Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Martes, 30 de outubro de 2018 Páx. 47378

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 19 de xuño de 2018, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

Mediante a Resolución do 19 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2018 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG nº 127, do 4 de xullo).

Segundo o artigo 19.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 17.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 18 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo, fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 851.500 euros, con cargo á aplicación 05.11.313B.470.0, código de proxecto 2015 00143, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Lémbraselles ás beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 15 de novembro de 2018. Dentro do dito prazo, as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da carpeta cidadá da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 23.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo IV das bases reguladoras (DOG nº 127, do 4 de xullo); o dito anexo está tamén dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/) e na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2018). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida, sempre que non resulte superior a 18.000 euros, caso en que o importe do anticipo se reducirá ata o dito límite.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por producirse algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución con anterioridade ao fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 16.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do Programa operativo do FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8 Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral; prioridade de investimento 8.4 A igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo; obxectivo especifico 8.4.1 Aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial de emprego con escasa presenza feminina.

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Así mesmo, as entidades beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da subvención de que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado está financiada polo FSE.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 24 (Obrigas das beneficiarias) e 25 (Obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 26 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2018

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº de expediente

Solicitante
(por orde de puntuación)

NIF

(últimos catro díxitos numéricos)

Iniciativa

Ptos.

Emprego feminino xerado

Emprego feminino preexistente

Liña

Incentivo

Total

SI429A 2018/301

Cocomel, S.C.

1477

Ludoteca

42

3 cta. propia

Emprende
DUAL

18.000
500

18.500

SI429A 2018/279

Figueruelo Defrancisco, Samantha

8956

Restaurante

37

1 cta. propia
3 cta. allea indef.

Emprende

20.000

20.000

SI429A 2018/189

Bren, Malgorzata

9407

Axuda a domicilio

33

1 cta. propia
3 cta. allea indef.

Emprende

20.000

20.000

SI429A 2018/111

Solla Domínguez, María Carmen

4257

Confeitaría

32

1 cta. propia
4 cta. allea indef.

Emprende

20.000

20.000

SI429A 2018/353

Vieites Calvo, María Jesús

6607

Axente de seguros

31

1 cta. propia
2 cta. allea indef.

Emprende
DUAL

18.000
500

18.500

SI429A 2018/188

García Gómez, Olga Piedad

2928

Deseño, elaboración e venda de mobles de xeito artesanal

30

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/217

López Ferrero, Rebeca

1844

Centro de ocio infantil

30

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A 2018/159

Barallocas, S.C.

6105

Ludoteca

29

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A 2018/268

AYB Family Shop Center, S.L.

3085

Comercio por xunto de produtos téxtiles

27

1 cta. propia
3 cta. allea indef.

Emprende

20.000

20.000

SI429A 2018/349

Castro Conde, Sandra

0202

Ceramista

26

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/068

Soengas Novoa, Lidia

7180

Estudio de arquitectura

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/071

Vázquez Valcarcel, Diana

8756

Estudio de arquitectura

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/259

Canoura Sánchez, Lucía

5207

Aloxamento turístico temático

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/076

Garabana García, Ana María

2707

Construción

24

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/141

Bar O Que Faltaba, S.C.

4263

Café bar

24

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/293

Vázquez Salgado, Lucía

1804

Axencia de deseño e márketing dixital

24

1 cta. propia

Emprende
DUAL

8.000
500

8.500

SI429A 2018/305

Míguez Pérez, Lucía

1619

Servizos técnicos de enxeñaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/041

Mel Saa, Raquel

7081

Xestoría administrativa e servizos inmobiliarios

23

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/201

Díaz Álvarez, Natalia

2997

Café bar

23

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/239

Piopiopa, S.C.

2951

Gardaría

23

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/260

Freire Roma, Marta

9382

Perrucaría

23

1 cta. propia
2 cta. allea indef.

Emprende

18.000

18.000

SI429A 2018/277

Lemos Giráldez, Mónica

9926

Servizos de deseño web e blog

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/336

Otero Rúa, Isabel

4253

Restaurante

23

1 cta. propia
2 cta. allea indef.

Emprende

18.000

18.000

SI429A 2018/009

Servimaya, C.B.

8135

Servizos de limpeza

22

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/064

Buján Paredes, Mercedes

9160

Elaboración e venda de produtos artesanais

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/066

González Mateo, Irene Aránzazu

8492

Balneario

22

1 cta. propia
2 cta. allea indef.

