Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Mércores, 31 de outubro de 2018 Páx. 47677

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado por Resolución do 22 de decembro de 2016, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 22 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia nº 7, do 11 de xaneiro de 2017), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional, os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse ademais que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) os acordos dos tribunais relativos á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado por Resolución do 22 de decembro de 2016.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a por sanción ou pena para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ter sido separado/a por sanción disciplinaria dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na parte relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría/especialidade a que opta.

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 22 de decembro de 2016, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade, poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703, Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da Resolución de convocatoria do proceso, do 22 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia nº 7, do 11 de xaneiro de 2017).

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2018

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

anexo

Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*584T

Casado Rey, Pedro José

L

54,000

14,000

20,000

0,920

88,920

2

*979B

Torreira Banzas, Cristina

L

44,875

14,000

22,000

0,340

81,215

3

*614Y

Garnacho Gayarre, Nuria

L

39,500

14,000

22,000

0,650

76,150

4

*833V

Álvarez Rueda, María Asunción

L

38,250

14,000

22,000

0,250

74,500

5

*719X

Rúa Domínguez, María Luisa

L

37,625

14,000

22,000

0,600

74,225

6

*790S

Avello Llano, Noelia

L

34,750

14,000

22,000

2,450

73,200

Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*482H

Pombo Otero, Jorge Francisco

L

55,625

14,000

16,200

0,940

86,765

2

*375B

Álvarez Martínez, Mónica

L

45,125

14,000

22,000

0,940

82,065

3

*262C

San Millán Tejado, Beatriz

L

36,750

11,087

21,350

4,000

73,187

4

*592N

Robles Veiga, Olga

L

42,750

8,120

20,800

0,470

72,140

5

*364K

Durana Tonder, Cristina

L

41,125

7,935

22,000

0,250

71,310

6

*356G

Caramés Díaz, Nuria

L

36,500

10,210

22,000

0,020

68,730

7

*310W

Fernández Rodríguez, Beatriz

L

41,000

9,584

13,400

2,500

66,484

Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*646S

Blanco López, María Pilar

P

48,375

14,000

11,480

0,000

73,855

2

*160Y

Castellano Canda, Pedro

P

39,500

11,100

11,950

0,000

62,550

3

*255Y

Delgado Alonso, Esther

L

56,000

14,000

21,690

0,050

91,740

4

*586Y

Rocha García, Felipe

L

55,750

14,000

20,800

0,200

90,750

5

*255P

Casalderrey Rivas, Marta

L

52,625

14,000

21,200

0,000

87,825

6

*592G

Gómez Ríos, Manuel Ángel

L

48,750

14,000

20,800

1,480

85,030

7

*566L

Rial Munín, María Victoria

L

53,250

14,000

16,000

