Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 163 Martes, 28 de agosto de 2018 Páx. 39416

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 3 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento PR945C).

No Diario Oficial de Galicia núm. 70 do pasado 11 de abril, publicouse a Resolución do 3 de abril de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2018. No artigo 3.5 da convocatoria, establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 21 de xuño de 2018, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, as suxeitas a emenda e as inadmitidas (DOG núm. 125, do 2 de xullo), presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de abril de 2018, e establécese un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación. Na mesma data na que se publica esta listaxe no DOG, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal, a listaxe cos datos deportivos obxecto de valoración, e que foron certificados polas respectivas federacións deportivas, dando tamén un prazo de dez días hábiles para os efectos de que por parte dos interesados se puidesen presentar alegacións aos mesmos.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda da documentación das solicitudes, así como o prazo de alegacións aos datos deportivos e, modificadas, de ser o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia polas respectivas federacións, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto coa documentación que cumpra as exixencias contidas na convocatoria e bases reguladoras das subvencións, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2018, ata un importe máximo de 2.020.000,00 € (dous millóns vinte mil euros).

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de valoración á que que se refire o artigo 7 da Resolución do 3 de abril de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 70, do 11 de abril), e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas e comprobada a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 27 de xullo de 2018, e vista a proposta formulada pola citada comisión e, unha vez examinadas as alegacións presentadas e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, polo desenvolvemento de actividades deportivas, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 8 das bases reguladoras deste procedemento.

Os importes das subvencións determínanse segundo o establecido no artigo 9 das citadas bases sen que acaden a condición de beneficiario as entidades que non obtiveran unha puntuación mínima de 7 puntos, salvo no caso das entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade, cuxa puntuación mínima é de 5 puntos.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por obter unha puntuación inferior á mínima requirida para resultar beneficiario.

Terceiro. Declarar inadmitidas as solicitudes recollidas no anexo III desta resolución, ordenadas alfabeticamente, con indicación do motivo da inadmisión.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web deporte.xunta.gal.

Quinto. As entidades beneficiarias dispoñen dun mes de prazo, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa.

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Modalidades

Concello

Provincia

Puntos

Importe

2.0 Sport Team

G27778851

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Fútbol, F. sala

A Coruña

A Coruña

38

2.634,82 €

A Fervenza, F.S.F.

G70131057

Fútbol sala

Ferrol

A Coruña

25

1.733,43 €

A Peroxa Club Fútbol

G32028565

Fútbol

A Peroxa

Ourense

16

1.109,40 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

Fútbol sala

Tui

Pontevedra

18

1.248,07 €

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

G15250244

Natación, waterpolo

Ferrol

A Coruña

31

2.149,46 €

A.C. Órdenes

G15894272

Patinaxe-H.P.

Ordes

A Coruña

17

1.178,73 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

A. subacuát., judo, karate, tenis, vela, xadrez

Ferrol

A Coruña

57

3.952,22 €

A.D. Abella

G15618481

Fútbol

Frades

A Coruña

14

970,72 €

A.D. Arousa Fútbol 7

G36483675

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

15

1.040,06 €

A.D. Avanza

G27816107

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

7

500,00 €

A.D. Centro Budo-Castrelos

G36680106

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

24

1.664,09 €

A.D. Lavadores, C.F.

G36770931

Fútbol

Vigo

Pontevedra

21

1.456,08 €

A.D. Miño

G70083514

Fútbol

Miño

A Coruña

22

1.525,42 €

A.D. MM. Calasancias

G15108699

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

38

2.634,82 €

A.D. Ourense Hockey Club

G32249419

Hockey

Ourense

Ourense

20

1.386,75 €

A.D. Rayo Sadense

G15164593

Fútbol

Sada

A Coruña

25

1.733,43 €

A.D. Sagrado Corazón

G36430221

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

22

1.525,42 €

A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

18

1.248,07 €

A.D.C.P. Zas

G15315187

Tenis de mesa

Zas

A Coruña

9

624,04 €

A.D.R. Numancia

G15106412

Fútbol

Ares

A Coruña

19

1.317,41 €

Abanqueiro, S.D.

G15351471

Fútbol

Boiro

A Coruña

20

1.386,75 €

Agrupación Atlética Mazí

G94021326

Atletismo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

23

1.594,76 €

Agrupación Colexio El Castro

G36657856

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

13

901,38 €

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

23

1.594,76 €

Agrupación de patinaxe Xiramos

G27767896

Patinaxe

Mos

Pontevedra

7

500,00 €

Agrupación Deportiva A Gándara

G27040989

Atletismo

Monforte de L.

Lugo

11

762,71 €

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

Baloncesto, fútbol

Ourense

Ourense

69

4.784,27 €

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

G15161904

Fútbol, F. sala

Santiago de C.

A Coruña

27

1.872,11 €

Agrupación Deportiva Colexio Santiago Apóstol

G15212335

Baloncesto

Narón

A Coruña

67

4.645,60 €

Agrupación Deportiva Cortegada

G36059202

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

96

6.656,38 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey - Oleiros

G15137326

Fútbol

Oleiros

A Coruña

10

693,37 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

20

1.386,75 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Natación, tríatlon

Carballo

A Coruña

22

1.525,42 €

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Fútbol, F. sala

Bueu

Pontevedra

28

1.941,44 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Judo e D.A.

Narón

A Coruña

34

2.357,47 €

Agrupación Deportiva Karbo

G15510514

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

27

1.872,11 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Baloncesto, balonmán, F. sala, judo, patinaxe, patinaxe (HP), voleibol

A Coruña

A Coruña

75

5.200,30 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Baloncesto, fútbol

Santiago de C.

A Coruña

69

4.784,27 €

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

Fútbol

Vigo

Pontevedra

16

1.109,40 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Natación, tríatlon

Narón

A Coruña

30

2.080,12 €

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

Dep. adaptado

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Agrupación Deportiva Triatlón Oleiros

G70500962

Natación, tríatlon

Oleiros

A Coruña

17

1.178,73 €

Agrupación Deportiva Valle Inclán

G15923204

Baloncesto

Oleiros

A Coruña

16

1.109,40 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Tenis de mesa

Gondomar

Pontevedra

52

3.605,54 €

Agrupación Deportiva Xogos da Amistade

G15764244

Judo e D.A.

Culleredo

A Coruña

21

1.456,08 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Tenis de mesa

Lugo

Lugo

15

1.040,06 €

Agrupación Deportiva y Cultural Lumieira Lugo

G27384759

Fútbol sala

Lugo

Lugo

22

1.525,42 €

Agrupación Deportivo Natural

G32181281

Pesca e C.

Ribadavia

Ourense

7

500,00 €

Agrupación Juvenil del Lérez

G36110252

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

24

1.664,09 €

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Montañismo

A Coruña

A Coruña

23

1.594,76 €

Agrupación Socio-Deportiva Alter-Nativa

G27776459

Dep. adaptado

Vigo

Pontevedra

5

500,00 €

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Atletismo

Vigo

Pontevedra

31

2.149,46 €

Akai Ryu

G70294863

Karate e D.A.

Negreira

A Coruña

10

693,37 €

Alondras C.F.

G36011187

Fútbol

Cangas

Pontevedra

67

4.645,60 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Remo

O Grove

Pontevedra

12

832,05 €

Amio, S.D.

G15480627

Fútbol, F. sala

Santiago de C.

A Coruña

34

2.357,47 €

Ancora D’ouro, F.S.

G36213916

Fútbol, F. sala

Marín

Pontevedra

46

3.189,51 €

Antela, F.C.

G32031643

Fútbol

Xinzo de L.

Ourense

10

693,37 €

Arcadia, E.F.

G94039104

Fútbol, F. sala

Soutomaior

Pontevedra

14

970,72 €

Arealonga, F.S. Chapela

G36484194

Fútbol sala

Redondela

Pontevedra

23

1.594,76 €

Armenteira Club de Fútbol

G36265023

Fútbol

Meis

Pontevedra

14

970,72 €

Armenteira e Punto

G36569416

Ciclismo

Meis

Pontevedra

13

901,38 €

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Montañismo, orientación

Pontevedra

Pontevedra

22

1.525,42 €

Arosa, S.C.

G36026680

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

64

4.437,59 €

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

Tenis de mesa

Santiago de C.

A Coruña

52

3.605,54 €

As Baleas Fútbol Sala

G15907108

Atletismo, fútbol, F. sala

Camariñas

A Coruña

14

970,72 €

As Sport Vigo

G27749837

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

27

1.872,11 €

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

Bolos

Baiona

Pontevedra

7

500,00 €

Asociación Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

Atletismo

A Pobra do C.

A Coruña

17

1.178,73 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Baloncesto

Xinzo de L.

Ourense

24

1.664,09 €

Asociación Basket Ourense

G32215733

Baloncesto

Ourense

Ourense

15

1.040,06 €

Asociación Cans Deportistas

G70135660

Dep. inverno, montañismo

Santiago de C.

A Coruña

7

500,00 €

Asociación Club Leones de Santiago BBC

G70248281

Béisbol e S.

Oroso

A Coruña

8

554,70 €

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

Baloncesto

Dumbría

A Coruña

18

1.248,07 €

Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

35

2.426,80 €

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Xadrez

A Guarda

Pontevedra

10

693,37 €

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Baloncesto, vela, xadrez

A Illa de A.

Pontevedra

29

2.010,78 €

Asociación Cultural e Deportiva EDA Arzúa

G15736903

Fútbol

Arzúa

A Coruña

12

832,05 €

Asociación Cultural Veciñal e Deportiva de Cabral

G36651073

Kung-Fu

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Kickboxing

Pontevedra

Pontevedra

14

970,72 €

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Montañismo

Ourense

Ourense

13

901,38 €

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Ciclismo, orientación

O Porriño

Pontevedra

11

762,71 €

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

Ximnasia

Sarria

Lugo

9

624,04 €

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Kung-Fu, ximnasia

Arteixo

A Coruña

10

693,37 €

Asociación Deportiva C.A.R

G94062981

Atletismo, ciclismo, montañismo, tríatlon

Redondela

Pontevedra

13

901,38 €

Asociación Deportiva Cañiza Club de Fútbol

G36342046

Fútbol

A Cañiza

Pontevedra

17

1.178,73 €

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Balonmán

Vigo

Pontevedra

88

6.101,68 €

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Fútbol sala

Lugo

Lugo

27

1.872,11 €

Asociación Deportiva Dom +

G36537819

Judo e D.A.

Marín

Pontevedra

13

901,38 €

Asociación Deportiva e Cultural Arnela

G70309455

Orientación

Porto do Son

A Coruña

7

500,00 €

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

A. subacuáticas

Vilagarcía de A.

Pontevedra

11

762,71 €

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

53

3.674,88 €

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

32

2.218,79 €

Asociación Deportiva Kunf-Fu Zen

G94059656

Kung-Fu

Vila de Cruces

Pontevedra

21

1.456,08 €

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Atletismo, orientación

Xinzo de L.

Ourense

12

832,05 €

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

G27132679

Fútbol

Mondoñedo

Lugo

10

693,37 €

Asociación Deportiva Olimpia

G70343496

Atletismo

Cee

A Coruña

11

762,71 €

Asociación Deportiva Salto do Coro

G27472596

Baloncesto, F. sala

Mondoñedo

Lugo

7

500,00 €

Asociación Deportiva Santiago de Foz

G27199413

Fútbol

Foz

Lugo

11

762,71 €

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

Golf

Monforte de L.

Lugo

8

554,70 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Karate, pádel, squash, tenis

Santiago de C.

A Coruña

40

2.773,49 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín Infantil

G36448785

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

23

1.594,76 €

Asociación Deportiva Tri-penta Terras de Lugo

G27451582

Tríatlon e P.M.

Lugo

Lugo

61

4.229,57 €

Asociación Deportiva Vila do Corpus, F.C.

G36417822

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

26

1.802,77 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Judo e D.A.

Ponteareas

Pontevedra

16

1.109,40 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Voleibol

Carballo

A Coruña

17

1.178,73 €

Asociación deportiva y Cultural Alquimia Inline

G70306493

Patinaxe, patinaxe (HPL)

A Coruña

A Coruña

15

1.040,06 €

Asociación Educativa Cultural Lúdica e Deportiva O Fisgón Morrazo

G94044732

Fútbol sala

Moaña

Pontevedra

41

2.842,83 €

Asociación Escola Deportiva Santiago

G70301379

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

8

554,70 €

Asociación Polideportiva Playa de Samil

G36918084

Dep. adaptado

Vigo

Pontevedra

19

1.317,41 €

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Ciclismo

Oia

Pontevedra

8

554,70 €

Asociación Valentes-Lobos

G70448055

Rugby

Teo

A Coruña

10

693,37 €

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

13

901,38 €

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Fútbol, F. sala

Sanxenxo

Pontevedra

35

2.426,80 €

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

Hockey

A Coruña

A Coruña

20

1.386,75 €

Atlética A Silva

G15953011

Atletismo

Cerceda

A Coruña

22

1.525,42 €

Atlético Abuín

G27231786

Fútbol

Lugo

Lugo

19

1.317,41 €

Atlético Arousana

G36300655

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

51

3.536,20 €

Atlético Club Perillo

G70042122

Fútbol

Oleiros

A Coruña

10

693,37 €

Atlético Coruña Montañeros, C.F.

G70420534

Fútbol

A Coruña

A Coruña

26

1.802,77 €

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

Fútbol

Cuntis

Pontevedra

21

1.456,08 €

Atletismo A Estrada

G94060142

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

9

624,04 €

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Atletismo

Cangas

Pontevedra

26

1.802,77 €

Baíña Fútbol Sala

G36981140

Fútbol sala

Baiona

Pontevedra

61

4.229,57 €

Balaídos, F.C.

G36737724

Fútbol, F. sala

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Baloncesto

Pontevedra

Pontevedra

22

1.525,42 €

Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

Baloncesto

Verín

Ourense

17

1.178,73 €

Balonmán Culleredo

G70181102

Balonmán

Culleredo

A Coruña

36

2.496,14 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

Balonmán

Cangas

Pontevedra

16

1.109,40 €

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

Balonmán

Santa Comba

A Coruña

17

1.178,73 €

Basket Base Club

G36053536

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

55

3.813,55 €

Basket School

G70307103

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

33

2.288,13 €

Basquet Coruña

G15565054

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

102

7.072,40 €

Basquet Rías Baixas

G27777127

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

8

554,70 €

Bergantiños, F.C.

G15116775

Fútbol

Carballo

A Coruña

76

5.269,63 €

Bertamiráns, F.C.

G15285851

Fútbol

Ames

A Coruña

38

2.634,82 €

Betanzos, C.F.

G15384183

Fútbol

Betanzos

A Coruña

32

2.218,79 €

Bora, C.F.

G36362846

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

7

500,00 €

Boudsport

G70475447

Taekwondo

Ordes

A Coruña

27

1.872,11 €

Bueu Atlético Balonmano

G36039683

Balonmán

Bueu

Pontevedra

69

4.784,27 €

Burgas Atletismo Ourense

G32328692

Atletismo

Ourense

Ourense

9

624,04 €

Burgas Hockey Club

G32142184

Hockey

Ourense

Ourense

7

500,00 €

C. Atlético dos Castros

G15166812

Fútbol

A Coruña

A Coruña

22

1.525,42 €

C. de Fútbol Dumbría

G15552458

Ciclismo, fútbol, voleibol

Dumbría

A Coruña

74

5.130,96 €

C. E. Karate do Carballo

G70319744

Karate e D.A.