Emprende
Concilia-promotoras

18.000
3.000

21.000

SI429A 2018/098

Núñez Fernández, Patricia

6963

Servizos de publicidade e deseño gráfico

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/152

Sánchez Nión, Nerea

8625

Servizos de mensaxaría, recadaría e repartición

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/165

Calvo Pedrosa, María del Carmen

6275

Patronaxe industrial de roupa

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/169

Rosa, Ester Veronice

3552

Panadaría

22

1 cta. propia
2 cta. allea indef.

Emprende
Concilia-promotoras
DUAL

18.000
3.000
500

21.500

SI429A 2018/314

Álvarez Sueiro, Carla

0799

Axente comercial

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/360

Otero Blanco, Ana Isabel

1029

Transporte de mercadorías por estrada

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/173

Portela Martínez, Cecilia

9861

Estudio de arquitectura

21

1 cta. propia

Emprende
DUAL

8.000
500

8.500

SI429A 2018/262

Pereira Amoedo, Cristina

5247

Café bar

21

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende
Concilia-acordo
DUAL

14.000
3.000
500

17.500

SI429A 2018/027

Abba Sigüeiro, S.C.

3526

Comercio polo miúdo de roupa

20

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/081

Lavilla Coronado, Susana

0386

Esteticista

20

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/124

Rúa Gallego, Olalla

0539

Guía de turismo

20

1 cta. propia

Emprende
DUAL

8.000
500

8.500

SI429A 2018/135

Solleiro Souto, Devorat

1739

Delineante

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/183

Puertas Díaz, Verónica

1994

Perrucaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/204

Acubillo, S.C.

2491

Axuda a domicilio

20

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/248

Rodríguez Buela, Marta

1885

Servizos técnicos de enxeñaría topográfica

20

1 cta. propia

ITEF

16.000

16.000

SI429A 2018/250

Campos Ferro, Natalia

1075

Estudio de arquitectura

20

1 cta. propia

Activa
DUAL

6.000
500

6.500

SI429A 2018/263

La Lonja Lucense, S.C.

2509

Peixaría

20

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A 2018/203

Dream Home, S.C.

2571

Comercio polo miúdo de artigos de enxoval e para o fogar

19

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A 2018/253

Helados Pasteles y Chocolates Chiocco, S.L.

0498

Café bar

19

3 cta. allea indef.

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Activa

15.000

15.000

SI429A 2018/309

Fernández Mosquera, Tania Cristal

3043

Restauración, fabricación e venda de mobles

19

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/003

Grela Fariña, Marta

5498

Clínica de podoloxía

18

1 cta. propia

Emprende
DUAL

8.000
500

8.500

SI429A 2018/026

Argueta Pérez, Denia Lorena

3960

Venda por xunto de produtos de uso doméstico e industrial

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/062

Rivas Lamas, María Isabel

1907

Fabricación de fariñas

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/087

Rodríguez Rodríguez, Andrea

3385

Pastelaría

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/170

Otero Abal, Áurea

5903

Café bar

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/191

San Román Castiñeira, Daily

6380

Café bar

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/197

Gens Socastro, María Dolores

4684

Elaboración e venda de produtos de pastelaría e bolaría

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/233

Arias Cancelinha, Tania

2883

Aloxamento turístico

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/282

Sesto Rúa, María Pilar

5954

Libraría

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/323

González Rodríguez, Lucía

5555

Café bar

18

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/356

Fonseca Rodríguez, María del Mar

2025

Servizos de limpeza

18

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/178

Meraki S&F, S.C.

2401

Comercio polo miúdo de roupa

17

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A 2018/300

Somos Tres Colección, S.L.

2525

Comercio polo miúdo de roupa

17

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/002

López Pérez, Yessica

0649

Centro de estética

16

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/004

Caboalles Pérez, María Merce

4426

Cafetaría

16

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A 2018/080

Martínez Varela, Estefanía

4858

Academia de inglés

16

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/120

Rodríguez Veiga, María Alejandra

1079

Comercio polo miúdo de maquinaria agrícola

16

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/137

De la Sierra Vázquez, Encarnación

3157

Axente de seguros

16

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/065

García Pazos, Débora

7807

Perrucaría

15

1 cta. propia
1 cta. allea indef.

Emprende

14.000

14.000

SI429A 2018/085

López Regos, Carmen

0147

Servizos de xestión administrativa

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/140

López Ferradáns, Lucía

0825

Comercio polo miúdo sen establecemento

15

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A 2018/163

Patiño Gesto, Eva María

0319

Axente de seguros

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/190

Simes García, Elisabe

6094

Comercio polo miúdo de artigos de enxoval e para o fogar

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/198

Magariños Carbia, Milagros

1925

Confeitaría

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/209

Rodríguez Rivas, Paula

6209

Comercio por xunto de maquinaria

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

SI429A 2018/219

Valiñas García, Jeanette

9589

Comercio polo miúdo de xoguetes educativos

15

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

ANEXO II

Lista de espera

Orde

Nº de expediente

Solicitante

NIF (últimos catro díxitos numéricos)

Liña

Iniciativa

Ptos.

