Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 18 de outubro de 2018 Páx. 46250

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade á concesión das axudas da convocatoria do ano 2018 á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, ao abeiro da Orde da Consellería do Medio Rural do 18 de decembro de 2017.

Mediante a Orde do 18 de decembro de 2017 (DOG núm. 6, do 9 de xaneiro de 2018), a Consellería do Medio Rural publicou a convocatoria das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.

O artigo 12 punto 6 da Orde do 18 de decembro dispón que todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, mediante o artigo 19 do Decreto 52/2018 de creación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, facúltase a Dirección da dita axencia para resolver os procedementos de concesión de axudas e subvencións que se tramiten no ámbito das súas competencias.

De acordo co anterior, con data do 11 de outubro de 2018, a Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural asinou a resolución de concesión das axudas aprobadas para a convocatoria 2018 ao abeiro da mencionada Orde do 18 de decembro de 2017.

Por todo o anterior, resolvo dar publicidade á resolución desta dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria de data 11 de outubro de 2018 pola que se conceden as axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para a convocatoria 2018, que se transcribe a seguir:

«Resolución de concesión das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para a convocatoria 2018».

Base Legal:

Orde da Consellería do Medio Rural, do 18 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan estas axudas para o ano 2018 (DOG núm. 6, do 9 de xaneiro de 2018).

Logo da proposta da Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria,

RESOLVO:

1. Aprobar as axudas económicas a favor dos solicitantes que se relacionan no anexo I «solicitudes aprobadas» desta resolución ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada en que participa.

Estas axudas outórganse de acordo co artigo 5 da Orde do 18 de decembro, en réxime de concorrencia competitiva e segundo os criterios de puntuación definidos no citado artigo, acadando o 100 % dos gastos subvencionables realizados e imputados á campaña anual que comprende o período que vai do 1 de xuño de 2017 ata o 30 de abril de 2018, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación.

As subvencións concedidas faranse efectivas con cargo a aplicación 13.03.713D.770.01, cunha dotación de 450.000,00 €.

Esta aprobación comporta unha asignación do crédito establecido por un importe de 125.959,59 € (cento vinte e cinco mil novecentos cincuenta e nove euros con cincuenta e nove céntimos).

As presentes axudas concédense en virtude da medida 3.1 «apoio á nova participación de agricultores en réximes de calidade», do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, cofinanciado con fondos Feader.

O pagamento desta subvención quedará condicionado a que, sen superar a data límite do 1 de outubro de 2018, os beneficiarios indicados no anexo I desta resolución efectúen o pagamento da cota de control e/ou inscrición e/ou participación no réxime de calidade correspondente.

Os beneficiarios terán ata o día 6 de novembro de 2018 (inclusive) para presentar a seguinte documentación xustificativa:

– Solicitude de pagamento (anexo VI da Orde do 18 de decembro de 2017 «Solicitude de pagamento para axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade»).

– Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a documentación que acredite o seu pagamento.

2. Denegar as axudas económicas dos solicitantes que se relacionan no anexo II «solicitudes denegadas» desta resolución ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada en que participa.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá a persoa interesada interpoñer recurso potestativo de reposición ante o director da Axencia Galega da Calidade Agroalimentaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses desde a mesma data, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2018

Manuel Rodríguez Vázquez
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO I

Solicitudes aprobadas

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Ternera Gallega.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

TG-MR362A-000596-18

XXX478205

Gananorte Montouto, S.C.

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000021-18

XXX489681

 

Iglesias, S.C.

295,00

295,00

295,00

TG-MR362A-000034-18

XXX477637

 

Casa Perito Ouson, S.C.

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000031-18

XXX477678

 

Ganadería Caloto, S.C.

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000030-18

XXX486679

 

Casa Liñares, S.C.

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000029-18

XXX477488

 

Armada Liñares, S.C.

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000028-18

XXX469264

 

Quimpor, S.C.

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000016-18

XXX475600

 

Ganadería San Martiño, S.C.

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000015-18

XXX136124

 

Ganadería O Val, S.C.

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000012-18

XXX456300

 

Guillén Becerreá, S.L.

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000010-18

XXX489152

 

Graña Casa Vicente, S.C.

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000004-18

XXX469512

 

Ganados Valdonedo, S.C.

205,00

205,00

205,00

TG-MR362A-000001-18

XXX335264

 

Ganadería Nicolao, S.C.

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000593-18

XXX119239

 

SAT Espiñeira Gutiérrez N 793

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000037-18

XXX739568

 

Finca Quinto Viladomonte, S.L.

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000036-18

XXX140223

 

Feal, S.C.

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000035-18

XXX360646

 

Regueiro López, S.C.

650,00

650,00

650,00

TG-MR362A-000033-18

XXX480193

 

Ganados Lucres, S C.

1.625,00

1.625,00

1.625,00

TG-MR362A-000032-18

XXX483403

 

Ganadería Arias Castro, S.C.

400,00

400,00

400,00

TG-MR362A-000027-18

XXX478189

 

A Pena, S.C.

280,00

280,00

280,00

TG-MR362A-000026-18

XXX490192

 

Dibruga, T.C.

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000025-18

XXX245204

 

Galaico Asturiana-Ganadera, S.L.U.

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000024-18

XXX538566

 

Los Remedios Ganadería, S.L.

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000023-18

XXX478650

 

Ganadería Bolaño, S.C.

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000022-18

XXX506977

 

Galbán, S.C.

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000019-18

XXX476640

 

Francisco Javier Fernández y Otros, S.C.C.

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000018-18

XXX979651

 

Chousa Nova, S.C.

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000017-18

XXX984156

 

María Carmen Dubra Lamas y Otro, S.C.

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000014-18

XXX513692

 

Ventura Pérez Cambeiro y Otro, S.C.

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000013-18

XXX471580

 

Cabas Reiros, S.L.

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000011-18

XXX156781

 

Taboada Integral, S.L.

4.455,00

3.000,00

3.000,00

TG-MR362A-000008-18

XXX476860

 

Bralu, S.C.

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000007-18

XXX439785

 

Casa Lobera, S.C.

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000006-18

XXX468889

 

Agrorubia Murgas, S.L.

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000005-18

XXX501580

 

Cebaderos del Eume, S.L.

970,00

970,00

970,00

TG-MR362A-000003-18

XXX476738

 

Hermanos Valiña Irimia, S.C.

220,00

220,00

220,00

TG-MR362A-000002-18

XXX490101

 

Casa Margarito, S.C.

