3.317,00 €

2018/000030-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua + 2 primaria

3.432,00 €

2018/000031-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! Os volcáns nivel I

2.402,00 €

2018/000032-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! Os volcáns nivel II

2.402,00 €

2018/000033-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! Os volcáns nivel III

2.402,00 €

2018/000034-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 1. Proxecto Tecelingua

3.203,00 €

2018/000035-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 2. Proxecto Tecelingua

3.317,00 €

2018/000036-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Textos 1. Proxecto Compredetextos

3.146,00 €

2018/000037-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Textos 2. Proxecto Comprendetextos

3.184,00 €

2018/000038-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Flocos de millo. Educación Infantil. 3 anos

3.031,00 €

2018/000039-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Flocos de millo. educación infantil. 4 anos

2.879,00 €

2018/000040-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Flocos de millo. Educación Infantil. 5 anos

2.879,00 €

2018/000041-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Nivel 1

2.326,00 €

2018/000042-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Nivel 2

2.440,00 €

2018/000043-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Nivel 3

2.440,00 €

2018/000044-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Ler 1

2.502,00 €

2018/000045-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Ler 2

2.502,00 €

2018/000046-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Novo xardín das letras. Ler 3

2.502,00 €

2018/000047-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Lingua e Literatura 2 ESO

2.833,00 €

2018/000048-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Lingua e Literatura 4 ESO

2.833,00 €

2018/000049-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Xeografía e Historia 2 ESO

1.327,00 €

2018/000050-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Xeografía e Historia 4 ESO

2.327,00 €

2018/000051-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Bioloxía e Xeoloxía 4 ESO

2.327,00 €

2018/000052-0

Ediciones Don Bosco - Editorial Rodeira Edebé

Libro dixital Lingua II Bacharelato

2.833,00 €

2018/000053-0

Grupo Anaya, S.A.

Pezas 1. Trimestres. Peza a peza

2.841,00 €

2018/000054-0

Grupo Anaya, S.A.

Pezas 2. Trimestres. Peza a peza

2.841,00 €

2018/000055-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 1. Peza a peza

3.031,00 €

2018/000057-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 2. Peza a peza

3.031,00 €

2018/000059-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da Natureza 1. Peza a peza

2.555,00 €

2018/000061-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da Natureza 2. Peza a peza

2.536,00 €

2018/000063-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias Sociais 1. Peza a peza

2.650,00 €

2018/000064-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias Sociais 2. Peza a peza

2.688,00 €

2018/000065-0

Grupo Anaya, S.A.

Música 1. Peza a peza

2.707,00 €

2018/000066-0

Grupo Anaya, S.A.

Música 2. Peza a peza

2.822,00 €

2018/000067-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión Católica 1. Amizade

2.497,00 €

2018/000068-0

Grupo Anaya, S.A.

Relixión Católica 2. Amizade

2.612,00 €

2018/000069-0

Editorial Luís Vives

Que contas. Nivel 2. Proxecto
Matemáticas manipulativas

821,00 €

2018/000070-0

Editorial Luís Vives

Que contas. Nivel 1. Proxecto
Matemáticas manipulativas

677,00 €

2018/000071-0

Editorial Luís Vives

Que contas. Nivel 3. Proxecto
Matemáticas manipulativas

869,00 €

2018/000072-0

Editorial Luís Vives

Ciencias da Natureza 1. Primaria. A lenda do legado

1.024,00 €

2018/000073-0

Editorial Luís Vives

Ciencias da Natureza 2. Primaria. A lenda do legado

1.080,00 €

2018/000074-0

Editorial Luís Vives

Ciencias Sociais 1. Primaria. A lenda do legado

2.518,00 €

2018/000075-0

Editorial Luís Vives

Ciencias Sociais 2. Primaria. A lenda do legado

2.744,00 €

ANEXO II

Número de expediente

Solicitante

Título

Motivo de denegación

2018/000020-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF1445_3 Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe na formación profesional para o emprego

No se adapta a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la convocatoria al no tratarse de un recurso didáctico curricular

2018/000021-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF446_3 Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

No se adapta a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la convocatoria al no tratarse de un recurso didáctico curricular

2018/000022-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF1867_2 Procesos grupais e educativos no tempo libre infantil e xuvenil

No se adapta a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la convocatoria al no tratarse de un recurso didáctico curricular

2018/000056-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 1. Caderno. Peza a peza

Artículo 10.2 (se valora conjuntamento con el expediente núm. 55)

2018/000058-0

Grupo Anaya, S.A.

Lingua 2. Caderno. Peza a peza

Artículo 10.2 (se valora conjuntamento con el expediente núm. 57)

2018/000060-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da natureza 1.
Caderno. Peza a peza

Artículo 10.2 (se valora conjuntamento con el expediente núm. 59)

2018/000062-0

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da natureza 2.
Caderno. Peza a peza

Artículo 10.2 (se valora conjuntamento con el expediente núm. 61)