1

SI429A 2018/226

Sayed Ali Martínez, Esther Soha

3966

Emprende

Adestramento e coidado de animais

15

2

SI429A 2018/006

Ruiz Ligero, Encarnación

1960

Emprende

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

15

3

SI429A 2018/061

Pumarega Chaín, María José

8185

Emprende

Comercio polo miúdo de roupa

15

4

SI429A 2018/102

Fernández González, Sandra

4844

Activa
Concilia-promotoras
DUAL

Cronometradora de competicións de motociclismo

15

5

SI429A 2018/162

Pena Rodríguez, María Lucía

9924

Emprende

Café bar

15

6

SI429A 2018/174

Pemán Mariño, Cristela

4748

Emprende

Escola e servizos de hípica

15

7

SI429A 2018/193

Fernández Fernández, Rosa María

0423

Emprende

Mercería/paquetaría

15

8

SI429A 2018/221

Valga Consultoría Técnica, S.L.L.

6922

Activa
Concilia-acordo

Servizos técnicos de enxeñaría

15

9

SI429A 2018/276

Santos y Coiradas, C.B.

3168

Emprende
DUAL

Servizos xurídicos

15

10

SI429A 2018/295

Irimia Villarmea, Mónica

6035

Emprende

Comercio polo miúdo de artigos para o fogar

15

11

SI429A 2018/094

Rodríguez Feijóo, María Luisa

2979

Emprende

Docente de apoio escolar

14

12

SI429A 2018/151

Pérez Curiel, Clara Aurora

6581

Emprende

Centro de estética

14

13

SI429A 2018/206

Rodríguez Rodríguez, Ana María

1560

Emprende

Perrucaría

14

14

SI429A 2018/231

Bello y Martínez, S.C.

6059

Activa
Concilia-promotoras

Artes gráficas

14

15

SI429A 2018/246

Jeffery, Sarah Louise

7996

Emprende

Portal web de venda de recursos educativos

14

16

SI429A 2018/255

Barreiro González, Rebeca

9898

Emprende
Concilia-promotoras

Venda on line produtos de cosmética e perfumaría

14

17

SI429A 2018/297

Novoa Sousa, Ana Belén

8889

Activa

Estudio de arquitectura

14

18

SI429A 2018/316

ARC Asesores, Abogados y Economistas 2012, S.L.

6930

Activa
Concilia-promotoras

Xestoría administrativa

14

19

SI429A 2018/325

Couto Picos, Antonia

4694

Emprende

Servizos de limpeza

14

20

SI429A 2018/347

Urdampilleta Pérez, Iria

2599

Activa

Estudio de arquitectura

14

21

SI429A 2018/013

Lago Lema, Verónica

6762

Emprende

Café bar

13

22

SI429A 2018/043

Costas Castro, Noelia

4322

Emprende

Comercio polo miúdo de flores e plantas

13

23

SI429A 2018/054

Bravo Landolfi, Náyade

4387

Emprende
Concilia-promotoras
DUAL

Elaboración e venda de bebidas (Kombucha)

13

24

SI429A 2018/055

Díaz González, Sandra

0786

Emprende
Concilia-promotoras

Comercio por xunto de produtos alimenticios artesanais

13

25

SI429A 2018/072

Pereira Pérez, Celeste

4078

Emprende
Concilia-promotoras

Café bar

13

26

SI429A 2018/099

Sotelo Rodríguez, Nuria

4443

Emprende

Artes escénicas

13

27

SI429A 2018/100

Soluciones Globales Centro Estético Galipamar, S.L.