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000038-18

XXX19072F

Abella López

Gonzalo

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000039-18

XXX34105R

Abelleira Varela

Julia

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000040-18

XXX35557Q

Abuín Vázquez

Carlos

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000041-18

XXX92074P

Adan Carballal

Eloy

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000042-18

XXX88381H

Aller Meijide

Juan Luis

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000043-18

XXX04467F

Alonso González

Edilberto

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000044-18

XXX77661N

Alonso López

José

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000045-18

XXX74240H

Alonso López

José Luis

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000046-18

XXX46904D

Alonso Ramudo

Mónica

200,00

200,00

200,00

TG-MR362A-000047-18

XXX71188S

Alvaredo Darriba

Carlos

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000049-18

XXX74845V

Álvarez Martínez

Ludivina

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000051-18

XXX74374Z

Álvarez Pérez

María Jesús

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000050-18

XXX53043N

Álvarez Pérez

José Luis

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000052-18

XXX41014F

Alvariño Gil

Mónica

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000053-18

XXX05451A

Alvariño López

Francisca

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000054-18

XXX46225C

Amarelo Cabarcos

María Luz

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000055-18

XXX42217L

Ameneiro Grueiro

Edita

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000056-18

XXX65489F

Amor Loureiro

Manuel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000057-18

XXX25434K

Amor Quintás

María Jesús

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000058-18

XXX05549D

Anidos Tembras

Ubaldina

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000059-18

XXX44351R

Ares García

José Luis

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000060-18

XXX51753C

Ares Pérez

José Luis

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000061-18

XXX47156T

Arias Abuín

Miguel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000062-18

XXX61270A

Arias Díaz

María Luz

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000063-18

XXX22612P

Arias Fernández

Jaime

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000064-18

XXX42359X

Arias Redondo

José Antonio

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000065-18

XXX32150H

Arias Rodríguez

Luis

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000066-18

XXX30810H

Arrojo Fernández

Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000067-18

XXX71299K

Baamonde Fernández

María Josefa

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000068-18

XXX70557S

Balseiro Carballeira

José

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000069-18

XXX59886E

Balseiro Orosa

María Luisa

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000070-18

XXX72967X

Baño Rodríguez

Manuel

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000071-18

XXX02190L

Baqueiro Costal

José Luis

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000072-18

XXX97127G

Bar García

María Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000073-18

XXX31483X

Barco Couso

Manuela

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000074-18

XXX84097G

Barradas Borges

José Manuel

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000075-18

XXX37225M

Barreiro Cazón

María Cleofe

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000076-18

XXX39042B

Barreiro Fraga

Jesús

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000077-18

XXX43872Q

Barreiro Hombreiro

María Josefa

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000078-18

XXX30292A

Barro Pico

Roberto

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000079-18

XXX97344D

Basanta Vigo

María Jesús

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000080-18

XXX49150R

Bayo Pérez

Cristina

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000081-18

XXX36569R

Beatriz Blanco

José Manuel

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000082-18

XXX76886L

Becerra Fernández

María Carmen

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000083-18

XXX52158E

Bello Carracedo

María Flor

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000084-18

XXX02120F

Bellón Díaz

José Urbano

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000085-18

XXX92318Z

Bizarro Fernández

Jorge

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000086-18

XXX31043J

Blanco Couto

María Carmen

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000087-18

XXX50561R

Blanco Fernández

José Antonio

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000088-18

XXX00539D

Blanco López

Daniel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000089-18

XXX16310J

Blanco Seco

Leonardo Manuel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000090-18

XXX47468K

Blanco Vivero

Margarita

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000091-18

XXX36153B

Borges Rodríguez

Susana

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000092-18

XXX68444A

Botana Garaboa

María Carmen

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000093-18

XXX30464Z

Botana Suárez

María Cristina

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000094-18

XXX46677G

Bouso Ron

Antonio

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000095-18

XXX32197E

Buján Penas

José Luis

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000096-18

XXX84784H

Busto Rodríguez

Miguel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000098-18

XXX43192A

Cabana Castro

María Pilar

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000099-18

XXX30817W

Cabanas López

María del Carmen

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000100-18

XXX11209B

Cabarcos Parapar

José Manuel

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000101-18

XXX39939Q

Calvo Teijeiro

Alicia

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000102-18

XXX35660S

Camba López

Lino

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000103-18

XXX63800C

Campello Bermúdez

María Teresa

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000104-18

XXX71344C

Campo Ferreiro

María Paz

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000105-18

XXX64000K

Cancela Castiñeiras

Rosa María

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000106-18

XXX39079V

Canedo Villar

Alfredo

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000108-18

XXX06278D

Canosa Rey

Manuel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000109-18

XXX40177J

Carballo Álvarez

Marta

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000110-18

XXX02019D

Carballo Fernández

Juan Luis

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000111-18

XXX60884W

Carballo Páez

María Soledad

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000112-18

XXX57235T

Carnero Pérez

Celsa

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000113-18

XXX40047A

Carreira Paz

María Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000114-18

XXX29431L

Carreiras Anllo

María Pilar

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000115-18

XXX51045S

Caruncho Rodríguez

María Soledad

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000116-18

XXX94228K

Casabella Otero

Niceto

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000117-18

XXX32836S

Casal Paz

Manuela

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000118-18

XXX39324L

Castedo Lombao

José Enrique

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000119-18

XXX71308F

Castiñeira Hermida

José Carlos

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000120-18

XXX99276D

Castiñeiras Castiñeiras

José María

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000121-18

XXX49502T

Castosa Rivas

Óscar

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000122-18

XXX27692M

Castrillón Sánchez

Carmen

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000123-18

XXX50113F

Castro Aira

Ana

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000124-18

XXX51476L

Castro Amorín

Víctor

180,00

180,00

180,00

TG-MR362A-000125-18

XXX17396S

Castro Bouza

José Manuel

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000126-18

XXX23753E

Castro Somoza

Antonio

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000127-18

XXX09576X

Cela Belón

María Magdalena

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000128-18

XXX49082V

Cela Castro

Pablo

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000129-18

XXX36825L

Cernuda Albín

Sonia

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000130-18

XXX40369K

Chaín Álvarez

Nazaret

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000132-18

XXX55844E

Chao Lorigados

María Luisa

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000133-18

XXX49676J

Cobas Fernández

Javier

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000134-18

XXX74085R

Comba Cabado

Francisca

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000135-18

XXX12259W

Comba Cortés

María Carmen

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000136-18

XXX08071A

Cordido Mera

José

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000137-18

XXX99717S

Corral Cea

María Oliva

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000138-18

XXX82947N

Corral Cea

Ramón

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000139-18

XXX01696Q

Corral Espiñeira

José Ángel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000140-18

XXX64892G

Corral Incera

María Luz

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000141-18

XXX82932T

Corral Regueiro

María Aida

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000142-18

XXX70150H

Cortés de Dios

Abel

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000143-18

XXX74699J

Cortés de Dios

Jesús

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000144-18

XXX46667J

Cortés González

Alberto

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000145-18

XXX07715J

Costa García

María Constanza

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000146-18

XXX99430G

Costa Martínez

Juan

655,00

655,00

655,00

TG-MR362A-000147-18

XXX49620A

Costa Moure

Carmen

240,00

240,00

240,00

TG-MR362A-000148-18

XXX22361G

Couceiro Merelas

Francisco José

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000149-18

XXX80486Q

Cousillas Luaces

María Soledad

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000150-18

XXX06095Z

Couso Monedero

César

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000151-18

XXX58357J

Couto Trigo

Josefa

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000152-18

XXX72730A

Crespo Aira

María del Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000153-18

XXX61628X

Cruña Valle

María Luisa

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000154-18

XXX18359F

Cruz Carricoba

María José

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000155-18

XXX67622R

Cuervo Fernández

David

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000156-18

XXX35807R

Dablanca Iglesias

María Fina

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000157-18

XXX69897Y

Dacuña Vila

Marta

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000158-18

XXX66518M

Dafonte Paredes

José Manuel

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000159-18

XXX31849L

De Vicente Cordido

Miguel

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000160-18

XXX53148N

Debasa Rio

María de los Ángeles

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000161-18

XXX21664N

Del Rio del Rio

María Josefa

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000162-18

XXX29010N

Díaz Álvarez

María Maruja

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000163-18

XXX52197S

Díaz Carballeira

José

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000164-18

XXX81273J

Díaz Couso

Manuel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000165-18

XXX29201J

Díaz Díaz

María Antonia

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000166-18

XXX16379K

Díaz Díaz

María Soledad

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000167-18

XXX23828S

Díaz Fernández

Antonio

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000169-18

XXX62757N

Díaz González

Consuelo

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000170-18

XXX80329W

Díaz Niño

Juan Carlos

280,00

280,00

280,00

TG-MR362A-000171-18

XXX93038D

Díaz Noya

Juan José

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000173-18

XXX50243J

Díaz Pardo

Teresa

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000172-18

XXX54543G

Díaz Pardo

Alberto

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000174-18

XXX27261P

Díaz Pardo

Víctor José

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000175-18

XXX67269Q

Digón Trabado

José Luis

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000176-18

XXX18620T

Domínguez Barrientos

Antonio

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000177-18

XXX25764T

Domínguez Estévez

José Argimiro

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000178-18

XXX16452Z

Domínguez Ferreiro

José

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000179-18

XXX34716T

Domínguez Parente

Francisco José

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000180-18

XXX27450Q

Espiñeira Pereira

María de los Ángeles

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000181-18

XXX74455X

Expósito Lorenzo

Gustavo

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000182-18

XXX37308L

Fariñas Vilanova

Marco

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000183-18

XXX17199C

Fernández Álvarez

María Isabel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000184-18

XXX83167V

Fernández Arias

José Carlos

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000185-18

XXX39048B

Fernández Cedrón

Miguel Ángel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000186-18

XXX24119V

Fernández Cereijo

Beatriz

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000187-18

XXX19454X

Fernández Dacal

José Luis

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000188-18

XXX40138C

Fernández Díaz

Natalia

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000189-18

XXX60257L

Fernández Fernández

María Elvira

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000190-18

XXX39636N

Fernández Fuentes

María Rosa

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000191-18

XXX80724Y

Fernández Gago

Andrea

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000192-18

XXX42624F

Fernández García

Alberto

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000193-18

XXX83808P

Fernández Gómez

José Luis

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000194-18

XXX45456W

Fernández Lamas

Óscar

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000195-18

XXX80567C

Fernández Lema

José Ramón

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000196-18

XXX49676H

Fernández Lombardía

Manuel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000206-18

XXX56805N

Fernández López

Sonia

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000197-18

XXX89333P

Fernández López

Abel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000201-18

XXX68899A

Fernández López

José Luis

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000202-18

XXX23538G

Fernández López

José Luis

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000199-18

XXX74435Y

Fernández López

Antonio

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000204-18

XXX69880M

Fernández López

María Consuelo

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000205-18

XXX56134A

Fernández López

María Eva

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000200-18

XXX64958M

Fernández López

José

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000203-18

XXX47748N

Fernández López

Luz Divina

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000198-18

XXX74761X

Fernández López

Ángel Arturo

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000207-18

XXX13080B

Fernández Losada

Camilo

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000208-18

XXX36322F

Fernández Neira

Raquel

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000209-18

XXX94256A

Fernández Polo

José

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000210-18

XXX49423H

Fernández Reigosa

Jesús

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000211-18

XXX55315V

Fernández Rodríguez

Miguel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000212-18

XXX51725A

Fernández Salgado

María

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000213-18

XXX73658B

Fernández Souto

María José

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000214-18

XXX09033C

Fernández Varela

María Soledad

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000215-18

XXX78255P

Fernández Vázquez

Javier

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000216-18

XXX47263S

Fernández Yáñez

Marcos

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000217-18

XXX40857P

Fernández Yáñez

María Carmen

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000218-18

XXX48636V

Fernández Zas

María Dolores

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000219-18

XXX44417Y

Ferreiro Álvarez

Félix

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000220-18

XXX24062D

Ferreiro Segade

Josefa

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000221-18

XXX75541A

Fidalgo Prieto

María José

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000222-18

