Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 14 de setembro de 2018 Páx. 42410

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico superior en relacións internacionais vacante na relación de postos de traballo de persoal funcionario desta universidade.

Debido á necesaria provisión dunha praza vacante de técnico en relacións internacionais, da vixente relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos, e conforme coa Resolución do 28 de outubro de 2015 pola que se publica a oferta pública de emprego do persoal de administración e servizos desta universidade para o ano 2015 (DOG do 6 de novembro), esta xerencia, en uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada pola Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016,

RESOLVE:

Primeiro. Convocar probas selectivas para cubrir, pola quenda libre, as seguintes prazas:

• 1 praza de técnico en relacións internacionais da escala técnica superior (subgrupo A1).

Ao abeiro do disposto na Resolución da Xerencia do 2 de xuño de 2016, modificada por outra do 20 de febreiro de 2017, pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña, ao remataren as probas selectivas constituiranse listaxes de agarda para cubrir con carácter temporal os postos de traballo que poidan xurdir ata o próximo proceso selectivo. Para estes efectos, as persoas aspirantes deberán presentar a solicitude debidamente cuberta, indicarán todos os datos que se requiren no impreso que figura como anexo III e especificarán as súas opcións de preferencia en canto á localidade e tipo de nomeamento.

As probas selectivas realizaranse con suxeición ás seguintes:

Bases da convocatoria

1. Solicitudes.

1.1. As persoas que desexaren tomar parte nestas probas selectivas deberán solicitalo no impreso segundo o modelo que figura como anexo III desta convocatoria e deberán presentalo xunto co seguinte:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade; os/as aspirantes que non posúan nacionalidade española e teñan dereito a participar deberán presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de viviren a expensas ou estaren a cargo do/da nacional doutro Estado con que teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estaren separados/as de dereito do/da seu/súa cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o/a aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Os/as aspirantes estranxeiros/as que estean exentos/as da realización da proba previa de acreditación do coñecemento do castelán establecida na base 8 desta convocatoria xuntarán para tal efecto a fotocopia compulsada dos diplomas básico ou superior de español como lingua estranxeira ou do certificado de aptitude en español para estranxeiros/as expedido polas escolas oficiais de idiomas. De non achegar esta certificación non poderán ser declarados/as exentos/as, polo que deberán realizar a proba a que se refiren estas bases.

c) Certificación acreditativa dos servizos prestados noutras administracións públicas españolas referida á data de remate do prazo de presentación de solicitudes. Esta certificación será expedida por quen teña atribuídas as competencias en materia de persoal. Se os servizos foron ou son prestados na UDC deberá indicarse na epígrafe correspondente da solicitude e, deste xeito, a certificación expedirase de oficio e engadirase á solicitude do/da aspirante.

d) Fotocopia da titulación académica requirida.

e) Certificación do título acreditativo do coñecemento do idioma inglés e outro idioma da EU fóra do Estado español (nivel C1).

f) As persoas aspirantes pola quenda libre deberán xustificar o pagamento co documento bancario acreditativo de que se aboaron os dereitos de exame, que ascenden a 41,56 € para o subgrupo A1, que se ingresarán no Banco Santander Central Hispano na conta IBAN ES76 0049-5030-15-2516011262.

Segundo o artigo 23.5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame aquelas persoas que teñan recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33 %. Tamén estarán exentas do pagamento as persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Así mesmo, gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa os membros de familias numerosas de categoría xeral. Estas circunstancias deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia orixinal ou compulsada da cualificación da discapacidade ou do carné de familia numerosa segundo corresponda.

Tamén estarán exentas as persoas que figuren como demandantes de emprego durante o prazo, polo menos, dun mes anterior á data de publicación desta convocatoria. Para o gozo da exención será requisito que non rexeitasen, no prazo de que se trate, oferta de emprego adecuada nin se negasen a participar, agás causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional e que, así mesmo, carezan de rendas superiores, en cómputo mensual, ao salario mínimo interprofesional. O certificado relativo á condición de demandante de emprego, cos requisitos sinalados, solicitarase na oficina dos servizos públicos de emprego. A acreditación das rendas realizarase mediante unha declaración xurada ou promesa escrita da persoa solicitante. Ambos os dous documentos deberán xuntarse á solicitude.