Carballo

A Coruña

10

693,37 €

C. Judo Bitácora Ferrol

G15460884

Judo e D.A.

Ferrol

A Coruña

25

1.733,43 €

C. Xesuitinas A Coruña

G15378847

Baloncesto, fútbol

A Coruña

A Coruña

40

2.773,49 €

C.A.I. A Estrada (Club de Atletismo Independiente A Estrada)

G94145240

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

7

500,00 €

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

Atletismo, Montañismo

Vigo

Pontevedra

11

762,71 €

C.B. Pontumio

G15979776

Baloncesto

Pontedeume

A Coruña

18

1.248,07 €

C.D. Arcade

G36143238

Fútbol

Soutomaior

Pontevedra

14

970,72 €

C.D. Arenteiro

V32027757

Fútbol

O Carballiño

Ourense

32

2.218,79 €

C.D. Bm. Chapela

G36429132

Balonmán

Redondela

Pontevedra

87

6.032,34 €

C.D. Esquío Ferrol

G15238678

Ximnasia

Ferrol

A Coruña

13

901,38 €

C.D. Moaña

G36047793

Fútbol

Moaña

Pontevedra

33

2.288,13 €

C.D. Rúa

G32133886

Fútbol

A Rúa

Ourense

20

1.386,75 €

C.D. San Ciprián

G27032275

Baloncesto, fútbol, piragüismo

Cervo

Lugo

26

1.802,77 €

C.D. San Mamed

G15380868

Fútbol

Vedra

A Coruña

16

1.109,40 €

C.D. Soutomaior

G36129492

Fútbol

Soutomaior

Pontevedra

15

1.040,06 €

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

Voleibol

Vigo

Pontevedra

77

5.338,97 €

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

Patinaxe

Mos

Pontevedra

7

500,00 €

C.U.D Unión Guardesa

G36343010

Fútbol

A Guarda

Pontevedra

10

693,37 €

Cabana, S.D.

G15414717

Fútbol, F. sala

Cabana de B.

A Coruña

15

1.040,06 €

Caldas, C.F.

G36199495

Fútbol

Caldas de R.

Pontevedra

22

1.525,42 €

Camariñas, C.F.

G15151368

Fútbol

Camariñas

A Coruña

10

693,37 €

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

Balonmán

Ourense

Ourense

11

762,71 €

Carballiño Fútbol Sala

G32219545

Fútbol sala

O Carballiño

Ourense

12

832,05 €

Carreira, C.F.

G15356488

Fútbol

Ribeira

A Coruña

13

901,38 €

Caselas Fútbol Club

G36129948

Fútbol

Salceda de C.

Pontevedra

21

1.456,08 €

Catoira, S.D.

G36312445

Fútbol

Catoira

Pontevedra

13

901,38 €

Cedeira, S.D.

G15148802

Fútbol

Cedeira

A Coruña

22

1.525,42 €

Céltiga, F.C.

G36030260

Fútbol

A Illa de A.

Pontevedra

60

4.160,24 €

Centro de Deportes Barco

G32033763

Fútbol

O Barco de V.

Ourense

56

3.882,89 €

Centro Deportivo Couto

G32269573

Taekwondo

Ourense

Ourense

17

1.178,73 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Fútbol

Redondela

Pontevedra

20

1.386,75 €

Cidade As Burgas Fútbol-Sala

G32372120

Fútbol sala

Ourense

Ourense

66

4.576,26 €

Cinania, T.M.

G36438232

Tenis de mesa

Cangas

Pontevedra

7

500,00 €

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

Xadrez

Chantada

Lugo

9

624,04 €

Circulo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

Remo

Redondela

Pontevedra

9

624,04 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Pádel, tenis, xadrez

Sanxenxo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Pádel, tenis, tenis de mesa

Vigo

Pontevedra

26

1.802,77 €

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

G15099617

Fútbol

Fene

A Coruña

23

1.594,76 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Xadrez

Ferrol

A Coruña

27

1.872,11 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Pádel, Tenis

Ferrol

A Coruña

20

1.386,75 €

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Xadrez

Narón

A Coruña

8

554,70 €

Club Acordes Narón

G15499692

Ximnasia

Narón

A Coruña

25

1.733,43 €

Club Acordes Pontedeume

G70223169

Ximnasia

Valdoviño

A Coruña

7

500,00 €

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Natación

Oleiros

A Coruña

22

1.525,42 €

Club Acuático Umia

G36291250

Salvamento e S.

Caldas de R.

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club ADAS

G32027195

Atletismo, natación

O Barco de V.

Ourense

35

2.426,80 €

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Natación

Oleiros

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Alto do Vento Fútbol Sala

G70487293

Fútbol sala

Santiago de C.

A Coruña

10

693,37 €

Club AMFIV

G36711380

Dep. adaptado, BCR

Vigo

Pontevedra

56

3.882,89 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Atletismo, baloncesto, fútbol, F. sala, karate, patinaxe, xadrez, ximnasia

Vigo

Pontevedra

98

6.795,05 €

Club Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Rugby

A Coruña

A Coruña

81

5.616,32 €

Club Arteixo Balonmán

G70382585

Balonmán

Arteixo

A Coruña

9

624,04 €

Club As Rodas Patinaxe Artística

G36645091

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

18

1.248,07 €

Club As Torres

G36035202

Piragüismo

Catoira

Pontevedra

59

4.090,90 €

Club Asociación Antiguos Alumnos Colegio Santo Domingo

G15421217

Baloncesto, patinaxe, pat. (H.P.)

A Coruña

A Coruña

38

2.634,82 €

Club Atletas Veteranos Ourense

G32285470

Atletismo, montañismo

Ourense

Ourense

19

1.317,41 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

Fútbol

Arteixo

A Coruña

36

2.496,14 €

Club Atlético Fátima

G70222450

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

22

1.525,42 €

Club Atlético Oleiros

G15118730

Fútbol

Ribeira

A Coruña

14

970,72 €

Club Atlético San Pedro

G15262058

Fútbol

Oleiros

A Coruña

20

1.386,75 €

Club Atletismo Coruña Comarca

G15905201

Atletismo

A Coruña

A Coruña

34

2.357,47 €

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Atletismo

Vigo

Pontevedra

63

4.368,25 €

Club Atletismo Fontes do Sar

G70226436

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

25

1.733,43 €

Club Atletismo Lucus

G27033836

Atletismo

Lugo

Lugo

31

2.149,46 €

Club Atletismo Narón

G15215759

Atletismo

Narón

A Coruña

29

2.010,78 €

Club Atletismo Noia

G15123664

Atletismo

Noia

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Atletismo Porriño

G36320380

Atletismo, tríatlon

O Porriño

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Atletismo Sada

G15588296

Atletismo, montañismo, tríatlon

Sada

A Coruña

34

2.357,47 €

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Atletismo

Moaña

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Atletismo Sar

G15586548

Atletismo

Ames

A Coruña

12

832,05 €

Club Bádminton A Estrada

G36236511

Bádminton

A Estrada

Pontevedra

38

2.634,82 €

Club Bádminton As Neves

G36367662

Bádminton

As Neves

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Bádminton Cíes

G36827418

Bádminton

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Bádminton

Ponteareas

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Bádminton Tui

G94130242

Bádminton

Tui

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

Baloncesto

Allariz

Ourense

37

2.565,48 €

Club Baloncesto Artai

G70226675

Baloncesto

Carballo

A Coruña

22

1.525,42 €

Club Baloncesto Arteixo

G15253214

Baloncesto

Arteixo

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Baloncesto Arxil

G36039584

Baloncesto

Pontevedra

Pontevedra

74

5.130,96 €

Club Baloncesto Baiona

G36885549

Baloncesto

Baiona

Pontevedra

21

1.456,08 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

Baloncesto

Burela

Lugo

31

2.149,46 €

Club Baloncesto Cambre

G70235593

Baloncesto

Cambre

A Coruña

30

2.080,12 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Baloncesto

Foz

Lugo

9

624,04 €

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Baloncesto

Chantada

Lugo

55

3.813,55 €

Club Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

Baloncesto

Lugo

Lugo

34

2.357,47 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

Baloncesto

Ponteareas

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Baloncesto Defensores do Morrazo

G94018413

Baloncesto

Cangas

Pontevedra

19

1.317,41 €

Club Baloncesto Femenino Ourense

G32023533

Baloncesto

Ourense

Ourense

22

1.525,42 €

Club Baloncesto Irmandiños

G70264007

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

8

554,70 €

Club Baloncesto Nigrán

G36644979

Baloncesto

Nigrán

Pontevedra

18

1.248,07 €

Club Baloncesto Noia

G15129588

Baloncesto

Noia

A Coruña

25

1.733,43 €

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Baloncesto

O Grove

Pontevedra

19

1.317,41 €

Club Baloncesto O Meco

G36333904

Baloncesto

O Grove

Pontevedra

38

2.634,82 €

Club Baloncesto Porto do Son

G70381207

Baloncesto

Porto do Son

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Baloncesto Redondela

G94013216

Baloncesto

Redondela

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

G27204023

Baloncesto

Ribadeo

Lugo

22

1.525,42 €

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Baloncesto

Rianxo

A Coruña

11

762,71 €

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

Baloncesto

Pontecesures

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Baloncesto Riveira

G15150535

Baloncesto

Ribeira

A Coruña

9

624,04 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Baloncesto, F. sala

Vigo

Pontevedra

49

3.397,53 €

Club Baloncesto San José de La Guía

G36756831

Baloncesto, F. sala

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Baloncesto Sarria

G27040955

Baloncesto

Sarria

Lugo

48

3.328,19 €

Club Baloncesto Seis do Nadal Coia

G36942142

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

85

5.893,67 €

Club Baloncesto Sta. Baia

G15364995

Baloncesto

Boiro

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

35

2.426,80 €

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

Baloncesto

Viveiro

Lugo

24

1.664,09 €

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

Balonmán

A Guarda

Pontevedra

98

6.795,05 €

Club Balonmán Camariñas

G15520406

Balonmán

Camariñas

A Coruña

47

3.258,85 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

Balonmán

Cangas

Pontevedra

78

5.408,31 €

Club Balonmán Lalín

G36104800

Balonmán

Lalín

Pontevedra

82

5.685,66 €

Club Balonmán Lucus

G27381789

Balonmán

Lugo

Lugo

18

1.248,07 €

Club Balonmán Moaña

G36524635

Balonmán

Moaña

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club Balonmán Pabellón Ourense

G32314999

Balonmán

Ourense

Ourense

47

3.258,85 €

Club Balonmán Porriño

G36246858

Balonmán

O Porriño

Pontevedra

84

5.824,33 €

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Balonmán

Santiago de C.

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

Balonmán

Vigo

Pontevedra

87

6.032,34 €

Club Balonmán Tui

G36272961

Balonmán

Tui

Pontevedra

45

3.120,18 €

Club Balonmán Viveiro

G27171081

Balonmán

Viveiro

Lugo

10

693,37 €

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Dep. adaptado, BCR

Ferrol

A Coruña

52

3.605,54 €

Club Béisbol y Sófbol Cambre

G15265473

Béisbol e S.

Cambre

A Coruña

28

1.941,44 €

Club Billar Ourense

G32333981

Billar

Ourense

Ourense

7

500,00 €

Club Biqueira

G94106325

Ximnasia

O Grove

Pontevedra

8

554,70 €

Club Bolos A Xunqueira

G36753648

Bolos

Gondomar

Pontevedra

9

624,04 €

Club Bolos Camos

G36741395

Bolos

Nigrán

Pontevedra

12

832,05 €

Club Bowling Celta

G36685345

Bolos

Vigo

Pontevedra

27

1.872,11 €

Club Boxeo Kickboxing Coruña

G15643943

Boxeo

A Coruña

A Coruña

36

2.496,14 €

Club Breogán de Baloncesto, S.A.D.

A27156496

Baloncesto

Lugo

Lugo

62

4.298,91 €

Club Brigantia Aventura

G70396205

Orientación

A Coruña

A Coruña

39

2.704,15 €

Club BTT Ultreia

G15548944

Ciclismo

Santiago de C.

A Coruña

7

500,00 €

Club Bunkai

G15576614

Boxeo, karate, taekwondo

Ferrol

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Burgas Voleibol

G32432130

Voleibol

Ourense

Ourense

26

1.802,77 €

Club Cabanas KDM

G70345970

Piragüismo

Cabanas

A Coruña

14

970,72 €

Club Cabi de La Coruña/Escola Artística Universidade da Coruña

G15360720

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Tenis de mesa

Cambados

Pontevedra

33

2.288,13 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Baloncesto, F. sala, xadrez

Ourense

Ourense

66

4.576,26 €

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Cee Deportes de Contacto

G70209341

Boxeo, kickboxing

Cee

A Coruña

9

624,04 €

Club Ciclista 7 Voltas

G27463751

Ciclismo

Mondoñedo

Lugo

8

554,70 €

Club Ciclista Barbanza

G15141344

Ciclismo

Boiro

A Coruña

10

693,37 €

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Ciclista Cambre

G15695315

Ciclismo

Cambre

A Coruña

23

1.594,76 €

Club Ciclista Carballo

G15208879

Ciclismo

Carballo

A Coruña

9

624,04 €

Club Ciclista Correcamiños

G27236736

Ciclismo

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Club Ciclista Coruxo

G27710730

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

18

1.248,07 €

Club Ciclista Estradense

G36235935

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

14

970,72 €

Club Ciclista Farto

G94052693

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

9

624,04 €

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

Ciclismo

Viveiro

Lugo

7

500,00 €

Club Ciclista Maceda

G32028813

Ciclismo

Maceda

Ourense

24

1.664,09 €

Club Ciclista Marín

G36041143

Ciclismo

Marín

Pontevedra

14

970,72 €

Club Ciclista Milagrosa

G27033224

Ciclismo

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Ciclismo

O Rosal

Pontevedra

10

693,37 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

Ciclismo

Padrón

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

14

970,72 €

Club Ciclista Ría de Vigo

G36745107

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Ciclismo

Nigrán

Pontevedra

21

1.456,08 €

Club Ciclista Salvaterra de Miño

G94029808

Ciclismo

Salvaterra de M.

