Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 14 de setembro de 2018 Páx. 42392

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan probas selectivas para a provisión de dúas prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña vacantes na relación de postos de traballo de persoal funcionario desta universidade.

Debido á necesaria provisión de 2 prazas vacantes da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, da vixente relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos, e conforme a Resolución do 28 de outubro de 2015 pola que se publica a oferta pública de emprego do persoal de administración e servizos desta universidade para o ano 2015 (DOG do 6 de novembro), esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada pola Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016,

RESOLVE:

Primeiro. Convocar probas selectivas para cubrir pola quenda libre:

• 2 prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña (agrupación profesional).

A presente convocatoria non xerará lista de agarda para a selección de funcionarios interinos na escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos), permanecerá vixente a derivada do proceso selectivo para a provisión de prazas na categoría de auxiliares de servizos, por quenda libre, convocado mediante a Resolución do 28 de outubro de 2009 (Boletín Oficial del Estado do 9 de novembro).

As probas selectivas realizaranse con suxeición ás seguintes:

Bases da convocatoria

1. Solicitudes.

1.1. As persoas que desexaren tomar parte nestas probas selectivas deberán solicitalo no impreso segundo o modelo que figura como anexo III desta convocatoria e deberán presentalo xunto co seguinte:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade; os/as aspirantes que non posúan nacionalidade española e teñan dereito a participar deberán presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de viviren a expensas ou estaren a cargo do/da nacional doutro Estado con que teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estaren separados/as de dereito do/da seu/súa cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o/a aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Os/as aspirantes estranxeiros/as que estean exentos/as da realización da proba previa de acreditación do coñecemento do castelán establecida na base 8 desta convocatoria xuntarán para tal efecto a fotocopia compulsada dos diplomas básico ou superior de español como lingua estranxeira ou do certificado de aptitude en español para estranxeiros/as expedido polas escolas oficiais de idiomas. De non achegar esta certificación non poderán ser declarados/as exentos/as, polo que deberán realizar a proba a que se refiren estas bases.

c) Certificación acreditativa dos servizos prestados noutras administracións públicas españolas referida á data de remate do prazo de presentación de solicitudes. Esta certificación será expedida por quen teña atribuídas as competencias en materia de persoal na Administración correspondente. Se os servizos foron ou son prestados na UDC deberá indicarse na epígrafe correspondente da solicitude e, deste xeito, a certificación expedirase de oficio e engadirase á solicitude do/da aspirante.

d) Fotocopia da titulación académica requirida.

e) As persoas aspirantes pola quenda libre deberán xustificar o pagamento co documento bancario acreditativo de que se aboaron os dereitos de exame, que ascenden a 20,78 € para a agrupación profesional, que se ingresarán no Banco Santander Central Hispano na conta IBAN ES76 0049-5030-15-2516011262.

Segundo o artigo 23.5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame aquelas persoas que teñan recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33 %. Tamén estarán exentas do pagamento as persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Así mesmo, gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa os membros de familias numerosas de categoría xeral. Estas circunstancias deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia orixinal ou compulsada da cualificación da discapacidade ou do carné de familia numerosa segundo corresponda.

Tamén estarán exentas as persoas que figuren como demandantes de emprego durante o prazo, polo menos, dun mes anterior á data de publicación desta convocatoria. Para o gozo da exención será requisito que non rexeitasen, no prazo de que se trate, oferta de emprego adecuada nin se negasen a participar, agás causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional e que, así mesmo, carezan de rendas superiores, en cómputo mensual, ao salario mínimo interprofesional. O certificado relativo á condición de demandante de emprego, cos requisitos sinalados, solicitarase na oficina dos servizos públicos de emprego. A acreditación das rendas realizarase mediante unha declaración xurada ou promesa escrita da persoa solicitante. Ambos os dous documentos deberán xuntarse á solicitude.

En ningún caso a presentación e pagamento na entidade bancaria suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non presenten o documento referido no punto 1.1.a) ou non aboen os dereitos de exame e non presenten o xustificante de bonificación ou exención dentro do prazo habilitado para presentaren as solicitudes. Non se concederá ningún prazo adicional para aboar os dereitos de exame.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas.

1.2. As solicitudes dirixiranse ao xerente da Universidade da Coruña no prazo de 20 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

A presentación das solicitudes farase no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Edificio da Reitoría, rúa da Maestranza, 9, 15001 A Coruña), nos rexistros auxiliares (Campus de Elviña, A Coruña e Edificio de Usos Administrativos no Campus de Esteiro, Ferrol) ou nas restantes formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As solicitudes que se subscribiren no estranxeiro poderán cursarse a través das representacións diplomáticas e consulares españolas correspondentes.