En ningún caso a presentación e pagamento na entidade bancaria suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non presenten o documento referido no punto 1.1.a) ou non aboen os dereitos de exame e non presenten o xustificante de bonificación ou exención dentro do prazo habilitado para presentar as solicitudes. Non se concederá ningún prazo adicional para aboar os dereitos de exame.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas.

1.2. As solicitudes dirixiranse ao xerente da Universidade da Coruña no prazo de 20 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

A presentación das solicitudes farase no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Edificio da Reitoría, rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña), nos rexistros auxiliares (Campus de Elviña, A Coruña e Edificio de Usos Administrativos no Campus de Esteiro, Ferrol), ou nas restantes formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As solicitudes que se subscribiren no estranxeiro poderán cursarse a través das representacións diplomáticas e consulares españolas correspondentes.

1.3. As persoas aspirantes que aleguen méritos na fase de concurso deberanos acreditar mediante a presentación dos documentos xustificativos orixinais ou das copias compulsadas no prazo de 5 días hábiles desde a publicación da puntuación do último exercicio da fase de oposición. Os servizos prestados na Universidade da Coruña acreditaranse mediante unha certificación expedida pola Xerencia da Universidade, referida á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

1.4. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fagan constar na súas solicitudes e poden unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 1.2 para a presentación de solicitudes. Unha vez transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e apreciada polo tribunal.

1.5. As persoas aspirantes que padezan algunha discapacidade poderano indicar na solicitude e pedir, de ser o caso, as posibles adaptacións de tempos e medios para realizar os exercicios en que esta adaptación sexa necesaria.

2. Requisitos dos candidatos.

2.1. Para seren admitidas na realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán reunir e manter os seguintes requisitos:

a) Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as nos termos en que esta está definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea. Tamén poderán participar o/a cónxuxe, descendentes e descendentes do/da cónxuxe, dos/das españois/españolas e dos/das nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, se non estivesen separados/as de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Estar en posesión da titulación universitaria establecida para o grupo A na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ou en condicións de a obter na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. No caso de que a persoa aspirante posúa unha titulación académica estranxeira para poder participar no proceso selectivo, deberá ter homologado previamente o título, de acordo co previsto na lexislación española.

d) Acreditar o coñecemento do idioma inglés e doutro idioma da EU fóra do Estado español (nivel C1):

– Mediante calquera dos títulos ou certificados relacionados na Orde de 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

– Mediante calquera dos títulos ou certificados homologados pola Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (ACLES).

– Mediante unha titulación oficial de bacharelato, grao, másters ou doutoramento cursada integramente no estranxeiro no idioma inglés ou noutro idioma da EU fóra do Estado español.

e) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

f) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. As persoas aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar non estar sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

2.2. Todos os requisitos deberán posuírse no momento de rematar o prazo de presentación das solicitudes e manterse ata o remate do proceso selectivo.

3. Discapacidades.

3.1. Para realizar as probas selectivas o tribunal cualificador que foi asignado para as xulgar establecerá, para as persoas con discapacidade que o demandasen na solicitude de admisión, as adaptacións posibles de tempos e medios.

3.2. Se no desenvolvemento do proceso selectivo se lle presentaren dúbidas ao tribunal con respecto á capacidade das persoas aspirantes con algunha discapacidade para o desempeño das actividades que habitualmente desenvolven os/as traballadores/as da categoría de técnico/a superior en relacións internacionais, poderá solicitar o correspondente ditame do órgano competente da Comunidade Autónoma.