0,350

83,600

8

*989C

Muñoz González, Francisco

L

48,750

14,000

18,800

0,400

81,950

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

9

*091R

Rodríguez Vázquez, María Luisa

L

45,250

14,000

22,000

0,000

81,250

10

*900P

Masid Gómez, Ana

L

46,875

14,000

18,600

1,000

80,475

11

*234C

Vidal Ferro, Inmaculada

L

48,750

14,000

17,120

0,350

80,220

12

*431J

Ramos López, Lorena

L

46,875

14,000

18,800

0,120

79,795

13

*920J

Raimúndez Vázquez, Raquel

L

47,375

14,000

18,270

0,050

79,695

14

*359E

Martull Vázquez, Raquel

L

43,250

14,000

22,000

0,000

79,250

15

*658A

Padín Barreiro, Lidia

L

47,375

14,000

17,320

0,450

79,145

16

*808K

Cariñena Amigo, Agustín

L

50,625

14,000

13,800

0,350

78,775

17

*273V

Doniz Campos, María Constantina

L

46,250

14,000

16,200

1,250

77,700

18

*734S

Díaz Rodríguez, Diego

L

44,000

14,000

19,400

0,300

77,700

19

*215T

Nogueira Negreira, Cristina

L

45,000

14,000

18,600

0,050

77,650

20

*204Z

Orallo Moran, María de los Ángeles

L

44,250

14,000

18,400

0,250

76,900

21

*638G

López González, José Manuel

L

47,000

14,000

13,800

1,650

76,450

22

*422D

Prieto Requeijo, María de La Paz

L

42,250

14,000

18,800

0,450

75,500

23

*920J

Pereira Matalobos, Denis

L

45,250

14,000

16,000

0,200

75,450

24

*814C

Del Corral Lorenzo, Cristina

L

47,625

14,000

13,600

0,150

75,375

25

*304G

Núñez Touceda, Alberto

L

46,625

14,000

14,550

0,200

75,375

26

*117F

Mouriz Fernández, Lorena

L

38,875

14,000

22,000

0,300

75,175

27

*155A

Rey Calvete, Alejandra

L

38,750

14,000

22,000

0,100

74,850

28

*109D

Pampín Conde, María José

L

38,125

14,000

22,000

0,300

74,425

29

*359M

Piñeiro Lameiro, Raúl

L

44,125

14,000

16,000

0,000

74,125

30

*589Y

Vázquez del Valle, Silvia

L

43,750

14,000

16,000

0,000

73,750

31

*973X

Bevilacqua Alen, Emiliano

L

48,125

14,000

11,000

0,350

73,475

32

*464C

Blanco Casais, Noemí

L

39,875

14,000

18,800

0,600

73,275

33

*018Z

Barreiro Torres, Marina

L

38,000

14,000

21,000

0,100

73,100

34

*151H

Mosquera Díaz, Beatriz

L

38,750

14,000

19,840

0,150

72,740

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

35

*063A

Dopico Gómez-Aller, Gonzalo

D

36,625

13,716

22,000

0,000

72,341

Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*579D

Vilariño López-Barranco, María del Pilar

L

58,125

14,000

22,000

0,000

94,125

2

*348C

Vilariño Rico, Jorge

L

58,250

14,000

20,800

0,570

93,620

3

*770L

Serramito Veiga, Isabel

L

52,500

14,000

21,000

0,700

88,200

4

*862S

Gallego Ferreiroa, Carolina

L

54,375

14,000

18,600

0,600

87,575

Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*436B

Álvarez Suárez, Beatriz

L

50,000

14,000

18,200

3,670

85,870

2

*822Z

Mera Calviño, José Manuel

L

50,625

14,000

18,400

2,250

85,275

3

*731W

Estévez Boullosa, Pamela

L

50,500

14,000

16,000

4,000

84,500

4

*226H

Fernández Salgado, Estela

L

45,875

12,232

22,000

1,090

81,197

5

*979E

Ollero Pena, Virginia

L

43,750

13,407

22,000

1,400

80,557

6

*738P