XXX40641V

Flores Figueroa

Pedro

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000223-18

XXX58342L

Folgueira Díaz

Digna

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000224-18

XXX94804Q

Formigo Meleiro

Laura

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000225-18

XXX41107T

Fouce Taboelle

Rubén

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000226-18

XXX44754J

Fouz López

Manuel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000227-18

XXX35716W

Fraga Corbelle

María Nieves

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000228-18

XXX24448G

Fraga Díaz

Jesús María

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000229-18

XXX47402Z

Freije Fernández

José Ángel

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000230-18

XXX12772Y

Freire Cainzos

Dositeo

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000231-18

XXX77484L

Freire Garea

Roberto

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000232-18

XXX02607H

Freire Peteiro

María Ángeles

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000233-18

XXX87900R

Freire Rodríguez

María

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000234-18

XXX03816T

Freire Silva

Teresa

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000235-18

XXX98658Z

Freire Vázquez

María del Carmen

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000236-18

XXX07274P

Fresnedo Arias

María Dolores

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000237-18

XXX21358K

Frías Cabo

José Luis

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000238-18

XXX03288K

Fuentes Bello

Juan Carlos

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000239-18

XXX22689J

Fuentes Queijo

María Carmen

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000240-18

XXX48542Z

Fuenteseca García

Vanesa

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000241-18

XXX80993J

Furelos Codesido

David

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000242-18

XXX23433Y

Galego Vázquez

Manuel

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000243-18

XXX35452A

Gallego Rodríguez

José Ángel

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000244-18

XXX20874S

Gándara Casas

José Manuel

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000245-18

XXX05036R

Garabal Gómez

Armando José

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000246-18

XXX17470L

García Balado

José

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000247-18

XXX21345A

García Barreiro

María Jesús

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000248-18

XXX13558H

García Calvo

María Visitación

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000249-18

XXX89980S

García Carreira

Felipe

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000250-18

XXX51033J

García Díaz

María Teresa

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000251-18

XXX67104W

García Díaz

Sandra

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000252-18

XXX59262P

García Fernández

José Antonio

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000253-18

XXX22337Y

García Franco

María Luz

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000254-18

XXX16069V

García García

Juan Carlos

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000255-18

XXX78424Q

García López

Roberto

455,00

455,00

455,00

TG-MR362A-000256-18

XXX39652V

García Martínez

Javier

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000257-18

XXX39199N

García Onega

José

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000258-18

XXX32178Y

García Seco

Olga Inés

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000259-18

XXX48991H

García Varela

José

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000260-18

XXX44665Y

Garrido Lamas

Elías

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000261-18

XXX45388A

Gay Barral

Saúl

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000262-18

XXX60837L

Gayoso Gallego

Diego

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000263-18

XXX61118R

Gayoso Vázquez

Kevin José

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000264-18

XXX40822E

Gen Martínez

Iván

275,00

275,00

275,00

TG-MR362A-000265-18

XXX45313B

Gigirey Escarís

Juan Pablo

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000266-18

XXX35813D

Gómez Fernández

Agustín

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000268-18

XXX41627Z

Gómez García

José Luis

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000269-18

XXX88051X

Gómez Gómez

Generosa

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000270-18

XXX76940T

Gómez González

Diego

290,00

290,00

290,00

TG-MR362A-000271-18

XXX64502V

Gómez Jardón

Dolores

1.195,00

1.195,00

1.195,00

TG-MR362A-000273-18

XXX02876G

González Balseiro

María Aida

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000274-18

XXX33707G

González Canedo

María Manuela

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000275-18

XXX80293H

González Caneiro

Javier

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000276-18

XXX51587Q

González Domínguez

María Estrella

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000277-18

XXX82082G

González Doval

Domingo Antonio

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000280-18

XXX99711R

González Fernández

Sergio

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000278-18

XXX78304F

González Fernández

Ángel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000279-18

XXX03115R

González Fernández

María Pilar

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000281-18

XXX44420R

González García

Juan

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000282-18

XXX13406S

González López

Aurita

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000283-18

XXX30892W

González López

Guadalupe

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000284-18

XXX12876K

González Martínez

Víctor Manuel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000285-18

XXX51805K

González Novoa

Luis

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000286-18

XXX50354C

González Paz

Jesús

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000287-18

XXX44282D

González Quindos

María Karina

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000288-18

XXX25114C

González Tuñas

María Luz

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000289-18

XXX25162Y

González Ulla

María Luz

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000290-18

XXX20062P

González Vázquez

Rosa Visitación

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000291-18

XXX82216V

Graña Neira

Manuel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000292-18

XXX09142X

Grela Suárez

Luciano

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000293-18

XXX06803D

Guerra Barrio

Ana María

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000294-18

XXX50153C

Gundín Aneiros

María del Pilar

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000295-18

XXX18339X

Gutiérrez Fernández

María del Carmen

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000594-18

XXX16517P

Gutiérrez Vázquez

Enrique

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000296-18

XXX09758C

Guzmán Arosa

María Dolores

560,00

560,00

560,00

TG-MR362A-000297-18

XXX54136E

Hermida Fraga

Félix

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000298-18

XXX29604V

Herrera García

Alejandro

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000299-18

XXX58449H

Hervera Diéguez

Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000300-18

XXX80716P

Iglesias Castro

Ángel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000302-18

XXX39977M

Iglesias Salvador

María José

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000303-18

XXX81229S

Ingerto López

José Otilio

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000304-18

XXX05530N

Irimia Lombao

César Raimundo

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000305-18

XXX55718L

Lago Tomé

Joaquina

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000306-18

XXX55364X

Lamas Vilas

Florinda

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000307-18

XXX45099Z

Lázara Doval

Nieves

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000308-18

XXX91332X

Ledo Corzo

Sandra

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000309-18

XXX69212P

Lema Lema

María Soledad

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000310-18

XXX39169V

Lenza Seijo

Montserrat

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000311-18

XXX90226T

Liñeira García

Carmen

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000312-18

XXX89474F

Lobato Botana

José Ricardo

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000313-18

XXX80403F

Lodos López

Giovanni

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000314-18

XXX18132A

López Abella

María del Carmen

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000315-18

XXX70012H

López Álvarez

Alejandro

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000316-18

XXX51478K

López Amarelo

Manuel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000317-18

XXX15793X

López Anido

María del Carmen

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000318-18

XXX41818K

López Arias

Begoña

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000319-18

XXX16892M

López Arias

José Manuel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000320-18

XXX53475V

López Caloto

José Antonio

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000321-18

XXX24399R

López Calvo

José

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000322-18

XXX16367D

López Carballo

María Carmen

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000323-18

XXX40852Y

López Cela

Lidia Esther

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000324-18

XXX22497M

López Cernadas

Beatriz

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000325-18

XXX19023C

López Doval

Carmen

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000326-18

XXX51426T

López Felipe

Rubén

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000327-18

XXX54925H

López Fernández

Luis

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000328-18

XXX47898Y

López Fernández

Marta

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000329-18

XXX24385F

López González

Julio

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000330-18

XXX14402D

López González

María Carmen

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000331-18

XXX15482M

López Lage

Otilia

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000332-18

XXX52271D

López López

Alejandro

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000334-18

XXX66678J

López López

David José

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000333-18

XXX50413E

López López

Álvaro

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000337-18

XXX07841T

López López

María Fe

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000336-18

XXX58194K

López López

José Ramón

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000335-18

XXX79634F

López López

José Ángel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000338-18

XXX35903V

López Maceiras

María Luisa

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000339-18

XXX35554J

López Montero

Javier

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000340-18

XXX81122G

López Mosquera

José Manuel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000341-18

XXX86424Q

López Pernas

María del Carmen

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000342-18

XXX70251K

López Quiroga

Manuel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000343-18

XXX23608M

López Rodríguez

Mónica

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000344-18

XXX15465N

López Saavedra

Benigno

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000345-18

XXX82637D

López Sánchez

Mikel

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000346-18

XXX94994B

López Santalla

María del Carmen

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000347-18

XXX11184M

López Seijas

Fe

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000348-18

XXX28622N

López Toimil

José Antonio

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000349-18

XXX44092H

López Valín

Óscar

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000350-18

XXX59039X

López Vázquez

Olga

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000351-18

XXX12516D

López Vila

María Josefa

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000352-18

XXX27338K

López Viqueira

María Ermitas

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000353-18

XXX37241Y

Lorenzo Gayoso

María Jesús

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000355-18

XXX54722V

Losada López

Manuel

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000356-18

XXX50617L

Losada Rey

Isaac

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000357-18

XXX75883M

Losada Valcárcel

Francisco Javier

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000358-18

XXX51096F

Loureiro Costa

Sandra

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000359-18

XXX99007Q

Louzao Rego

Araceli

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000360-18

XXX72678C

Lozano Portela

Jesús María

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000361-18

XXX62769D

Luaces Lema

María Lourdes

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000362-18

XXX71778V

Maceira Rodríguez

José

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000363-18

XXX62179E

Macía Vázquez

María Begoña

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000364-18

XXX61366N

Martínez Álvarez

Celestino

830,00

830,00

830,00

TG-MR362A-000365-18

XXX55372M

Martínez García

Ana María

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000366-18

XXX04115C

Martínez Gómez

María José

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000367-18

XXX60111V

Martínez González

Fernando

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000368-18

XXX19228M

Martínez Martínez

Josefa

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000369-18

XXX27715W

Martínez Parapar

Alberto

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000370-18

XXX95754N

Martínez Yáñez

Silvia

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000371-18

XXX72726V

Mato Manteiga

José Antonio

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000372-18

XXX05363B

Mel López

Vanessa

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000373-18

XXX42396N

Méndez Fernández

Emilia

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000374-18

XXX80075B

Méndez Orosa

Laura

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000375-18

XXX13369D

Méndez Piñón

María del Carmen

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000376-18

XXX41625C

Míguez Martínez

Marcos

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000377-18

XXX74983K

Míguez Vázquez

Marta

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000378-18

XXX43080P

Miramontes Bello

José Antonio

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000379-18

XXX14368H

Miraz Pereira

Ángel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000380-18

XXX74544T

Moirón García

María Josefa

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000381-18

XXX62741M

Moldes Pérez

David

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000382-18

XXX78393P

Mon Enríquez

Óscar

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000383-18

XXX82326C

Montero Novo

Iván

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000384-18

XXX76540A

Morado Paredes

Ana María

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000385-18

XXX37924E

Morán Prado

Julio

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000386-18

XXX61420D

Morandeira Varela

María Carmen

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000387-18

XXX45280H

Mosquera Dono

Pablo

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000389-18

XXX57617L

Mourelo Mejuto

Jennifer

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000390-18

XXX55849N

Mouro Rial

José

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000391-18

XXX82706R

Mouro Suárez

Manuel Santiago

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000392-18

XXX71797E

Munín Lesta

Rubén

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000393-18

XXX34025X

Neira Iravedra

Nuria

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000394-18

XXX66811B

Neira López

Mónica

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000395-18

XXX46764E

Neira Pérez

María

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000396-18

XXX06830W

Nieto Rodríguez

Marta

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000397-18

XXX43891N

Nogueira Fernández

Saúl

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000398-18

XXX18808Q

Novo Calvo

Julia

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000399-18

XXX97662B

Novo Rego

María

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000400-18

XXX07829B

Núñez Amigo

María del Carmen

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000401-18

XXX30709B

Núñez Santos

Manuel

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000402-18

XXX72475E

Ortigueira López

María del Mar

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000403-18

XXX34027N

Otero Caaveiro

Catalina

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000404-18

XXX78056Q

Otero Díaz

Pablo

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000405-18

XXX62882H

Otero Garrido

Susana

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000406-18

XXX27296T

Ozores Cabanas

María Isabel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000407-18