4. Relacións de persoas admitidas e excluídas.

4.1. Unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, no prazo máximo de vinte días hábiles, o xerente da universidade ditará resolución e declarará aprobadas as relacións provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas, que se publicarán na sede electrónica da Universidade da Coruña, con mención expresa do nome, apelidos e documento nacional de identidade e, se for o caso, as causas de exclusión.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, que contará a partir da publicación da referida resolución, para corrixiren o defecto que motivase a exclusión. Unha vez transcorrido o devandito prazo o xerente ditará a resolución en que se declarará aprobada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas, que será publicada na sede electrónica da Universidade da Coruña.

4.2. O feito de figuraren na relación de persoas admitidas non prexulga que se lles recoñeza ás persoas interesadas a posesión dos requisitos exixidos, que terán que acreditarse no seu momento, de acordo co previsto na base 12 desta convocatoria.

5. Sistema selectivo.

5.1. O procedemento de selección das persoas aspirantes será o de concurso-oposición, coa valoración de méritos, exercicios e puntuacións que se especifican no anexo I.

5.2. O temario das probas da fase de oposición é o que figura como anexo II.

6. Tribunal cualificador.

6.1. A composición do tribunal cualificador destas probas será publicado na sede electrónica da Universidade da Coruña cunha antelación de, polo menos, un mes respecto da data de inicio dos exercicios.

6.2. Os/as membros do tribunal deberán absterse de intervir e notificaranllo ao xerente da Universidade, cando concorran neles algunhas das circunstancias das previstas no artigo 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ou participasen en tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas dentro dos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

O/a presidente poderá solicitar dos/das membros do tribunal declaración expresa de non se encontraren incursos/as nas circunstancias previstas no dito artigo.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar os/as membros do tribunal cando concorreren as circunstancias citadas.

6.3. Logo da convocatoria do/da presidente, constituirase o tribunal coa asistencia do/da presidente e do/da secretario ou, de ser o caso, daqueles/as que os/as substitúan, e como mínimo da metade dos seus membros. Nesta sesión o tribunal acordará todas as decisións que correspondan para o correcto desenvolvemento das probas selectivas.

6.4. Para os efectos de realización de sesións, deliberacións e adopción de acordos, requirirase a asistencia dos/das membros do tribunal especificados no punto anterior.

6.5. O tribunal resolverá todas as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que se deba facer nos casos non previstos. O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 39/2015.

6.6. O tribunal poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores/as especialistas para as probas correspondentes aos exercicios que considere pertinentes, e estes limitaranse a prestar colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación de tales asesores/as será feita polo xerente da Universidade da Coruña, por proposta do tribunal, e seralles de aplicación o previsto na base 6.2.

6.7. Os/as membros do tribunal cualificador deberán pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao exixido para participar no proceso selectivo.

6.8. O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos en que resulte necesario, de forma que as persoas aspirantes con algunha discapacidade gocen de similares condicións para realizar os exercicios que o resto das persoas aspirantes. Para as persoas con discapacidade que o soliciten na forma prevista na base 1.4, estableceranse as adaptacións posibles en tempo e medios.

6.9. O/a presidente/a do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios escritos que non deban ser lidos perante o tribunal sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade das persoas aspirantes. O tribunal excluirá aqueles/as opositores/as que consignen nas follas de exame marcas ou signos que permitan coñecer a súa identidade.

6.10. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da Universidade da Coruña.

6.11. En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou as probas selectivas un número superior de aspirantes ao das prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido será nula de pleno dereito.

6.12. O tribunal terá a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2008, do 26 de xuño, polo que se modifica o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razóns de servizos ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

7. Calendario das probas.

7.1. O lugar e data de comezo dos exercicios farase público na resolución da xerencia que aprobe as relacións definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas. O primeiro dos exercicios non terá lugar antes de seis meses desde a publicación desta convocatoria.