Pardeiro Pertega, María Remedios

L

41,000

14,000

22,000

1,500

78,500

7

*601B

Blanco Rodríguez, Marta María

L

43,125

14,000

18,400

0,240

75,765

Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*159Z

Costas Mira, María Teresa

P

40,875

14,000

4,700

0,150

59,725

2

*199V

Flores Ríos, Xacobe

L

55,750

14,000

13,800

4,000

87,550

3

*911J

Pardo Fresno, Mónica

L

49,000

14,000

21,000

0,900

84,900

4

*212H

González Babarro, Eva

L

47,625

14,000

18,600

2,200

82,425

5

*843T

Raposeiras Roubín, Sergio

L

54,375

14,000

9,000

4,000

81,375

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*777Y

Lugo Adan, Julio César

P

41,375

9,664

7,850

0,000

58,889

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

2

*446R

Estévez Cid, Francisco

L

55,625

14,000

21,000

3,700

94,325

3

*360Z

Mosquera Rodríguez, Víctor Xesús

L

57,500

14,000

18,600

4,000

94,100

4

*377V

Martínez Comendador, José Manuel

L

58,375

14,000

18,350

2,340

93,065

5

*365E

Bautista Hernández, Víctor

L

51,500

14,000

22,000

4,000

91,500

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Oral e Maxilofacial

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*397W

Luaces Rey, Ramón

L

47,125

12,823

20,800

2,900

83,648

2

*089W

García Rielo, José María

L

38,750

14,000

16,100

4,000

72,850

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*030S

Sande Llovo, Manuel

P

45,000

14,000

15,400

0,000

74,400

2

*120V

Quintela Martínez, Alicia María

L

53,125

14,000

21,000

0,100

88,225

3

*830P

Souto González, Nuria

L

52,250

14,000

20,800

0,300

87,350

4

*953E

Varela Vázquez, Juan Manuel

L

56,250

9,498

21,000

0,000

86,748

5

*379F

Domínguez Dorado, Patricia

L

47,750

14,000

21,000

0,300

83,050

6

*056A

Oitabén Mariño, Arturo

L

55,625

14,000

11,200

0,200

81,025

7

*773E

García Vázquez, Emilio Jesús

L

46,625

14,000

19,600

0,000

80,225

8

*588K

Rodiño Padín, Jon

L

47,625

14,000

17,600

0,550

79,775

9

*672X

Codesal Norniella, Ana

L

46,875

14,000

18,400

0,000

79,275

10

*005Y

Santiañez Mosquera, Francisco Javier

L

50,750

14,000

13,800

0,000

78,550

11

*013W

Blanco Mella, David

L

42,625

14,000

20,400

0,000

77,025

12

*127H

Novoa Cortiñas, Marta

L

44,000

14,000

18,400

0,100

76,500

13

*865G

López Bargiela, Paula

L

48,500

14,000

13,800

0,100

76,400

14

*811D

Castellano Romero, Imelda

D

37,750

14,000

11,400

0,000

63,150

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*767S

Comellas Melero, Nerea

L

58,125

14,000

19,950

1,100

93,175

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

2

*213H

Casteleiro Roca, María Pilar

L

57,500

14,000

20,600

0,350

92,450

3

*613Q

Mato Codesido, María Cristina

L

56,250

11,660

22,000

0,000

89,910

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*952K

González Rodríguez, Francisco Javier

L

55,625

14,000

18,600

1,130

89,355

2

*596C

Ladra González, María Jesús

L

55,000

14,000

16,200

1,260

86,460

3

*865P

Fagilde Carreira, María del Carmen

L

48,375

14,000

22,000

0,200

84,575

4

*636P