1698

Emprende

Comercio por xunto de produtos de perfumaría

13

28

SI429A 2018/106

Entenza Gómez, Tamara

0243

Emprende
Concilia-promotoras

Comercio polo miúdo de roupa

13

29

SI429A 2018/130

González Blanco, María Teresa

5834

Emprende

Comercio polo miúdo de bolaría e lambetadas

13

30

SI429A 2018/132

Vázquez Maneiro, María del Carmen

0060

Emprende

Perrucaría

13

31

SI429A 2018/136

Vicente Fernández, María Sandra

9150

Emprende

Comercio polo miúdo de lenzaría e corsetaría

13

32

SI429A 2018/144

Suárez Gil, María Belén

7516

Emprende

Comercio polo miúdo de artigos artesanais

13

33

SI429A 2018/149

Pita Martínez, María Eugenia

4053

Emprende

Venda de produtos alimenticios e bebidas en máquinas de vending

13

34

SI429A 2018/158

Yuguero Meis, Nuria

1545

Emprende

Café bar

13

35

SI429A 2018/179

Justo Polo, Lara

8936

Emprende
Concilia-promotoras

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

13

36

SI429A 2018/224

Villar Brandariz, Sonia María

1390

Emprende

Personalización e venda de artigos téxtiles

13

37

SI429A 2018/249

Otero Cores, María del Carmen

1076

Emprende

Plataforma de comercialización de marisco

13

38

SI429A 2018/256

Almeida Bras, Ana Paula

4713

Emprende

Polbeira

13

39

SI429A 2018/271

Oubiña Rodríguez, Gema

8028

Emprende

Café bar

13

40

SI429A 2018/274

Lamora Alonso, Herminia

3786

Emprende
DUAL

Mercería/paquetaría

13

41

SI429A 2018/317

Collado Alonso, Andrea

6172

Emprende

Estanco

13

42

SI429A 2018/083

Juncal Piñeiro, Isabel

5903

Emprende

Restaurante

13

43

SI429A 2018/012

Aldariz González, María Luz

0450

Emprende

Café bar

12

44

SI429A 2018/031

Alonso Fernández, Aurora

8080

Emprende

Comercio polo miúdo de produtos alimenticios

12

45

SI429A 2018/032

Rodal Ramos, Ana María

0719

Emprende
DUAL

Fabricación e venda de pastas alimenticias

12

46

SI429A 2018/033

Varela Suárez, María Dolores

7243

Emprende

Comercio polo miúdo de produtos téxtiles para o fogar

12

47

SI429A 2018/044

Mayo Martínez, Diana

8245

Emprende

Comercio polo miúdo de bacallau e salgaduras

12

48

SI429A 2018/077

Arteaga Marca, Carolina Rosbeli

5717

Emprende
Concilia-promotoras

Elaboración e venda de arranxos froiteiros

12

49

SI429A 2018/088

Quintero Barrera, Gloria Beatriz

5413

Emprende

Centro de estética

12

50

SI429A 2018/093

Jul López, María del Carmen

7344

Emprende

Adestramento e coidado de animais

12

51

SI429A 2018/112

Cabaleira Cereijo, María del Carmen

5836

Emprende

Perrucaría

12

52

SI429A 2018/117

Prendes Prieto-Puga, Lara

3865

Emprende

Comercio polo miúdo de produtos alimenticios

12

53

SI429A 2018/118

Fernández Cepeda, María del Carmen

3547

Emprende

Mercería/paquetaría

12

54

SI429A 2018/126

Juncal Dios, María Isabel

2667

Emprende

Mercería/paquetaría

12

55

SI429A 2018/129

Maseda Vázquez, Clara

2610

Emprende

Academia

12

56

SI429A 2018/143

Muñoz Jiménez, Yaleiry Gardeli

2343

Emprende

Servizo de comida a domicilio

12

57

SI429A 2018/146

Pereira da Silva, Sandra

7283

Emprende

Comercio por xunto de tarimas/parquets e elementos de carpintaría

12

58

SI429A 2018/150

Bier Correa, Luciana

4416

Emprende

Café bar

12

59

SI429A 2018/156

Mora Briceño, Norma Cecilia

5008

Emprende
DUAL

Comercio polo miúdo de flores e plantas

12

60

SI429A 2018/194

Mourezuth Otero, Ercy del Valle

1756

Emprende

Comercio polo miúdo de roupa

12

61

SI429A 2018/195

Guadaño Rúa Figueroa, María

6388

Emprende

Venda ambulante de cervexa ecolóxica (beertruck)

