Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 18 de outubro de 2018 Páx. 46248

III. Outras disposicións

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

EXTRACTO da Resolución do 2 de outubro de 2018 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2018, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).

BDNS (Identif.): 418636.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións de consumidores que estean legalmente constituídas e inscritas, no momento de publicarse esta resolución no Diario Oficial de Galicia, na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia a que se refire o Decreto 95/1984, do 24 de maio.

Segundo. Obxecto

As axudas reguladas nestas bases teñen por obxecto a realización por parte das asociacións de consumidores inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia dun programa de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica coas especificidades que se establecen no artigo 2 das súas bases reguladoras.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 2 de outubro de 2018 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2018, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica.

Cuarto. Importe

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia concederá axudas ás asociacións de consumidores de Galicia por un importe total de 12.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 09.80.613A.781.0 do proxecto de orzamento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o ano 2018.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes comezará ao día seguinte da publicación desta orde no DOG e rematará cando se esgoten os fondos económicos consignados. En todo caso, finalizará no prazo dun mes contado desde o día seguinte á súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2018

Sol Mª Vázquez Abeal
Directora do Instituto Galego do Consumo e da Competencia