Lesquereux Martínez, Lucía

L

52,750

14,000

15,800

1,230

83,780

5

*416Z

Rivas Polo, José Ignacio

L

52,000

14,000

17,000

0,020

83,020

6

*191Q

Rivo Vázquez, Ángel

L

49,000

14,000

18,600

0,860

82,460

7

*419Y

Estévez Fernández, Sergio Manuel

L

56,250

14,000

9,000

1,720

80,970

8

*741R

Bahamonde Calvelo, Francisco

L

46,250

14,000

20,280

0,020

80,550

Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*102T

Salgado Boquete, Laura

P

40,625

14,000

13,100

1,070

68,795

2

*162K

Paradela de La Morena, Sabela

L

49,250

14,000

22,000

4,000

89,250

3

*760K

Castiñeiras Mato, Iria Margarita

L

42,125

14,000

20,800

0,520

77,445

Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*006G

Iglesias Fernández, María Josefa

L

52,750

14,000

20,800

1,050

88,600

2

*141Z

Cotovad Bellas, Laura

L

50,250

14,000

22,000

0,350

86,600

3

*534Y

Villar Taibo, Rocío

L

49,625

14,000

18,400

3,400

85,425

Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*999W

Fuster Sanjurjo, Lucía

L

46,375

14,000

21,600

0,900

82,875

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

2

*131S

Martínez Roca, Cristina

L

44,625

14,000

22,000

0,900

81,525

3

*022X

Faraldo Valles, María de los Ángeles

L

43,750

14,000

22,000

0,050

79,800

4

*539V

Vázquez López, Cristina

L

39,875

14,000

22,000

2,590

78,465

5

*921A

Punin Crespo, Eva

L

42,125

14,000

22,000

0,300

78,425

6

*974H

Álvarez Sánchez, María José

L

42,000

14,000

22,000

0,100

78,100

7

*697F

González López, Jaime

L

43,125

14,000

18,200

2,550

77,875

8

*358L

Mozo Peñalver, Héctor José

L

41,375

14,000

22,000

0,100

77,475

9

*084N

Pedreira Vázquez, María Isaura

L

40,875

14,000

22,000

0,600

77,475

10

*754W

Cid Conde, Lucía

L

40,125

14,000

22,000

1,150

77,275

11

*067D

Castro Rubiños, Concepción

L

41,375

14,000

20,700

0,050

76,125

12

*433N

Rodríguez Jato, María Teresa

L

40,625

14,000

21,000

0,100

75,725

13

*652S

Mosquera Torre, Alicia

L

38,875

14,000

22,000

0,300

75,175

Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*608P

García Iglesias, Lorena

L

54,625

14,000

18,400

0,000

87,025

2

*927R

Maceira Quintas, Carmen

L

49,500

14,000

22,000

0,000

85,500

3

*702L

Albors Ferreiro, Manuel

L

53,750

14,000

14,760

1,350

83,860

4

*535D

Romero Carmona, Rafael

L

45,750

14,000

21,000

0,350

81,100

5

*923F

González Rodríguez, María Reyes

L

44,625

14,000

22,000

0,000

80,625

6

*788E

Rodríguez López, Manuel

L

41,375

14,000

22,000

0,000

77,375

7

*110J

López Ansoar, Elsa

L

42,000

14,000

20,800

0,000

76,800

8

*300F

Noriega Concepción, Víctor

L

43,000

14,000

14,600

1,500

73,100

9

*201G

Gómez del Castillo Solano, María del Carmen

L

43,625

14,000

13,400

0,650

71,675

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

10

*635Z

Martínez Castro, Ana Margarita

L

34,250

14,000

22,000

0,000

70,250

11

*063B

Alonso Vence, Natalia

D

42,000

14,000

22,000

3,050

81,050

Facultativo/a especialista de área de Inmunoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*468G