12

62

SI429A 2018/218

Barreiro Martínez, Carolina

6904

Emprende

Fabricación e venda de croquetas

12

63

SI429A 2018/227

Eguidazu Alcacel, Natalia

1313

Emprende

Periodista

12

64

SI429A 2018/291

Castaño Gaviria, Luz Marina

7782

Emprende

Masaxista

12

65

SI429A 2018/330

Figueiras Vieites, Eva María

6471

Emprende

Libraría

12

66

SI429A 2018/358

Gómez-Ulla Rubira, Rocío

8589

Emprende

Psicóloga

12

67

SI429A 2018/125

Juiz Pereira, Susana

1857

Emprende

Café bar

11

68

SI429A 2018/131

Tamayo Pulgar, Alicia

5794

Emprende

Restaurante

11

69

SI429A 2018/257

Merenes Arévalo, Lauren Isabel

6881

Emprende

Academia de inglés

11

70

SI429A 2018/267

Giráldez Gil, Yobana

2176

Emprende
Concilia-promotoras

Venda ambulante de froitas e legumes

11

71

SI429A 2018/322

Rodríguez Ares, Andrea

0625

Emprende

Perrucaría

11

72

SI429A 2018/046

Tancredi Núñez, Verónica

5482

Emprende

Café bar

10

73

SI429A 2018/048

Rodríguez Álvarez, María Paz

8055

Activa
DUAL

Ferretaría

10

74

SI429A 2018/070

Prieto Grandío, Verónica María

8241

Emprende

Carnizaría

10

75

SI429A 2018/092

Dolche Peluqueros, C.B.

8036

Activa

Centro de estética

10

76

SI429A 2018/116

Viturro Caeiro, Graciela

1122

Emprende

Ensino deportivo

10

77

SI429A 2018/145

Quelle Eijo, Patricia

7581

Emprende

Comercio polo miúdo de flores e plantas

10

78

SI429A 2018/240

Cachafeiro Blanco, Fátima

7981

Activa

Consultora en turismo

10

79

SI429A 2018/265

Lago Romero, Beatriz

8279

Emprende

Comercio polo miúdo de roupa

10

80

SI429A 2018/269

Costa Campanario, Vanesa

5388

Emprende

Comercio polo miúdo de roupa

10

81

SI429A 2018/302

Lojo Rodríguez, Ana Luz

5079

Innova

Xestoría administrativa e servizos inmobiliarios

10

82

SI429A 2018/319

Martínez Domínguez, Sonia

1732

Emprende

Venda de produtos de herboristaría e dietética

10

83

SI429A 2018/337

Longo Lorenzo, Noelia

4031

Emprende
DUAL

Comercio polo miúdo de vehículos e bens usados

10

84

SI429A 2018/020

Castiñeira Casavieja, María Azucena

5414

Emprende

Comercio polo miúdo de produtos alimenticios fitness

9

85

SI429A 2018/035

Cundíns Balsas, María Yolanda

1517

Emprende
DUAL

Estanco

9

86

SI429A 2018/040

Rodríguez Castro, Belén

6433

Emprende
Concilia-promotoras
DUAL

Comercio polo miúdo de xoguetes especializados en TEA

9

87

SI429A 2018/047

Sahagún Cebral, María Jesús

4096

Emprende

Peixaría

9

88

SI429A 2018/063

Méndez Quindimil, María del Carmen

3975

Activa

Estanco

9

89

SI429A 2018/082

Reimóndez Orge, Beatriz

2763

Emprende

Peixaría

9

90

SI429A 2018/086

Vidal Seijas, Sandra

3559

Activa

Perrucaría

9

91

SI429A 2018/091

Cian Vital, S.L.U.

2789

Activa

Centro de fisioterapia

9

92

SI429A 2018/147

Hernández Hernández, Yamilka Victoria

1991

Emprende

Servizos de xestión administrativa

9

93

SI429A 2018/148

Viajes Pontus Veteris, S.L.U.

4936

Emprende

Axencia de viaxes

9

94

SI429A 2018/161

Ramil Seivane, Natalia

5521

Emprende

Centro de estética

9

95

SI429A 2018/164

Bernárdez Zurita, Isabel Noelia

1792

Emprende
DUAL

Centro de estética

9

96

SI429A 2018/172

Roller Agencia Fotográfica Roller, S.L.U.

5754

Activa
DUAL

Axencia de fotoperiodismo

9

97

SI429A 2018/177

Rafer Consulting Empresarial, S.L.

5933

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

Xestoría administrativa

9

98

SI429A 2018/181

Falcón Aragunde, Susana

9770

Emprende

Centro de estética

9

99

SI429A 2018/211

García González, Naila Gertrudis

2732

Emprende

Centro de estética

9

100

SI429A 2018/215

Bar del Olmo, Alba

4214

Innova

Centro de fisioterapia

9

101

SI429A 2018/235

Fernández García, Yenifer

5251

Emprende
Concilia-promotoras

Comercio polo miúdo de produtos alimenticios

9

102

SI429A 2018/238

Fernández Fuentes, María de los Ángeles

1771

Emprende

Café bar

9

103

SI429A 2018/280

López Lavandeira, Sabela

8015

Emprende

Ximnasio

9

104

SI429A 2018/284

Santos Pérez, Yolanda

1086

Activa

Autoescola

9

105

SI429A 2018/290

El García Coruña, S.L.