XXX06213W

Pampín Varela

María del Carmen

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000408-18

XXX43643Z

Paradela Vieito

Rubén

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000409-18

XXX20909C

Páramo Jardón

Daniel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000410-18

XXX88871W

Pardal Castro

Jesús

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000411-18

XXX40077J

Pardo Camuñas

Mónica

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000412-18

XXX92580T

Parente Fernández

Juan José

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000413-18

XXX55274T

Parente Lorenzo

Mónica

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000414-18

XXX10581T

París Gutiérrez

Iván

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000415-18

XXX18308A

Paz Ardao

Jacobo

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000416-18

XXX45692L

Pena Castro

María Pilar

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000417-18

XXX83427D

Pena Vázquez

María Nieves

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000418-18

XXX01230K

Penas Méndez

Visitación Áurea

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000419-18

XXX59106H

Penela Rodríguez

María Elena

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000420-18

XXX25927Q

Pereira Blanco

Gregorio

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000421-18

XXX73369M

Pereira Lago

José Manuel

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000422-18

XXX19373D

Pereiro Mosquera

José

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000423-18

XXX37171M

Pérez Cancio

María José

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000425-18

XXX70760B

Pérez Gómez

María Oliva

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000424-18

XXX14261A

Pérez Gómez

José Antonio

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000426-18

XXX09893W

Pérez González

Josefina

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000427-18

XXX80760Y

Pérez Gutiérrez

Rubén

240,00

240,00

240,00

TG-MR362A-000428-18

XXX66507J

Pérez Mon

Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000429-18

XXX59579Q

Pérez Mouzo

Estrella

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000430-18

XXX75093N

Pérez Núñez

Dominga

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000432-18

XXX22331N

Pérez Rego

David

600,00

600,00

600,00

TG-MR362A-000433-18

XXX25168B

Pérez Vázquez

Dolores

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000434-18

XXX38941G

Permuy Fontao

José Antonio

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000435-18

XXX65003N

Peteiro Francos

Dolores

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000436-18

XXX50521S

Piñeiro García

César Emilio

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000437-18

XXX49748Q

Piñeiro López

Marcos

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000438-18

XXX08232R

Piñeiro Yáñez

José Vicente

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000439-18

XXX10372W

Piñón García

Inés

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000440-18

XXX91571S

Piñón Picos

Celia

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000442-18

XXX63973V

Pombo Muíño

María Nieves

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000443-18

XXX39002E

Portela López

Manuela

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000444-18

XXX63869C

Porto Calvo

María Josefa

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000445-18

XXX41015P

Porto Gómez

Javier

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000446-18

XXX29039G

Porto Sobrino

Álvaro

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000447-18

XXX29667E

Poy López

Carlos

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000448-18

XXX06433T

Prieto López

Inés

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000449-18

XXX53658Q

Puente Fernández

Juan Carlos

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000450-18

XXX37698Y

Puente Yáñez

María del Carmen

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000451-18

XXX62081V

Puga Fernández

Estefanía

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000452-18

XXX71245B

Puig Oller

Teresa

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000453-18

XXX94755Y

Quindimil Sánchez

Jesús

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000454-18

XXX51766K

Quintás López

Roberto

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000455-18

XXX87410J

Quintela Alonso

María Elena

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000456-18

XXX24121N

Quintela Millán

Concepción

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000457-18

XXX02998B

Rama Carneiro

José Ángel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000458-18

XXX60440J

Rancaño Arruñada

Tania

310,00

310,00

310,00

TG-MR362A-000459-18

XXX47232H

Rebolo López

Jesús José

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000460-18

XXX09600L

Reboredo Silveira

María Esther

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000461-18

XXX77968C

Rego Calaza

Bernabé

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000462-18

XXX45889Y

Rego López

José

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000463-18

XXX30229N

Rego Ramudo

María del Carmen

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000464-18

XXX36663A

Rego Teijeiro

Santiago

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000465-18

XXX94752Q

Rego Vale

Isabel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000466-18

XXX25033B

Regueiro Pérez

Juan Alberto

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000467-18

XXX37936Z

Rellán Fernández

María

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000468-18

XXX48348D

Rey Amigo

Lucinda

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000469-18

XXX03823P

Rey Prieto

María Isabel

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000470-18

XXX32491E

Rey Rey

María Josefa

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000471-18

XXX55701V

Rielo Irimia

Norberto

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000472-18

XXX87276H

Risquete López

María Elena

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000473-18

XXX31134V

Rivas Fernández

Juan Carlos

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000474-18

XXX33741M

Rivas Sánchez

Raquel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000475-18

XXX17626J

Rivas Seco

Martina

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000476-18

XXX59814P

Rivera López

Pablo

200,00

200,00

200,00

TG-MR362A-000477-18

XXX76839H

Rivero López

José Manuel

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000478-18

XXX52262B

Rochela Prieto

María Rosario

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000479-18

XXX41835S

Rodríguez Abella

María Luz

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000480-18

XXX02860X

Rodríguez Anido

María

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000481-18

XXX38448V

Rodríguez Armada

Víctor

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000482-18

XXX81819P

Rodríguez Atrio

María Placer

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000483-18

XXX61814A

Rodríguez Blanco

Ismael

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000484-18

XXX64502E

Rodríguez Blanco

María Nieves

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000485-18

XXX13196D

Rodríguez Castro

Jorge

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000487-18

XXX25933G

Rodríguez Fernández

Amelia

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000486-18

XXX70510Y

Rodríguez Fernández

Adelina

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000488-18

XXX65037S

Rodríguez Fernández

Carmen Alicia

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000489-18

XXX06743T

Rodríguez Fernández

Francisco

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000490-18

XXX66571D

Rodríguez Ferreiro

Digna

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000491-18

XXX14292B

Rodríguez Folgueira

Aníbal José

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000492-18

XXX77727D

Rodríguez Gallego

María Isabel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000493-18

XXX81118L

Rodríguez Gómez

Iván

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000495-18

XXX42209D

Rodríguez Jacob

Javier José

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000496-18

XXX64491B

Rodríguez Lois

José Antonio

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000497-18

XXX10061J

Rodríguez López

Francisco

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000498-18

XXX64254G

Rodríguez López

María

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000499-18

XXX50371A

Rodríguez López

Rubén

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000500-18

XXX12224W

Rodríguez Losada

José Manuel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000501-18

XXX03055E

Rodríguez Martínez

Manuel

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000502-18

XXX46378G

Rodríguez Regueiro

Julio

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000503-18

XXX82905N

Rodríguez Rivas

Sonia

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000504-18

XXX08156J

Rodríguez Sánchez

David

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000505-18

XXX23855D

Rodríguez Santín

María Carmen

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000506-18

XXX73865Y

Rodríguez Suárez

Silvia

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000507-18

XXX06613B

Rodríguez Velo

Beatriz

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000508-18

XXX54114T

Rois Iglesias

Pilar

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000509-18

XXX93190C

Romero Dosil

Josefa

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000510-18

XXX38538F

Rouco Duarte

Fernando

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000511-18

XXX08415E

Rozas Salgueiros

Concepción

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000513-18

XXX41842E

Rubio López

Elba

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000514-18

XXX07910N

Saa González

María Luisa

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000515-18

XXX75380K

Saco Sánchez

Mateo

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000516-18

XXX89436L

Salgado Conde

José Manuel

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000517-18

XXX98705S

Sánchez Camoira

Fernando

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000518-18

XXX98704Z

Sánchez Camoira

María José

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000519-18

XXX74883J

Sánchez del Río González

Luisa Fernanda

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000520-18

XXX61942P

Sánchez Gómez

Manuel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000521-18

XXX05780Z

Sánchez Martínez

Jesús María

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000522-18

XXX07618D

Sánchez Pandelo

Alberto

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000523-18

XXX50238B

Sánchez Vilariño

Gonzalo Gabino

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000524-18

XXX18570B

Sear López

Antonio

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000525-18

XXX79126R

Sebastián Muñoz

José Manuel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000526-18

XXX38130J

Seijas Varela

María José

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000527-18

XXX76440X

Seijo Pacio

Mercedes

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000528-18

XXX60467V

Seoane Díaz

María José

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000529-18

XXX71362M

Seoane Pérez

Óscar

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000530-18

XXX24897H

Seoane Prieto

Ángel

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000531-18

XXX28169E

Serén Carreira

Manuel Jesús

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000533-18

XXX35325E

Sexto Vaamonde

Agustín

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000534-18

XXX14582F

Sierra Fraga

Hermesinda Cándida

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000535-18

XXX78195V

Silva Díaz

Jesús

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000536-18

XXX33394T

Sobrado Castro

Diego

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000537-18

XXX37432J

Suárez Caneda

Felipe

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000538-18

XXX29931X

Suárez Fernández

Mercedes

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000539-18

XXX91041W

Taboada Vázquez

Luis

380,00

380,00

380,00

TG-MR362A-000540-18

XXX08129N

Tallón Yáñez

Manuel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000541-18

XXX40597G

Teijeira Montero

José Manuel

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000542-18

XXX32093X

Trabada Arias

Arturo

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000543-18

XXX21474V

Trashorras Álvarez

Lidia

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000544-18

XXX44648G

Trastoy Trastoy

Manuel

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000545-18

XXX72506D

Trigo Barreiro

Jesús

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000546-18

XXX24912P

Valín Vázquez

Ovidio

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000547-18

XXX40737Y

Valiña Méndez

Alberto

35,00

35,00

35,00

TG-MR362A-000548-18

XXX99673V

Valiño Prieto

Juan Carlos

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000549-18

XXX47712G

Varela Fonteboa

María Sonia

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000550-18

XXX76119B

Varela González

Sonia María

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000551-18

XXX87733T

Varela López

José Antonio

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000552-18

XXX08752Z

Varela Negro

Margarita

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000553-18

XXX24798D

Varela Núñez

Teodora

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000554-18

XXX04019C

Varela Piñeiro

Rebeca

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000555-18

XXX60683K

Varela Varela

Miguel Ángel

5,00

5,00

5,00

TG-MR362A-000556-18

XXX29990C

Varela Vilares

Raquel

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000557-18

XXX70784C

Vasallo Pérez

Lorenzo

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000558-18

XXX49610Y

Vázquez Arias

Cándido

1.220,00

1.220,00

1.220,00

TG-MR362A-000559-18

XXX42578X

Vázquez Basadre

Antonio

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000560-18

XXX49161N

Vázquez Cruz

Sonia

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000561-18

XXX10069T

Vázquez Fernández

Germán

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000562-18

XXX15865C

Vázquez Ferreiro

María Isabel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000563-18

XXX46303K

Vázquez García

Nuria

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000564-18

XXX27076F

Vázquez Mato

Manuel

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000566-18

XXX06513Y

Vázquez Rodríguez

María Consuelo

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000565-18

XXX38563V

Vázquez Rodríguez

Manuel

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000567-18

XXX48691V

Vázquez Ron

Javier

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000568-18

XXX79913X

Vázquez Rouco

Marta

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000569-18

XXX16813E

Vázquez Sánchez

María Luisa

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000570-18

XXX17620N

Veiga González

Evaristo

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000571-18

XXX02004Y

Vidal López

María Josefa

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000572-18

XXX45089Z

Vidal Rivas

Jesús Rogelio

50,00

50,00

50,00

TG-MR362A-000573-18

XXX03872X

Vigo Gómez

María Pilar

25,00

25,00

25,00

TG-MR362A-000574-18

XXX60583B

Vigo Pérez

Olimpio

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000575-18

XXX28314A

Vigo Veiga

Ramón

30,00

30,00

30,00

TG-MR362A-000576-18

XXX88495K

Vilaboy Ramos

María Isabel

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000577-18

XXX50398F

Vilabrille García

Javier

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000578-18

XXX97159H

Villadoniga Fernández

Luis

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000579-18

XXX67160A

Villamarín Bermúdez

María Josefa

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000580-18

XXX65699A

Villamor García

Yolanda

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000581-18

XXX26063Y

Villanueva Marqués

José Manuel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000582-18

XXX29113X

Villar Aldao

José Antonio

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000583-18

XXX31000K

Villar Lorido

María Carmen

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000584-18

XXX51792A

Villar Rabuñal

Celsa

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000585-18

XXX74629R

Villarino Fernández

Manuel

45,00

45,00

45,00

TG-MR362A-000586-18

XXX83496D

Villasante Roca

María Josefa

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000595-18

XXX43172H

Viña Blanco

Sandra

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000588-18

XXX16695H

Viña Rios

Ismael

10,00

10,00

10,00

TG-MR362A-000589-18

XXX78136G

Yáñez Carballeira

Rosa María

40,00

40,00

40,00

TG-MR362A-000590-18

XXX71703B

Yáñez Paz

Miguel

20,00

20,00

20,00

TG-MR362A-000591-18

XXX80123W

Yáñez Rivas

Elena

15,00

15,00

15,00

TG-MR362A-000592-18

XXX48753P

Zas Corral

María Josefa

55,00

55,00

55,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Vaca e Boi de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

VB-MR362A-000038-18

XXX477199

 

Penelas Devesa, S.C.