Rojo Amigo, Ricardo José

P

43,875

9,775

22,000

1,700

77,350

2

*298N

López Vázquez, Antonio

L

43,375

14,000

22,000

4,000

83,375

3

*028J

Gómez Rial, José

L

45,000

11,620

21,200

4,000

81,820

Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*221S

Vázquez González, Abel

P

41,000

14,000

6,550

0,100

61,650

2

*076M

De la Campa Gestido, Azucena

P

37,875

14,000

7,750

0,000

59,625

3

*885D

Gómez Canosa, María Sandra

L

47,125

14,000

21,020

0,670

82,815

4

*393G

Álvarez Lata, Rebeca

L

45,125

14,000

22,000

0,000

81,125

5

*992V

Lage Cendon, Lucas

L

45,125

14,000

22,000

0,000

81,125

6

*919J

Mourelo Fariña, Mónica

L

43,000

14,000

22,000

1,790

80,790

Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*800W

Trigas Ferrin, María

L

47,125

14,000

20,950

0,020

82,095

2

*795S

Pérez Rodríguez, María Teresa

L

46,250

14,000

18,000

2,070

80,320

3

*133F

Domínguez Santalla, María Jesús

L

40,250

14,000

22,000

2,920

79,170

4

*997R

Lamas Domínguez, Pablo

L

40,375

14,000

22,000

0,150

76,525

5

*699G

Llinares García, Diego

L

40,375

14,000

22,000

0,150

76,525

6

*266Y

Marnotes González, Javier

L

39,750

14,000

22,000

0,320

76,070

7

*784D

Gayol Fernández, María del Carmen

L

40,125

14,000

21,200

0,500

75,825

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

8

*692W

Longueira Suárez, María Rebeca

L

46,000

14,000

14,000

0,420

74,420

9

*778X

López Mouriño, Víctor Manuel

L

37,625

14,000

22,000

0,350

73,975

10

*083V

Mouronte Sánchez, María del Camino

L

37,500

14,000

22,000

0,070

73,570

11

*378T

Castelo Corral, Laura

L

42,000

14,000

15,000

1,890

72,890

12

*104X

Quintas Albores, Eugenio

D

31,375

14,000

22,000

0,000

67,375

Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*652W

Muñoz Iglesias, José Lorenzo

L

46,875

14,000

17,840

1,300

80,015

2

*431A

Garrido Pumar, Miguel

L

40,625

14,000

18,200

1,400

74,225

3

*853M

Tabuenca Dopico, Olga

L

42,000

13,074

17,290

1,150

73,514

Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*072N

García García, María Jesús

P

51,375

14,000

9,800

2,220

77,395

2

*859K

Rubiera López, Gerardo

L

51,000

14,000

22,000

1,000

88,000

3

*366P

Álvarez Gil, Rosa María

L

47,250

14,000

18,200

1,040

80,490

Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*564A

Martínez Lamas, Lucía

L

50,250

14,000

15,000

4,000

83,250

2

*374Z

Fernández González, Ana

L

48,375

14,000

14,120

4,000

80,495

3

*248A

Sáez López, Ana María

L

41,875

14,000

22,000

1,250

79,125

4

*151R

Cores Calvo, Olaia

L

51,500

14,000

12,600

0,300

78,400

5

*505M

Villa Bajo, Laura

L

41,625

14,000

20,800

1,470

77,895

6

*924Y

Cortizo Vidal, Sandra

L

44,500

14,000

18,000

0,670

77,170

7

*985A

Arroyo Pedrero, Luis Antonio

L

44,250

14,000

13,200

4,000

75,450

Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*874Z

López Muñiz, Andrés

L

50,750

13,985

18,400

3,120

86,255

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

2

*403M

Borrajo Prol, María Paz

L

50,125

14,000

18,400

0,770

83,295

3

*221M

Castro Vilanova, María Jesús

L

46,125

14,000

20,600

0,220

80,945

Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*695L

Serramito García, Ramón

L

47,750

14,000

20,800

4,000

86,550

2

*904S

Vázquez Domínguez, María

L

45,625

14,000

18,400

0,300

78,325

3

*482S

Chamadoira Villaverde, Clara

L

39,875

14,000

16,400

0,900

71,175

Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía Clínica

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*128C

Martín Vigo, Ana Isabel

P

48,250

14,000

12,950

0,800

76,000

2

*362E

Álvarez Paradelo, Silvia

L

48,750

14,000

22,000

1,000

85,750

3

*917G

Aguirre Arribas, Julia

L

47,000

12,039

22,000

0,150

81,189

4

*286T

Curras Filgueira, Alfredo

L