8599

Emprende

Comercio polo miúdo de roupa

9

106

SI429A 2018/332

Cernadas Seico, Isabel Emilia

7800

Activa

Centro de beleza, masaxe, acupuntura e osteopatía

9

107

SI429A 2018/340

Carrasco Montilla, Julie Corabel

7472

Emprende

Cafetaría

9

108

SI429A 2018/344

Annie Novia, S.L.U.

0543

Activa

Comercio polo miúdo de roupa

9

109

SI429A 2018/363

Traba Facal, María Dolores

9001

Emprende

Servizos de promoción inmobiliaria

9

110

SI429A 2018/220

Chouciño Muñiz, María Carmen

0669

Activa

Centro de estética

8

111

SI429A 2018/104

Gómez López, Adelaida

8235

Activa

Servizos de organización persoal

7

112

SI429A 2018/192

Carlini, Patricia Adriana

2279

Activa

Lavandaría

6

113

SI429A 2018/244

Núñez Gil, Marta

9231

Activa

Xestoría administrativa

6

114

SI429A 2018/361

Arnoso Mascato, Lidia

0625

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

6

115

SI429A 2018/060

Barros Romero, Silvia

3836

Activa
Concilia-promotoras

Comercio por xunto de pneumáticos e motores para karting

5

116

SI429A 2018/115

Torres López, María Isabel

0614

Activa

Psicóloga

5

117

SI429A 2018/207

Gago Domínguez, María Purificación

5983

Activa

Economista

5

118

SI429A 2018/285

Rodríguez González, Sandra

2917

Activa

Xestoría administrativa

5

119

SI429A 2018/327

Maruxía Asesores, C.B.

0962

Activa

Xestoría administrativa

5

120

SI429A 2018/342

Fojo Outeiro, Nuria

5368

Activa

Avogada

5

121

SI429A 2018/357

Villar Mourelle, Rosa

0298

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

5

122

SI429A 2018/008

Irxa, C.B.

3454

Activa

Academia

4

123

SI429A 2018/050

Gutiérrez Arriba, Lourdes

5218

Activa

Centro de estética

4

124

SI429A 2018/109

Reinoso Randolfe, Beatriz

2267

Activa

Servizos de limpeza

4

125

SI429A 2018/110

Rodríguez Padín, Laura

4553

Activa

Psicóloga

4

126

SI429A 2018/113

Iglesias San Primitivo, Natalia

8229

Activa

Comercio polo miúdo de pan, pasteis, confeitaría e lácteos

4

127

SI429A 2018/185

Villamor Pérez, Ana María

8948

Activa

Centro de psicopedagoxía

4

128

SI429A 2018/289

Nieto García, María Dolores

4540

Activa

Xestoría administrativa

4

129

SI429A 2018/338

VR Bouzas, C.B.

1375

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

130

SI429A 2018/346

Soto Garrido, María Yolanda

1479

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

131

SI429A 2018/348

Domínguez Cendón, María

5557

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

132

SI429A 2018/350

Fernández Paz, Patricia

3638

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

133

SI429A 2018/352

Mira, C.B.

3496

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

134

SI429A 2018/364

Vidal Freijeiro, María Mercedes

9141

Activa

Comercio polo miúdo de froitas e verduras

4

ANEXO III

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº de expediente

Solicitante
(por número de expediente)

NIF (últimos catro díxitos numéricos)

Causa

SI429A 2018/001

Cao Fernández, Lorena

6778

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/005

Niechwiadowicz, Izabela

8323

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/007

López González, Beatriz

3920

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/010

Asociación Impulso ó Emprego

4811

Artigo 5.2.a) das bases reguladoras: incumprimento do requisito de tratarse dunha empresa privada.

SI429A 2018/011

Barreiro Méndez, Laura

8893

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/014

Lage Graña, Andrea

4024

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/015

Deus Viéites, Verónica

6324

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/016

Prieto Martínez, Mercedes

3828

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/017

Andrade Rodríguez, Ligia Cecilia

9300

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/018

Rodríguez Silva, María del Mar

2836

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/019

Rodríguez Bañón, Raquel

5882

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/021

Maceiras Santiago, Carolina

2266

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/022

Rodríguez González, Raquel

8205

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/023

Torres Gomes, Victoria

8602

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/025

Goiriz Castro, Lucía

6113

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/028

De la Fuente de las Cuevas, María

9455

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/029

Czubak, Katarzyna Joann

5986

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/030

Alonso Gómez, Nuria

8977

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/034

Alcántara Guzmán, Génesis Rubí

5178

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/036

Mi María Morena, C.B.