1.3. As persoas aspirantes que aleguen méritos na fase de concurso deberanos acreditar mediante a presentación dos documentos xustificativos orixinais ou das copias compulsadas no prazo de 5 días hábiles desde a publicación da puntuación do último exercicio da fase de oposición. Os servizos prestados na Universidade da Coruña acreditaranse mediante unha certificación expedida pola Xerencia da Universidade, referida á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

1.4. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fagan constar na súas solicitudes e poden unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 1.2 presentar as solicitudes. Unha vez transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e apreciada polo tribunal.

1.5. As persoas aspirantes que padezan algunha discapacidade poderán indicalo no recadro correspondente da solicitude e solicitar, se for o caso, as posibles adaptacións de tempos e de medios para realizar os exercicios en que esta adaptación sexa necesaria.

2. Requisitos dos candidatos.

2.1. Para seren admitidas na realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán reunir e manter os seguintes requisitos:

a) Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta está definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea. Tamén poderán participar o/a cónxuxe, descendentes e descendentes do/da cónxuxe, dos/das españois/españolas e dos/das nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, se non estivesen separados/as de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

d) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. As persoas aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar non estar sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

2.2. Todos os requisitos deberán posuírse no momento de rematar o prazo de presentación das solicitudes e gozar deles durante o proceso selectivo.

2.3. Non se exixe a posesión de ningunha das titulacións previstas no sistema educativo segundo o artigo 43 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

3. Discapacidades.

3.1. Para realizar as probas selectivas o tribunal cualificador que foi asignado para as xulgar establecerá, para as persoas con discapacidade que o demandasen na solicitude de admisión, as adaptacións posibles de tempos e medios.

3.2. Se no desenvolvemento do proceso selectivo se lle presentaren dúbidas ao tribunal con respecto á capacidade das persoas aspirantes con algunha discapacidade para o desempeño das actividades que habitualmente desenvolven os/as traballadores/as da categoría de auxiliar de servizos, poderá solicitar o correspondente ditame do órgano competente da Comunidade Autónoma.

4. Relacións de persoas admitidas e excluídas.

4.1. Unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, no prazo máximo de vinte días hábiles, o xerente da universidade ditará resolución e declarará aprobadas as relacións provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas, que se publicarán na sede electrónica da Universidade da Coruña, con mención expresa do nome, apelidos e documento nacional de identidade e, se for o caso, as causas de exclusión.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, que contará a partir da publicación da referida resolución, para corrixiren o defecto que motivase a exclusión. Unha vez transcorrido o devandito prazo, o reitor ditará a resolución en que se declarará aprobada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas, que será publicada na sede electrónica da Universidade da Coruña.

4.2. O feito de figuraren na relación de persoas admitidas non prexulga que se lles recoñeza ás persoas interesadas a posesión dos requisitos exixidos, que terán que acreditarse no seu momento, de acordo co previsto na base 11 desta convocatoria.

5. Sistema selectivo.

5.1. O procedemento de selección das persoas aspirantes será o de concurso-oposición, coa valoración de méritos, exercicios e puntuacións que se especifican no anexo I.

5.2. O temario das probas da fase de oposición é o que figura como anexo II.

6. Tribunal cualificador.

6.1. A composición do tribunal cualificador destas probas será publicado na sede electrónica da Universidade da Coruña cunha antelación de, polo menos, un mes respecto da data de inicio dos exercicios.

6.2. Os/as membros do tribunal deberán absterse de intervir e notificaranllo ao reitor da Universidade, cando concorran neles circunstancias das previstas no artigo 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ou participasen en tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas dentro dos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

O/a presidente poderá solicitar dos membros do tribunal declaración expresa de non se encontraren incursos nas circunstancias previstas no dito artigo.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar os/as membros do tribunal cando concorreren as circunstancias citadas.

6.3. Logo da convocatoria do/da presidente, constituirase o tribunal coa asistencia do/da presidente e do/da secretario/a ou, de ser o caso, daqueles/as que os/as substitúan, e como mínimo da metade dos seus membros. Nesta sesión o tribunal acordará todas as decisións que correspondan para o correcto desenvolvemento das probas selectivas.

6.4. Para os efectos de realización de sesións, deliberacións e adopción de acordos, requirirase a asistencia dos/das membros do tribunal especificados no punto anterior.

6.5. O tribunal resolverá todas as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que se deba facer nos casos non previstos. O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 39/2015.