48,375

8,259

16,400

0,000

73,034

5

*243J

García Estévez, Pilar

L

53,875

12,548

6,300

0,000

72,723

Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*144A

Cabo López, Iria

L

56,625

14,000

20,290

1,810

92,725

2

*041B

López Real, Ana María

L

51,375

14,000

20,800

3,490

89,665

3

*484C

Santos García, Diego

L

48,000

14,000

22,000

4,000

88,000

Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*088C

Fernández López, Elsa

P

45,875

14,000

6,350

0,000

66,225

2

*365K

Rivas Duro, José Manuel

L

54,875

14,000

18,800

1,070

88,745

3

*626H

Pais Sánchez, Marta

L

56,875

14,000

16,300

0,100

87,275

4

*605J

Pato Mosquera, Mónica

L

52,750

14,000

19,000

1,100

86,850

5

*781C

Vega Álvarez, Margarita

L

51,500

14,000

21,000

0,000

86,500

6

*462W

González Boubeta, Roberto

L

49,875

14,000

20,800

0,350

85,025

7

*501R

Vázquez Rodríguez, Marta

L

51,500

14,000

18,800

0,600

84,900

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

8

*097P

Cuiña Meijome, Ana

L

54,625

14,000

16,200

0,000

84,825

9

*945P

Campos Arca, Silvia

L

53,750

14,000

16,400

0,100

84,250

10

*232Z

Gómez Sánchez, David

L

55,625

14,000

13,600

0,250

83,475

11

*920A

Carballo Álvarez, Eva

L

47,625

14,000

21,200

0,000

82,825

12

*951G

Valiño Calviño, Nuria

L

53,125

14,000

13,200

2,450

82,775

13

*892Z

López García, Alberto

L

46,250

14,000

22,000

0,050

82,300

14

*684S

Carballo Núñez, Elba

L

51,875

14,000

16,200

0,200

82,275

Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*541V

Domínguez Fernández, Ramón

L

57,500

14,000

18,600

0,800

90,900

2

*691C

Millán Rodríguez, Alejandro Clemente

L

53,125

12,475

17,200

0,150

82,950

3

*889H

Cerdeira Pena, Patricia

L

53,000

14,000

14,400

0,100

81,500

4

*643W

Campo Gesto, Ana

L

45,625

14,000

21,040

0,450

81,115

5

*606R

González Blanco, María Jesús

L

47,250

14,000

18,600

0,600

80,450

6

*665W

López Couto, Cristina

L

43,000

14,000

22,000

0,350

79,350

7

*080B

Fernández Fernández, Jesús

L

46,500

9,689

22,000

0,000

78,189

8

*566W

Sorribas Bustelo, Manuel

L

46,875

14,000

15,800

1,150

77,825

9

*198Y

Rey Porca, Carlos

L

42,500

14,000

21,200

0,050

77,750

10

*528H

Méndez Cepeda, María del Pilar

L

50,750

14,000

12,400

0,000

77,150

11

*806F

Cuba Cabana, Judit

L

45,625

14,000

17,200

0,150

76,975

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*982L

Gallardo Martín, María Elena

L

49,500

14,000

22,000

4,000

89,500

2

*520E

Villanueva Silva, María José

L

48,250

14,000

22,000

1,450

85,700

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Radioterápica

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*820E

Varela Pazos, Ana María

L

49,000

14,000

18,000

0,200

81,200

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

2

*865T

Calvo Crespo, Patricia

L

50,625

14,000

12,200

2,400

79,225

Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*846M

Eiroa Breijo, Ana María

L

58,875

14,000

16,170

0,000

89,045

2

*313J

Barreira Fernández, María del Pilar

L

48,375

14,000

22,000

1,800

86,175

3

*219V

Torre Eiriz, José Antonio

L

53,875

14,000

18,200

0,020

86,095

4

*987N

Faraldo García, Ana

L

49,000

14,000

18,600

4,000

85,600

5

*582H

Vaamonde Sánchez Andrade, Isabel

L

52,875

14,000

15,000

2,450

84,325

6

*602Y

Lede Barreiro, Ángel Antonio

L

49,750

14,000

19,200

0,200

83,150

7

*160C

Franco Gutiérrez, Virginia

L

45,375

14,000

22,000

1,750

83,125

Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas áreas específicas

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*559C

Pernas Gómez, Patricia

P

40,625

14,000

18,000

0,110

72,735

2

*188J

Andrade Tato, Beatriz

P

47,500

14,000

10,500

0,000

72,000

3

*500Z

López Sousa, María

L

54,375

14,000

19,700

0,870