Pontevedra

7

500,00 €

Club Ciclista Sonense

G70473160

Ciclismo

Porto do Son

A Coruña

8

554,70 €

Club Ciclista Spol

G36039709

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

8

554,70 €

Club Ciclista Teis

G36754323

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

13

901,38 €

Club Ciclista Vivero

G27035492

Ciclismo

Viveiro

Lugo

10

693,37 €

Club Ciclista Xtrembike

G36223139

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

13

901,38 €

Club Cidade de Narón

G70054705

Fútbol sala

Narón

A Coruña

61

4.229,57 €

Club Cisne de Balonmán

G36024164

Balonmán

Pontevedra

Pontevedra

73

5.061,62 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Fútbol

Vigo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Atletismo, baloncesto, fútbol, judo, patinaxe, pat. (HP), ximnasia

A Coruña

A Coruña

101

7.003,06 €

Club Compañía de María (Vigo)

G36657989

Baloncesto, F. sala

Vigo

Pontevedra

45

3.120,18 €

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

Patinaxe

Covelo

Pontevedra

9

624,04 €

Club de Arte e Movemento

G70231881

Baile deportivo, taekwondo

Cee

A Coruña

28

1.941,44 €

Club de Atletismo Ría Ferrol

G15203219

Atletismo

Ferrol

A Coruña

77

5.338,97 €

Club de Baile Deportivo Al Compás

G27711597

Baile deportivo

Vigo

Pontevedra

12

832,05 €

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

Billar

Ponteareas

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

Billar

Lugo

Lugo

9

624,04 €

Club de Bolos A Rega

G36741072

Bolos

Baiona

Pontevedra

9

624,04 €

Club de Bolos Portameán

V36970291

Bolos

Baiona

Pontevedra

11

762,71 €

Club de Campo de Vigo

G36613685

Tenis

Vigo

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club de Esgrima de Vigo “El Olivo”

G36869873

Esgrima

Vigo

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club de Fútbol Cire de Melide

G15426679

Fútbol

Melide

A Coruña

20

1.386,75 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Fútbol

Gondomar

Pontevedra

8

554,70 €

Club de Fútbol Deportivo Orzán

G70268529

Fútbol

A Coruña

A Coruña

10

693,37 €

Club de Fútbol Monforte

G27433853

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

22

1.525,42 €

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Fútbol

Muxía

A Coruña

16

1.109,40 €

Club de Fútbol Noia

G15252505

Fútbol, F. sala

Noia

A Coruña

90

6.240,35 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Fútbol

Vigo

Pontevedra

27

1.872,11 €

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

G15380082

Fútbol

Oleiros

A Coruña

21

1.456,08 €

Club de Fútbol Vista Alegre

G70206925

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

10

693,37 €

Club de Golf Lugo

G27421684

Golf

Lugo

Lugo

16

1.109,40 €

Club de Loita Cidade de Vigo

G36955565

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Loita e D.A.

Pontevedra

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club de Lucha El Castro

G36707586

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Club de Lucha Sabaris

G36964724

Loita e D.A.

Baiona

Pontevedra

9

624,04 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

30

2.080,12 €

Club de Mar de Aguete, A.D.

G36039659

Vela

Marín

Pontevedra

19

1.317,41 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Piragüismo

Cangas

Pontevedra

50

3.466,86 €

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Piragüismo

Monforte de L.

Lugo

45

3.120,18 €

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

Natación

Vigo

Pontevedra

12

832,05 €

Club de Pádel Narón

G70082045

Pádel

Narón

A Coruña

8

554,70 €

Club de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

19

1.317,41 €

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

G70320981

Patinaxe

Concubión

A Coruña

7

500,00 €

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

Patinaxe

Ames

A Coruña

17

1.178,73 €

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Pelota

A Coruña

A Coruña

39

2.704,15 €

Club de Pesca Deportiva O Capote

G15877848

Pesca e C.

A Coruña

A Coruña

8

554,70 €

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

Pesca e C.

Santiago de C.

A Coruña

16

1.109,40 €

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Piragüismo

Narón

A Coruña

16

1.109,40 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Piragüismo

Ames

A Coruña

23

1.594,76 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Remo, xadrez

Oleiros

A Coruña

22

1.525,42 €

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Remo

Ferrol

A Coruña

18

1.248,07 €

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

Remo

Boiro

A Coruña

56

3.882,89 €

Club de Remo Mecos

G36048684

Remo

O Grove

Pontevedra

33

2.288,13 €

Club de Remo Muros

G15166333

Remo

Muros

A Coruña

15

1.040,06 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Remo

Ribeira

A Coruña

19

1.317,41 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Remo

Bergondo

A Coruña

9

624,04 €

Club de Remo Ribadeo

G27136704

Remo

Ribadeo

Lugo

13

901,38 €

Club de Remo Robaleira

G36111300

Remo

A Guarda

Pontevedra

36

2.496,14 €

Club de Remo San Felipe

G15161359

Remo

Ferrol

A Coruña

17

1.178,73 €

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Remo

Cangas

Pontevedra

12

832,05 €

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Remo

Vigo

Pontevedra

11

762,71 €

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

Taekwondo

Pontevedra

Pontevedra

54

3.744,21 €

Club de Taekwondo Wellness Sport Cacheiras

G70357439

Taekwondo

Teo

A Coruña

17

1.178,73 €

Club de Tenis As Termas

G27419423

Tenis

Lugo

Lugo

23

1.594,76 €

Club de Tenis Cangas (Cluteca)

G36177368

Tenis

Cangas

Pontevedra

8

554,70 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Pádel, tenis

Oleiros

A Coruña

35

2.426,80 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

Pádel, tenis

Ares

A Coruña

33

2.288,13 €

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Tiro olímpico

Lugo

Lugo

43

2.981,50 €

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Xadrez

A Estrada

Pontevedra

8

554,70 €

Club de Xadrez Millarengo Cultura

G70311980

Xadrez

Ames

A Coruña

14

970,72 €

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Xadrez

Lugo

Lugo

13

901,38 €

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

Ximnasia

A Illa de A.

Pontevedra

9

624,04 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Bádminton, F. sala, natación, tenis de mesa

A Coruña

A Coruña

49

3.397,53 €

Club Depordima

G32374894

Baloncesto

Ourense

Ourense

25

1.733,43 €

Club Deportivo A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

G36691855

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Deportivo Aldebarán

G15412802

Voleibol

San Sadurniño

A Coruña

69

4.784,27 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

Fútbol

Allariz

Ourense

17

1.178,73 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

Fútbol

Vigo

Pontevedra

38

2.634,82 €

Club Deportivo Aspavi

G36954253

Dep. adaptado

Pazos de Borbén

Pontevedra

5

500,00 €

Club Deportivo Baio

G15317183

Fútbol

Zas

A Coruña

11

762,71 €

Club Deportivo BBBALL de Ourense

G32475295

Baloncesto

Ourense

Ourense

9

624,04 €

Club Deportivo Bosco

G36692317

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

85

5.893,67 €

Club Deportivo Bueu

G36138477

Fútbol

Bueu

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Fútbol, F. sala

Burela

Lugo

82

5.685,66 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Baloncesto, fútbol

A Coruña

A Coruña

39

2.704,15 €

Club Deportivo Caldelas

G36222362

Fútbol

Tui

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Deportivo Cariño

G15132756

Fútbol

Cariño

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Deportivo Castro

G27148980

Fútbol

Castro de Rei

Lugo

55

3.813,55 €

Club Deportivo Choco

G36041994

Fútbol

Redondela

Pontevedra

62

4.298,91 €

Club Deportivo Ciudad

G15275183

Fútbol

A Coruña

A Coruña

13

901,38 €

Club Deportivo Ciudad Jardín

G15088545

Fútbol

A Coruña

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Baloncesto, F. sala

Vigo

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club Deportivo Concello de Monfero

G15907850

Ciclismo, F. sala

Monfero

A Coruña

8

554,70 €

Club Deportivo Conxo

G15275357

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

36

2.496,14 €

Club Deportivo Corgo

G27218452

Fútbol

O Corgo

Lugo

14

970,72 €

Club Deportivo Coya

G36753911

Fútbol

Vigo

Pontevedra

26

1.802,77 €

Club Deportivo Cristal de A Coruña

G70338058

Fútbol

A Coruña

A Coruña

10

693,37 €

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

33

2.288,13 €

Club Deportivo Cultural O Ribeiro

G32102279

Balonmán

Ribadavia

Ourense

18

1.248,07 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

24

1.664,09 €

Club Deportivo de Natación Cidade de Santiago

G70261599

Natación

Santiago de C.

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Deportivo Dez Portas Lugo

G27346436

Tenis de mesa

Lugo

Lugo

22

1.525,42 €

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

G36904530

Atletismo, petanca

Vigo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Deportivo Dodro

G15789266

Fútbol

Dodro

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

Patinaxe

Gondomar

Pontevedra

9

624,04 €

Club Deportivo Esclavas de La Virgen Dolorosa

G36280857

Dep. adaptado

Mos

Pontevedra

9

624,04 €

Club Deportivo Estradense

G36153070

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

Montañismo, patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

26

1.802,77 €

Club Deportivo Foz

G27126994

Fútbol

Foz

Lugo

10

693,37 €

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Karate, kickboxing

Ourense

Ourense

14

970,72 €

Club Deportivo Galogrin

G70466685

Baloncesto

Teo

A Coruña

12

832,05 €

Club Deportivo La Guía

G36645612

Fútbol

Vigo

Pontevedra

21

1.456,08 €

Club Deportivo La Peña, L.P.

G94085925

Fútbol sala

Marín

Pontevedra

9

624,04 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Atletismo, fútbol

Ourense

Ourense

27

1.872,11 €

Club Deportivo Lalín

G36011518

Fútbol

Lalín

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Deportivo Larín

G15225899

Fútbol

Arteixo

A Coruña

7

500,00 €

Club Deportivo Los Rosales

G15368186

Baloncesto, F. sala

A Coruña

A Coruña

38

2.634,82 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

Fútbol

Maceda

Ourense

15

1.040,06 €

Club Deportivo Miralba

G27721547

Baloncesto, F. sala

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive, F.S.

G36886422

Fútbol, F. sala

Vigo

Pontevedra

37

2.565,48 €

Club Deportivo Narón

G70455928

Fútbol

Narón

A Coruña

23

1.594,76 €

Club Deportivo Natural Sport-Videlgi Riveira

G15571136

Taekwondo

Ribeira

A Coruña

59

4.090,90 €

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Piragüismo, Vela

Miño

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Deportivo Ozono Boiro

G70422811

Taekwondo

Boiro

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

Pádel

Ourense

Ourense

8

554,70 €

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

Fútbol

Ourense

Ourense

17

1.178,73 €

Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

G27713759

Pádel

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Voleibol

A Coruña

A Coruña

55

3.813,55 €

Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

Patinaxe

Boiro

A Coruña

11

762,71 €

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Atletismo, ciclismo, tríatlon

Marín

Pontevedra

7

500,00 €

Club Deportivo Pontellas

G36319911

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

33

2.288,13 €

Club Deportivo Rececende Fútbol Sala

G27246933

Fútbol sala

A Pontenova

Lugo

14

970,72 €

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

Karate e D.A.

Ferrol

A Coruña

14

970,72 €

Club Deportivo Ribadumia

G36186542

Fútbol, F. sala

Ribadumia

Pontevedra

64

4.437,59 €

Club Deportivo Ritmo Lugo Dance

G27483676

Baile deportivo

Lugo

Lugo

23

1.594,76 €

Club Deportivo Rois

G15569239

Fútbol

Rois

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Deportivo S.P.A. Estrada

G94088242

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Baloncesto

Lugo

Lugo

13

901,38 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

Baloncesto, F. sala

Santiago de C.

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Deportivo Seungsport

G27810761

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Deportivo Stadium

G15592850

Boxeo

Arteixo

A Coruña

8

554,70 €

Club Deportivo Teis

G36752640

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Tenis de mesa

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

Fútbol sala

Tui

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Deportivo Unión

G15391865

Fútbol

Rianxo

A Coruña

22

1.525,42 €

Club Deportivo Vagalume

G15119688

Voleibol

Ferrol

A Coruña

7

500,00 €

Club Deportivo Valladares

G36629657

Fútbol

Vigo

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Deportivo Velle

G32147761

Fútbol

Ourense

Ourense

24

1.664,09 €

Club Deportivo VGO Basket

G27804889

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

37

2.565,48 €

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

Xadrez

Ourense

Ourense

45

3.120,18 €

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Ximnasia

Santiago de C.

A Coruña

28

1.941,44 €

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

Rugby

A Coruña

A Coruña

7

500,00 €

Club DHGalicia

G27421064

Ciclismo

Sarria

Lugo

13

901,38 €

Club do Mar Bueu

G36039501

Remo

Bueu

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Ciclismo, remo

Mugardos

A Coruña

26

1.802,77 €

Club do Mar Noia

G15120744

Remo

Noia

A Coruña

13

901,38 €

Club Emeve

G27041490

Voleibol

Lugo

Lugo

87

6.032,34 €

Club Encontro Aikido

G15448608

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Escola de Taekwondo Maniotas

G15853468

Taekwondo

Noia

A Coruña

25

1.733,43 €

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Esgrima

Pontevedra

Pontevedra

21

1.456,08 €

Club Escola Rosalía

G27827856

Bádminton, ximnasia

Vigo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Escola Ximnasia Ferrolterra

G70422738

Ximnasia

Ferrol

A Coruña

7

500,00 €

Club Escolas Deportivas de Baloncesto de Laracha

G15108772

Baloncesto

A Laracha

A Coruña

12

832,05 €

Club Esgrima Coruña

G15224751

Esgrima

A Coruña

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Esmelle

G15322738

Ciclismo

Ferrol

A Coruña

10

693,37 €

Club Estudiantes Lugo

G27032127

Baloncesto

Lugo

Lugo

88

6.101,68 €

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

G32106411

Baloncesto

O Barco de V.

Ourense

30

2.080,12 €

Club Fluvial Avión

G32385304

Piragüismo

Avión

Ourense

8

554,70 €

Club Fluvial Barco

G32132318

Piragüismo

O Barco de V.

Ourense

25

1.733,43 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Atletismo, natación, orientación, piragüismo, tenis

Lugo

Lugo

88

6.101,68 €

Club Fútbol Sala Cidade de Pontevedra

G94125762

Fútbol sala

Pontevedra

Pontevedra

29

2.010,78 €

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

Fútbol sala

Sarria

Lugo

15

1.040,06 €

Club Galaico Sincro

G36596104

Natación

Pontevedra

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Galicia de Caranza

G15158215

Fútbol

Ferrol

A Coruña

26

1.802,77 €

Club Gallego de Surf

G27761147

Surf

Nigrán

Pontevedra

42

2.912,17 €

Club Gimnasio Senra

G27147081

Judo e D.A.

Lugo

Lugo

20

1.386,75 €

Club Graíño Competition Team

G70188834

Loita e D.A.

A Coruña

A Coruña

31

2.149,46 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Halterofilia

A Coruña

A Coruña

81

5.616,32 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Halterofilia

Ourense

Ourense

32

2.218,79 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Halterofilia

Vigo

Pontevedra

11

762,71 €

Club Hockey Albor

G32031155

Hockey

Ourense

Ourense

19

1.317,41 €

Club Hockey Barrocás

G32115792

Hockey

Ourense

Ourense

42

2.912,17 €

Club Hockey Cidade de Ourense

G32304354

Hockey

Ourense

Ourense

15

1.040,06 €

Club Hockey Compostela

G70160114

Patinaxe-H.P.

Santiago de C.

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Hockey Oleiros

G70449889

Patinaxe-H.P.

Oleiros

A Coruña

14

970,72 €

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

Hockey

Ourense

Ourense

21

1.456,08 €

Club Independiente

G36894749

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

12

832,05 €

Club Instituto Zalaeta

G15435100

Voleibol

A Coruña

A Coruña

69

4.784,27 €

Club ITF Noia

G70187018

Kickboxing

Noia

A Coruña

26

1.802,77 €

Club Judo Base

G94125515

Judo e D.A.