7.2. A duración máxima das probas selectivas será dun ano desde a data de publicación da presente convocatoria no DOG.

7.3. A orde de actuación dos/das opositores/as iniciarase alfabeticamente por aqueles/as cuxo primeiro apelido empece pola letra G, de conformidade coa Resolución da Consellería de Facenda do 17 de xaneiro de 2018, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

7.4. En calquera momento as persoas aspirantes poderán ser requiridas polo tribunal coa finalidade de acreditaren a súa identidade.

7.5. As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio nun único chamamento e serán excluídas da oposición aquelas que non comparezan, agás non casos de forza maior, debidamente xustificados e libremente considerados polo tribunal.

7.6. A publicación dos sucesivos anuncios de realización dos exercicios será efectuada polo tribunal na sede electrónica e por calquera outro medio que se xulgue conveniente para facilitar a súa máxima divulgación, con 48 horas de antelación, polo menos, á data sinalada para a súa iniciación.

7.7. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tiver coñecemento de que algunha das persoas aspirantes carece dos requisitos exixidos pola presente convocatoria, logo da audiencia do/da interesado/a, deberá proporlle a súa exclusión ao xerente da Universidade da Coruña e comunicarlle tamén as inexactitudes e falsidades formuladas polo/a aspirante na solicitude para os efectos procedentes.

8. Aspirantes de nacionalidade estranxeira.

Con carácter previo á realización dos exercicios da fase da oposición, as persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar o coñecemento do castelán mediante a realización dunha proba, en que se comprobará que posúen un nivel axeitado de comprensión e de expresión oral e escrita nesta lingua.

O contido desta proba axustarase ao disposto no Real decreto 1137/2002, do 31 de outubro, polo que se regulan os diplomas de español como lingua estranxeira (DELE), para acreditar o nivel de competencia lingüística do idioma español correspondente ao nivel intermedio. A proba cualificarase de apto/a ou non apto/a; é necesario obter a valoración de apto/a para pasar a realizar os exercicios da fase de oposición. Quedan exentos de realizar esta proba os/as aspirantes que acrediten mediante unha fotocopia compulsada estaren en posesión do diploma español como lingua estranxeira nivel C2 e as persoas estranxeiras nacionais de países cuxo idioma oficial sexa o español. De non achegaren esta documentación non poderán ser declaradas exentas e deberán, en consecuencia, realizar a proba descrita.

9. Embarazo de risco ou parto.

Se algunha das aspirantes non puider completar o proceso selectivo por causa de embarazo de risco ou parto, debidamente acreditados, a súa situación quedará condicionada á finalización deste e á superación das fases que quedasen aprazadas, sen que se poidan aprazar estas de xeito que se menoscabe o dereito do resto dos aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables, o cal deberá ser valorado polo tribunal cualificador e, en todo caso, a súa realización terá lugar antes da publicación da listaxe de aspirantes que superen o proceso selectivo.

10. Relación de persoas aprobadas.

10.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador publicará na sede electrónica da Universidade da Coruña, así como naqueloutros lugares que considere oportuno, a puntuación que obtiveron as persoas aspirantes, así como, se for o caso, a de cada unha das probas que compoñen o proceso.

Os/as aspirantes disporán de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das puntuacións provisionais de cada exercicio, para presentar reclamacións. Disporán de idéntico prazo para reclamar contra as puntuacións da fase de concurso, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Posteriormente, o tribunal publicará, neses mesmos lugares, a relación definitiva de persoas aprobadas para cada un dos sistemas de acceso, que en ningún caso poderá conter un número de persoas candidatas superior ao das prazas convocadas, en que constará o nome e a puntuación das persoas aspirantes que, ao acadaren a puntuación mínima exixida para superar os exercicios da fase de oposición, obtiveron a maior puntuación final calculada de acordo co sistema previsto no anexo I. As persoas opositoras que non estiveren incluídas nas respectivas relacións terán a consideración de non apto/a para todos os efectos, único aspecto acerca do que o tribunal poderá certificar.

10.2. O tribunal publicará a valoración dos méritos da fase de concurso unha vez realizado o último exercicio da fase de oposición.