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000305-18

XXX408780

 

Casucho, S.C.

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000036-18

XXX387430

 

Ganadería O Couto, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000035-18

XXX355011

 

Gando Gallupa, S.C.

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000033-18

XXX414879

 

Carballeira, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000032-18

XXX125711

 

Prasanpenelas, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000030-18

XXX463686

 

O Noso Lar Souto, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000025-18

XXX466739

 

Ganadería Facomar, S.C.

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000019-18

XXX477959

 

Lebaste, S.C.

50,00

50,00

50,00

VB-MR362A-000015-18

XXX368505

 

Ganadería Carral, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000003-18

XXX408798

 

Ganadería Parrocha, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000306-18

XXX468889

 

Agorubia Murgas, S.L.

105,00

105,00

105,00

VB-MR362A-000304-18

XXX418466

 

Ganadería Santalla, S.C.

200,00

200,00

200,00

VB-MR362A-000040-18

XXX419415

 

Veiga Novo, S.C.

20,00

20,00

20,00

VB-MR362A-000039-18

XXX052204

 

Gandeiría Carpinteiro, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000037-18

XXX335054

 

Gandeiría Moutou, S.C.

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000031-18

XXX538566

 

Los Remedios Ganadería, S.L.

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000029-18

XXX984156

 

María Carmen Dubra Lamas y Otro, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000027-18

XXX263748

 

Villameitide, S.L.

420,00

420,00

420,00

VB-MR362A-000024-18

XXX337381

 

Gandeiría Castro Buxía, SAT

240,00

240,00

240,00

VB-MR362A-000023-18

XXX418037

 

Ganadería da Morena

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000022-18

XXX490044

 

Treilán, S.C.

155,00

155,00

155,00

VB-MR362A-000021-18

XXX424369

 

Finca El Pilar, SAT

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000020-18

XXX698889

 

SAT A Campa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000018-18

XXX927106

 

Gandeiría O Salgueiro, SAT

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000017-18

XXX513692

 

Ventura Pérez Cambeiro y Otro, S.C.

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000016-18

XXX471580

 

Cabas Reiros, S.L.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000014-18

XXX478007

 

Ganadería Díaz López, S.C.

185,00

185,00

185,00

VB-MR362A-000011-18

XXX254198

 

Mourelos Valle, S.C.

800,00

800,00

800,00

VB-MR362A-000010-18

XXX466788

 

Blanco Lozano Agricultura, C.B.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000008-18

XXX194626

 

Gandería Doreiro, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000007-18

XXX455955

 

Ganadería Porto, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000006-18

XXX336114

 

O Franco, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000005-18

XXX293020

 

Ganadería Re Rañon, S.L.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000004-18

XXX074109

 

Gandeiría Denoeiro, S.C.

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000002-18

XXX199975

 

Hermanos Prado Carracedo, C.B.

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000009-18

XXX449996

 

Gandeiría Alma, S.C.