A Estrada

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Judo Lugo

G27149988

Judo e D.A.

Lugo

Lugo

42

2.912,17 €

Club Juventud Cambados

G36052124

Fútbol

Cambados

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

Piragüismo

Poio

Pontevedra

9

624,04 €

Club Kayak Tudense

G36029908

Piragüismo

Tui

Pontevedra

75

5.200,30 €

Club Kayak Vigo

G36978559

Piragüismo

Vigo

Pontevedra

18

1.248,07 €

Club Kempo Barbanza

G70292727

Karate e D.A.

Ribeira

A Coruña

60

4.160,24 €

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Kickboxing

Santiago de C.

A Coruña

51

3.536,20 €

Club Kido Sport Sanxenxo

G36427748

Taekwondo

Sanxenxo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Korbis

G27448752

Voleibol

Monforte de L.

Lugo

20

1.386,75 €

Club Kung Fu Lugo

G27239722

Kung-Fu

Lugo

Lugo

24

1.664,09 €

Club La Algalia

G15607203

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

7

500,00 €

Club Laracha, C.F.

G70046164

Fútbol

A Laracha

A Coruña

30

2.080,12 €

Club Lemos

G27157775

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

15

1.040,06 €

Club Loita Kuzushi

G36696227

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Loita Lugo

G27378520

Loita e D.A.

Vilalba

Lugo

14

970,72 €

Club Loitas Olimpicas de Vilalba

G27213131

Loita e D.A.

Vilalba

Lugo

38

2.634,82 €

Club Louro Tameiga

G36238996

Fútbol

Mos

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Lumelar Arco

G32156622

Tiro con arco

Taboadela

Ourense

7

500,00 €

Club Maniotas

G36684819

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Marcón Atlético

G36147080

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Maristas A Coruña

G15436678

Baloncesto, F. sala

A Coruña

A Coruña

90

6.240,35 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Maristas Ourense

G32124273

Baloncesto, F. sala

Ourense

Ourense

29

2.010,78 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

Vela

Vigo

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

G36015634

Piragüismo, xadrez

O Grove

Pontevedra

77

5.338,97 €

Club Marusia Ourense

G32402836

Ximnasia

Ribadavia

Ourense

22

1.525,42 €

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Fútbol, F. sala

Oleiros

A Coruña

10

693,37 €

Club Míguez Team

G32455024

Kickboxing

Ourense

Ourense

19

1.317,41 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

A. subacuáticas, espeleoloxía, montañismo

Vigo

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Taekwondo

Vilalba

Lugo

28

1.941,44 €

Club Narón de Tenis de Mesa

G15208861

Tenis de mesa

Narón

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Natación Arteixo

G70007273

Natación

Arteixo

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Natación Arzúa

G15930043

Natación

Arzúa

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Natación Cedeira

G15448053

Atletismo, natación, tríatlon

Cedeira

A Coruña

23

1.594,76 €

Club Natación Cerceda

G15780414

Salvamento e S.

Cerceda

A Coruña

11

762,71 €

Club Natación Coruña

G15115900

Natación, waterpolo

A Coruña

A Coruña

76

5.269,63 €

Club Natación Culleredo

G70389192

Natación

Culleredo

A Coruña

10

693,37 €

Club Natación de Mos

G36448892

Natación

Mos

Pontevedra

10

693,37 €

Club Natación Ferrol

G15245038

Natación

Ferrol

A Coruña

31

2.149,46 €

Club Natación Galaico

G36217461

Dep. adaptado, natación

Pontevedra

Pontevedra

65

4.506,74 €

Club Natación Liceo

G70420468

Dep. adaptado, natación, tríatlon

A Coruña

A Coruña

48

3.328,19 €

Club Natación Monforte

G27217389

Natación

Monforte de L.

Lugo

8

554,70 €

Club Natación Pabellón

G32310336

Natación, tríatlon

Ourense

Ourense

35

2.426,80 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

Natación

Ponteareas

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Natación Portamiñá Lugo

G27268531

Natación

Lugo

Lugo

27

1.872,11 €

Club Natación Redondela

G36312411

Natación

Redondela

Pontevedra

10

693,37 €

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Natación

Vigo

Pontevedra

18

1.248,07 €

Club Natación Riveira

G15446586

Natación, tríatlon

Ribeira

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Natación Sanxenxo

G36568996

Natación

Sanxenxo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Natación

Ourense

Ourense

24

1.664,09 €

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Natación

Pontevedra

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Natación Vilagarcía

G36475234

Natación

Vilagarcía de A.

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Natación Xove

G27106749

Natación

Xove

Lugo

10

693,37 €

Club Natural Sport Sada

G15777865

Taekwondo

Sada

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Remo, vela

Castrelo de Miño

Ourense

9

624,04 €

Club Náutico Cobres

G36048601

Piragüismo

Vilaboa

Pontevedra

20

1.386,75 €

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Vela

Ribeira

A Coruña

9

624,04 €

Club Náutico Firrete

G15080831

Piragüismo

Pontedeume

A Coruña

34

2.357,47 €

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Piragüismo

Ribadumia

Pontevedra

32

2.218,79 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Piragüismo

Pontecesures

Pontevedra

50

3.466,86 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Fútbol, F. sala

Noia

A Coruña

70

4.853,61 €

Club Novobasket Vigo

G27791474

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

28

1.941,44 €

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Fútbol sala

As Pontes

A Coruña

52

3.605,54 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Taekwondo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

41

2.842,83 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Atletismo, tríatlon

Vedra

A Coruña

32

2.218,79 €

Club Olimpo's

G32332561

Boxeo

Ourense

Ourense

14

970,72 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

Atletismo, dep. adaptado

Ourense

Ourense

46

3.189,51 €

Club Ourense Baloncesto, S.A.D.

A32159287

Baloncesto

Ourense

Ourense

82

5.685,66 €

Club Ourense Volei Praia

G32364978

Volei-praia

Ourense

Ourense

12

832,05 €

Club Oza Juvenil, S.D.

G15286693

Fútbol

A Coruña

A Coruña

24

1.664,09 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

Patinaxe

Coristanco

A Coruña

8

554,70 €

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

Patinaxe

Arteixo

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Patín Oroso

G70333828

Patinaxe

Oroso

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Patín Porriño

G36404200

Patinaxe

O Porriño

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Patín Sada

G15864929

Patinaxe

Sada

A Coruña

10

693,37 €

Club Patinaxe A Pobra

G70180732

Patinaxe

A Pobra do C.

A Coruña

12

832,05 €

Club Patinaxe Aehde O Carballiño

G32440828

Patinaxe

O Carballiño

Ourense

10

693,37 €

Club Patinaxe Alquimia de Carral

G15954332

Patinaxe

Carral

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

Patinaxe

Gondomar

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

Patinaxe

Ames

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Patinaxe

Salvaterra de M.

Pontevedra

10

693,37 €

Club Patinaxe Artístico Condado

G94015542

Patinaxe

Salvaterra de M.

Pontevedra

11

762,71 €

Club Patinaxe Artístico Ríbex

G27718113

Patinaxe

Tui

Pontevedra

11

762,71 €

Club Patinaxe Artístico Valladares

G36765733

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Patinaxe Compostela

G15376999

Patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Patinaxe Galia

G70439179

Patinaxe

Ordes

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Patinaxe Oleiros

G15415896

Patinaxe

Oleiros

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Patinaxe Ribeira

G15822976

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

12

832,05 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Patinaxe-H.P.L.

Lugo

Lugo

26

1.802,77 €

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Fútbol, F. sala

Friol

Lugo

53

3.674,88 €

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

Ciclismo

Noia

A Coruña

7

500,00 €

Club Peña Cicloturista Traviesas

G36703213

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

8

554,70 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Dep. inverno, montañismo, orientación

O Barco de V.

Ourense

15

1.040,06 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

Montañismo

Vigo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Peñasco

G27804970

Fútbol

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Pesca Monforte

G27344316

Pesca e C.

Monforte de L.

Lugo

8

554,70 €

Club Petanca Florida

G36792711

Petanca

Vigo

Pontevedra

8

554,70 €

Club Petanca Vigo

G36702413

Petanca

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Piragüismo

Cambados

Pontevedra

14

970,72 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Piragüismo

Lugo

Lugo

34

2.357,47 €

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Piragüismo

Allariz

Ourense

23

1.594,76 €

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Piragüismo

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Piragüismo

Tui

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Piragüismo

Boiro

A Coruña

33

2.288,13 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

Piragüismo

Viveiro

Lugo

9

624,04 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Fútbol, F. sala

Poio

Pontevedra

74

5.130,96 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

Fútbol

Vigo

Pontevedra

42

2.912,17 €

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

Dep. adaptado

Vigo

Pontevedra

7

500,00 €

Club Polideportivo Athlos

G32028292

Bádminton

Ourense

Ourense

15

1.040,06 €

Club Polideportivo Calasancio

G27104736

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

32

2.218,79 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

43

2.981,50 €

Club Polideportivo Esclavas

G15119795

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Atletismo, baloncesto, fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

30

2.080,12 €

Club Polideportivo Saiar

G36212207

Dep. adaptado

Caldas de R.

Pontevedra

6

500,00 €

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Boxeo

Vigo

Pontevedra

11

762,71 €

Club Porta XI, C.B.

G27324284

Baloncesto

Lugo

Lugo

71

4.922,95 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Ximnasia

Sarria

Lugo

17

1.178,73 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Fútbol

Cangas

Pontevedra

24

1.664,09 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

Fútbol, F. sala

Vigo

Pontevedra

85

5.893,67 €

Club Rasoeiro Bm.

G36057636

Balonmán

O Grove

Pontevedra

66

4.576,26 €

Club Recreo Cultural La Estrada

G36435758

Tenis

A Estrada

Pontevedra

9

624,04 €

Club Remo Cedeira

G15138084

Remo

Cedeira

A Coruña

21

1.456,08 €

Club Remo Chapela

G36039915

Remo

Redondela

Pontevedra

24

1.664,09 €

Club Remo do Miño

G36034999

Remo

Tui

Pontevedra

40

2.773,49 €

Club Remo Puebla

G15203169

Remo

A Pobra do C.

A Coruña

12

832,05 €

Club Remo Rianxo

G15087208

Remo

Rianxo

A Coruña

14

970,72 €

Club Remo Tui

G94012671

Remo

Tui

Pontevedra

21

1.456,08 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

Piragüismo

Betanzos

A Coruña

27

1.872,11 €

Club Ribadeo Fútbol Sala

G27233923

Fútbol sala

Ribadeo

Lugo

16

1.109,40 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

28

1.941,44 €

Club Río Verdugo de Piragüismo

G36050789

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

Rugby

Ferrol

A Coruña

32

2.218,79 €

Club Salvamento Acuativo Ourense Salvour

G32421778

Salvamento e S.

Ourense

Ourense

18

1.248,07 €

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Salvamento e S.

Arteixo

A Coruña

28

1.941,44 €

Club Salvamento Sada

G70076583

Salvamento e S.

Sada

A Coruña

36

2.496,14 €

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Salvamento e S.

Vilagarcía de A.

Pontevedra

11

762,71 €

Club San Francisco Teo

G15861701

F. sala, judo, karate, xadrez

Teo

A Coruña

30

2.080,12 €

Club San Martín

G36117224

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club San Miguel de Marín

G36109148

Atletismo

Marín

Pontevedra

10

693,37 €

Club San Roque Casablanca

G36763084

Fútbol

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club San Tirso, S.D.

G15254774

Fútbol

Abegondo

A Coruña

25

1.733,43 €

Club Santo Domingo

G32004244

Pádel, Tenis

O Pereiro de A.

Ourense

15

1.040,06 €

Club Santo Domingo Betanzos

G15130354

Baloncesto

Betanzos

A Coruña

54

3.744,21 €

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Ximnasia

Poio

Pontevedra

12

832,05 €

Club Serra de Gondomar

G27801992

Tiro con arco

Gondomar

Pontevedra

8

554,70 €

Club Shihan de Karate

G27168723

Karate e D.A.

Lugo

Lugo

49

3.397,53 €

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

34

2.357,47 €

Club Silva, S.D.

G15100191

Fútbol

A Coruña

A Coruña

68

4.714,93 €

Club Sincro Ferrol

G15924475

Natación

Ferrol

A Coruña

11

762,71 €

Club Sincro Obradoiro

G70423819

Natación

A Coruña

A Coruña

10

693,37 €

Club Sporting Guardés

G36118412

Fútbol

A Guarda

Pontevedra

15

1.040,06 €

Club Squash Monstruíños Lugo

G27474501

Squash

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Club Squash Ría de Vigo

G27736438

Squash

Vigo

Pontevedra

7

500,00 €

Club Star Dance

G27388867

Baile deportivo

Lugo

Lugo

17

1.178,73 €

Club Suh Taekwondo Pontevedra

G94113800

Taekwondo

Pontevedra

Pontevedra

24

1.664,09 €

Club Taekwondo Mat's

G36346518

Taekwondo

Marín

Pontevedra

51

3.536,20 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Taekwondo

Monforte de L.

Lugo

30

2.080,12 €

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

Taekwondo

Moaña

Pontevedra

37

2.565,48 €

Club Taekwondo Valerics

G27481399

Taekwondo

Lugo

Lugo

7

500,00 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Piragüismo

Mondariz-B.

Pontevedra

16

1.109,40 €

Club Teabikes

G94094430

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

7

500,00 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Tenis de mesa

Narón

A Coruña

26

1.802,77 €

Club Tenis Gondomar

G36992352

Tenis

Gondomar

Pontevedra

12

832,05 €

Club Tenis Ponteareas

G94008158

Tenis

Ponteareas

Pontevedra

7

500,00 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

Tenis

A Pobra do C.

A Coruña

18

1.248,07 €

Club Tenis Valga

G36428191

Tenis

Valga

Pontevedra

12

832,05 €

Club Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Tiro con arco, tiro olímpico

Ourense

Ourense

20

1.386,75 €

Club Tirso de Molina

G15310287

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Torre, S.D.

G15068760

Fútbol

A Coruña

A Coruña

36

2.496,14 €

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Tríatlon e P.M.

Lugo

Lugo

63

4.368,25 €

Club Triatlón Ferrol

V70087192

Tríatlon e P.M.

Ferrol

A Coruña

48

3.328,19 €

Club Tríatlon Mar de Vigo

G27730597

Tríatlon e P.M.

Vigo

Pontevedra

17

1.178,73 €

Club Tríatlon Santiago

G15630288

Atletismo, tríatlon

Santiago de C.

A Coruña

42

2.912,17 €

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

17

1.178,73 €

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

Fútbol

A Laracha

A Coruña

35

2.426,80 €

Club Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

Fútbol, F. sala

A Pastoriza

Lugo

10

693,37 €

Club USC

Q1518001A

Atletismo, fútbol, judo, karate, montañismo, natación, orientación, taekwondo, tenis, xadrez

Santiago de C.

A Coruña

51

3.536,20 €

Club Valdetires Ferrol

G15232440

Fútbol sala

Ferrol

A Coruña

27

1.872,11 €

Club Viaxes Amarelle, F.S.