10.3. A cualificación final do proceso selectivo será a suma das puntuacións que se obteñan na fase de oposición e na fase de concurso. Os puntos que se obteñan nesta última en ningún caso poderán sumarse para os efectos de superar a fase de oposición. En caso de empate, a orde establecerase atendendo á maior puntuación obtida nos exercicios e pola seguinte orde: último exercicio do proceso selectivo e, se persistise, atenderase á maior puntuación no penúltimo exercicio; se persistise atenderase á maior puntuación na fase de concurso. No caso de que continuase persistindo o empate, dirimirase por sorteo público en presenza dos/das opositores/as empatados/as.

10.4. O tribunal remitiralle ao xerente a relación definitiva das persoas aspirantes aprobadas pola orde desta puntuación final, con proposta de que se lles formalice o correspondente nomeamento. No caso de que algunha das persoas desa relación renunciase ou non cumprise con algún dos requisitos, requirirase do tribunal unha nova relación onde figure a persoa que substitúe a quen non é posible nomear.

11. Listaxes de espera.

Constituirase unha listaxe de espera, ao abeiro do disposto na Resolución da Xerencia do 2 de xuño de 2016, modificada por outra do 20 de febreiro de 2017, pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña, coas persoas aspirantes que non acadasen a puntuación final suficiente para a súa inclusión na relación definitiva de aprobados. Na listaxe incluiranse as persoas que superasen todos os exercicios da oposición. No caso de existir fase de concurso, sumarase a puntuación obtida nesa fase.

12. Presentación de documentos e nomeamento.

12.1. No prazo de 20 días hábiles a partir do día seguinte a aquel en que se publique a relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas, estas deberán presentar no Servizo de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña (rúa da Maestranza, 9) os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do título exixido para acceder ás probas.

b) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública nin estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas. As persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán presentar declaración ou promesa de non estaren sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que inhabilite no seu Estado o acceso á función pública.

c) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico que o/a imposibilite para o servizo.

d) Os/as aspirantes con discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán acreditar tal condición, se obtivesen praza, mediante unha certificación dos órganos competentes.

12.2. Unha vez que a persoa aspirante supere as probas selectivas e realice debidamente os trámites de presentación de documentos, será nomeada como técnico/a en relacións internacionais do subgrupo A1 mediante resolución do xerente, que se publicará no DOG.

Segundo. De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), e o Real decreto lei 5/2018, do 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de protección de datos, os datos indicados na solicitude pasarán a formar parte do ficheiro de persoal, que ten por finalidade a xestión do persoal da Universidade da Coruña. O ficheiro está baixo a responsabilidade da Secretaría Xeral. Coa súa participación neste proceso selectivo as persoas interesadas autorizan a Universidade de A Coruña para que publique os seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así derive da natureza deste procedemento de concorrencia competitiva. Así mesmo, poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, en cumprimento do que establece a LOPD, ante a Secretaría Xeral da Universidade da Coruña.

De acordo co disposto nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), as persoas participantes no proceso selectivo son informadas de que o responsable do tratamento dos seus datos persoais é a Secretaría Xeral da Universidade da Coruña, de que estes se tratarán para as finalidades deste proceso selectivo, se conservarán durante a tramitación do proceso selectivo e os prazos para interpor recurso en vía administrativa ou xudicial, as persoas participantes poden solicitar o acceso, rectificación ou supresión, poden presentar unha reclamación perante unha autoridade de control e, no caso de que se proxectase un tratamento para outra finalidade, avisarase a persoa participante e facilitaráselle a información adicional necesaria.

Terceiro. As presentes probas selectivas axustaranse ao disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección do persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia; na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público; nos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto da Xunta de Galicia 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificado polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG do 17 de outubro); no artigo 57 de acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados, do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, e ás bases desta convocatoria.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpor un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 20 de agosto de 2018

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 12.1.2016)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO I

Procedemento de selección

• Fase de oposición: 70 puntos.