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000041-18

XXX02954N

Abad Villares

Joaquina María

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000042-18

XXX54986S

Abuín Gandoy

Francisco

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000043-18

XXX23378N

Aldariz Rodríguez

José Antonio

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000044-18

XXX14728X

Alonso Arias

Ana Rosa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000045-18

XXX76673J

Alonso Arias

Antolín

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000046-18

XXX48850S

Álvarez Álvarez

Marcos

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000047-18

XXX22273T

Álvarez Estévez

Ángela

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000048-18

XXX19035D

Álvarez Fernández

Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000049-18

XXX26670S

Álvarez Pérez

Juan Antonio

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000050-18

XXX12337Z

Alvariño López

María Aurelia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000051-18

XXX23097F

Amado García

María Sol

200,00

200,00

200,00

VB-MR362A-000052-18

XXX38934N

Amil García

Jesús

200,00

200,00

200,00

VB-MR362A-000053-18

XXX65488Y

Amor Iglesias

Venancio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000054-18

XXX65489F

Amor Loureiro

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000055-18

XXX84099H

Antón Durán

María José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000056-18

XXX19733R

Ares García

Francisco

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000057-18

XXX37930C

Arias Álvarez

Olga Agripina

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000058-18

XXX95749D

Arias Ferreiro

José Eduardo

540,00

540,00

540,00

VB-MR362A-000059-18

XXX52541Z

Asenjo Gómez

Abel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000060-18

XXX23443R

Balboa López

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000061-18

XXX16360J

Baneira Villar

José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000062-18

XXX38997V

Barrera Iglesias

Gonzalo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000063-18

XXX95434P

Barro Iravedra

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000064-18

XXX91738S

Bermúdez Murados

María Fe

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000065-18

XXX83328L

Blanco Miguélez

Félix

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000066-18

XXX46731X

Bolón Fernández

Eladio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000067-18

XXX39728N

Bran Camoira

Elva

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000068-18

XXX28207B

Buján Roca

Estrella

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000069-18

XXX19237B

Busto Galán

Celia

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000070-18

XXX42920F

Cabana Rodríguez

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000071-18

XXX39939Q

Calvo Teijeiro

Alicia

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000072-18

XXX56580M

Campello González

Luz

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000073-18

XXX98649A

Cancio Villamil

Francisco José

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000074-18

XXX25122P

Capón García

Pablo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000075-18

XXX77195Y

Carballo Valcárcel

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000076-18

XXX50049T

Carcedo Pardo

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000077-18

XXX49924Y

Carril Rego

Herminia

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000078-18

XXX68115B

Castiñeira Broz

María Teresa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000079-18

XXX49502T

Castosa Rivas

Óscar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000080-18

XXX13723H

Castro Vilasuso

María Monserrat

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000081-18

XXX28486L

Cebreiro Paz

Eliseo

440,00

440,00

440,00

VB-MR362A-000082-18

XXX30544W

Cela Belón

Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000083-18

XXX60368S

Cela Santiso

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000084-18

XXX18654L

Celeiro López

Eladio

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000085-18

XXX36825L

Cernuda Albín

Sonia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000086-18

XXX60855L

Chao Castro

Amadora

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000087-18

XXX48709T

Comba Raposo

Teresa

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000088-18

XXX38840K

Conde López

María Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000089-18

XXX69980J

Costa López

Gloria

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000090-18

XXX93160J

Costoya Vázquez

Albino Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000091-18

XXX22361G

Couceiro Merelas

Francisco José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000092-18

XXX62045J

Cuba Cendán

Misael

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000093-18

XXX31884P

Cupeiro Balsa

Roberto

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000094-18

XXX35807R

Dablanca Iglesias

María Fina

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000095-18

XXX51261B

Díaz Álvarez

Pablo

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000096-18

XXX32472K

Díaz Díaz

Abel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000098-18

XXX73318Q

Díaz González

María José

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000099-18

XXX65864Z

Díaz López

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000100-18

XXX71704N

Díaz Pernas

Álvaro

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000101-18

XXX66870P

Dorado López

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000102-18

XXX02281Y

Durán Pardo

Francisco Javier

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000103-18

XXX47901X

Enríquez Casado

Gabriel Francisco

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000104-18

XXX34058W

Esmorís Méndez

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000105-18

XXX56898P

Espín Méndez

José Luis

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000106-18

XXX52278G

Espiño Pena

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000107-18

XXX74455X

Expósito Lorenzo

Gustavo

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000108-18

XXX88383C

Fariña Pardo

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000109-18

XXX79030C

Fentes Diéguez

David

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000110-18

XXX50839B

Fernández Aldegunde

José Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000111-18

XXX00477P

Fernández Calvo

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000112-18

XXX41796E

Fernández Crende

María Jesús

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000114-18

XXX40138C

Fernández Díaz

Natalia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000113-18

XXX30117N

Fernández Díaz

Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000116-18

XXX57872D

Fernández Fernández

Esther

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000117-18

XXX67555A

Fernández Fernández

María Isabel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000115-18

XXX41724F

Fernández Fernández

Celso

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000118-18

XXX08065Y

Fernández Gómez

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000119-18

XXX44205G

Fernández Méndez

Germán

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000120-18

XXX49296L

Fernández Mera

José

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000121-18

XXX83301K

Fernández Núñez

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000122-18

XXX08923R

Fernández Penelo

José Ángel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000123-18

XXX81093V

Fernández Suárez

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000124-18

XXX63729H

Fernández Timiraos

María Obdulia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000125-18

XXX46014P

Fernández Trastoy

Justo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000126-18

XXX74498T

Fernández Vilabrille

José

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000127-18

XXX40857P

Fernández Yáñez

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000128-18

XXX23338K

Ferreiro Balseiro

María Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000129-18

XXX37331G

Ferreiro Palacios

José Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000130-18

XXX55675C

Ferreiro Rañal

María Luisa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000131-18

XXX54255C

Ferreiro Rivas

Isabel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000132-18

XXX53364K

Ferreiro Santalla

Ángel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000133-18

XXX39850Q

Ferreiro Vázquez

Miguel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000134-18

XXX42752N

Fontal Gómez

Iván

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000135-18

XXX55545E

Fraga Iglesia

Carlos

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000307-18

XXX08851E

Freire Gómez

Rubén

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000136-18

XXX02929X

Fuentes Villares

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000137-18

XXX11303J

Galdo Romero

Juana María

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000138-18

XXX72805J

Gándaras García

María Dolores

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000139-18

XXX05036R

Garabal Gómez

Armando José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000140-18

XXX53023B

García Abuelo

Mercedes Emilia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000141-18

XXX12802Q

García Álvarez

María del Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000142-18

XXX67104W

García Díaz

Sandra

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000143-18

XXX20216R

García Freire

Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000144-18

XXX51725X

García López

José Luis

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000145-18

XXX81803K

García Portos

José Luis

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000146-18

XXX45313B

Gigirey Escarís

Juan Pablo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000147-18

XXX03724T

Gómez Álvarez

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000149-18

XXX50154Q

Gómez Niño

Ana Belén

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000150-18

XXX03218N

González Acevedo

Aurora

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000151-18

XXX78304F

González Fernández

Ángel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000152-18

XXX73982J

González Sanjurjo

Susana

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000153-18

XXX74035X

González Santos

Antonio

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000154-18

XXX63644X

Grobas Sánchez

Manuela

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000155-18

XXX48897G

Gutiérrez Falcón

Ana María

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000156-18

XXX57672M

Gutiérrez López

Diego

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000157-18

XXX16517P

Gutiérrez Vázquez

Enrique

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000158-18

XXX54136E

Hermida Fraga

Félix

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000159-18

XXX67792M

Hernández Ramos

Alberto

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000160-18

XXX77053W

Legaspi García

María Aránzazu

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000161-18

XXX01754C

Lerones Herrero

Jesús Ignacio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000162-18

XXX20473H

López Aira

Javier

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000163-18

XXX61351D

López Álvarez

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000164-18

XXX51478K

López Amarelo

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000165-18

XXX78169Z

López Asenjo

Javier

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000166-18

XXX44212P

López Cabado

Felipe

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000167-18

XXX96803F

López Castro

Fernando

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000168-18

XXX50533F

López Correa

José Luis

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000169-18

XXX36683T

López Cortón

Mercedes

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000170-18

XXX66995H

López Fontal

María Soledad

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000171-18

XXX57384G

López Galán

José Luis

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000172-18

XXX49856C

López Galán

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000173-18

XXX15948B

López González

Josefa Ramona

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000176-18

XXX50326G

López López

Marcos

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000174-18

XXX45310M

López López

Celsa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000175-18

XXX76299F

López López

Lucita

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000178-18

XXX37512R

López Taboada

Jorge

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000179-18

XXX47297K

López Vázquez

Concepción

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000180-18

XXX81740C

Losada Álvarez

Pablo

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000181-18

XXX75883M

Losada Valcárcel

Francisco Javier

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000182-18

XXX02161Y

Loureiro Álvarez

María Esther

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000183-18

XXX99007Q

Louzao Rego

Araceli

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000184-18

XXX43982B

Lugueros Fernández

José Luis

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000185-18

XXX15835W

Luis Diéguez

Gregorio

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000186-18

XXX84686A

Maques García

Lucía

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000187-18

XXX60111V

Martínez González

Fernando

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000188-18

XXX71795B

Martínez Martínez

José Luis

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000189-18

XXX44296J

Martínez Mosquera

María José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000190-18

XXX33747J

Marzoa Sánchez

Rosa

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000191-18

XXX59292A

Millares Rodríguez

Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000192-18

XXX43080P

Miramontes Bello

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000193-18

XXX53904G

Mondelo Campo

Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000194-18

XXX60908A

Montaña López

Jesús

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000195-18

XXX61893F

Morales Somoza

Dulce María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000196-18

XXX42692Y

Mosteirín Méndez

Concepción

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000197-18

XXX46656Z

Mouronte Fernández

Miguel Ángel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000198-18

XXX19135R

Muíño Souto

Marcos

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000199-18

XXX93281K

Navia Vega

Gema

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000200-18

XXX38027X

Neira Gómez

José Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000201-18

XXX70937G

Neira González

Waldo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000202-18

XXX15100Z

Neira Veiga

Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000203-18

XXX38363M

Nieto Barcia

María Luisa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000204-18

XXX42028V

Novio García

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000205-18

XXX70768D

Novoa Grande

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000206-18

XXX07829B

Núñez Amigo

María del Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000207-18

XXX12874L

Ocampo Llousas

Eva

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000208-18

XXX08622R

Ortega Quintana

Marcos Luis

35,00

35,00

35,00

VB-MR362A-000209-18

XXX47690J

Osorio Fernández

Alicia

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000210-18

XXX75887D

Otero Fernández

Sonia María

240,00

240,00

240,00

VB-MR362A-000211-18

XXX47072Q

Otero López

Carlos

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000212-18

XXX50276F

Pardo Corral

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000213-18

XXX25751Q

Paz Cabarcos

Sara

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000214-18

XXX52673P

Paz Fernández

María Luz

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000215-18

XXX94402B

Paz Taboada

Guadalupe

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000216-18

XXX85827V

Pazos Seijas

Ángela

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000217-18

XXX26571P

Pena López

José Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000218-18

XXX15800V

Pérez Albín

Víctor

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000219-18

XXX40020V

Pérez Belón

Jesús

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000220-18

XXX92684N

Pérez Borrajo

Tamara

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000221-18

XXX51753P

Pérez Campomayor

María Eva

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000222-18

XXX67336Z

Pérez Deiros

Bautista

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000223-18

XXX53221G

Pérez Fernández

Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000224-18

XXX66952K

Pérez Gómez

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000225-18

XXX80760Y

Pérez Gutiérrez

Rubén

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000226-18

XXX07616V

Pérez Martínez

María Luz

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000227-18

XXX74223R

Pernas Balsa

Jorge

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000228-18

XXX29567Z

Pernas Sanfiz

Álvaro

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000229-18

XXX68987D

Pico Vázquez

Abel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000230-18

XXX60814R

Pol Ferreiro

Emiliano

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000231-18

XXX17557J

Polo Pena

Alicia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000232-18

XXX43168Z

Pombo López

Marcos

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000233-18

XXX39146Y

Portos Quintela

Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000234-18

XXX70920X

Prieto Linares

Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000235-18

XXX91927C

Prieto Vale

María José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000236-18

XXX48967N

Pumar Rodríguez

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000237-18

XXX53836S

Ramudo Bermúdez

María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000238-18

XXX60440J

Rancaño Arruñada

Tania

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000239-18

XXX21894T

Rego Pérez

Julián

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000240-18

XXX56146X

Rego Vilasuso

María del Mar

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000241-18

XXX03517T

Regueira Fernández

Rosario

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000242-18

XXX59332E

Regueiro Busto

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000243-18

XXX70002W

Regueiro López

David

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000244-18

XXX17610V

Rielo González

José Severino

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000245-18

XXX97140Z

Rios Gaudeoso

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000246-18

XXX08418W

Rios Liñares

Manuel Ángel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000247-18

XXX72935R

Rivera Arias

Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000248-18

XXX59814P

Rivera López

Pablo

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000249-18

XXX38448V

Rodríguez Armada

Víctor

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000250-18

XXX54160T

Rodríguez Bermúdez

María Emérita

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000251-18

XXX60581B

Rodríguez Carballo

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000252-18

XXX13196D

Rodríguez Castro

Jorge

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000253-18

XXX77727D

Rodríguez Gallego

María Isabel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000254-18

XXX81589F

Rodríguez García

Jesús

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000255-18

XXX73112V

Rodríguez López

José Antonio

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000256-18

XXX45914B

Rodríguez López

Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000257-18

XXX25644K

Rodríguez Paz

Mercedes

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000258-18

XXX72458S

Rodríguez Sabín

Soledad

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000259-18

XXX51677K

Rodríguez Vázquez

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000260-18

XXX67302A

Rosón Trabado

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000261-18

XXX24477F

Rouco Gómez

María Fe

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000262-18

XXX81499J

Sánchez Arias

María Ángeles

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000263-18

XXX17635Q

Sánchez Estraviz

María Sol

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000264-18

XXX22733G

Sánchez López

Jesús

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000265-18

XXX81800H

Sánchez Varela

Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000266-18

XXX53317X

Sande Somoza

Alfonso

20,00

20,00

20,00

VB-MR362A-000267-18

XXX54279K

Sanjurjo Prieto

Eulogio José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000268-18

XXX18570B

Sear López

Antonio

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000269-18

XXX41155X

Seoane Regueira

Mónica

240,00

240,00

240,00

VB-MR362A-000270-18

XXX66523L

Somoza López

Miguel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000271-18

XXX29824T

Souto Adega

Domingo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000272-18

XXX68569M

Souto Díaz

Divina María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000273-18

XXX37858M

Souto Rego

Félix

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000274-18

XXX95114N

Suárez García

Manuel Francisco

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000275-18

XXX36185B

Suárez Iglesias

José Luis

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000276-18

XXX31925P

Taboada Fernández

Luis Vicente

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000277-18

XXX02376Z

Taboada Veiga

Álvaro

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000278-18

XXX06096A

Teijeiro Anido

María Esther

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000279-18

XXX25946G

Valiño Abraira

María Esther

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000280-18

XXX12745M

Valle Montouto

Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000281-18

XXX66593C

Varela Rodríguez

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000282-18

XXX12215G

Varela Torres

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000001-18

XXX38204A

Vázquez Blanco

María Nuria

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000283-18

XXX54895E

Vázquez Fernández

Piedad

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000284-18

XXX41009W

Vázquez López

Eva

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000285-18

XXX40743S

Vázquez Pérez

Alberto

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000286-18

XXX45842S

Vázquez Rodríguez

Esther

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000287-18

XXX70646N

Vázquez Vilares

Francisco Javier

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000288-18

XXX08405N

Veiga Freire

Mercedes

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000289-18

XXX11954L

Verdes Bello

José Magín

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000290-18

XXX17114G

Vidal Cal

Eludina

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000291-18

XXX82962F

Vidal Romay

Javier

85,00

85,00

85,00

VB-MR362A-000292-18

XXX21994J

Vide Ulfe

María Luz

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000293-18

XXX44746J

Vila Expósito

Blas

40,00

40,00

40,00

VB-MR362A-000294-18

XXX08148P

Vila Núñez

José Ricardo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000295-18

XXX20308V

Vilariño López

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000296-18

XXX51074K

Vilariño Otero

Aquilino

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000297-18

XXX92760F

Vilas Pan

Ramón

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000298-18

XXX50164T

Vilela Núñez

Balbino Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000299-18

XXX67160A

Villamarín Bermúdez

María Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000300-18

XXX77069H

Villar Darriba

Eva

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000301-18

XXX52327F

Villares López

María Josefa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000302-18

XXX43651W

Yáñez Abelleira

Manuela

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000303-18

XXX80123W

Yáñez Rivas

Elena

60,00

60,00

60,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón sociall

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

AE-MR362A-000062-18

XXX405011

 

Coto Mixto, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000049-18

XXX479237

 

Ismois Mel, S.L.U.

668,89

668,89

668,89

AE-MR362A-000044-18

XXX872351

 

Ganadería Roidiz, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000043-18

XXX466484

 

Vilaberries, SAT

542,00

532,00

532,00

AE-MR362A-000041-18

XXX490085

 

Xegunde, S.C.

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000035-18

XXX485523

 

Outeiro Mel, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000033-18

XXX477975

 

O Mel de Sempre, S.C.

282,00

282,00

282,00

AE-MR362A-000032-18

XXX350479

 

Explotación Ganadera Cabinsua, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000031-18

XXX318435

 

A Rosela, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000025-18

XXX465517

 

Castañas dos Ancares

1.779,85

1.779,85

1.779,85

AE-MR362A-000020-18

XXX337872

 

Refol, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000002-18

XXX271549

 

Agra das Mil Medas, S.L.U.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000075-18

XXX291802

 

Granxas de Lousada, S.C.