G15779929

Fútbol, F. sala

A Coruña

A Coruña

35

2.426,80 €

Club Vieja Escuela Roller Blue Ringed

G36571123

Patinaxe, Pa. (HPL)

Vigo

Pontevedra

10

693,37 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

Voleibol

Vigo

Pontevedra

58

4.021,56 €

Club Vilagarcía, S.D.

G36173870

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

22

1.525,42 €

Club Vilalba Fútbol Sala

G27247667

Fútbol, F. sala

Vilalba

Lugo

17

1.178,73 €

Club Vilas-Alborada Judo

G70431325

Judo e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Violeta

G27181577

Ximnasia

Begonte

Lugo

12

832,05 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

Volei-praia

Vigo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Club Voleibol Bruxas

G15940976

Voleibol

Ames

A Coruña

31

2.149,46 €

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Voleibol

Boiro

A Coruña

75

5.200,30 €

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

Voleibol

Narón

A Coruña

15

1.040,06 €

Club Voleibol Noia

G15318181

Voleibol

Noia

A Coruña

11

762,71 €

Club Voleibol Oleiros

G70178157

Voleibol

Oleiros

A Coruña

32

2.218,79 €

Club Voleibol Ourense

G32146391

Voleibol

Ourense

Ourense

30

2.080,12 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Voleibol

Pontevedra

Pontevedra

36

2.496,14 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

Voleibol

Ourense

Ourense

37

2.565,48 €

Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

Natación, waterpolo

Pontevedra

Pontevedra

25

1.733,43 €

Club Waterpolo Santiago

G15923428

Natación-waterp.

Santiago de C.

A Coruña

38

2.634,82 €

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Xadrez

Arteixo

A Coruña

14

970,72 €

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

Xadrez

O Pereiro de A.

Ourense

19

1.317,41 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Xadrez

Vilagarcía de A.

Pontevedra

26

1.802,77 €

Club Xadrez Laroca

G36815231

Xadrez

Nigrán

Pontevedra

9

624,04 €

Club Xadrez Mos

G27809979

Xadrez

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Club Xadrez O toque Xiria Carballo

V70072582

Xadrez

Carballo

A Coruña

12

832,05 €

Club Xadrez Oroso

G70387840

Xadrez

Oroso

A Coruña

8

554,70 €

Club Xadrez Rianxo

G70141536

Xadrez

Rianxo

A Coruña

8

554,70 €

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Ximnasia

Ourense

Ourense

29

2.010,78 €

Club Ximnasia Estrada

G94145794

Ximnasia

A Estrada

Pontevedra

10

693,37 €

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

Ximnasia

Ferrol

A Coruña

19

1.317,41 €

Club Ximnasia Oroso

G70423868

Ximnasia

Oroso

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

Ximnasia

Ourense

Ourense

51

3.536,20 €

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

8

554,70 €

Club Ximnasia Rítmica Carral

G70428602

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

11

762,71 €

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

30

2.080,12 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Ximnasia

Santiago de C.

A Coruña

16

1.109,40 €

Club Ximnasia Universidade da Coruña

G70437066

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

17

1.178,73 €

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Ximnasia

Viveiro

Lugo

17

1.178,73 €

Club Xuventude Baloncesto

G36060366

Baloncesto

Cambados

Pontevedra

69

4.784,27 €

Club Xuventude Dorneda

G70458674

Fútbol

Oleiros

A Coruña

15

1.040,06 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

33

2.288,13 €

Club Zona Pádel

G70230578

Pádel, tenis

Arteixo

A Coruña

27

1.872,11 €

Clube Arco-Ferrol

G15929516

Tiro con arco

Ferrol

A Coruña

15

1.040,06 €

Clube Baloncesto Val de Lemos

V27273317

Baloncesto

Monforte de L.

Lugo

17

1.178,73 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Balonmán

A Cañiza

Pontevedra

71

4.922,95 €

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

Atletismo, ciclismo, tríatlon

Sanxenxo

Pontevedra

16

1.109,40 €

Clube de Bolos Estivada

G27749407

Bolos

Baiona

Pontevedra

23

1.594,76 €

Clube de Judo Baixo Miño

G94146552

Judo e D.A.

A Guarda

Pontevedra

38

2.634,82 €

Clube de Loita do Morrazo

G94019510

Karate, Loita

Bueu

Pontevedra

17

1.178,73 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Montañismo

Vigo

Pontevedra

19

1.317,41 €

Clube de Patinaxe Artístico Luar

G36202513

Patinaxe

Ponteareas

Pontevedra

11

762,71 €

Clube de Piragüismo, C.P. Portonovo

G36397669

Piragüismo

Sanxenxo

Pontevedra

27

1.872,11 €

Clube de Remo Vilaxoán

G36205698

Remo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

21

1.456,08 €

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

Taekwondo

Moaña

Pontevedra

62

4.298,91 €

Clube de Taekwondo Kae Sport

G27830975

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

11

762,71 €

Clube Deportivo Beade

G27711472

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Clube Deportivo Cospeito

G27133867

Fútbol

Cospeito

Lugo

9

624,04 €

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

45

3.120,18 €

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

Piragüismo

Poio

Pontevedra

46

3.189,51 €

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Baloncesto, balonmán, fútbol, F. sala, patinaxe, tenis

Salceda de C.

Pontevedra

60

4.160,24 €

Clube Gallaecia Raid

G15976558

Orientación

A Coruña

A Coruña

12

832,05 €

Clube Kwon Betanzos

G15866528

Taekwondo

Betanzos

A Coruña

24

1.664,09 €

Clube Rugby Lalín

G36104685

Rugby

Lalín

Pontevedra

37

2.565,48 €

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

Voleibol

Monforte de L.

Lugo

19

1.317,41 €

Clube Voleibol XAV Cambados

G36297208

Voleibol

Cambados

Pontevedra

31

2.149,46 €

Clube Xadrez Marín

G36391670

Xadrez

Marín

Pontevedra

12

832,05 €

Clube Ximnasia Tempo

G15666548

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

30

2.080,12 €

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

Ximnasia

Sarria

Lugo

19

1.317,41 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

Atletismo

Vigo

Pontevedra

33

2.288,13 €

Cordeiro, C.F.

G36108207

Fútbol

Valga

Pontevedra

14

970,72 €

Cornelios

G36457901

Montañismo, orientación

As Neves

Pontevedra

19

1.317,41 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Fútbol, patinaxe

Vigo

Pontevedra

80

5.546,98 €

Crocha Balompé Club de Fútbol

V15984123

Fútbol

A Pobra do C.

A Coruña

17

1.178,73 €

Ctm Espedregada Oroso

G36207298

Tenis de mesa

Oroso

A Coruña

20

1.386,75 €

Cultural Deportiva Beluso

G36158517

Fútbol

Bueu

Pontevedra

14

970,72 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Fútbol, F. sala, xadrez

Portas

Pontevedra

26

1.802,77 €

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

Patinaxe-H.P.

Santiago de C.

A Coruña

29

2.010,78 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Taekwondo

A Coruña

A Coruña

27

1.872,11 €

Domaio, F.C.

G36039352

Fútbol

Moaña

Pontevedra

15

1.040,06 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

Balonmán, fútbol, taekwondo, xadrez

Poio

Pontevedra

48

3.328,19 €

E.D. Val Miñor Nigrán

G36998128

Fútbol, F. sala

Nigrán

Pontevedra

56

3.882,89 €

E.F. Boqueixón

G70278924

Fútbol

Boqueixón

A Coruña

12

832,05 €

E.F.M. Concello de Boiro

G70489844

Fútbol, F. sala

Boiro

A Coruña

25

1.733,43 €

EDVM Pereiró, F.C.

G36874832

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Erizana C.F.

G36733970

Fútbol

Baiona

Pontevedra

37

2.565,48 €

Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

Balonmán

Ribadavia

Ourense

12

832,05 €

Escola Basket Xiria

G70045844

Baloncesto

Carballo

A Coruña

46

3.189,51 €

Escola Ciclismo Redondela

G94081718

Ciclismo

Redondela

Pontevedra

9

624,04 €

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos-Teo

G70371554

Béisbol e S.

Teo

A Coruña

10

693,37 €

Escola de Fútbol Cobres

G94028925

Fútbol

Vilaboa

Pontevedra

19

1.317,41 €

Escola de Fútbol Ensanche

G70338462

Fútbol

Ferrol

A Coruña

11

762,71 €

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

Fútbol

Lalín

Pontevedra

23

1.594,76 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Ximnasia

Ribadeo

Lugo

18

1.248,07 €

Escola Deportiva de Arousa, S.D.

G94046323

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

20

1.386,75 €

Escola Deportiva Os Miúdos, S.D.

G70180724

Atletismo, fútbol, F. sala

Muros

A Coruña

18

1.248,07 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Baloncesto, fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

82

5.685,66 €

Escola Deportiva Xuventude de Oroso

G15997877

Fútbol

Oroso

A Coruña

23

1.594,76 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

22

1.525,42 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Xadrez

Ferrol

A Coruña

23

1.594,76 €

Escola Fútbol Base Beluso

G36586998

Fútbol

Bueu

Pontevedra

12

832,05 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Baloncesto, fútbol, F. sala

Cangas

Pontevedra

14

970,72 €

Escola Fútbol Base Moañesa

G36439396

Fútbol

Moaña

Pontevedra

18

1.248,07 €

Escola Futsal Morrazo

G94097664

Fútbol sala

Moaña

Pontevedra

21

1.456,08 €

Escola Lubians de Hockey A Patíns e Patinaxe Artística

G15149230

Patinaxe, pat. (HP)

Carballo

A Coruña

12

832,05 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Xadrez

Lugo

Lugo

36

2.496,14 €

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

G15434780

Xadrez

A Coruña

A Coruña

16

1.109,40 €

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Xadrez

Pontevedra

Pontevedra

26

1.802,77 €

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

30

2.080,12 €

Escola Ximnasia Burgas

G32269201

Ximnasia

Ourense

Ourense

29

2.010,78 €

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Balonmán

Carballo

A Coruña

90

6.240,35 €

Escolas de Fútbol  Concello de Carnota

G70214549

Fútbol

Carnota

A Coruña

13

901,38 €

Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz

G15794589

Fútbol

Carballo

A Coruña

24

1.664,09 €

Escolas de Fútbol Polvorín

G27422781

Fútbol

Lugo

Lugo

22

1.525,42 €

Escolas Deportivas Atlético Cotobadés

G94127479

Fútbol sala

Cotobade

Pontevedra

9

624,04 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Fútbol, F. sala

Chantada

Lugo

29

2.010,78 €

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

G32147456

Fútbol, ximnasia

Barbadás

Ourense

36

2.496,14 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Fútbol, F. sala, ximnasia

Celanova

Ourense

25

1.733,43 €

Escolas Deportivas Concello de Maceda

G32483307

Fútbol, karate, ximnasia

Maceda

Ourense

33

2.288,13 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Fútbol, F. sala

Verín

Ourense

43

2.981,50 €

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

G32398612

Fútbol, ximnasia

Xinzo de L.

Ourense

33

2.288,13 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, F. sala

Lourenzá

Lugo

45

3.120,18 €

Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz

V27330265

Fútbol sala

Guitiriz

Lugo

28

1.941,44 €

Escudería Lalín Deza

G36266443

Automobilismo

Lalín

Pontevedra

10

693,37 €

Escudería Miño Lugo

G27166677

Automobilismo

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Escudería Surco

G36395788

Automobilismo

Salvaterra de M.

Pontevedra

28

1.941,44 €

Escuela Atlética Lucense

G27236025

Atletismo

Lugo

Lugo

24

1.664,09 €

Escuela Ayude

G70159959

Boxeo, esgrima, kickboxing, loita

Melide

A Coruña

46

3.189,51 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Boxeo

Ribeira

A Coruña

25

1.733,43 €

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

19

1.317,41 €

Escuela de Fútbol Racing Ferrol

G70075395

Fútbol

Ferrol

A Coruña

24

1.664,09 €

Escuela de Fútbol Silleda

G94067543

Fútbol

Silleda

Pontevedra

19

1.317,41 €

Escuela de Fútbol Villa de Marín

G94048626

Fútbol

Marín

Pontevedra

19

1.317,41 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

51

3.536,20 €

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Fútbol sala

Marín

Pontevedra

20

1.386,75 €

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Fútbol, F. sala

Valdoviño

A Coruña

20

1.386,75 €

Escuela Lucense de Taekwondo

G27396324

Taekwondo

Lugo

Lugo

24

1.664,09 €

Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

Piragüismo

Ourense

Ourense

7

500,00 €

Ex-Alcohólicos Morás

G70205083

Fútbol sala

A Coruña

A Coruña

8

554,70 €

F.B. Gondomar

G36905107

Fútbol

Gondomar

Pontevedra

26

1.802,77 €

F.C. Cruceiro de Hío

G36048395

Fútbol

Cangas

Pontevedra

22

1.525,42 €

F.C. Meigas

G15928963

Fútbol sala

Ames

A Coruña

18

1.248,07 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Fútbol, patinaxe

Vigo

Pontevedra

60

4.160,24 €

Figueirido, C.F.

G36039626

Fútbol

Vilaboa

Pontevedra

22

1.525,42 €

Fisober, F.S.F.

G15956121

Fútbol sala

Dumbría

A Coruña

24

1.664,09 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

Karate, kickboxing

Lugo

Lugo

19

1.317,41 €

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

Fútbol

Ortigueira

A Coruña

15

1.040,06 €

Fútbol Sala Femenino Villa de Cee

G70384441

Fútbol sala

Cee

A Coruña

12

832,05 €

Galicia Rollers

G70350038

Patinaxe, pat. (HPL)

A Coruña

A Coruña

8

554,70 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Boxeo, Judo, kickboxing

Vigo

Pontevedra

42

2.912,17 €

Gimnastico Cudeiro

G32151565

Hockey

Ourense

Ourense

10

693,37 €

Goián, C.F.

G36219830

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

17

1.178,73 €

Gran Peña, F.C.

G36663656

Fútbol

Vigo

Pontevedra

21

1.456,08 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Ciclismo

Poio

Pontevedra

19

1.317,41 €

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Piragüismo

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15

1.040,06 €

Hércules Coruña, F.S.

G15899339

Fútbol sala

A Coruña

A Coruña

12

832,05 €

Hockey Club Raxoi

G15165624

Patinaxe-H.P.

Santiago de C.

A Coruña

13

901,38 €

IES Coruxo, F.S.

G27726835

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Imperator OAR

G15084940

Fútbol

A Coruña

A Coruña

26

1.802,77 €

Independiente, F.C.

G36710416

Fútbol

Vigo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Integración Deportiva Pontevedra, C.F.

G94123817

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

14

970,72 €

Irmandinhos, F.G.

G94076619

Fútbol gaélico

A Estrada

Pontevedra

7

500,00 €

J.C. Terras de Santiago

G70355839

Judo e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

25

1.733,43 €

Judo Club Arteixo

G70217757

Judo e D.A.

Arteixo

A Coruña

26

1.802,77 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

Judo e D.A.

Carballo

A Coruña

16

1.109,40 €

Judo Club Cambre

G70133665

Judo e D.A.