Primeiro exercicio: de carácter obrigatorio e eliminatorio para aqueles/as candidatos/as que non acrediten posuír, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, o Celga 4, curso de perfeccionamento de galego ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo co disposto na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga) (publicada no DOG núm. 34, do 19 de febreiro).

Consistirá en realizar por escrito unha proba sobre o uso do idioma galego que determinará o tribunal. Cualificarase de apto/a ou non apto/a e corresponderalle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos exixidos para acadar o resultado de apto/a.

O tempo máximo para realizar esta proba será de sesenta minutos.

Segundo exercicio: de carácter obrigatorio e eliminatorio. 30 puntos.

Consistirá en contestar un cuestionario de 125 preguntas (máis tres de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta) de todo o temario, con catro respostas alternativas, das cales só unha será correcta. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. A súa valoración será de 0 a 30 puntos e será necesario obter 15 puntos para o superar. A duración do exercicio será de 120 minutos.

Terceiro exercicio: de carácter obrigatorio e eliminatorio. 30 puntos.

Consistirá na resolución de dous supostos prácticos, que se elixirán de entre catro propostos polo tribunal. Un dos supostos realizarase obrigatoriamente en inglés e o outro nun idioma da Unión Europea de fóra do estado español. O temario para este exercicio é o que consta no bloque II do anexo II. A duración deste exercicio será de 240 minutos. A cualificación do exercicio será de 0 a 30 puntos e é necesario obter 7,5 puntos como mínimo en cada un dos supostos prácticos para o superar.

Cuarto exercicio: de carácter obrigatorio e non eliminatorio. 10 puntos.

Desenvolvemento dun tema entre catro propostos polo tribunal, relacionados co bloque II do anexo II. Extensión máxima 2 follas escritas por anverso e reverso. A duración do exercicio será de 120 minutos.

• Fase de concurso: 30 puntos.

Experiencia:

A experiencia, acreditada polos candidatos, ata o fin do prazo de presentación de solicitudes que, con carácter interino ou temporal, desempeñasen funcións idénticas ou análogas ás da respectiva convocatoria.

Ata un máximo de 20 puntos valorarase a razón de 0,24 puntos por mes na UDC e 0,12 puntos por mes noutras administracións.

Formación:

A formación valorarase ata un máximo de 10 puntos.

Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica ata un máximo 8 puntos:

A valoración da formación farase atendendo aos seguintes criterios:

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de Formación dos Empregados Públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,04 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,02 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega ata un máximo de 2 puntos:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 1 punto.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 1,5 puntos.

– Celga 5: 2 puntos.

En todos os casos valoraranse unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

ANEXO II

Temario

Bloque I

Temario xeral

1. Constitución española: dos dereitos e deberes fundamentais. Da elaboración das leis. Do Goberno e da Administración. Da organización territorial do Estado.

2. Estatuto de autonomía de Galicia: do poder galego. Do réxime xurídico. Da Administración pública galega.

3. A Lei orgánica 6/2001, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril: título preliminar. Títulos I ao XIV.

4. Estatutos da Universidade da Coruña.

5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos do I ao IX.

6. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

7. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: títulos I, II, III e VII. Real decreto lei 5/2018, do 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de protección de datos.

8. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, Capítulo III: Dereitos dos interesados, Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

9. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

10. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

11. Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das Administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público. Título III: Relacións interadministrativas; capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

12. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

13. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

14. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

15. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Títulos I e II.

16. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

17. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

18. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

19. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

20. Plan de actuación en caso de emerxencias:

– Proceso de evacuación dun centro.

– Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Bloque II

Temario específico

21. Historia da integración europea. O estudo da Unión Europea. A perspectiva das relacións internacionais. A perspectiva da política comparada. Outras perspectivas.

22. O Consello da Unión Europea. Composición. Funcións. Organización interna. A Presidencia. O Coreper. O Consello Europeo.