6.6. O tribunal poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores/as especialistas para as probas correspondentes aos exercicios que considere pertinentes, e estes limitaranse a prestar colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación de tales asesores/as faraa o xerente da Universidade da Coruña, por proposta do tribunal, e seralles de aplicación o previsto na base 6.2.

6.7. Os/as membros do tribunal cualificador deberán pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao exixido para participar no proceso selectivo.

6.8. O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos en que resulte necesario, de forma que as persoas aspirantes con algunha discapacidade gocen de similares condicións para realizar os exercicios que o resto das persoas aspirantes. Para as persoas con discapacidade que o soliciten na forma prevista na base 1.4, estableceranse as adaptacións posibles en tempo e medios.

6.9. O/a presidente do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios escritos que non deban ser lidos perante o tribunal sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade das persoas aspirantes. O tribunal excluirá aqueles/as opositores/as que consignen nas follas de exame marcas ou signos que permitan coñecer a súa identidade.

6.10. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da Universidade da Coruña.

6.11. En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou as probas selectivas un número superior de aspirantes ao das prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido será nula de pleno dereito.

6.12. O tribunal terá a categoría terceira das recollidas no Decreto 144/2008, do 26 de xuño, polo que se modifica o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razóns de servizos ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

7. Calendario das probas.

7.1. O lugar e data de comezo dos exercicios farase público na resolución da Xerencia que aprobe as relacións definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas. O primeiro dos exercicios non terá lugar antes de seis meses desde a publicación desta convocatoria.

7.2. A duración máxima das probas selectivas será dun ano desde a data de publicación da presente convocatoria.

7.3. A orde de actuación dos/das opositores/as iniciarase alfabeticamente por aqueles/as cuxo primeiro apelido empece pola letra G, de conformidade coa resolución da Consellería de Facenda do 17 de xaneiro de 2018, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

7.4. En calquera momento as persoas aspirantes poderán ser requiridas polo tribunal coa finalidade de acreditaren a súa identidade.

7.5. As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio nun único chamamento e serán excluídas da oposición aquelas que non comparezan, agás nos casos de forza maior, debidamente xustificados e libremente considerados polo tribunal.

7.6. A publicación dos sucesivos anuncios de realización dos exercicios será efectuada polo tribunal na sede electrónica e por calquera outro medio que se xulgue conveniente para facilitar a súa máxima divulgación, con 48 horas de antelación, polo menos, á data sinalada para a súa iniciación.

7.7. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tiver coñecemento de que algunha das persoas aspirantes carece dos requisitos exixidos pola presente convocatoria, logo da audiencia do/da interesado/a, deberá proporlle a súa exclusión ao xerente da Universidade da Coruña e comunicarlle tamén as inexactitudes e falsidades formuladas polo/a aspirante na solicitude para os efectos procedentes.

8. Aspirantes de nacionalidade estranxeira.

Con carácter previo á realización dos exercicios da fase da oposición, os aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar o coñecemento do castelán mediante a realización dunha proba, en que se comprobará que posúen un nivel axeitado de comprensión e de expresión oral e escrita nesta lingua.

O contido desta proba axustarase ao disposto no Real decreto 1137/2002, do 31 de outubro, polo que se regulan os diplomas de español como lingua estranxeira (DELE), para acreditar o nivel de competencia lingüística do idioma español correspondente ao nivel intermedio. A proba cualificarase de apto/a ou non apto/a; é necesario obter a valoración de apto/a para pasar a realizar os exercicios da fase de oposición. Quedan exentos de realizar esta proba os/as aspirantes que acrediten mediante unha fotocopia compulsada estaren en posesión do diploma español como lingua estranxeira (nivel B2) e as persoas estranxeiras nacionais de países cuxo idioma oficial sexa o español. De non achegaren esta documentación non poderán ser declaradas exentas e deberán, en consecuencia, realizar a proba descrita.

9. Embarazo de risco ou parto.

Se algunha das aspirantes non puider completar o proceso selectivo por causa de embarazo de risco ou parto, debidamente acreditados, a súa situación quedará condicionada á finalización deste e á superación das fases que quedasen aprazadas, sen que se poidan aprazar estas de xeito que se menoscabe o dereito do resto dos aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables, o cal deberá ser valorado polo tribunal cualificador e, en todo caso, a súa realización terá lugar antes da publicación da listaxe de aspirantes que superasen o proceso selectivo.

10. Relación de persoas aprobadas.

10.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador publicará na sede electrónica da Universidade da Coruña, así como naqueloutros lugares que considere oportuno, a puntuación que obtiveron as persoas aspirantes, así como, se for o caso, a de cada unha das probas que compoñen o proceso.

