Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 24 de setembro de 2018 Páx. 43226

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 19 de setembro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

A Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018, establece no artigo 24 o procedemento de instrución das solicitudes. Nel non se inclúe a posibilidade de notificar mediante publicacións tal e como recolle a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no seu artigo 45.

Por outra banda, no artigo 42 da Orde do 28 de decembro de 2017 dispón que a primeira anualidade dos investimentos obxecto das subvencións concedidas a través das liñas 1-Común e 1-Sofor deberá ser executada, pagada e xustificada con data límite do 10 de outubro de 2018.

Considerando a escasa marxe existente para poder conceder e executar a primeira anualidade, considérase necesario axilizar os trámites da instrución notificando mediante publicacións e ampliar o prazo sinalado no parágrafo anterior, modificacións que non prexudican dereitos de terceiros.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación dos artigos 24 e 42 da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

Un. O número 8 do artigo 24 queda redactado da seguinte maneira:

«8. O órgano instrutor, con anterioridade á proposta de resolución de concesión da subvención, de acordo co facultado no artigo 20.4 da Lei 9/2007, requiriralles aos solicitantes para os que se propón provisionalmente a concesión da subvención a presentación, nun prazo de quince (15) días hábiles de acordo co artigo 30.2 da Lei 39/2015, da documentación que se relaciona no anexo XIII.

Este requirimento efectuarase mediante publicación no Diario Oficial de Galicia. O prazo contarase a partir do día seguinte ao da publicación».

Dous. Engádese o número 6 ao artigo 25 coa seguinte redacción:

«6. A resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos dunha notificación, polo que deberá conter os elementos que exixe o artigo 40.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas».

Tres. O artigo 42 queda redactado do seguinte modo:

«A primeira anualidade dos investimentos obxecto das subvencións concedidas a través das liñas 1-Común e 1-Sofor deberá ser executada, pagada e xustificada con data límite do 31 de outubro de 2018. Este prazo máximo é improrrogable».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural