Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Martes, 25 de setembro de 2018 Páx. 43304

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2018, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regulan a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, e atribúen, así mesmo, á Comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 14 de setembro de 2018, pola referida Comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de xuño de 2018, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución, e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2018

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Alvariño García

Miguel

79341226N

Tiro con arco

2

Ares Roel

Rubén Iván

79321152V

Automobilismo

3

Conde Romero

Rodrigo

53610167L

Remo

4

González Novoa

María

44495653Z

Taekwondo

5

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

35585639Q

Piragüismo

6

Martín Campos

Bruno

32735843N

Surf

7

Millán Rodríguez

Rubén

35574130F

Piragüismo

8

Paz Romero

Manuel

54233994V

Taekwondo

9

Pérez Araújo

María

53812614G

Baloncesto

10

Pintor Bouzas

José Antonio

32801170L

Automobilismo

11

Portela Diéguez

Álvaro

39486213C

Taekwondo

12

Priego Martos

Aitor

53197303M

Taekwondo

13

Rodríguez Vicente

Luis

77459739V

Piragüismo

14

Sánchez Sánchez

José Manuel

47371435Z

Piragüismo

15

Vaamonde García

Eirim

54384767W

Taekwondo

16

Varela de Fátima

Elena

44562748H

Taekwondo

17

Vidal Aguin

Alba

77549295B

Taekwondo

ANEXO II

Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumpriren o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Blach Núñez

Roberto

49204632L

Automobilismo

2

Di Martino Fermín

Bárbara

54320145X

Taekwondo

3

Falquez Pena

Nicolás

35581660Q

Remo

4

García del Pozo

Samuel

32735622K

Baile deportivo

5

Garrido Brun

Jacobo

47388397W

Deporte adaptado

6

Martínez Braña

Noemí

77545188k

Kickboxing

7

Martínez Pachón

Gabriel

45958496B

Piragüismo

8

Puga Goldaracena

Unai

35283827K

Remo

9

Rial Ricoy

José Manuel

53194745T

Balonmán

10

Sánchez Sánchez

Sandra

78801238H

Remo

B. Por estaren xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel.

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Sanmartín Carrera

Alejandro

53308493J

Judo e D.A.

C. Por presentaren documentación fóra de prazo.

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Barreiro Estévez

Miguel

39469227P

Taekwondo

Naya García

Aroa

54150605A

Fútbol

ANEXO III

Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Perda da condición de DGAN

1

Abuín Ares

Uxío

44835192G

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

2

Abuín Pena

Antonio

33558718Q

Kickboxing

15.3.2020

3

Acuña Abreu

Sara

39491784W

Loita e D.A.

26.7.2020

4

Adarraga Gómez

José Luis

47370695X

Golf

11.10.2020

5

Alamancos Lamas

Nerea

39451586P

Taekwondo

23.7.2021

6

Alonso Alonso

Óscar

35578986X

Remo

29.8.2019

7

Alonso Alonso

Damián

76901443T

Remo

29.8.2019

8

Alonso Aradas

Camila

32723870E

Tríatlon e péntatlon moderno

29.8.2019

9

Alonso Cambra

María

35587355F

Bádminton

30.9.2018

10

Alonso Carballo

Susana

76999559K

Ciclismo

18.3.2019

11

Alonso de Castro

Carmen

53198256S

Vela

26.7.2020

12

Alonso Lage

Iván

35573981L

Piragüismo

18.3.2019

13

Alonso López

Daniel

35622937P

Birlos

14.3.2021

14

Álvarez Falque

Verónica

77478953A

Kickboxing

15.3.2020

15

Álvarez Paz

Francisco Javier

35579863J

Remo

29.8.2019

16

Álvarez Rodríguez

Rafael

54382003K

Loita e D.A.

26.7.2020

17

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

77478227J

Piragüismo

15.3.2020

18

Alves Domínguez

Samuel

39489665E

Taekwondo

15.3.2020

19

Alves Pereira

Cristina

53198597B

Loita e D.A.

30.9.2018

20

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

77550710T

Vela

14.3.2021

21

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227K

Automobilismo

14.3.2021

22

Andrade Budiño

Gaspar

46097678C

Natación

14.3.2021

23

Andreu Smart

Elena

26652036G

Bádminton

23.7.2021

24

Antón Costas

Joel

39465816R

Motociclismo

14.3.2021

25

Araújo Francisco

José Manuel

76912783R

Orientación

14.3.2021

26

Araújo Lazare

Gonzalo

36086203P

Vela

11.10.2020

27

Araújo Pérez

Lía

39499026E

Taekwondo

26.7.2020

28

Arcay Fernández

David

53304385E

Pesca e cásting

26.7.2020

29

Arévalo López

Carlos

79338259N

Piragüismo

14.3.2021

30

Ayude Pallás

Arón

49200370N

Kickboxing

30.9.2018

31

Ayude Pallás

Cora

49200367D

Kickboxing

15.3.2020

32

Aznar González

Marta

47437198C

Halterofilia

28.7.2019

33

Bajo Borlán

Laura

53197137T

Judo e D.A.

26.7.2020

34

Barbado Fernández

Miguel

45147165M

Bádminton

23.7.2021

35

Barreira Salgado

María Teresa

76575902R

Orientación

30.9.2018

36

Barreiro Hermelo

David

53613297K

Piragüismo

18.3.2019

37

Baulde Sumay

Ángela

35488222G

Piragüismo

14.3.2021

38

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

53973366W

Atletismo

14.3.2021

39

Ben Montenegro

Adrián

35592309Q

Atletismo

15.3.2020

40

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

49333542Z

Vela

11.10.2020

41

Bernabeu Avomo

María

48621660M

Judo e D.A.

23.7.2021

42

Bernárdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

14.3.2021

43

Bernárdez Lamas

Alejandro

77408641W

Ximnasia

11.10.2020

44

Blanco Filgueira

Antía

78808611P

Kickboxing

14.3.2021

45

Blanco Guede

Álvaro

53859944Q

Remo

18.3.2019

46

Blanco López

Jessica

77466195X

Taekwondo

15.3.2020

47

Blanco Lorenzo

Walter

77008344C

Kickboxing

15.3.2020

48

Blanco Prol

Paula

78810114Q

Kickboxing

15.3.2020

49

Blanco Tarela

Irene

49914055F

Halterofilia

23.7.2021

50

Bouza Pregal

José Luis

35575189P

Piragüismo

18.3.2019

51

Bouzas Rey

Martín

20629245Q

Ciclismo

18.3.2019

52

Bóveda Rodríguez

Rodrigo

35472851C

Motonáutica

18.3.2019

53

Brañas Rumbo

Marta

46915901H

Boxeo

18.3.2019

54

Cacabelos Afonso

Lara

76929780R

Vela

30.9.2018

55

Cadilla Acevedo

Tecla María

15490870W

Judo e D.A.

14.3.2021

56

Calvar Martínez

Katia

53119322V

Taekwondo

14.3.2021

57

Campelo Antón

Yael

44486906F

Ximnasia

18.3.2019

58

Campo Pavón

Gabriel

36171956V

Piragüismo

26.7.2020

59

Campos García

Manuel Antonio

76929259D

Piragüismo

18.3.2019

60

Campos Varela

Sergio

54127422G

Natación

23.7.2021

61

Canella Rodríguez

Marta

53191542V

Baloncesto

18.3.2019

62

Carbón Castro

Ana

44094849P

Bádminton

23.7.2021

63

Cardeiro Regueiro

Cristina

78812624L

Kickboxing

11.10.2020

64

Caride García

David

53113892S

Piragüismo

14.3.2021

65

Carrasco Solla

Ana

39499773X

Vela

28.7.2019

66

Carrera Amandi

Óscar

35573655S

Piragüismo

18.3.2019

67

Carrera Estévez

Cándido

76914776Q

Automobilismo

23.7.2021

68

Casal Rodas

Óscar

36126336Y

Tiro con arco

14.3.2021

69

Casal Vidal

Jenifer

77463032K

Piragüismo

14.3.2021

70

Casañas Hernández

Frank

03209888P

Atletismo

23.7.2021

71

Casás Fernández

Brais

79339454B

Piragüismo

30.9.2018

72

Castaño García

Inés

78813094Y

Tríatlon e péntatlon moderno

26.7.2020

73

Castelo Mejuto

Mónica

47364585H

Rugby

14.3.2021

74

Castiñeira Etchevarría

Tania

39457969C

Taekwondo

26.7.2020

75

Castro Barcala

María Cristina

79343107F

Tiro con arco

28.7.2019

76

Castro Barcala

Daniel

79343106Y

Tiro con arco

23.7.2021

77

Castro Mariño

Carlos

48115573X

Halterofilia

14.3.2021

78

Castro Mariño

Víctor

47375849N

Halterofilia

23.7.2021

79

Castro Rodríguez

Alexandre

53395609M

Piragüismo

15.3.2020

80

Cernadas González

Laura

53521753V

Patinaxe

15.3.2020

81

Cerqueira Atares

Tirso

77547044Z

Vela

30.9.2018

82

Cerqueira Mella

Carla

15493581E

Piragüismo

15.3.2020

83

Chamosa da Casa

Antía

77465186J

Atletismo

11.10.2020

84

Chamosa Dacasa

Daniel

77465185N

Atletismo

15.3.2020

85

Cid López

Daniel

79342300M

Patinaxe

30.9.2018

86

Cid Masid

Alejandro

45147784A

Ximnasia

29.8.2019

87

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

33838777G

Tiro olímpico

11.10.2020

88

Comesaña Blanco

Raquel

53973863Q

Remo

29.8.2019

89

Cons Gestido

Agueda Beatriz

77421136P

Natación

15.3.2020

90

Cores Abuín

Joaquín

35480970C

Vela

18.3.2019

91

Corral Alonso

Alberto

71501528W

Orientación

30.9.2018

92

Cortegoso Lima

Sara

77458950X

Taekwondo

23.7.2021

93

Costa Posada

Anxo

53819002Z

Taekwondo

30.9.2018

94

Costas Rodal

Darío

53614649Q

Atletismo

18.3.2019

95

Couceiro Rega

Ángel

58000407L

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

96

Cuba Vázquez

José

33346861N

Loita e D.A.

14.3.2021

97

Da Costa Piñeiro

Raquel

53796837K

Piragüismo

14.3.2021

98

Dacosta Santomé

Diego

53117387Z

Piragüismo

23.7.2021

99

Dafauce Bouzo

Xela

39487202C

Loita e D.A.

30.9.2018

100

Dapena González

Pablo

77411956M

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

101

Das Dores Rodríguez

Diego

35584314W

Remo

18.3.2019

102

De Haz Uraurgui

Jaime

53189686R

Remo

29.8.2019

103

De la Fuente Fiaño

Ane

22761397E

Natación

14.3.2021

104

De la Muela Ploegstra

Ana María

32739544X

Karate e D.A.

11.10.2020

105

De la Puente Riobó

Martín

39486612M

Tenis cadeira rodas

23.7.2021

106

Del Amo García

Héctor

36117263H

Billar

30.9.2018

107

Delgado Curbelo

Sebastián

35639104Y

Piragüismo

14.3.2021

108

Díaz Orosa

Roberto

76583676R

Loita e D.A.

26.7.2020

109

Díaz Pérez

Adrián

33545774K

Automobilismo

15.3.2020

110

Diéguez Buceta

Aarón

77463237L

Piragüismo

18.3.2019

111

Diz Cao

Isabel

47366116P

Orientación

14.3.2021

112

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28753093B

Remo

18.3.2019

113

Domínguez Fernández

Marta

39488277Z

Squash

23.7.2021

114

Domínguez Martín

Noel

11902715P

Piragüismo

15.3.2020

115

Domínguez Rodríguez

Alfonso

35582289R

Piragüismo

18.3.2019

116

Domuro Arias

Lucas

44664517N

Ximnasia

14.3.2021

117

Dono Arias

Nicolás

33429304T

Piragüismo

14.3.2021

118

Dosil Gago

Ana

54225627E

Taekwondo

23.7.2021

119

Durán Escaneo

Daniel

77414816J

Piragüismo

14.3.2021

120

Echegoyen Domínguez

Tamara

44083644G

Vela

18.3.2019

121

Escariz Mella

Carmen

44093308P

Atletismo

15.3.2020

122

Feijoo Alberte

Iván

44499040C

Ciclismo

15.3.2020

123

Felpeto González

María Luisa

33329663H

Orientación

30.9.2018

124

Felpeto Rodríguez

Beatriz

35625376D

Taekwondo

23.7.2021

125

Fernández Bouza

David

77421068D

Vela

11.10.2020

126

Fernández Casais

Rubén

53797905P

Piragüismo

18.3.2019

127

Fernández de la Iglesia

Anxo

78801549F

Taekwondo

28.7.2019

128

Fernández Freire

Iván

79346591H

Piragüismo

14.3.2021

129

Fernández García

Rubén

53198800F

Motociclismo

18.3.2019

130

Fernández López

Saleta

34276926A

Atletismo

14.3.2021

131

Fernández López

Juan

54153378Q

Surf

29.8.2019

132

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

14.3.2021

133

Fernández Ramos

Raúl

54131182S

Patinaxe

11.10.2020

134

Fernández Rey

José

79341177D

Taekwondo

14.3.2021

135

Fernández Rivera

Alejandro

44483594F

Atletismo

28.7.2019

136

Fernández Rodríguez

Eva

71525560E

Halterofilia

23.7.2021

137

Fernández Rodríguez

Sandra María

53174114T

Motonáutica

30.9.2018

138

Fernández Sánchez

Diego

34877960R

Orientación

14.3.2021

139

Ferreira Colmanero

José Manuel

76727749W

Judo e D.A.

29.8.2019

140

Ferreiro García

Xesús Xan

47381319P

Boxeo

18.3.2019

141

Ferreiro Pajuelo

Antonio

36152705V

Ciclismo

18.3.2019

142

Ferro Dios

Ramón

35472680X

Piragüismo

15.3.2020

143

Freije Torneiro

Martín

34284948K

Tiro olímpico

14.3.2021

144

Freije Torneiro

Aroa

34284947C

Tríatlon e péntatlon moderno

18.3.2019

145

Frieiro Carril

Carla

35628820A

Piragüismo

14.3.2021

146

Gago Codesal

Juan

49332389B

Halterofilia

14.3.2021

147

Gago Troitiño

Ezequiel

44479692S

Judo e D.A.

29.8.2019

148

Gaitero Martín

Alberto

71170380P

Judo e D.A.

18.3.2019

149

Galán Cambón

Denis

47389930V

Atletismo

15.3.2020

150

Galarza Oloya

Geraldine

49474843A

Halterofilia

15.3.2020

151

García Álvarez

Gabriel

39468129Z

Taekwondo

15.3.2020

152

García Escudero

Juan

35419840R

Tiro olímpico

14.3.2021

153

García Fernández

Jacobo

77415074H

Actividades subacuáticas

23.7.2021

154

García Garay

Macarena

47437775E

Natación

30.9.2018

155

García García

Pablo

53181968B

Loita e D.A.

26.7.2020

156

García García

Ángel

70869454Z

Orientación

18.3.2019

157

García Janeiro

Guillermo

77480219G

Ciclismo

14.3.2021

158

García Llorca

Marta

35675063Q

Golf

23.7.2021

159

García Marín

Cristina

44088130M

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

160

García Martínez

Iván

53862538B

Taekwondo

29.8.2019

161

García Naveiro

Natalia

77460869C

Piragüismo

18.3.2019

162

García Naveiro

Laura

77460871E

Piragüismo

15.3.2020

163

García Otero

Carolina

77478844D

Piragüismo

15.3.2020

164

García Portela

Pablo

77462376D

Vela

18.3.2019

165

García Sarita

Carlos Yobani

34316160E

Loita e D.A.

15.3.2020

166

García Silva

Antía

35484397C

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

167

García Soto

Marcos

32698447Z

Natación

18.3.2019

168

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

26.7.2020

169

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

26.7.2020

170

García Vidal

Miryam

53860631J

Taekwondo

18.3.2019

171

Germade Barreiro

Rodrigo

53612824P

Piragüismo

18.3.2019

172

Gómez Anido

Valeria

54157584J

Salvamento e socorrismo

30.9.2018

173

Gómez Eiras

Diego

78789035M

Tiro olímpico

14.3.2021

174

Gómez Mesías

Alba

48117010K

Natación

26.7.2020

175

Gómez Schroth

Ingrid

53179093B

Taekwondo

30.9.2018

176

Gonçalves

Jesús Antonio

X8870323M

Loita e D.A.

26.7.2020

177

González Álvarez

María Cristina

35572280C

Remo

18.3.2019

178

González Álvarez

Jesús

35567480G

Remo

18.3.2019

179

González Brey

Roberto

35560610B

Tiro olímpico

14.3.2021

180

González Carrera

Samuel

53818965T

Ciclismo

11.10.2020

181

González Dios

Jaime Alejandro

77464614Q

Kickboxing

29.8.2019

182

González Diz

Aarón

53110263C

Boxeo

14.3.2021

183

González Estebán

Paula Cristina

77543245X

Vela

11.10.2020

184

González Fernández

Ángela

39462612V

Atletismo

30.9.2018

185

González García

Javier

42217491W

Taekwondo

14.3.2021

186

González Muñiz

Iván

39465043X

Loita e D.A.

30.9.2018

187

González Orozco

Juan Carlos

44130419C

Orientación

30.9.2018

188

González Surribas

Cintia

77459015Y

Kickboxing

29.8.2019

189

González Vázquez

Manuel

44659676R

Halterofilia

23.7.2021

190

Goyanes García

Paula

39469584C

Natación

28.7.2019

191

Graña Alonso

Pablo

77009545W

Piragüismo

15.3.2020

192

Graña Blanco

Óscar

73241632H

Piragüismo

15.3.2020

193

Guisasola González

Ignacio

77478298S

Surf

14.3.2021

194

Gundín Pérez

Isabel

32726897J

Surf

29.8.2019

195

Hernández García

Carlota

39468168F

Vela

28.7.2019

196

Iglesias Castro

Rubén

76579792G

Orientación

30.9.2018

197

Iglesias Cuevas

Diego

35585853T

Loita e D.A.

30.9.2018

198

Iglesias de la Torre

Felipe

34990086W

Judo e D.A.

30.9.2018

199

Iglesias de Salvador

Nadia

46293535D

Patinaxe

11.10.2020

200

Iglesias Fernández

Marta

39467133F

Piragüismo

15.3.2020

201

Iglesias Garnelo

Paula

49206528Y

Atletismo

14.3.2021

202

Iglesias Rial

Martín

78810416L

Kickboxing

15.3.2020

203

Iglesias Vilela

Damián

45905478P

Loita e D.A.

29.8.2019

204

Izquierdo Ferreiro

Iago

35590082C

Remo

29.8.2019

205

Jacome Couto

Antía

77481846K

Piragüismo

14.3.2021

206

Jiménez dos Santos

Adrián

53795667R

Taekwondo

29.8.2019

207

Lalín Canda

Noelia

45860581F

Loita e D.A.

14.3.2021

208

Lariño Nieto

David

45873444J

Xadrez

23.7.2021

209

Lasarte Fernández

Irene

58022829Q

Salvamento e socorrismo

23.7.2021

210

Laurijssen Busto

Rebecca

35491558M

Piragüismo

14.3.2021

211

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

45849340J

Vela

11.10.2020

212

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

35473745V

Vela

26.7.2020

213

Lema Soto

José Antonio

79325948Y

Tiro olímpico

23.7.2021

214

Lema Vidal

Francisco

79322498Y

Automobilismo

30.9.2018

215

Liste Viaño

Martín

78807840L

Halterofilia

23.7.2021

216

Llamedo Álvarez

Emilio

76964796B

Piragüismo

14.3.2021

217

Llovo Frade

Andrea

39467014A

Patinaxe

14.3.2021

218

López Costoya

Francisco Javier

35302665B

Orientación

30.9.2018

219

López Fernández

Yago

79339230V

Loita e D.A.

14.3.2021

220

López Gredilla

Nicolás

34283265V

Loita e D.A.

30.9.2018

221

López Iglesias

Elian Numa

78810289F

Atletismo

23.7.2021

222

López Iglesias

Roberto

33314866X

Montañismo

18.3.2019

223

López López

Sara

34306116Y

Atletismo

23.7.2021

224

López Marra

Iago

76970557E

Vela

18.3.2019

225

López Riobó

Sabela

77011847G

Taekwondo

15.3.2020

226

Losada García

Alejandro

39495758C

Taekwondo

26.7.2020

227

Losada Rodríguez

Alejandro

34299047K

Taekwondo

23.7.2021

228

Loureiro López

Alberto

53197584X

Boxeo

15.3.2020

229

Magdalena Filgueiras

Lucía

58021239J

Halterofilia

15.3.2020

230

Manso Fraga

Tomás

32717046Y

Natación

15.3.2020

231

Maquieira Piñeiro

David

35477940A

Piragüismo

18.3.2019

232

Marín Durán

Covadonga

114 38625N

Billar

26.7.2020

233

Mariño Blanco

María Jesús

77419444H

Esgrima

11.10.2020

234

Márquez Fernández

Brandán

44840590C

Ciclismo

18.3.2019

235

Martínez Quiroga

Miguel

33553582D

Piragüismo

15.3.2020

236

Martínez Rodríguez

Gonzalo

39497514M

Vela

18.3.2019

237

Martínez Santiago

Irene

54150224J

Halterofilia

23.7.2021

238

Maseda Dorado

Ivo

33561669T

Atletismo

15.3.2020

239

Meaños Asensi

Raquel

35634641M

Atletismo

14.3.2021

240

Medín López

Paula

53300434G

Rugby

30.9.2018

241

Meilán Fernández

Samuel

53181046D

Taekwondo

23.7.2021

242

Mendes Andrade

Estefanía

X1364157-G

Boxeo

15.3.2020

243

Miguéns González

José Luis

78786315E

Deportes de inverno

11.10.2020

244

Míguez González

Marcos

32834425Q

Vela

14.3.2021

245

Míguez Neiro

María

54126125H

Ximnasia

14.3.2021

246

Miras Lago

José Ramón

44847139 Z

Boxeo

15.3.2020

247

Monasterio Portela

Ramón

76581696E

Loita e D.A.

23.7.2021

248

Monteagudo Leal

Jonathan

53610976T

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

249

Monteagudo Moraña

Iago

35600595E

Piragüismo

18.3.2019

250

Montero Gómez

Joaquín

32717792Q

Remo

23.7.2021

251

Montes Villar

Verónica

09443503W

Orientación

30.9.2018

252

Montoto Vázquez

Jesús

77417127R

Piragüismo

18.3.2019

253

Moreno Casares

Santiago

39491220J

Vela

15.3.2020

254

Morisón Rey

Camila Aldana

77464265N

Piragüismo

14.3.2021

255

Mosquera Jove

Carla

53303315X

Judo e D.A.

15.3.2020

256

Mucientes Sisto

Tomás

32718070H

Judo e D.A.

29.8.2019

257

Muíños Mirás

Antón

79339644V

Automobilismo

15.3.2020

258

Muñoz Fole

Pedro

35488408Y

Karate e D.A.

26.7.2020

259

Naveiro Parada

Elena del Mar

76861608R

Piragüismo (discapacitados)

29.8.2019

260

Nieto Ferrer

Nicolás

44846697D

Surf

18.3.2019

261

Nieves Campello

Gustavo

36152492B

Atletismo (discapacitados)

15.3.2020

262

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

Y0959650N

Kickboxing

14.3.2021

263

Novas Bonet

David

77013653Q

Piragüismo

15.3.2020

264

Ochoa Fernández

Manuel

35579985C

Piragüismo

18.3.2019

265

Okutu Kouletio

Jean Marie

53860264Z

Atletismo

14.3.2021

266

Ordóñez Muñiz

Fátima

53797606P

Piragüismo

14.3.2021

267

Orro Muiños

Miguel

47388437L

Taekwondo

18.3.2019

268

Ortiz Benito

Arlet

48194576P

Taekwondo

26.7.2020

269

Osorio López

Pedro

32721846E

Atletismo

14.3.2021

270

Otero Míguez

Diego

15493965S

Loita e D.A.

26.7.2020

271

Outón Méndez

Lara

39494212S

Piragüismo

15.3.2020

272

Pacheco Rodríguez

Pablo

34877598F

Orientación

14.3.2021

273

Pais Rodríguez

Andrea

21111596M

Atletismo

26.7.2020

274

Pajón Piñeiro

José Manuel

32805228Y

Tiro olímpico

14.3.2021

275

Palmás Reguera

Antonio

77407360D

Piragüismo

26.7.2020

276

Palomanes Martínez

José Alfonso

44494516G

Atletismo

14.3.2021

277

Pampín Blanco

Nerea

49400953N

Loita e D.A.

28.7.2019

278

Parada Martínez

Manuel

53488125S

Taekwondo

11.10.2020

279

Parada Novo

Iván

52936552M

Karate e D.A.

11.10.2020

280

Pardo Galdo

José Ramón

53166954Q

Vela

18.3.2019

281

Paredes Padín

Sergio

77466238F

Atletismo

18.3.2019

282

Paz Blanco

Carlos

35462431L

Vela

18.3.2019

283

Paz Dobarro

Rubén

53611358Z

Piragüismo

18.3.2019

284

Paz Gago

Fátima

33237205C

Orientación

14.3.2021

285

Paz Sobreira

Diego

53185123S

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

286

Pehuén Muriel

Catriel

X8175718T

Loita e D.A.

30.9.2018

287

Peleteiro Brión

Ana

53488176C

Atletismo

15.3.2020

288

Pena Manso

Iñaki

45958370T

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

289

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39494263C

Atletismo

18.3.2019

290

Pereira Millos

Sergio

77007172K

Motonáutica

18.3.2019

291

Pérez Alcalde

Elena

54224732R

Taekwondo

23.7.2021

292

Pérez Aragunde

María

35602655N

Piragüismo

14.3.2021

293

Pérez Bugarín

Uxía

35609385A

Atletismo

15.3.2020

294

Pérez Carrera

Francisco

36146547T

Deporte adaptado

23.7.2021

295

Pérez Coya

Carla

35583559Y

Piragüismo

18.3.2019

296

Pérez Fernández

Fernando

52939524X

Deportes de inverno

18.3.2019

297

Pérez González

Mario

53183275F

Vela

30.9.2018

298

Pérez Morales

Daniel

44483873X

Ximnasia

11.10.2020

299

Pérez Moreno

Sergio

44595287N

Remo

28.7.2019

300

Pérez Parada

Juan Manuel

53482721Q

Karate e D.A.

11.10.2020

301

Pérez Parrado

Alma María

53797138T

Taekwondo

23.7.2021

302

Pérez Rial

Carlos

78737262M

Piragüismo

11.10.2020

303

Pérez Touriño

Lidia

77480728F

Loita e D.A.

14.3.2021

304

Pinzón Morales

Janiel Karyn

49200150E

Halterofilia

15.3.2020

305

Piña Esteves

Diego

35577044T

Piragüismo

15.3.2020

306

Piña Esteves

Leticia

35578649H

Piragüismo

14.3.2021

307

Piñeiro Devesa

Lúa María

35485636V

Taekwondo

15.3.2020

308

Piñeiro Pérez

Óscar

36167028B

Deportes de inverno

18.3.2019

309

Pombal Martínez

Marta

15494184G

Balonmán

26.7.2020

310

Pombo Romero

Adrián

46095197T

Taekwondo

18.3.2019

311

Porteiro Ocampo

Andrea Fátima

77410383L

Piragüismo

18.3.2019

312

Portela Rivas

María Teresa

53116704K

Piragüismo

29.8.2019

313

Porto Lareo

José Enrique

76898026X

Ciclismo

15.3.2020

314

Prada Fernández

David

35576183J

Remo

29.8.2019

315

Rábano Blanco

Nuria

45959700L

Fútbol

23.7.2021

316

Ramos Suárez

Ricardo

35491194D

Karate e D.A.

26.7.2020

317

Ramos Manteiga

Ainhoa

54156402G

Taekwondo

18.3.2019

318

Rascado Ríos

Fernando

36154362H

Taekwondo

15.3.2020

319

Requejo Santos

José Antonio

71279976D

Atletismo

14.3.2021

320

Rial González

Denis

21115793E

Loita e D.A.

30.9.2018

321

Rial López

Ana Vanesa

52934174L

Rugby

30.9.2018

322

Río González

Martiño

34882634Y

Boxeo

14.3.2021

323

Riopedre Fernández

Miguel

48112804R

Judo e D.A.

18.3.2019

324

Rivas Iglesias

Iria

44094593M

Atletismo

14.3.2021

325

Rivera González

Juan Sebastián

32736256B

Halterofilia

18.3.2019

326

Rodríguez Carballo

Lucía

54129320Q

Judo e D.A.

23.7.2021

327

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

77464791D

Vela

11.10.2020

328

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

53188382P

Taekwondo

26.7.2020

329

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34884645Q

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

330

Rodríguez Garaboa

Martín

47401822H

Patinaxe

23.7.2021

331

Rodríguez García

Cristina

39512218N

Loita e D.A.

23.7.2021

332

Rodríguez García Paz

Nicolás

39465798Y

Vela

15.3.2020

333

Rodríguez González

Guillermo Javier

32628435Z

Tiro con arco

18.3.2019

334

Rodríguez Guede

Pablo

44498793A

Ciclismo

18.3.2019

335

Rodríguez Huertas

Roi

35581467F

Piragüismo

15.3.2020

336

Rodríguez Iglesias

Gustavo

355 71361K

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

337

Rodríguez Lechuga

Roberto

35577392A

Piragüismo

18.3.2019

338

Rodríguez León

Jesús

76728233A

Piragüismo

26.7.2020

339

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

53798783N

Taekwondo

15.3.2020

340

Rodríguez Martínez

Omar

15492384K

Loita e D.A.

30.9.2018

341

Rodríguez Menéndez

Judith María

39463266G

Esgrima

18.3.2019

342

Rodríguez Muñoz

Melania

35586139X

Ximnasia

11.10.2020

343

Rodríguez Requejo

Pablo

77546188D

Piragüismo

14.3.2021

344

Rodríguez Rodríguez

Raquel

44083243V

Piragüismo

15.3.2020

345

Rodríguez Veloso

Sebastián

31208810H

Deporte adaptado

11.10.2020

346

Román Sánchez

Ivanna Carolina

49917952V

Atletismo

11.10.2020

347

Romero Fraga

Diego

35483117M

Piragüismo

18.3.2019

348

Romero Gómez

Valeria

35577390R

Piragüismo

18.3.2019

349

Romero Román

Irene

50769511R

Esgrima

30.9.2018

350

Ropero García

Mª Teresa

43176753A

Billar

26.7.2020

351

Rosa Moya

Alexis

72892109A

Judo e D.A.

29.8.2019

352

Sabarís Vilas

Antolín

46660419C

Tiro olímpico

14.3.2021

353

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

33560971S

Atletismo

14.3.2021

354

Salgado López

Iván

44494300H

Xadrez

14.3.2021

355

Salvado Carrillo

Martín

46094336J

Judo e D.A.

23.7.2021

356

Sánchez Novelle

Brais

44078489R

Piragüismo

11.10.2020

357

Sánchez Torrecillas

Borja

48112194N

Motociclismo

14.3.2021

358

Sande Antón

Juan

53193258P

Surf

15.3.2020

359

Sanmartín Carrera

Alejandro

53308493J

Judo e D.A.

29.8.2019

360

Santiago Morón

Inés

32721265Q

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

361

Santomé Pontis

Gabriele

45895941Q

Taekwondo

23.7.2021

362

Santos Ruiloba

Antonio Mª

39493526L

Ximnasia

14.3.2021

363

Santos Veiga

Xavier

45960598C

Karate e D.A.

14.3.2021

364

Serrat Seoane

Antonio

53189449V

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

365

Sieiro Barreiro

Carla

77479858 B

Piragüismo

18.3.2019

366

Sieiro Barreiro

Adrián

7462033B

Piragüismo

15.3.2020

367

Silva Pazos

Xián

77407584A

Taekwondo

30.9.2018

368

Silva Pazos

Unai

77421542T

Taekwondo

23.7.2021

369

Silva Vieira

Francisco

77550120P

Piragüismo

14.3.2021

370

Soto García

Lucía

77459634G

Kickboxing

29.8.2019

371

Suárez Alonso

Ángel

53196607E

Ciclismo

15.3.2020

372

Suárez Gión

Rocío

53520044X

Boxeo

15.3.2020

373

Suárez González

Alejandra

53199414T

Vela

15.3.2020

374

Suárez González

Patricia

53199415R

Vela

15.3.2020

375

Subiñas Blanco

Ydne

53976179D

Boxeo

18.3.2019

376

Temprás Corrales

Gabriel

32741679Y

Taekwondo

23.7.2021

377

Tiebo Pérez

Rodrigo

78736287L

Piragüismo

14.3.2021

378

Toimil Fernández

María Belén

32714095E

Atletismo

18.3.2019

379

Tomé Sanlés

Manuel

53798276B

Natación

28.7.2019

380

Toro Carballo

Cristian Isaac

34279400Q

Piragüismo

15.3.2020

381

Toro Prieto-Puga

Sofía

47402532S

Vela

15.3.2020

382

Torres Parada

José Manuel

53487539G

Caza

23.7.2021

383

Torres Taboada

José Ángel

35286408S

Caza

15.3.2020

384

Torviso Berdeal

José Antonio

77595645Q

Orientación

30.9.2018

385

Touriño Ferreirós

Mónica

35462784G

Deportes de inverno

15.3.2020

386

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

11.10.2020

387

Trigo Piñeiro

Alba

35627379B

Vela

11.10.2020

388

Trillo Valeiro

Sergio

32720995E

Judo e D.A.

30.9.2018

389

Troitiño Amoedo

Rubén

53610326V

Taekwondo

18.3.2019

390

Vallejo Esperón

Sergio

77466603G

Piragüismo

15.3.2020

391

Vallejo Folgueira

Diego

76572021F

Automobilismo

18.3.2019

392

Varela Iglesias

Ana

44822471W

Piragüismo

18.3.2019

393

Varela Penas

Judit

45956820Z

Loita e D.A.

28.7.2019

394

Vázquez Segade

Andrea

54224644M

Piragüismo

26.7.2020

395

Vidal Álvarez

Alejandro

52931435V

Taekwondo

28.7.2019

396

Vidal Cernadas

Amador

32811206G

Automobilismo

30.9.2018

397

Vidal Lamas

Andrea

34281481G

Tiro olímpico

23.7.2021

398

Vieitez Mariño

Sara

53193106V

Loita e D.A.

18.3.2019

399

Vigo López

Édgar

32691265P

Automobilismo

18.3.2019

400

Vilariño Dopico

David

46915940B

Piragüismo

30.9.2018

401

Vilas Miranda

Andrea

53199324W

Taekwondo

30.9.2018

402

Vilas Vidal

María

53487155B

Natación

30.9.2018

403

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

39466434K

Vela

14.3.2021

404

Yanchy

Valery

X102196Z

Boxeo

18.3.2019

405

Yáñez Ferreiro

Aida

20624293D

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

406

Zernov

Vladislav

X9877427P

Loita e D.A.

26.7.2020