Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Xoves, 13 de setembro de 2018 Páx. 42284

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cambre

ANUNCIO de procedementos de execución relativos á Lei de incendios forestais de Galicia.

Ao non poder realizar a notificación no último domicilio coñecido das resolucións do concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras e Medio Ambiente número 1254/2018, 1255/2018, 1256/2018, 1258/2018, 1259/2018, 1260 do 26.6.2018, 1269/2018, 1274/2018, 1275/2018, 1276/2018, 1278/2018, 1280/2018, 1281/2018, do 28.6.2018, 1285/2018, 1294/2018, 1296/2018, 1297/2018, 1298/2018 e 1299/2018 do 2.7.2018 e de conformidade cos artigos 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, procédese á su práctica mediante anuncio no Boletín Oficial del Estado e DOG para coñecemento dos interesados:

Primero. Ordenar aos propietarios dos predios que a continuación se relacionan que procedan a adoptar as medidas necesarias para solventar os feitos denunciados, que deberán consistir na talla dos pinos e eucaliptos e no roce da maleza existentes neles, que estean a menos de 50 metros das edificacións, de conformidade co artigo 22.2 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Nº de expediente

Titular

Localización

Ref. cat.

2018/V001/000017

José Gómez Trinidad

Fontenla

2449427NH5924S0001JB

2018/V001/000018

Carlos Rodríguez Varela

Fontenla

2449443NH5924N0001GS

2018/V001/000019

En investigación
Artigo 47 da Lei 33/2013

Barracas
Pol. 45, par. 187

15017A045001870000MI

2018/V001/000021

Herdeiros de Narciso Obanza

Fabas
Pol. 30, par. 72

15017A030000720000MG

2018/V001/000022

Juana Muíño Fuentes

Muíño Vello-Pravio

6350928NH5965S0001RU

2018/V001/000024

Jesús Chas Mallo

Veiga
Pol. 47, par. 116

15017A047001160000MW

2018/V001/000025

En investigación
Artigo 47 da Lei 33/2013

Pena

3544901NH5934N0001ZH

2018/V001/000026

Josefa Castelo

Conchada
Pol. 67, par. 249

15017A067002490000MK

2018/V001/000027

María Viñal Regueiro

Leiral
Pol. 13, par. 37

15017A013000370000MA

2018/V001/000028

Asunción Casal Varela

Espíritu Santo
Pol. 13, par. 63

15017A013000630000ME

2018V001/000029

Amparo Etchevarria Naveira

Pazos de Abaixo
Pol. 25 Par.172

15017A025001720000MS

2018/V001/000030

Santiago García Fernández

Pena
Pol. 9, par. 177

15017A009001770000MX

2018/V001/000031

Josefa Valay Ramallo

Canal
Pol. 42, par. 23

15017A042000230000MT

2018/V001/000033

José Pérez Pulian

O Corgo-Brexo
Pol. 40, par. 104

15017A040001040000MM

2018V001/000034

Felisardo Pan Seoane

Mosca
Pol. 80, par. 97

15017A080000970000MZ

2018/V001/000035

José Cañas

Corbeira
Pol. 96, par. 148

15017A096001480000MY

2018/V001/000036

Mª Carmen Martínez Eiroa

Caneiro
Pol. 7, par. 77

15017A007000770000MA

2018/V001/000037

Saturnino Vázquez

Coto
Pol. 70, par. 272

15017A070002720000MY

2018/V001/000038

Francisco Barral Mosquera

Volteiro
Pol. 25, par. 36

15017A025000360000MX

2018V001/000040

Filomena Casares Ortiz

Estrada Cambre-Temple

2647450NH5924N0001WS

2018/V001/000041

José Montero Míguez

Carballo
Pol. 14, par. 85

15017A014000850000MQ

2018/V001/000042

Eugenio Carro Eiroa

Carballo
Pol. 14, par. 86

15017A014000860000MP

2018/V001/000045

Herdeiros de Manuel Botas

Ribeira
Pol. 11, par. 43

15017A011000430000MI

2018V001/000046

Francisco Barbeito Torreiro

Estorrentada 1

3746701NH5934N0001UH

2018/V001/000047

Josefa Rodríguez Mantiñan

Pereira
Pol. 61, par. 28

15017A061000280000MG

Segundo. Que as ditas medidas se leven a cabo polos interesados dentro do prazo de quince días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no BOE, de conformidade co artigo 22.3 da Lei 3/2007 citada.

Terceiro. Advertir aos interesados de que en caso de incumprimento desta orde de execución, a Administración municipal poderá proceder á execución subsidiaria desta á súa costa, con repercusión dos costes de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste precepto, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda, de conformidade co artigo 22.4 da Lei 3/2007 citada.

Cuarto. Dar traslado da presente resolución ao inspector da policía local para que vixíe o cumprimento da orde de execución e dea traslado a esta concellaría do que proceda.

Cambre, 27 de xullo de 2018

O alcalde
P.D. (Resolución 1841/2016, do 18 de novembro)
Juan González Leirós
Concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras e Medio Ambiente