Cambre

A Coruña

30

2.080,12 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

28

1.941,44 €

Judo Club Oleiros

G15686074

Judo e D.A.

Oleiros

A Coruña

29

2.010,78 €

Judo Club Senín

G36317980

Judo e D.A.

Vilagarcía de A.

Pontevedra

17

1.178,73 €

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

35

2.426,80 €

Keltoi Cruces

G36373132

Loita e D.A.

Vila de Cruces

Pontevedra

32

2.218,79 €

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Kickboxing

Soutomaior

Pontevedra

27

1.872,11 €

Kick Boxing Poio

G94070950

Kickboxing

Poio

Pontevedra

43

2.981,50 €

La Paz Club de Fútbol

G15561152

Fútbol

A Coruña

A Coruña

13

901,38 €

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Fútbol sala

Pontevedra

Pontevedra

50

3.466,86 €

Limens Wind Sup Club

G94100955

Vela

Cangas

Pontevedra

16

1.109,40 €

Luceros

G94085230

Balonmán

Cangas

Pontevedra

64

4.437,59 €

Ludus Box Artabrum

G70335294

Boxeo

A Coruña

A Coruña

13

901,38 €

Lugo Running Club

G27462308

Atletismo

Lugo

Lugo

24

1.664,09 €

Maravillas, S.D.

G15032014

Fútbol

A Coruña

A Coruña

21

1.456,08 €

Marín, C.F.

G36139376

Fútbol

Marín

Pontevedra

18

1.248,07 €

Marino de Mera, C.F.

G15254592

Fútbol

Oleiros

A Coruña

21

1.456,08 €

Master da Louriña

G27820000

Ciclismo

Mos

Pontevedra

8

554,70 €

Meirás, C.F.

G15272701

Fútbol

Valdoviño

A Coruña

21

1.456,08 €

Milladoiro, S.D.

G15792401

Fútbol, F. sala

Ames

A Coruña

40

2.773,49 €

Moledo Club de Fútbol

G36734226

Fútbol

Vigo

Pontevedra

14

970,72 €

Mondariz, F.C.

G36150951

Fútbol

Mondariz

Pontevedra

31

2.149,46 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

Vela

Baiona

Pontevedra

34

2.357,47 €

Moraña Club de Fútbol

G36152312

Fútbol

Moraña

Pontevedra

22

1.525,42 €

Muralla Rugby Club

G27103423

Rugby

Lugo

Lugo

16

1.109,40 €

Nieves, F.C.

G36150159

Fútbol

As Neves

Pontevedra

10

693,37 €

O Parrulo, F.S.

G15302136

Fútbol sala

Ferrol

A Coruña

42

2.912,17 €

Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja OAR Ciudad 1952

G15117179

Balonmán

A Coruña

A Coruña

51

3.536,20 €

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto, S.A.D.

A70334875

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

10

693,37 €

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

G15027402

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

45

3.120,18 €

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

G15147879

Fútbol

Culleredo

A Coruña

26

1.802,77 €

Orillamar, S.D.

G15091069

Fútbol

A Coruña

A Coruña

25

1.733,43 €

Oroso, T.M.

G70238886

Tenis de mesa

Oroso

A Coruña

30

2.080,12 €

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Fútbol

A Coruña

A Coruña

27

1.872,11 €

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Rugby

Vilagarcía de A.

Pontevedra

21

1.456,08 €

Ourense Club Fútbol, S.A.D.

A32156879

Fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

104

7.211,08 €

Outes, F.C.

G70248232

Fútbol

Outes

A Coruña

21

1.456,08 €

Pabellón Ourense Club Fútbol

G32300790

Fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

50

3.466,86 €

Padelprix Club Deportivo

G32451650

Pádel

San Cibrao das V.

Ourense

10

693,37 €

Patos Surf Club

G36796209

Surf

Nigrán

Pontevedra

29

2.010,78 €

Pecheches, F.S.

G27778521

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

22

1.525,42 €

Peña Ciclista Biciosos-Rías Baixas

V36964393

Ciclismo

Tui

Pontevedra

15

1.040,06 €

Peña Ciclista Bikestrada

G36446599

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

12

832,05 €

Peña Ciclista Graficas Lar

G27042373

Ciclismo, tríatlon

Viveiro

Lugo

7

500,00 €

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Ciclismo, tríatlon

Pontevedra

Pontevedra

15

1.040,06 €

Peña Ciclista Quintena

G15503089

Ciclismo

A Coruña

A Coruña

7

500,00 €

Peña Cultural e Deportiva Blanco e Negro

G36143808

Petanca

Redondela

Pontevedra

8

554,70 €

Piragüismo Vilaboa

G36163681

Piragüismo

Vilaboa

Pontevedra

28

1.941,44 €

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol-Sala

G32400277

Fútbol sala

Carballeda de V.

Ourense

49

3.397,53 €

Polvorín Fútbol Club

G27141050

Fútbol

Lugo

Lugo

16

1.109,40 €

Pontevedra C.F. S.A.D.

A36029577

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

79

5.477,64 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Rugby

Pontevedra

Pontevedra

29

2.010,78 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Baloncesto

O Porriño

Pontevedra

49

3.397,53 €

Porriño Industrial Club de Fútbol

G36144095

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

46

3.189,51 €

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

38

2.634,82 €

Prado Surf Club

G36850014

Surf

Vigo

Pontevedra

23

1.594,76 €

Praíña Sp.C.

G15367329

Fútbol

Teo

A Coruña

14

970,72 €

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

62

4.298,91 €

Puebla Fútbol Club

G15152424

Fútbol

A Pobra do C.

A Coruña

16

1.109,40 €

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Natación, pádel, tenis, tenis de mesa, tiro olímpico

A Coruña

A Coruña

28

1.941,44 €

Racing Castrelos, F.C.

G36710762

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

Fútbol

Ferrol

A Coruña

67

4.645,60 €

Racing Club Villalbés

G27119858

Fútbol

Vilalba

Lugo

66

4.576,26 €

Racing San Pedro

G15323272

Fútbol

Ferrol

A Coruña

13

901,38 €

Real Aeroclub de Lugo

G27008341

Tiro olímpico

Lugo

Lugo

51

3.536,20 €

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

Golf, pádel, tenis

Santiago de C.

A Coruña

41

2.842,83 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Atletismo

Vigo

Pontevedra

59

4.090,90 €

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Fútbol

Vigo

Pontevedra

88

6.101,68 €

Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

Fútbol

A Coruña

A Coruña

90

6.240,35 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Vela

A Coruña

A Coruña

41

2.842,83 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Vela

Sanxenxo

Pontevedra

33

2.288,13 €

Real Club Náutico Portosín

G15055486

Vela

Porto do Son

A Coruña

17

1.178,73 €

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

G36040756

Piragüismo, vela

Cangas

Pontevedra

40

2.773,49 €

Redondela Fútbol Sala

G36199073

Fútbol sala

Redondela

Pontevedra

20

1.386,75 €

Ribadeo, F.C.

G27133818

Fútbol

Ribadeo

Lugo

15

1.040,06 €

Ribeiro Fútbol Club

G32298655

Fútbol

Ribadavia

Ourense

14

970,72 €

S.C.D. Malpica

G15320401

Fútbol

Malpica de B.

A Coruña

7

500,00 €

S.C.D. Pastoriza

G15032030

Fútbol

Arteixo

A Coruña

25

1.733,43 €

S.C.R.D. Esteirana

G15118409

Fútbol, F. sala

Muros

A Coruña

15

1.040,06 €

S.D. Cacheiras

G15113525

Fútbol, F. sala

Teo

A Coruña

15

1.040,06 €

S.D. Club Marcote

G36658052

Kung-Fu, xadrez

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

S.D. Compostela

G70000385

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

62

4.298,91 €

S.D. Noalla

G36207231

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

9

624,04 €

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Fútbol

Nogueira de R.

Ourense

20

1.386,75 €

S.D. Pazos de Borbén

G36197234

Fútbol sala

Pazos de Borbén

Pontevedra

22

1.525,42 €

S.D. Rápido de Neda

G15330905

Fútbol

Neda

A Coruña

25

1.733,43 €

S.D. Valiño-Cabo de Cruz

G15381791

Fútbol

Boiro

A Coruña

11

762,71 €

S.R.D. Portuarios

G15116650

Fútbol

Ferrol

A Coruña

23

1.594,76 €

S.R.D. Unión Club Cee

G15151970

Fútbol

Cee

A Coruña

20

1.386,75 €

Salgueiriños Club de Fútbol

G36036887

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

22

1.525,42 €

Salmo Club de Pesca Deportiva

G15286206

Pesca e C.

A Coruña

A Coruña

15

1.040,06 €

Salvamento Acuático Pontevedra SAPO

G36233526

Salvamento e S.

Pontevedra

Pontevedra

15

1.040,06 €

Salvamento y Socorrismo Carballo (SYSCA)

G15171911

Salvamento e S.

Carballo

A Coruña

24

1.664,09 €

Sálvora Club de Fútbol

G15994684

Fútbol

Ribeira

A Coruña

24

1.664,09 €

San Pedro Fútbol Club

G15325921

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

14

970,72 €

Santa Uxía Atletismo

G70146816

Atletismo

Ribeira

A Coruña

16

1.109,40 €

Santiago de Compostela, C.F.

G15944069

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

42

2.912,17 €

Santiago Futsal

G15728975

Fútbol sala

Santiago de C.

A Coruña

78

5.408,31 €

Sárdoma, C.F.

G36615607

Fútbol

Vigo

Pontevedra

74

5.130,96 €

Sares-TKD Cangas

G94064615

Taekwondo

Cangas

Pontevedra

26

1.802,77 €

SCD Atlántida de Matama

G36620854

Fútbol

Vigo

Pontevedra

73

5.061,62 €

Sección Deportiva Universidade de Vigo

Q8650002B

Baloncesto, orientación, tenis, xadrez

Vigo

Pontevedra

34

2.357,47 €

Senbal Mushing Team, C.A.

G70463542

Dep. inverno

Lousame

A Coruña

9

624,04 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Atletismo

Gondomar

Pontevedra

16

1.109,40 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Fútbol, F. sala

Pontevedra

Pontevedra

27

1.872,11 €

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

G27152131

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

31

2.149,46 €

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

G27733633

Fútbol sala

Gondomar

Pontevedra

7

500,00 €

Sociedad Deportiva Amanecer

G36133684

Fútbol

O Grove

Pontevedra

14

970,72 €

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

Fútbol

Antas de Ulla

Lugo

18

1.248,07 €

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Balonmán

O Rosal

Pontevedra

57

3.952,22 €

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Fútbol

Fene

A Coruña

8

554,70 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Fútbol

Becerreá

Lugo

15

1.040,06 €

Sociedad Deportiva Chantada

G27216605

Fútbol

Chantada

Lugo

22

1.525,42 €

Sociedad Deportiva Cruces

G36270684

Fútbol

Vila de Cruces

Pontevedra

17

1.178,73 €

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

G32278541

Fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

23

1.594,76 €

Sociedad Deportiva Cultural Residencia

G27120310

Fútbol, F. sala

Lugo

Lugo

39

2.704,15 €

Sociedad Deportiva e Cultural ASMUBAL Meaño

G36535516

Balonmán

Meaño

Pontevedra

30

2.080,12 €

Sociedad Deportiva Eumesa

G15148463

Fútbol

Pontedeume

A Coruña

24

1.664,09 €

Sociedad Deportiva Guitiriz

G27151505

Fútbol

Guitiriz

Lugo

8

554,70 €

Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

G36195550

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

15

1.040,06 €

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

12

832,05 €

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Fútbol

Monterroso

Lugo

17

1.178,73 €

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

Fútbol

O Pino

A Coruña

14

970,72 €

Sociedad Deportiva Ponteareas

V36586774

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

19

1.317,41 €

Sociedad Deportiva Santomé

G36134740

Fútbol

Marín

Pontevedra

9

624,04 €

Sociedad Deportiva Sarriana

G27139443

Fútbol

Sarria

Lugo

29

2.010,78 €

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

Balonmán

Pontevedra

Pontevedra

88

6.101,68 €

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Remo

Moaña

Pontevedra

57

3.952,22 €

Sociedad Deportiva Tordoia

G15293251

Fútbol

Tordoia

A Coruña

66

4.576,26 €

Sociedad Deportiva Tui

G36101350

Baloncesto

Tui

Pontevedra

38

2.634,82 €

Sociedad Deportiva y Cultural San Roque

G27114693

Fútbol

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Atletismo

Pontevedra

Pontevedra

81

5.616,32 €

Sociedad Val de Lemos

G27014851

Caza, pesca

Monforte de L.

Lugo

16

1.109,40 €

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico (SOVITO)

G36631992

Tiro olímpico

Redondela

Pontevedra

10

693,37 €

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

Atletismo

A Guarda

Pontevedra

8

554,70 €

Sociedade Atlética Redondela

G36040616

Balonmán

Redondela

Pontevedra

84

5.824,33 €

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

Bolos

Gondomar

Pontevedra

10

693,37 €

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

G15395791

Fútbol, F. sala

Narón

A Coruña

20

1.386,75 €

Sociedade Deportiva Cultural Maniños

G15128283

Fútbol

Maniños

A Coruña

25

1.733,43 €

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

G15116304

Fútbol

Mugardos

A Coruña

34

2.357,47 €

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Fútbol

Padrón

A Coruña

7

500,00 €

Sociedade Deportiva Negreira

G15139942

Fútbol

Negreira

A Coruña

61

4.229,57 €

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

Fútbol

Narón

A Coruña

35

2.426,80 €

Sociedade Deportiva Pontearnelas

G36404424

Fútbol

Vilanova de A.

Pontevedra

23

1.594,76 €

Sociedade Deportiva Ribadeo

G27319284

Fútbol, tenis de mesa

Ribadeo

Lugo

21

1.456,08 €

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Caza, tiro ao voo, tiro olímpico

Trazo

A Coruña

26

1.802,77 €

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Remo

Moaña

Pontevedra

17

1.178,73 €

Sociedade Deportiva Sofán

G15603376

Fútbol

Carballo

A Coruña

32

2.218,79 €

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

Fútbol, F. sala

Xove

Lugo

42

2.912,17 €

Sociedade Deportiva Xuventú Aguiño

G15385768

Fútbol

Ribeira

A Coruña

28

1.941,44 €

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

Caza

Lugo

Lugo

8

554,70 €

Sporting Celanova

G32183865

Fútbol

Celanova

Ourense

8

554,70 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Billar, natación, nat. (waterp.), pádel, tenis, tiro con arco, xadrez

A Coruña

A Coruña

49

3.397,53 €

Sporting Club San Mateo

G36371219

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

7

500,00 €

Sporting Coruñés, S.D.R.

G15086416

Fútbol

A Coruña

A Coruña

25

1.733,43 €

Sporting Pontenova

G27138288

Fútbol

A Pontenova

Lugo

10

693,37 €

Sporting Sada, S.D.