Os/as aspirantes disporán de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das puntuacións provisionais de cada exercicio, para presentar reclamacións. Disporán de idéntico prazo para reclamar contra as puntuacións da fase de concurso, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Posteriormente, o tribunal publicará, neses mesmos lugares, a relación definitiva de persoas aprobadas para cada un dos sistemas de acceso, que en ningún caso poderá conter un número de persoas candidatas superior ao das prazas convocadas, en que constará o nome e a puntuación das persoas aspirantes que, ao acadaren a puntuación mínima exixida para superar os exercicios da fase de oposición, obtiveron a maior puntuación final calculada de acordo co sistema previsto no anexo I. As persoas opositoras que non estiveren incluídas nas respectivas relacións terán a consideración de non apto/a para todos os efectos, único aspecto acerca do que o tribunal poderá certificar.

10.2. O tribunal publicará a valoración dos méritos da fase de concurso unha vez realizado o último exercicio da fase de oposición.

10.3. A cualificación final do proceso selectivo será a suma das puntuacións que se obteñan na fase de oposición e na fase de concurso. Os puntos que se obteñan nesta última en ningún caso poderán sumarse para os efectos de superar a fase de oposición. En caso de empate, a orde establecerase atendendo á maior puntuación obtida nos exercicios e pola seguinte orde: último exercicio do proceso selectivo e se persistise atenderase á maior puntuación no penúltimo exercicio, e se persistise atenderase á maior puntuación na fase de concurso. No caso de que continuase persistindo o empate, dirimirase por sorteo público en presenza dos/as opositores/as empatados/as.

10.4. O tribunal remitiralle ao xerente a relación definitiva das persoas aspirantes aprobadas pola orde desta puntuación final, con proposta de que se lles formalice o correspondente nomeamento. No caso de que algunha das persoas desa relación renunciase ou non cumprise con algún dos requisitos, requirirase do tribunal unha nova relación onde figure a persoa que substitúe a quen non é posible nomear.

11. Presentación de documentos e nomeamento.

11.1. No prazo de 20 días hábiles a partir do día seguinte a aquel en que se publique a relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas, estas deberán presentar no Servizo de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña (rúa da Maestranza, 9) os seguintes documentos:

a) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública nin estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas. As persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán presentar declaración ou promesa de non estaren sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que inhabilite no seu Estado o acceso á función pública.

b) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico que o/a imposibilite para o servizo.

c) Os/as aspirantes con discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán acreditar tal condición, se obtivesen praza, mediante unha certificación dos órganos competentes.

11.2. Unha vez que a persoa aspirante supere as probas selectivas e realice debidamente os trámites de presentación de documentos, será nomeada funcionario/a da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña (agrupación profesional).

Segundo. De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), e o Real decreto lei 5/2018, do 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de protección de datos, os datos indicados na solicitude pasarán a formar parte do ficheiro de persoal, que ten por finalidade a xestión do persoal da Universidade da Coruña. O ficheiro está baixo a responsabilidade da Secretaría Xeral. Coa súa participación neste proceso selectivo as persoas interesadas autorizan a Universidade da Coruña para que publique os seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así derive da natureza deste procedemento de concorrencia competitiva. Así mesmo, poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, en cumprimento do que establece a LOPD, ante a Secretaría Xeral da Universidade da Coruña.

De acordo co disposto nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), as persoas participantes no proceso selectivo son informadas de que o responsable do tratamento dos seus datos persoais é a Secretaría Xeral da Universidade da Coruña, de que estes datos se tratarán para as finalidades deste proceso selectivo, se conservarán durante a tramitación do proceso selectivo e os prazos para interpor recurso en vía administrativa ou xudicial, as persoas participantes poden solicitar o acceso, rectificación ou supresión, poden presentar unha reclamación perante unha autoridade de control e, no caso de que se proxectase un tratamento para outra finalidade avisarase a persoa participante e facilitaráselle a información adicional necesaria.

Terceiro. As presentes probas selectivas axustaranse ao disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección do persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia; na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público; nos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto da Xunta de Galicia 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificado polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG do 17 de outubro), no artigo 57 de acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados, do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e ás bases desta convocatoria.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpor un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 20 de agosto de 2018

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 12.1.2016)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO I

Procedemento de selección

• Fase de oposición: 70 puntos.

Primeiro exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, para aqueles/as candidatos/as que non acrediten posuír, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, o Celga 3 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais, acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, e consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 3 de comprensión e expresión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

Segundo exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio. 70 puntos.

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de carácter teórico-práctico constituído por 100 preguntas (máis tres de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación, cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos. A puntuación será de 0 a 70 puntos e para aprobar será necesario obter un mínimo de 35.