280,70

280,70

280,70

AE-MR362A-000074-18

XXX068010

 

O Menor, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000073-18

XXX468073

 

A Cortiña da Bouza, C.B.

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000069-18

XXX037357

 

Coop. Burgo do Negral, Sdad. Coop. Ltda.

4.070,05

3.000,00

3.000,00

AE-MR362A-000066-18

XXX116928

 

Vivaz Plant, S.A.T.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000061-18

XXX450667

 

Casa Casanova, S.L.

256,19

256,19

256,19

AE-MR362A-000060-18

XXX203179

 

Os Corraliños, S.C.G.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000048-18

XXX521521

 

Ganadería Ecovilariño, S.C.

480,00

480,00

480,00

AE-MR362A-000047-18

XXX334606

 

Ganados Balboa, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000046-18

XXX336957

 

Gandería Pena Bretoña, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000045-18

XXX336536

 

Ganadería Casardixo, S.C.

286,00

286,00

286,00

AE-MR362A-000040-18

XXX377175

 

As Pontellas, S.C.

1.382,03

1.382,03

1.382,03

AE-MR362A-000034-18

XXX294487

 

Moure Viana, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000027-18

XXX335132

 

Ganadería Casa Ánxel, S.C.

1.677,46

1.677,46

1.677,46

AE-MR362A-000024-18

XXX284785

 

Ganadería Gallego SAT 1191 Xuga

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000021-18

XXX012882

 

Agropecuaria Mabelipa, S.L.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000012-18

XXX508510

 

Agronuquel, S.L.

571,98

571,98

571,98

AE-MR362A-000011-18

XXX420280

 

Martins

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000003-18

XXX429158

 

Xonxa, S.C.

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000001-18

XXX119211

 