G15127350

Fútbol

Sada

A Coruña

20

1.386,75 €

Suh Sport Competición

G15637655

Taekwondo

Boiro

A Coruña

17

1.178,73 €

Taboada Club de Fútbol

G27163930

Fútbol

Taboada

Lugo

10

693,37 €

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

Taekwondo

Vilalba

Lugo

15

1.040,06 €

Talleres Abc Vigo Fútbol Sala

G36938702

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

18

1.248,07 €

Team Thunder

G94094554

Boxeo

Marín

Pontevedra

24

1.664,09 €

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

Tenis de mesa

Pontevedra

Pontevedra

37

2.565,48 €

Traviesas Hockey Club

G36680239

Patinaxe-H.P.

Vigo

Pontevedra

12

832,05 €

Trazo, C.F.

G15368137

Fútbol

Trazo

A Coruña

11

762,71 €

Tríatlon Arteixo

G70438056

Ciclismo, tríatlon

Arteixo

A Coruña

7

500,00 €

Troula Fútbol Sala

G15901416

Fútbol, F. sala

Betanzos

A Coruña

22

1.525,42 €

Tyde, F.C.

G36147684

Fútbol

Tui

Pontevedra

23

1.594,76 €

U.D. Carral

G15128671

Fútbol

Carral

A Coruña

22

1.525,42 €

U.D. Somozas

G15473283

Fútbol

As Somozas

A Coruña

53

3.674,88 €

U.R.E.C.A.

G36631539

Baloncesto, pádel, tenis

Nigrán

Pontevedra

29

2.010,78 €

UD Estrada, F.S.

G94071974

Fútbol sala

A Estrada

Pontevedra

13

901,38 €

Ulla Pontecesures, C.F.

G94060779

Fútbol

Pontecesures

Pontevedra

13

901,38 €

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Balonmán

Vigo

Pontevedra

76

5.269,63 €

Unión Campestre, F.C.

G15326119

Fútbol

Oleiros

A Coruña

21

1.456,08 €

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

Fútbol

Meaño

Pontevedra

18

1.248,07 €

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

Fútbol

Barbadás

Ourense

56

3.882,89 €

Unión Deportiva Bastavales

G15565161

Fútbol

Brión

A Coruña

22

1.525,42 €

Unión Deportiva Mos

G36214179

Fútbol, F. sala

Mos

Pontevedra

23

1.594,76 €

Unión Deportiva Nespereira

G94124179

Fútbol

Pazos de Borbén

Pontevedra

7

500,00 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

Fútbol, F. sala

Ourense

Ourense

38

2.634,82 €

Unión Deportiva Ribera

G36166213

Fútbol

O Rosal

Pontevedra

21

1.456,08 €

Unión Deportiva Santa Mariña

G36628774

Fútbol

Vigo

Pontevedra

37

2.565,48 €

Unión Deportiva Xove Lago

G27144203

Fútbol

Xove

Lugo

15

1.040,06 €

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

G36061257

Fútbol

O Grove

Pontevedra

32

2.218,79 €

Unión Vecinal Ventorrillo

G70219498

Fútbol sala

A Coruña

A Coruña

59

4.090,90 €

Unión Veciñal Cultural e Deportiva Candeán

G36863348

Fútbol, F. sala, petanca

Vigo

Pontevedra

25

1.733,43 €

Universitario de Ferrol

G15659261

Baloncesto

Narón

A Coruña

69

4.784,27 €

Ural, C.F.

G15311897

Fútbol

A Coruña

A Coruña

26

1.802,77 €

Valkirias Vigo, F.S.

G27822071

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

9

624,04 €

Verín Club Fútbol

G32010431

Fútbol

Verín

Ourense

15

1.040,06 €

Victoria, C.F. (A Coruña)

G15109010

Fútbol

A Coruña

A Coruña

74

5.130,96 €

Victoria, F.C. (Santiago)

G15209588

Fútbol, F. sala

Santiago de C.

A Coruña

31

2.149,46 €

Vigo Rugby Club

G36680924

Rugby

Vigo

Pontevedra

70

4.853,61 €

Vigo Squash

G36929511

Squash

Vigo

Pontevedra

20

1.386,75 €

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

Tenis de mesa

Vilagarcía de A.

Pontevedra

35

2.426,80 €

Vilarousa Gimnasia

G94153442

Ximnasia

A Illa de Arousa

Pontevedra

10

693,37 €

Villalonga, F.C.

G36116465

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

58

4.021,56 €

Visantoña, C.F.

G15436942

Fútbol

Mesía

A Coruña

17

1.178,73 €

Vitalqi

G94120557

Kung-Fu

Lalín

Pontevedra

21

1.456,08 €

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Fútbol

Viveiro

Lugo

35

2.426,80 €

Voleibol Maniotas

G36580736

Voleibol, volei-praia

Cangas

Pontevedra

11

762,71 €

Voleiboleiros Sada

G70489687

Volei-praia

Sada

A Coruña

11

762,71 €

Xadrez Lucena

G36893154

Xadrez

Vigo

Pontevedra

15

1.040,06 €

Xallas, F.C.

G15400583

Fútbol

Santa Comba

A Coruña

31

2.149,46 €

Ximnasia Coruña

G70074455

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

25

1.733,43 €

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

Taekwondo

A Coruña

A Coruña

27

1.872,11 €

Yacar Racing

G70323266

Automobilismo

Culleredo

A Coruña

36

2.496,14 €

Yidam-Ceip Balaidos

G27782176

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

35

2.426,80 €

Zalaeta 100tolos

G70297452

Esgrima, tríatlon

A Coruña

A Coruña

28

1.941,44 €

Total: 1.900.000,00 €

b) Agrupacións deportivas escolares:

Entidade

NIF

Concello

Provincia

Total

Importe

A.D. Deporte Base Zona Pontevedra

G36044949

Poio

Pontevedra

68

4.437,00 €

A.D.E. Escolárix

G70153580

Val do Dubra

A Coruña

47

3.067,00 €

Agrupación  Deportiva Areas Gordas

G36179869

Moaña

Pontevedra

47

3.067,00 €

Agrupación Deportiva 14

G27786169

Vigo

Pontevedra

84

5.481,00 €

Agrupación Deportiva A Limia

G32106650

Xinzo de L.

Ourense

43

2.806,00 €

Agrupación Deportiva A Mariña

G27034446

Lourenzá

Lugo

64

4.176,00 €

Agrupación Deportiva Alta Limia

G32142507

Baños de M.

Ourense

38

2.480,00 €

Agrupación Deportiva APA Liceo

G15255912

A Coruña

A Coruña

131

8.548,00 €

Agrupación Deportiva Arenteiro

G32251860

Ourense

Ourense

38

2.480,00 €

Agrupación Deportiva As Burgas

G32033433

Ourense

Ourense

60

3.915,00 €

Agrupación Deportiva Base de A Estrada

G36045599

A Estrada

Pontevedra

52

3.393,00 €

Agrupación Deportiva de Deporte Base Baixo Miño Tui

G36045045

Tomiño

Pontevedra

76

4.959,00 €

Agrupación Deportiva Deporte Escolar do Val Miñor

G36683985

Gondomar

Pontevedra

64

4.176,00 €

Agrupación Deportiva Deporte Escolar Terras do Ulla

G94144771

Catoira

Pontevedra

64

4.176,00 €

Agrupación Deportiva El Castillo

G15117740

Monfero

A Coruña

80

5.220,00 €

Agrupación Deportiva Escolar As Rías

G15117724

Noia

A Coruña

160

10.440,00 €

Agrupación Deportiva Escolar da Montaña

G27444389

Becerreá

Lugo

34

2.219,00 €

Agrupación Deportiva Escolar Surlugo

G27394345

Chantada

Lugo

39

2.545,00 €

Agrupación Deportiva La Parra

G15117732

Santiago de C.

A Coruña

80

5.220,00 €

Agrupación Deportiva Lucus

G27034347

Lugo

Lugo

63

4.111,00 €

Agrupación Deportiva Monterrei

G32028003

Verín

Ourense

38

2.480,00 €

Agrupación Deportiva O Pino

G36166619

Silleda

Pontevedra

64

4.176,00 €

Agrupación Deportiva O Ribeiro

G32142838

Ribadavia

Ourense

38

2.480,00 €

Agrupación Deportiva Río Cabe

G27034339

Monforte de L.

Lugo

47

3.067,00 €

Agrupación Deportiva San Rosendo

G32029852

Ramirás

Ourense

34

2.219,00 €

Agrupación Deportiva Terra Cha

G27034321

Castro de Rei

Lugo

51

3.328,00 €

Agrupación Deportiva Terra de Montes

G36198570

Forcarei

Pontevedra

60

3.915,00 €

Agrupación Deportiva Val do Salnés

G36044659

Sanxenxo

Pontevedra

64

4.176,00 €

Agrupación Deportiva Valdeorras

G32103954

A Rúa

Ourense

47

3.067,00 €

Asociación Deportiva Escolar do Condado e Paradanta

G94035870

Ponteareas

Pontevedra

64

4.176,00 €

Total: 120.000,00 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima

Entidade

NIF

Modalidades

Concello

Provincia

Puntos

A Coruña Quad Club Irmandiños

G70497409

Patinaxe-roller

A Coruña

A Coruña

2

A Estrada Futsal

G36308625

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

1

A.D. Dubratambre de Portomouro

G15134034

Tenis de mesa

Val do Dubra

A Coruña

2

Academia San Mamed Ourense Tenis Mesa

V32254823

Tenis de mesa

Ourense

Ourense

3

Agrupación Deportiva Nuestra Señora del Pilar

G27040013

Atletismo, F. sala, tenis de mesa, xadrez

Foz

Lugo

3

Agrupación Deportiva Veteranos de Guntín

G27343086

Fútbol

Guntín

Lugo

1

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

Tríatlon e P.M.

Vilalba

Lugo

4

ANPA Coutada Beade-Sección Deportiva

G36616837

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

4

Arco A Frouxeira

G70478748

Tiro con arco

Valdoviño

A Coruña

6

Asambal, C.A.B.

G15957400

Baloncesto

A Pobra do C.

A Coruña

5

Asociación Cultural Deportiva A Fonte

G70256771

Ciclismo

Culleredo

A Coruña

3

Asociación Cultural Deportiva Os Fornos

G27352293

Fútbol sala

A Pontenova

Lugo

2

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

Fútbol

Vilanova de A.

Pontevedra

2

Asociación Cultural Deportiva Xestas

G36628543

Chave, petanca

Vigo

Pontevedra

6

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

Ciclismo, orientación

Vilalba

Lugo

2

Asociación Deportiva Club do Mar de Caión

G70213095

Fútbol

A Laracha

A Coruña

5

Asociación Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

Fútbol sala

Begonte

Lugo

4

Asociación Deportiva Cultural Sincro Burbullas

G94023512

A. subacuáticas, natación

A Estrada

Pontevedra

6

Asociación Deportiva Galisup

G94165198

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

2

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

Ximnasia

Cambados

Pontevedra

5

Asociación Deportiva Nicraniense

G15561293

Fútbol

Negreira

A Coruña

2

Asociación Deportiva Rego do Lobo

G27495001

Ciclismo

Begonte

Lugo

2

Asociación Galega de Cans de Parada

G94124229

Caza

Lalín

Pontevedra

2

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

Esgrima

Vilagarcía de A.

Pontevedra

6

Atlético Celanova

G32483349

Fútbol

Celanova

Ourense

2

Billar Club Pontevedra

G36191591

Billar

Pontevedra

Pontevedra

4

Black Kick Competición

G32351058

Kickboxing

Ourense

Ourense

3

Brigantium Veteranos

G70063920

Fútbol

Betanzos

A Coruña

2

C. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Tenis de mesa

Santiago de C.

A Coruña

3

C.D. Seguridade Galega

G15678063

Fútbol, F. sala

A Coruña

A Coruña

6

C. de Fútbol Chaián

G15444151

Fútbol

Trazo

A Coruña

3

C.F. Carnoedo

G15275985

Fútbol

Sada

A Coruña

4

C.D. A Paz Fútbol Sala

G27785039

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

2

C.F. Porteño

G15612351

Fútbol

Camariñas

A Coruña

2

Campo Lameiro C.D.

G36113496

Fútbol

Campo Lameiro

Pontevedra

6

Castro-Trail Team

G32470618

Atletismo, montañismo

Barbadás

Ourense

2

C.D. Establos Vigo

G36982296

Hípica

Vigo

Pontevedra

5

Celta Barreiros C. de Fútbol

G27238500

Fútbol

Barreiros

Lugo

5

Centro de Actividades Subacuáticas Costa Lugo

G27445402

A. subacuáticas

Ribadeo

Lugo

3

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Fútbol, F. sala

Vigo

Pontevedra

3

Cerponzóns, C.F.

G36268498

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

3

Club  Billar Círculo Chantada

G27435098

Billar

Chantada

Lugo

3

Club Alejandro Gómez

G27733799

Dep. inverno

O Porriño

Pontevedra

3

Club Arqueiros do Barbanza

G70444310

Tiro con arco

A Pobra do C.

A Coruña

6

Club Atlético Illán

G27264423

Fútbol

Begonte

Lugo

2

Club Atletismo Guillelme Brown

F32026346

Atletismo

O Pereiro de A.

Ourense

5

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Atletismo

Cangas

Pontevedra

5

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Bádminton

Pontevedra

Pontevedra

3

Club Baloncesto Caselas

G36407385

Baloncesto

Salceda de C.

Pontevedra

5

Club Baloncesto Rodaballo

G36815413

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

5

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

Baloncesto

Vilalba

Lugo

4

Club Balonmano Atlántico

G70524301

Balonmán

Oleiros

A Coruña

3

Club Billaristas Errantes

G27825322

Billar

Vigo

Pontevedra

2

Club Bolos Celtas Valladares

G36881316

Bolos

Vigo

Pontevedra

5

Club Chaián Veteranos, S.D.

G70530829

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Ciclismo

Carballo

A Coruña

6

Club Ciclista Muros

G15560022

Ciclismo

Muros

A Coruña

5

Club Ciclista Tambre Bike

G70389861

Ciclismo

Oroso

A Coruña

6

Club Cíos Vigo, F.S.

G36795680

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

3

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

A. subacuáticas

A Coruña

A Coruña

6

Club de Fútbol Juventud de Cabanas

G15257967

Fútbol

Cabanas

A Coruña

2

Club de Remo Coruxo

G36726750

Remo

Vigo

Pontevedra

6

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

Tenis de mesa

A Estrada

Pontevedra

3

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Tiro olímpico

Pontevedra

Pontevedra

6

Club de Tiro San Roque

G27135037

Tiro olímpico

Viveiro

Lugo

5

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

5

Club Deportivo Albense

G27159615

Fútbol

Vilalba

Lugo

2

Club Deportivo Anpa Sagrado Corazón

G27495464

Fútbol sala

Lugo

Lugo

2

Club Deportivo Arranxar

G32115388

Fútbol sala

Ourense

Ourense

2

Club Deportivo As Brigantias Roller Derby A Coruña

G70486519

Patinaxe-roller

A Coruña

A Coruña

5

Club Deportivo Caldas Veteranos

G36559953

Fútbol

Caldas de R.

Pontevedra

3

Club Deportivo Ecuestre Ourense

G32324865

Hípica

Sandiás

Ourense

4

Club Deportivo Escuela de Artes Marciales Bushido

G70280599

Karate e D.A.