23. O Parlamento Europeo. Composición. Funcións. Organización interna.

24. A Comisión Europea. Composición. Funcións. Organización interna.

25. O Tribunal de Xustiza. Composición. Funcións. Organización interna.

26. O Banco Central Europeo. A Unión Económica e Monetaria. Antecedentes. Obxectivos e instrumentos da política monetaria do Banco Central Europeo.

27. Procedementos lexislativos da Unión Europea. O procedemento de consulta. O procedemento de ditame conforme. O procedemento de codecisión.

28. O orzamento da Unión Europea. Principais compoñentes de ingresos e gastos. O procedemento orzamentario anual. Gasto obrigatorio e non obrigatorio. As perspectivas financeiras.

29. O procedemento de aplicación de políticas da Unión Europea. A comitoloxía. Comités consultivos. Comités de xestión. Comités de regulamentación. Medidas de salvagarda.

30. O Consello de Europa. A Organización das Nacións Unidas (ONU). Organismos vinculados á ONU. A Unesco. O Banco Mundial. ACNUR. OMS. OIT. UNICEF. PNUD.

31. A Declaración de Boloña e o Espazo Europeo de Ensino Superior. Desenvolvemento e aplicación en España. O Sistema europeo de transferencia e acumulación de créditos (ECTS).

32. A política de internacionalización e a súa transcendencia para a universidade. A «internacionalización na casa». Outros mecanismos de internacionalización.

33. A Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE) e a Sectorial de Internacionalización e Cooperación das Universidades Españolas.

34. Organigrama e funcións da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación da UDC.

35. A política da Unión Europea no eido da educación e a formación. Programa Erasmus+: obxectivo e características. Principais subprogramas.

36. Organismos executivos da política da Unión Europea no eido da educación e a formación a nivel europeo e estatal. A estrutura e as funcións da Axencia Executiva para a Educación, Audiovisual e Cultura (EACEA).

37. Estrutura e funcións do SEPIE: Servizo Español para a Internacionalización da Educación.

38. Convocatorias para a mobilidade e para a implementación de proxectos do programa Erasmus+ (KA1, KA2 e KA3).

39. Política exterior da Unión Europea no eido da educación e a formación. O programa de cooperación con Estados non pertencentes á UE. O programa Erasmus+.

40. Política educativa da Unión Europea no eido da integración europea. O programa Jean Monnet.

41. O Espazo Iberoamericano de Coñecemento (EIC). As relacións e programas internacionais de cooperación a nivel universitario entre España e Iberoamérica: ANUIES-CRUE, a Fundación Universidad.es, o programa «Ciencia sen fronteiras».

42. Captación de estudantes estranxeiros e recursos financeiros. O papel dos axentes e das axencias de recrutamento de estudantes internacionais.

43. O deseño da estratexia de internacionalización da universidade. O papel dos técnicos superiores de relacións internacionais.

44. Os mecanismos de márketing e difusión internacional da universidade.

45. Os recursos e programas da UDC no eido do aprendizaxe das linguas: o Centro de Linguas.

46. As relacións internacionais na UDC. A Oficina de Relacións Internacionais.

47. Regulamento da UDC sobre mobilidade internacional de estudantes. Outros programas de internacionalización propios da UDC.

48. Programas conducentes ao establecemento de dobres titulacións na UDC.

49. Asociacións universitarias internacionais. Asociacións, grupos e redes internacionais de universidades.

50. Os grupos e asociacións internacionais en que participa ou en que cooperan coa UDC para o desenvolvemento da súa política internacional: o grupo Compostela. Asociacións internacionais de estudantes.

51. Os campus de excelencia e a súa dimensión internacional.

52. Cooperación internacional. Institucións e programas. A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Prioridades da cooperación española. Actividades. Política de cooperación da Comunidade Autónoma de Galicia.

53. Trámites de estranxeiría. A situación xurídica dos estudantes estranxeiros no Estado español.

54. O papel das embaixadas e consulados na protección dos estudantes españois no estranxeiro.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de instancias.

missing image file