• Fase de concurso: 30 puntos.

Experiencia:

A experiencia acreditarana os candidatos, ata a fin do prazo de presentación de solicitudes, que con carácter interino ou temporal, desempeñasen funcións idénticas ou análogas as da respectiva convocatoria.

Ata un máximo de 20 puntos; valorarase a razón de 0,24 puntos por mes na UDC e 0,12 puntos por mes noutras administracións.

Formación:

A formación valorarase ata un máximo de 10 puntos.

Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica ata un máximo 8 puntos:

A valoración da formación farase atendendo aos seguintes criterios:

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,04 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,02 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega ata un máximo de 2 puntos:

– Celga 4: 0,50 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 1 punto.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 1,5 puntos.

– Celga 5: 2 puntos.

En todos os casos se valorararán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

ANEXO II

Temario

I. Mantemento

1. Carpintaría. Mantemento de persianas: compoñentes dunha persiana. Sistemas de elevación. Avarías frecuentes. Reparación de persianas. Mantemento de pechaduras e fallebas: tipos de pechaduras: de aplacar, embutidas e fallebas. Substitución de pechaduras.

2. Inspección de edificios. Cubertas: funcionamento de canos e baixantes. Estado de sumidoiros e de limpeza de terrazas. Estrutura: orixe das fendas. Tipos de fendas. Xuntas de dilatación. Humidades: a súa orixe. Tipos de humidades e forma de distinguilas. Ventás: tipos de materiais empregados. Compoñentes dunha ventá. Inspección do estado de conservación.

3. Electricidade. Condutores eléctricos: tipos e características. Intensidade, voltaxe, resistencia e potencia (conceptos elementais). Relación entre intensidade, potencia e a sección do condutor. Orixe do quentamento dos condutores e perigos derivados. Cadros de mando e protección: compoñentes de cadros. Funcións de diferenciais e interruptores térmicos. A sensibilidade dos diferenciais. Relación entre sección do condutor e o calibre de diferenciais e interruptores térmicos. Localización de pequenas avarías en circuítos. Comprobación do estado de funcionamento dun diferencial. Interruptores e enchufes: tipos e características. Pequenos traballos de mantemento: substitución de interruptores e enchufes. Riscos eléctricos. Reactancias electrónicas.

4. Fontanaría. Funcións básicas de fontanaría: substitución e reparación de billas. Reparación de cisternas de inodoros. Limpeza de sifóns e botes sifónicos.

5. Calefacción. Salas de caldeiras: compoñentes e a súa función. A presión manométrica da instalación (a súa relación coa altura do edificio e a purgación dos circuítos). Comprobación do valor adecuado. Purgadores automáticos. Comprobación do nivel de gasóleo. Comprobación dos termóstatos das caldeiras. Identificación dos bloqueos dos queimadores e procedemento para desbloquealos. Control de funcionamento de bombas. Radiadores: o seu funcionamento segundo a posición de entrada e saída da auga. Formas de purgar os radiadores. Relación entre a purgación de radiadores e a altura manométrica. Tipos de chaves para radiadores.

6. Organización de almacén. Almacenamento e conservación de materiais. Revisión e reposición de materiais.

7. A seguridade dos edificios. Rutinas básicas de control fronte á intrusión.

II. Atención e información ao público.

8. Técnicas de atención ao público: a acollida, a escoita, as situacións de tensión: queixas e obxeccións.

9. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción de persoal visitante.

10. A información da UDC na páxina web: estrutura e contidos.

III. Correos.

11. A notificación administrativa: contido, requisitos de tempo e forma.

12. Produtos postais. Sistemas de franqueo e tratamento de obxectos postais. Vías de circulación dos obxectos postais.

13. Localización de centros e servizos da UDC.

IV. Informática básica e medios audiovisuais.

14. Aplicación de organización de espazos. Proxectores de diapositivas e sistemas de vídeo e televisión.

V. Lexislación común por subgrupo.

15. Constitución española: dereitos e deberes fundamentais.

16. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

17. Estatuto de autonomía de Galicia.Título I: Do poder galego.

18. Lei orgánica de universidades. Título I: Da natureza, creación e réxime xurídico das universidades.

19. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

21. Estatutos da Universidade da Coruña.

VI. Prevención de riscos laborais.

22. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

23. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

24. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

25. Normativa da UDC en materia de riscos eléctricos en baixa tensión.

26. Normativa da UDC en materia de accidentes producidos pola electricidade.

27. Normativa da UDC en materia de escadas.

28. Normativa da UDC en materia de manexo de ferramentas manuais.

29. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

30. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

missing image file