Oleiros

A Coruña

0

Club Deportivo Guntín

G27246008

Fútbol

Guntín de Pallares

Lugo

3

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Atletismo, ciclismo, dep. adaptado, tenis, tríatlon

Arteixo

A Coruña

3

Club Deportivo Marte

G15086549

Fútbol

A Coruña

A Coruña

6

Club Deportivo Mesía

G15425564

Fútbol

Mesía

A Coruña

5

Club Deportivo Praia de Barreiros

G27456573

Fútbol sala

S. Cosme de Barreiros

Lugo

4

Club Deportivo Rábade Balompié

G27491216

Fútbol

Rábade

Lugo

2

Club Deportivo Rugby Ribadeo

G27484799

Rugby

Ribadeo

Lugo

4

Club Deportivo Rutas a Pie

G70490487

Espeleoloxía

Ames

A Coruña

3

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Boxeo

Vigo

Pontevedra

6

Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

Dep. adaptado, motonáutica

Pontevedra

Pontevedra

5

Club Fútbol Cañiza

G36146140

Fútbol

A Cañiza

Pontevedra

5

Club Fútbol Estrella

G15260599

Fútbol

Narón

A Coruña

4

Club Fútbol Friol

G27182138

Fútbol

Friol

Lugo

2

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Fútbol

Castro de Rei

Lugo

4

Club Grupo Casa Paco 81

G36599280

Fútbol sala

Redondela

Pontevedra

2

Club Halterofilia Ferrol

G15156870

Halterofilia

Ferrol

A Coruña

4

Club Hípico San Cosme

G36331163

Hípica

Mos

Pontevedra

4

Club Koryo

G94006376

Taekwondo

A Estrada

Pontevedra

4

Club Loita Rábade

G27332659

Loita e D.A.

Begonte

Lugo

6

Club Melide Fútbol Sala

G15462237

Fútbol sala

Melide

A Coruña

6

Club Milesios Bowling

G27366772

Bolos

Lugo

Lugo

6

Club Minauta

G36834240

Motonáutica

Vigo

Pontevedra

3

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Natación

A Estrada

Pontevedra

3

Club Náutico Cangas

G36457877

Vela

Cangas

Pontevedra

5

Club Náutico Umia

G36036150

Piragüismo

Caldas de R.

Pontevedra

4

Club O Pasatempo

G70286968

Orientación

Betanzos

A Coruña

3

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto Sergio Seco

G70271580

Boxeo

Padrón

A Coruña

5

Club Patinatour

G32403917

Patinaxe, patinaxe (HPL)

Ourense

Ourense

4

Club Patinaxe Artística Brión

G70528492

Patinaxe

Brión

A Coruña

3

Club Patinaxe Artística Inercia Narón

G70488762

Patinaxe

Narón

A Coruña

5

Club Petanca A Salgueira

G36894517

Petanca

Vigo

Pontevedra

5

Club Petanca Condado Salvaterra

V36514529

Petanca

Salvaterra de M.

Pontevedra

5

Club Petanca Madroa

G27722354

Petanca

Vigo

Pontevedra

2

Club Polideportivo ACEESCA

G36234771

Dep. adaptado

O Porriño

Pontevedra

4

Club Rábade Tenis de Mesa

G27355224

Tenis de mesa

Rábade

Lugo

3

Club Remeiros de Vigo

G27810688

Remo

Vigo

Pontevedra

3

Club Running Oleiros

G70464979

Atletismo

Oleiros

A Coruña

2

Club S.H. Palmeira

G70011291

Fútbol

Ribeira

A Coruña

4

Club S.D.C. San Lázaro

G27125434

Fútbol

Lugo

Lugo

4

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Fútbol

Cospeito

Lugo

6

Club Sport Sala

G70461405

Fútbol sala

Culleredo

A Coruña

0

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

Tenis de mesa

Oleiros

A Coruña

5

Club Tri-498

G70404389

Tríatlon e P.M.

Ribeira

A Coruña

5

Club Tríatlon Coruña

G15246259

Tríatlon e P.M.

A Coruña

A Coruña

3

Club Windsurf Catro Ventos

G70475645

Vela

Ribeira

A Coruña

2

Club Xadrez Bueu

G36122075

Xadrez

Bueu

Pontevedra

5

Club Xadrez Tui

G94047552

Xadrez

Tui

Pontevedra

6

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Kárate e D.A.

A Coruña

A Coruña

4

Club Xoaniña

G94071255

Patinaxe

Moaña

Pontevedra

2

Clube Polideportivo Juan María

G36842110

Dep. adaptado

Nigrán

Pontevedra

4

Clube Sobre Rodas

G36593390

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

2

Clube Voleipraia Lugo

G27456359

Volei-praia

Lugo

Lugo

3

Cub Petanca Galicia

G36881639

Petanca

Vigo

Pontevedra

3

Deportivo Fontemayor, F.C.

G70538616

Fútbol

Culleredo

A Coruña

2

Déxter Tríatlon Compostela

G70287818

Tríatlon e P.M.

Santiago de C.

A Coruña

4

Escola de Kick Boxing Cipri Gomes

G32352478

Kickboxing

Ourense

Ourense

3

Escudería Estradense

G36113785

Automobilismo

A Estrada

Pontevedra

2

Escuela de Fútbol RA10

G70380159

Fútbol

A Coruña

A Coruña

3

Escuela de Kárate Franza

G70190426

Kárate e D.A.

Mugardos

A Coruña

5

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

Fútbol gaélico

Vigo

Pontevedra

6

Estrela Vermelha

G15653686

Fútbol gaélico

Santiago de C.

A Coruña

6

Fortuna Clube de Patinaxe

G94154333

Patinaxe

Marín

Pontevedra

2

Foz Club de Tenis

G27176999

Tenis

Foz

Lugo

5

FS Parla

G27849314

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

3

Furia Atlético Club

G36265825

Fútbol

Valga

Pontevedra

5

Fútbol Veteranos Lambruxos Sarria

G27413368

Fútbol

Sarria

Lugo

0

Futsal Boqueixón

G70501754

Fútbol sala

Boqueixón

A Coruña

2

Hércules, S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Fútbol

Oleiros

A Coruña

5

Herdeiros de Dhais, F.G.

G94128220

Fútbol gaélico

Lalín

Pontevedra

5

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Fútbol

Barreiros

Lugo

5

Illas Cíes Tenis de mesa

G27849090

Tenis de mesa

Vigo

Pontevedra

4

Interpontevedra, F.S.

G94120441

Fútbol sala

Pontevedra

Pontevedra

6

Jogafan Ordes, F.S.

G70035910

Fútbol sala

Ordes

A Coruña

5

Libertad Sporting Club

G36413235

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

5

Lume Fútbol Sala

G27717875

Fútbol

Vigo

Pontevedra

2

Montaevai BTT O Pino

G70332689

Ciclismo

O Pino

A Coruña

6

Moto Club VFM

G94110996

Motociclismo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

3

Motopark Cerceda

G70377221

Motociclismo

Cerceda

A Coruña

5

Móvete Na Moto

G36511897

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

2

Northwest Pirate Divers

G27488154

A. subacuáticas

Foz

Lugo

3

Nosportlimit-Trek Galicia

G70310719

Ciclismo

Culleredo

A Coruña

1

Oroso Fútbol Sala, C.D.

G70345640

Fútbol sala

Oroso

A Coruña

2

Ourense Gaels

G32460156

Fútbol gaélico

Ourense

Ourense

6

Padel Club Ribadeo

G27443886

Pádel

Ribadeo

Lugo

5

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Salvamento e S.

Sanxenxo

Pontevedra

6

Petanca A Toxeira

G36849040

Petanca

Vigo

Pontevedra

4

Piragüismo Aldán

G94015567

Piragüismo

Cangas

Pontevedra

4

Pontecesures, C.F.

G36361830

Fútbol sala

Pontecesures

Pontevedra

5

Qatar Futbol Sala

G27491067

Fútbol sala

Ribadeo

Lugo

1

Quiroga Fútbol Club

G27408244

Fútbol

Quiroga

Lugo

3

S. Cultural y D. Rabadeira

G15503618

Patinaxe

Oleiros

A Coruña

6

S.D. Santa Cruz de Montaos

G15592397

Fútbol

Ordes

A Coruña

5

Sala Ourense 2014

G32442196

Fútbol sala

Ourense

Ourense

2

SD Pontecarreira

G15172869

Fútbol

Frades

A Coruña

4

Sociedad Deportiva Bande

G32219404

Fútbol

Bande

Ourense

6

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Fútbol

Agolada

Pontevedra

5

Sociedade Deportiva Ameixenda

G70336292

Fútbol

Cee

A Coruña

4

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

G70420419

Atletismo, ciclismo

Boiro

A Coruña

3

Sociedade Deportiva Monforte-A Lagoa

G27492784

Fútbol sala

Monforte de L.

Lugo

3

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Fútbol

Viveiro

Lugo

2

Stelllae, F.S.

G70340963

Fútbol sala

Padrón

A Coruña

3

T.M. CRC Porriño

G27835479

Tenis de Mesa

Porriño

Pontevedra

4

Tenorio Fútbol Sala Femenino

G94004694

Fútbol sala

Cotobade

Pontevedra

6

Tríatlon Costa da Morte

G70434071

Ciclismo, tríatlon

Cee

A Coruña

3

Veteranos Tomiñeses, F.C.

G94167467

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

3

Vigo 90´S

G27792605

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

4

Vilatuxe Fútbol Club

G36258853

Fútbol

Lalín

Pontevedra

5

Vincios Fútbol Sala

G27734565

Fútbol sala

Gondomar

Pontevedra

5

Viveiro Club de Billar

G27154855

Billar

Viveiro

Lugo

1

Ximnasia Rítmica de Vilagarcía

G94159290

Ximnasia

Vilagarcía de A

Pontevedra

3

Ximnasio Estudio A Valenzá

G32289274

Karate e D.A.

Barbadás

Ourense

6

Zona Vella, C.F.

G70068739

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

5

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas

Motivo da inadmisión:

AEAT(A):

Non está ao día de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións.

AEAT(B):

Non está ao día de pagamento de débedas tributarias en período executivo.

AEAT(C):

Non está ao día de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións e constancia de débedas tributarias en período executivo.

ATRIGA:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

SS:

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social.

Entidade

NIF

Concello

Provincia

Motivo

+ Enduro HTB

G27796556

Vigo

Pontevedra

AEAT(A)

Abuelo Box

G70484050

Ames

A Coruña

AEAT(A)

Asociación BasketGal

G27817584

Vigo

Pontevedra

Non inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

O Carballiño

Ourense

AEAT(A)

Asociación Deportiva Cruído

G15487580

Lousame

A Coruña

Cancelación rexistral

Asociación Deportiva Porto de Burela

G27448539

Burela

Lugo

Solicitude non presentada electronicamente

Boxing Club Cidade de Lugo

G27322163

Lugo

Lugo

Solicitude non presentada electronicamente

Carballo Dressage Team

G32476293

Xinzo de L.

Ourense

AEAT(A)

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra

G36010106

Pontevedra

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Centro Cultural e Deportivo Cerceda

V15434079

Cerceda

A Coruña

SS

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

Nigrán

Pontevedra

AEAT(B)

Club Acuático Laracha

G15863079

A Laracha

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Club As Triscas

G36421824

Pontevedra

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Marín

Pontevedra

AEAT(B)

Club Balonmán Pontededume

G15456742

Pontedeume

A Coruña

Cancelación rexistral

Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

Betanzos

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Club Chave Pastoriza

G70542337

Arteixo

A Coruña

Solicitude non presentada electronicamente

Club de Fútbol Lira

G15278823

Carnota

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

Ribadeo

Lugo

Solicitude non presentada electronicamente

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Bergondo

A Coruña

AEAT(A)

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

G15977044

A Coruña

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Club Deportivo Boiro

G15096530

Boiro

A Coruña

Solicitude non presentada electronicamente

Club Deportivo Corredores do Miño

G32467557

Ourense

Ourense

AEAT(C)

Club Deportivo María Assumpta

G70286745

Noia

A Coruña

Cancelación rexistral

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Vigo

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Padrón

A Coruña

AEAT(A)

Club Escola Deportiva Ribadulla-Val do Ulla

G15936883

Vedra

A Coruña

Cancelación rexistral; AEAT(A)

Club Fútbol Sala Femenino

G70345038

Santa Comba

A Coruña

AEAT(A)

Club Han's Horang-I

V70145115

Betanzos

A Coruña

SS

Club Hípico Vilamarín

G32424301

Vilamarín

Ourense

AEAT(A)

Club Mountain Bike Aloia

G36582203

Tui

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Club Petanca Ensino

G36798866

Vigo

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

A Illa de A.

Pontevedra

AEAT(A)

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Rianxo

A Coruña

AEAT(B)

Club Tenis Boiromar

G15717119

Boiro

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Club Unión, F.S.

G27758598

Vigo

Pontevedra

AEAT(B)

Club Vila de Pontevedra

G94135092

Poio

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Club Voleibol Santiago

G70331186

Santiago de C.

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar; AEAT(A)

Clube Voleibol Rianxo

G15891682

Rianxo

A Coruña

AEAT(A)

Escuelas Deportivas Vigo 2015

G36982239

Vigo

Pontevedra

Solicitude non presentada electronicamente

Espeleo Club Aradelas

G36642247

Vigo

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Fundación Educación e Deporte de Santiago de Compostela-Fedesa

G15867260

Santiago de C.

A Coruña

SS

Hockey Club Borbolla

G15335243

A Coruña

A Coruña

AEAT(A)

Hockey Club Riazor

G70345517

A Coruña

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Catoira

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar; AEAT(A)

Kickboxing Club Xinzo

G32468829

Xinzo de L.

Ourense

AEAT(A)

Pádel Compostela, S.L.

B70212725

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

Racing San Lorenzo

G70172291

Santiago de C.

A Coruña

Cancelación rexistral; AEAT(A)

Racing Vilariño, C.F.

G36782886

Nigrán

Pontevedra

Xunta directiva sen actualizar

Resmón, C.F.

G70045836

Trazo

A Coruña

Cancelación rexistral

Rugby Ourense Keltia

G32452450

Ourense

Ourense

AEAT(A)

S.D. Casino Arzúa

G15384837

Arzúa

A Coruña

AEAT(B)

S.D. Club Órdenes

G15127780

Órdes

A Coruña

AEAT(B)

S.D. A Gaiola

G70184049

 

A Coruña

Cancelación rexistral; AEAT(A)

Sigüeiro, F.C.

G15282643

Oroso

A Coruña

ATRIGA

Sociedad Cultural y Deportiva San Cristobal das Viñas

G15091499

A Coruña

A Coruña

AEAT(C)

Sociedade Deportiva e Cultural Natación de Boiro

G70128103

Boiro

A Coruña

Solicitude non presentada electronicamente

Sociedade Deportiva Villestro

G15478555

Santiago de C.

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

Teo

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar; cancelación rexistral; AEAT( C)

Sporting Ciudad, Asociación Cultural e Deportiva

G15091473

A Coruña

A Coruña

AEAT(C); SS

Unión Deportiva Corcubión

G15127988

Corcubión

A Coruña

Xunta directiva sen actualizar

Vigo Ruíns Jugger Club

G27851021

Vigo

Pontevedra

Modalidade deportiva non recoñecida oficialmente