Arquipélagos, Sociedade Cooperativa Galega

410,00

410,00

410,00

AE-MR362A-000064-18

XXX30932E

Adan Viña

José Manuel

281,00

281,00

281,00

AE-MR362A-000166-18

XXX80417Q

Afonso Fernández

Lucía

200,27

200,27

200,27

AE-MR362A-000128-18

XXX46872N

Álvarez Borges

Purificación

257,52

257,52

257,52

AE-MR362A-000138-18

XXX16485N

Álvarez Gómez

Manuel

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000089-18

XXX68970E

Álvarez Ramos

Óscar

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000109-18

XXX81385Y

Arca Iglesias

Sara

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000114-18

XXX58430Q

Arias Pintor

José Ángel

268,00

268,00

268,00

AE-MR362A-000156-18

XXX44267V

Arias Seco

Francisco

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000129-18

XXX79866M

Barja Rodríguez

Ramón

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000139-18

XXX33706A

Bello Golán

Manuela

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000099-18

XXX22561T

Brey Baltar

Mónica

387,95

387,95

387,95

AE-MR362A-000174-18

XXX35169F

Cabanas Somoza

María Luz

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000056-18

XXX49017X

Calvelo Capelo

Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000076-18

XXX77742R

Campello Prieto

Marta

70,00

70,00

70,00

AE-MR362A-000070-18

XXX98003R

Carballada López

Xabier Manuel

172,89

172,89

172,89

AE-MR362A-000107-18

XXX43936B

Carballedo González

José Antonio

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000055-18

XXX48922Y

Carballo Rodríguez

Luis

820,09

820,09

820,09

AE-MR362A-000169-18

XXX17048F

Cardeiro Guerra

María Jesusa

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000096-18

XXX55911A

Carrera Valín

Xosé Luis

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000098-18

XXX44150S

Castiñeira Fernández

Francisco Javier

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000147-18

XXX05528V

Castro Mumary

Laura

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000121-18

XXX29390W

Cejo Ferrerio

Luis

286,00

286,00

286,00

AE-MR362A-000154-18

XXX61510J

Cervantes Huertas

María Pilar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000009-18

XXX27895K

Corral Bellas

Rafael

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000125-18

XXX00054H

Daparte Daparte

Irineo

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000050-18

XXX40806K

Díaz Gómez

Joaquín

1.007,65

1.007,65

1.007,65

AE-MR362A-000161-18

XXX53408Z

Díaz Vázquez

María Olga

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000097-18

XXX42195T

Diéguez López

María Luisa

277,17

277,17

277,17

AE-MR362A-000173-18

XXX40063W

Domínguez Abelairas

Ana María

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000172-18

XXX62857S

Domínguez Estraviz

Rubén

180,00

180,00

180,00

AE-MR362A-000113-18

XXX47714A

Dorado Gómez

Juan Carlos

241,93

241,93

241,93

AE-MR362A-000112-18

XXX47027Y

Dorado Gómez

Olga Elvira

206,00

206,00

206,00

AE-MR362A-000145-18

XXX98270K

Estévez Nieto

Diego

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000053-18

XXX09548M

Fernández Álvarez

José Antonio

368,54

368,54

368,54

AE-MR362A-000036-18

XXX15031F

Fernández Blanco

Pasión

767,25

767,25

767,25

AE-MR362A-000038-18

XXX70923A

Fernández Caseiro

Víctor

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000084-18

XXX60257L

Fernández Fernández

M. Elvira

410,00

410,00

410,00

AE-MR362A-000057-18

XXX29741G

Fernández Fernández

Marisol

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000065-18

XXX90888A

Fernández García

Fernando

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000091-18

XXX42624F

Fernández García

Alberto

261,50

261,50

261,50

AE-MR362A-000016-18

XXX69921L

Fernández Martínez

Roberto

266,00

266,00

266,00

AE-MR362A-000106-18

XXX90278H

Fernández Vaamonde

Josias

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000026-18

XXX41313F

Ferreiro Fernández

Andrea

165,00

165,00

165,00

AE-MR362A-000171-18

XXX32396A

Ferreiro Prieto

Jorge

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000150-18

XXX40872A

Fraga Chans

Francisco Javier

171,00

171,00

171,00

AE-MR362A-000095-18

XXX17192K

Francisco Vázquez

Carlos

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000162-18

XXX22481L

Gamarra Vargas

Ricardo

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000131-18

XXX67104W

García Díaz

Sandra

180,00

180,00

180,00

AE-MR362A-000014-18

XXX17967H

García García

Adelina

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000134-18

XXX30139M

González Alonso

Xoán

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000167-18

XXX59535T

González Fernández

Jesús

209,77

209,77

209,77

AE-MR362A-000144-18

XXX15727T

González Pérez

Andrés

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000126-18

XXX56727G

González Rodríguez

Lois

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000133-18

XXX29604V

Herrera García

Alejandro

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000163-18

XXX61453A

Lamelo Otero

Ramón Jesús

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000148-18

XXX15991M

Lata Alonso

Noelia

150,00

150,00

150,00

AE-MR362A-000149-18

XXX87244Y

López Calvo

Soraya

188,72

188,72

188,72

AE-MR362A-000058-18

XXX19599K

López Fernández

María Isabel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000051-18

XXX34149L

López López

Jorge

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000094-18

XXX96082W

López Pampín

José Antonio

1.421,53

1.421,53

1.421,53

AE-MR362A-000081-18

XXX04855M

López Rico

Víctor Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000115-18

XXX59578C

López Sánchez

Ana María

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000165-18

XXX13110H

Losada García

María Eugenia

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000023-18

XXX57856Y

Louzao Pérez

Andrés

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000042-18

XXX16893Y

Martínez Rodríguez

María Luisa

284,00

284,00

284,00

AE-MR362A-000120-18

XXX23233J

Matanza Troitiño

Manuel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000007-18

XXX59486Z

Mato Sánchez

Ramón

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000093-18

XXX70179Q

Mazas García

Eva

249,36

249,36

249,36

AE-MR362A-000108-18

XXX79244P

Missing de Diego

Javier Allan

81,00

81,00

81,00

AE-MR362A-000082-18

XXX97760F

Moital Davila

Álvaro

194,07

194,07

194,07

AE-MR362A-000103-18

XXX70331L

Mourelle Pardo

Purificación

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000067-18

XXX96589S

Mouro Ares

Gervasio

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000153-18

XXX46849A

Murado López

José Benito

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000136-18

XXX29823B

Ogando Blanco

Alba Sabina

259,00

259,00

259,00

AE-MR362A-000117-18

XXX51130S

Oliveira da Rocha

Nuno Manuel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000135-18

XXX23546P

Páez Pérez

María

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000072-18

XXX10778Q

Paredes Redondo

Manuel

883,05

883,05

883,05

AE-MR362A-000142-18

XXX93396B

Peleteiro García

Isidro

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000155-18

XXX36250K

Pena Fernández

Carlos

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000029-18

XXX35337A

Pereiro Somoza

Miguel

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000110-18

XXX78437Y

Pérez Barja

Miguel Óscar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000090-18

XXX92004E

Pérez Diz

Amable

410,00

410,00

410,00

AE-MR362A-000105-18

XXX41978M

Pérez Llanes

Alberto

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000083-18

XXX63829Z

Peroja Villaverde

Víctor Manuel

419,81

207,46

207,46

AE-MR362A-000088-18

XXX71749E

Piñeiro Terzado

José

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000176-18

XXX59075V

Presa Garrido

José Antonio

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000132-18

XXX29511Q

Prieto Fernández

Lorena

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000054-18

XXX34527D

Puente Lamas

José Manuel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000063-18

XXX39166E

Rábade López

Aarón

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000141-18

XXX76684D

Ramil Pajón

Juan

286,00

286,00

286,00

AE-MR362A-000037-18

XXX17218L

Rebolo Varela

María Alicia

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000160-18

XXX14811R

Regueiro Casas

María Teresa

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000151-18

XXX30801R

Remuiñán Sánchez

María Dolores

140,00

140,00

140,00

AE-MR362A-000071-18

XXX59847J

Rey Mazaira

Elsa

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000006-18

XXX22139N

Rico Rodríguez

José Juan

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000143-18

XXX87189F

Rivas Couceiro

María

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000008-18

XXX59814P

Rivera López

Pablo

149,36

149,36

149,36

AE-MR362A-000118-18

XXX62513V

Rodríguez Chao

Miguel Óscar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000152-18

XXX66907F

Rodríguez Curés

María Dolores

151,00

151,00

151,00

AE-MR362A-000119-18

XXX87426X

Rodríguez Gómez

María Asunción

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000175-18

XXX77107X

Rodríguez López

Ovidio

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000052-18

XXX21620W

Rodríguez Paz

José Ángel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000077-18

XXX24205L

Rodríguez Recuna

Guadalupe

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000100-18

XXX96332B

Rodríguez Rodríguez

Eva María

297,85

297,85

297,85

AE-MR362A-000122-18

XXX81177F

Rozas Taboada

María Isabel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000130-18

XXX97096Z

Rúa García

Ana Isabel

178,00

178,00

178,00

AE-MR362A-000111-18

XXX33382Q

Saburido Jardón

María Dolores

246,00

246,00

246,00

AE-MR362A-000168-18

XXX10097H

Sampayo López

Ángel

231,28

231,28

231,28

AE-MR362A-000140-18

XXX64930T

Sobrado López

Mercedes

135,00

135,00

135,00

AE-MR362A-000019-18

XXX36224N

Sueiro Pérez

Tamara

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000022-18

XXX16687E

Taboada Rodríguez

José Julio

269,08

269,08

269,08

AE-MR362A-000017-18

XXX82453H

Tallón García

María José

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000157-18

XXX31562P

Teijeiro González

Sandra

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000146-18

XXX97557L

Torres Lombardero

Javier

266,00

266,00

266,00

AE-MR362A-000039-18

XXX17831R

Torres López

Concepción

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000086-18

XXX72211W

Troncoso Fernández

M. Begoña

1.054,50

205,00

205,00

AE-MR362A-000127-18

XXX14483F

Vaz Quintillán

Marina

407,46

407,46

407,46

AE-MR362A-000004-18

XXX38204A

Vázquez Blanco

María Nuria

266,00

266,00

266,00

AE-MR362A-000116-18

XXX73172K

Vázquez Durán

Fátima

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000059-18

XXX65696F

Vázquez Gavieiro

María Luisa

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000010-18

XXX29619C

Vázquez Marey

Marcos

387,47

387,47

387,47

AE-MR362A-000164-18

XXX53193B

Vázquez Pérez

Enrique

241,00

241,00

241,00

AE-MR362A-000101-18

XXX42664Q

Veiga Rodríguez

Javier

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000124-18

XXX00087M

Vence Deza

José Benito

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000092-18

XXX17114G

Vidal Cal

Eludina

241,00

241,00

241,00

AE-MR362A-000137-18

XXX12657K

Vizcaya Somoza

Xulio

99,56

99,56

99,56

AE-MR362A-000079-18

XXX15137K

Yáñez López

Trinidad

250,00

250,00

250,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

MG-MR362A-000005-18

XXX480659

 

Mak Apicultores, S.C.

192,96

192,96

192,96

MG-MR362A-000004-18

XXX479237

 

Ismois Mel, S.L.U.

257,76

257,76

257,76

MG-MR362A-000001-18

XXX438296

 

Horta de San Antón, S.C.

71,04

71,04

71,04

MG-MR362A-000031-18

XXX17383D

Alonso Pérez

Juan Manuel

136,32

136,32

136,32

MG-MR362A-000032-18

XXX63109G

Alonso Veleda

María Ángeles

100,80

100,80

100,80

MG-MR362A-000021-18

XXX89146M

Álvarez Campos

Francisco Javier

42,20

42,20

42,20

MG-MR362A-000007-18

XXX39871V

Álvarez Telo

Francisca

24,40

24,40

24,40

MG-MR362A-000015-18

XXX39859M

Álvarez Valledor

Jorge

21,60

21,60

21,60

MG-MR362A-000026-18

XXX08500G

Cao Domínguez

María Luisa

69,64

69,64

69,64

MG-MR362A-000025-18

XXX03647N

Dias Pereira

María da Gloria

88,32

88,32

88,32

MG-MR362A-000008-18

XXX76546R

Díaz Fernández

José Antonio

108,00

108,00

108,00

MG-MR362A-000016-18

XXX35923B

Díaz González

Francisco José

60,00

60,00

60,00

MG-MR362A-000036-18

XXX70599B

Fernández Ares

José Valentín

50,00

50,00

50,00

MG-MR362A-000017-18

XXX30440W

Fernández Silva

Emilio

188,16

188,16

188,16

MG-MR362A-000022-18

XXX22362R

García Sanfiz

Alfredo

54,00

54,00

54,00

MG-MR362A-000006-18

XXX92972J

Gómez López

María Belén

24,00

24,00

24,00

MG-MR362A-000009-18

XXX43755Q

González Conde

Francisco

20,00

20,00

20,00

MG-MR362A-000035-18

XXX40038F

González Fernández

Pedro

21,60

21,60

21,60

MG-MR362A-000010-18

XXX83889S

González Rodríguez

Susana

20,00

20,00

20,00

MG-MR362A-000014-18

XXX97924G

Iriso Fernández

David

499,20

499,20

499,20

MG-MR362A-000038-18

XXX45844X

López Baños

María

160,08

160,08

160,08

MG-MR362A-000033-18

XXX29796T

López Rodríguez

Ramona

85,00

85,00

85,00

MG-MR362A-000027-18

XXX33660Q

Pereira de Rosende

Josefa

27,20

27,20

27,20

MG-MR362A-000034-18

XXX06798G

Pinto Estévez

María del Carmen

262,56

262,56

262,56

MG-MR362A-000011-18

XXX82999X

Rodríguez Almansa

Elisa

20,00

20,00

20,00

MG-MR362A-000003-18

XXX55922G

Rodríguez Cabanelas

José Benito

39,36

39,36

39,36

MG-MR362A-000013-18

XXX08337W

Rodríguez Giménez

Leonardo

93,60

93,60

93,60

MG-MR362A-000029-18

XXX12656C

Rodríguez Rodríguez

Teresa

76,80

76,80

76,80

MG-MR362A-000028-18

XXX49891E

San Martín González

María Luisa

96,00

96,00

96,00

MG-MR362A-000012-18

XXX79616N

Santín Vilor

Jesús

24,00

24,00

24,00

MG-MR362A-000023-18

XXX85248M

Seguín Domínguez

Alberto

151,20

151,20

151,20

MG-MR362A-000030-18

XXX12024R

Sendín Domínguez

Antonio

132,40

132,40

132,40

MG-MR362A-000018-18

XXX67811Y

Suárez Muíña

Constantino

45,60

45,60

45,60

MG-MR362A-000002-18

XXX78608N

Vázquez Gómez

Adrián

316,80

316,80

316,80

MG-MR362A-000019-18

XXX69793T

Veiga Gómez

David

30,00

30,00

30,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DO Monterrei.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

M-MR362A-000003-18

XXX7584W

García Lavrador

Fernando José

205,46

205,46

205,46

M-MR362A-000002-18

XXX95305N

Salgueiro García

José

23,32

23,32

23,32

M-MR362A-000001-18

XXX481467

 

Tapias Mariñán, S.L.

298,83

298,83

298,83

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

CG-MR362A-000001-18

XXX35337A

Pereiro Somoza

Miguel

60,00

60,00

60,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Faba de Lourenzá.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

FL-MR362A-000001-18

XXX471259

 

Fabas Alma do Val, S.C.

50,29

50,29

50,29

FL-MR362A-000002-18

XXX24889P

Marful Gayoso

José Ángel

53,65

53,65

53,65

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Grelos de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

G-MR362A-000001-18

XXX31465P

Fraga Mata

Asunción

30,00

30,00

30,00

G-MR362A-000002-18

XXX41907P

Mancebo Lorenzo

Fidel

30,00

30,00

30,00

G-MR362A-000004-18

XXX40473H

Velo Reyes

Silvia

30,00

30,00

30,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DOP Pemento de Herbón.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

PH-MR362A-000001-18

XXX87423Y

Ferro Lago

José Manuel

259,56

259,56

259,56

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Ternera Gallega.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

TG-MR362A-000048-18

XXX27882W

Álvarez Calvo

Ana Isabel

5,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000097-18

XXX18035M

Cabaleiro Rey

María Carmen

80,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000107-18

XXX67241L

Canosa Lemus

Silvia

30,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000131-18

XXX60855L

Chao Castro

Amadora

15,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000267-18

XXX69456A

Gómez Fernández

María Elena

140,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000272-18

XXX27594J

González Araujo

Mónica

70,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000301-18

XXX98757G

Iglesias Pozo

José

20,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000354-18

XXX77078G

Lorigados Rodríguez

Francisco Javier

95,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000388-18

XXX60232X

Mosquera Vilariño

Francisco Javier

10,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000431-18

XXX67247V

Pérez Quiroga

Jesús

165,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000441-18

XXX43168Z

Pombo López

Marcos

195,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000494-18

XXX30906L

Rodríguez Iglesias

Ángela

95,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000512-18

XXX39712L

Rubiños Martínez

José

20,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000532-18

XXX18629G

Serén Santalla

María Divina

20,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

AE-MR362A-000015-18

XXX176775

S.C.G. A Carqueixa

873,77

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000013-18

XXX366372

Seistag Innovación

645,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000080-18

XXX16405R

Armesto López

Alberto

0,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000078-18

XXX36126M

Carreira Bruzos

José Luis

171,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000028-18

XXX12010L

Cortizo García

Jaime

261,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000068-18

XXX16880A

Domínguez Varela

José

286,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000123-18

XXX02627N

Dubra Lamas

José Manuel

246,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000018-18

XXX46876G

Gómez Rodríguez

María Anjhara

216,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000102-18

XXX94075X

Méndez Rodríguez

Marta

48,82

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000104-18

XXX65621C

Pérez Bouzas

Celso

216,00

Non cumpre o establecido no artigo 23 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000085-18

XXX95272R

Piña Rey

Jorge

135,00

Non cumpre o establecido no artigo 22 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000158-18

XXX55428X

Rodríguez Rodríguez

José Manuel

205,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Vaca e Boi de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

VB-MR362A-000026-18

XXX340108

 

Yáñez e Cuadrado, S.C.

360,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000013-18

XXX156781

 

Taboada Integral, S.L.

140,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.2 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000177-18

XXX39643P

López López

Miguel

140,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

MG-MR362A-000037-18

XXX50221E

García Fernández

Rafael

86,16

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000024-18

XXX73611Y

Seguín Domínguez

Rosa Mª

240,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Pemento do Couto.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

PC-MR362A-000001-18

XXX12806K

Carro Sequeiro

Juan Ramón

100,00

Non cumpre o establecido no artigo 22 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DO Rías Baixas.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

RB-MR362A-000002-18

XXX82206H

Pouso Rey

Manuel

23,38

Non cumpre o establecido no artigo 3.1 da Orde do 18 de decembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes inadmitidas a trámite.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa da inadmisión

AE-MR362A-000030-18

XXX349543

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

9.526,50

Solicitar axuda para un gasto non subvencionable, incumprindo, polo tanto, o artigo 4.1 da Orde do 28 de abril de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan estas axudas