9547

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/037

Piquero Espuñes, María Elena

8488

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/038

Vázquez Lueiro, Mercedes

9796

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/039

Castello Branco de Vasconcelos, Veruska

4600

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/042

Núñez González, Beatriz

9097

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/045

Longa Arca, Cristina

7008

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/049

Cal Rubianes, María Sandra

1956

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/051

Atlanta Foreign Trade, S.L.

3506

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras da S.L. non está vinculada laboralmente á empresa e desenvolve de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2018/053

Fernández Padmoore, Julia

8284

Artigo 6.1.a) e 6.1.d) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica e a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social produciuse con anterioridade ao 1.9.2017.

SI429A 2018/056

Lorenzo Souto, Silvia

3529

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/057

Amorós Ocarranza, Ana María

0607

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/058

Fernández Pagan, Nahir

5997

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/059

Taboada Paz, María del Mar

5910

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/067

Barbeyto López, Sabela

1036

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/069

Viéitez Barreiro, Xeila Patricia

8017

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/073

Álvarez Fernández, Izaskun

2744

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/074

Oya Costa, Alba

0252

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/075

Candamio Franco, Rebeca

2066

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/078

Pérez Rico, Lucía

0106

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/079

Vásquez de Toledo, Dayana Carolina

9536

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/084

Seijo Couselo, Ruth

6961

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/089

Blanco Otero, Carla Denise

4835

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/090

Romero Bandeira, Palmira María de Fátima

2492

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/095

Morales Castillo, Yaned

7426

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/096

García González, Yolanda

0461

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/097

Terradillos Piña, Antonia

0396

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/101

Jiménez Paz, María del Carmen

4322

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/103

Gomes Pimentel, Rozilany

2483

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/105

Sánchez Villar, Olga Aurora

3521

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/107

Inthemove Proyectos, S.L.

4284

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/108

Álvarez Tubío, María del Carmen

9295

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

SI429A 2018/114

Crispín Pazo, Beatriz

9790

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/119

Conde Barros, María Estela

3534

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/121

Inamar Formación y Consultoría, S.L.

6196

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/123

Tramonto Inversiones, S.L.

8243

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/127

Da Mota Rodríguez, Noemia

8871

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/128

Vega Vázquez, Isabel

2940

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/133

Otero Gil, Amada

7355

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

SI429A 2018/134

Logicars Ibérica Transport, S.L.

7744

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/138

Rodríguez Añón, Sonia

5926

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/139

Anainas, S. Coop. Galega

1213

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/142

Castro Souto, Raquel

8333

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/153

Fandiño Núñez, Natalia

1887

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/154

Fuente Torrado, María Pilar

1097

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/155

Temes Campos, Silvia

0176

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/157

Martínez Santos, Paula

6587

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/160

Galán Rodríguez, Marta

0820

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/166

Rojas, Omaira Celestina

7610

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: dúas das promotoras da S.C. non están vinculadas laboralmente á empresa e desenvolve de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2018/167

Veterinaria Cruz Verde, S.L.

3662

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/168

Sebastián Orosa, María del Camino

0128

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/171

Fraga Cancela, María Montserrat

6815

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/175

Mardeni Huerta, Seidy Evariskel

6601

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/176

Iglesias Fandiño, Verónica

3224

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/180

Mata Cervera, Sandra

8939

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/182

Hervella Rodríguez, Susana

9408

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/184

Gándara Garbison, Aranta Gali

5565

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/186

Cedeño Mendoza, Priscila Dolores

9549

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/187

Cuevas Feliz, Carmen Caridad

0944

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/196

Fernández Blanco, Ana María

7602

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/199

Rodríguez Ratón, Marina

2618

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/200

Montero Deive, Sandra

5338

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

SI429A 2018/202

Arroyo López, Mónica

7835

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/205

Bouza Fernández, Marina

7169

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/208

Bra Bao, María Isabel

9363

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/210

Cadahia Rey, Tania

4962

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/212

Explotaciones Hosteleras Dreams Factory, S.L.

2204

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/213

Narváez Valencia, Margarita María

8752

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/214

Chouza Pacheco, Yolimar Carolina

1221

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/216

Luaces Cachafeiro, María Jesús

8130

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/222

Golán Santín, Ainhoa

9305

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/223

Talleres y Servicios La Telva II, S.L.

2591

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/225

Paz Liñeiro, Nuria

6344

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/228

López Prado, Rosa

5891

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/229

Bermejo Taboada, Mónica

4716

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/230

Vázquez Díaz, Ana María

2106

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

SI429A 2018/232

Pérez Rodríguez, Yolanda Beatriz

9518

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/234

Torrez Jiménez, Estefani

2480

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/236

Aller Calvo, Vanesa

1278

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/237

Troitiña León, Sonia Virginia

6802

Artigo 3.1 e 3.2 das bases reguladoras: actividade non sometida ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro.

SI429A 2018/241

Pérez Álvarez, María Jesús

8233

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/242

Sementeiras, S. Coop. Galega

9313

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/243

Fraga Pena, Lidia

8824

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

SI429A 2018/245

Maelcru, S.C.

8587

Artigo 3.1 e 3.2 das bases reguladoras: actividade non sometida ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro.

SI429A 2018/247

Castro Martínez, Andrea

5041

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/251

Dablanca Chao, Belén Esperanza

1701

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/252

Corbelle Gómez, Isabel

4114

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/254

González Fernández, María del Carmen

9915

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/258

Costal Avión, Marisol

5912

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/261

Iglesias Moreno, María Alejandra

9890

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/264

Otero Casares, Diana

0756

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/266

Piña Martínez, María de la Concepción

5324

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/270

Pena Lomba, María Eugenia

5367

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/272

Sport World Style, S.L.

0976

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/273

Fraga Cancela, Beatriz

6814

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/275

Aurece, S.C.

4365

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.9.2017.

SI429A 2018/278

Fernández Prado, María Isabel

7275

Artigo 7.1.b): o proxecto de mellora non supón a creación dun posto de traballo para o cal se exixa unha capacitación profesional media ou superior.

SI429A 2018/281

Veiga Fernández, Ruth

0614

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/283

Rodríguez Pérez, Ruth

7291

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/286

Alonso Coto, Laura

3091

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/287

Salgueiro Doce, Ana

8502

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A 2018/288

Del Rosal Agustí, Belén

5449

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/292

Garrido Caramés, Rocío

4706

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/294

Pazos Yáñez, María Jesús

2631

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/296

Gero Sonajero, C.B.

9686

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/298

Alonso González, María Elsa

7046

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/299

González Rodríguez, Estefanía

4316

Artigo 4.2 das bases reguladoras: incompatibilidade de axudas.

SI429A 2018/303

Osorio Santalla, Raquel Ester

7431

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/304

González Casero, Mª Soledad, 000558152, S.L.N.

2034

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/306

Siruca Home, S.C.

8986

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/307

Herrajes Martínez, S.L.

9244

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/308

Paranhos Quida, Eluar

4825

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/310

A Herbotiquiña, S.C.

2831

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa e desenvolve de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2018/311

Vales Fernández, Diana

0396

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/312

Pino Manso, S.C.

1254

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/313

English Naturally, C.B.

7838

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/315

Hotel Canino A Raposeira, C.B.

8861

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/318

Nuevo Leirós

0154

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A 2018/320

Gómez Fariña, Lucía

9366

Artigo 3.1 e 3.2 das bases reguladoras: actividade non sometida ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro.

SI429A 2018/321

López Cao, Encarnación

5630

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/324

Pastoriza Espasandín, Raquel

3733

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/326

Dicón Formación, S.L.

1308

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/328

Salón de Peiteado Xob.

9729

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.9.2017.

SI429A 2018/329

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

6640

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: a sociedade solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

SI429A 2018/331

Bustingorri Alberdi, Gloria

9707

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

SI429A 2018/333

Pernas Rega, Alba

7776

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/334

Inter PB Finanzas Clave, S.L.U.

9059

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: a sociedade solicitante non acredita a realización efectiva da actividade empresarial de forma ininterrompida durante un mínimo de dous anos na mesma actividade económica para a cal se proxecta a mellora.

SI429A 2018/335

Gráficas Mera, S.L.

7308

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/339

Portela González, Noelia

1302

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/341

García Tineo, Verónica Nairobith

8373

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/343

Ruby, C.B.

3473

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/345

Galytska Dikaya, Alina

8871

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

SI429A 2018/351

Cabaleiro Alonso, Rosa María

2602

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/354

Castro Oubiña, Milagros

8768

Non acredita unha situación de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A 2018/355

Blanco Abad, María Sol

3705

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/359

Corral González, María del Carmen

3084

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).

SI429A 2018/362

Loem, C.B.

5568

Artigo 16.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 3 de setembro de 2018 (DOG núm. 176, do 14 de setembro).