88,945

4

*061F

Berrocal Castañeda, María Montserrat

L

51,125

14,000

22,000

0,100

87,225

5

*786D

Almuíña Simón, Carmen María

L

52,125

14,000

20,850

0,020

86,995

6

*343H

Ávila Álvarez, Alejandro

L

53,000

14,000

15,000

3,380

85,380

7

*823P

Pérez Gay, Laura

L

50,875

14,000

18,200

1,230

84,305

8

*461E

Ferrer Barba, Ángela

L

46,500

14,000

21,700

1,450

83,650

9

*704M

Vergara Pérez, Inés

L

49,375

14,000

18,600

1,100

83,075

Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*583D

Parente Lamelas, Isaura

L

50,125

14,000

18,600

4,000

86,725

2

*156S

Vidal García, Iria

L

42,875

14,000

20,800

2,000

79,675

3

*740E

Rodríguez García, Carlota

L

46,375

14,000

18,600

0,170

79,145

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

4

*340N

Cano Jiménez, Esteban Alberto

L

46,875

13,725

15,650

2,350

78,600

Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*290R

Cerqueiro Landín, Rosa

L

43,750

14,000

19,600

0,050

77,400

2

*291J

Reboreda Amoedo, Alejandra

L

39,125

14,000

22,000

0,150

75,275

3

*939D

Pérez Méndez, Laura

L

42,875

14,000

17,960

0,400

75,235

Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*333Q

Delgado Charro, Luis

P

36,125

8,190

17,050

0,000

61,365

2

*851D

De Alba Carballo, María Rosa

P

37,125

12,424

9,900

0,000

59,449

3

*946B

Ramos Ríos, Ramón

L

52,500

14,000

18,600

4,000

89,100

4

*799N

Brañas González, Antía

L

50,000

14,000

19,090

0,900

83,990

5

*150J

Lamas Naveira, Rosa Ana

L

47,625

14,000

22,000

0,200

83,825

6

*664N

González González, Marina

L

47,375

14,000

22,000

0,100

83,475

7

*841H

González Domínguez Viguera, Luis Cleto

L

47,250

14,000

20,800

0,200

82,250

8

*124D

Ferro Iglesias, Verónica

L

48,125

14,000

18,800

0,200

81,125

9

*814L

García González, Jesús

L

47,125

14,000

19,200

0,000

80,325

10

*922S

Espiño Díaz, Iria

L

44,375

14,000

21,200

0,220

79,795

11

*028F

Pérez García, Manuela

L

42,125

14,000

22,000

0,300

78,425

12

*928K

Gómez Yepes, Celia

L

45,625

12,354

20,000

0,000

77,979

13

*633W

Sancho Díaz, María del Henar

L

45,125

14,000

18,400

0,000

77,525

14

*347B

García Piñeiro, Sergio

L

41,500

14,000

22,000

0,000

77,500

Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*420W

Ave Seijas, María Jesús

P

46,500

14,000

11,300

0,500

72,300

2

*364G

Domínguez Robla, Miguel

P

42,750

14,000

8,350

0,650

65,750

3

*886T

Méndez Díaz, María Cristina

L

56,500

14,000

20,600

2,450

93,550

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

4

*368Z

Ruibal Villanueva, María Cristina

L

51,500

14,000

20,800

1,000

87,300

5

*282B

Tilve Gómez, Amara

L

50,125

13,773

21,200

0,750

85,848

6

*362V

Romero Areste, María Giselle

L

53,250

10,264

20,600

0,020

84,134

7

*951Z

Rodríguez Fernández, Paula

L

52,000

12,919

18,600

0,600

84,119

8

*303L

Gulias Soidan, Daniel

L

46,250

14,000

22,000

1,400

83,650

9

*721W

Carballo Fernández, María Coral

L

50,125

11,014

21,000

0,300

82,439

10

*928N

Cea Pereira, Sonia

L

46,125

13,922

22,000

0,050

82,097

11

*968E

Vázquez Muíños, Olalla

L

52,000

11,452

18,400

0,000

81,852

12

*576S

Nieto Parga, Ángel

L

50,625

14,000

16,000

0,600

81,225

13

*856R

Vázquez Lima, Ignacio

L

47,250

12,071

21,200

0,300

80,821

14

*146Q

Iglesias López, Ángela

L

52,625

11,122

15,350

0,350

79,447

15

*510D

Rodríguez Gamundi, Santiago

L

49,000

14,000

16,400

0,000

79,400

16

*593G

Ríos Reboredo, Ángel

L

51,375

14,000

13,400

0,550

79,325

17

*092Y

López Carreira, María Lucía

L

46,000

14,000

18,720

0,300

79,020

18

*288L

Pereiro Carbajo, Alejandra

L

46,500

12,133

18,800

0,020

77,453

19

*009M

Taboada Rodríguez, Vanesa

L

51,500

12,159

13,600

0,000

77,259

20

*630V

Fernández Alonso, Diego

L

50,375

10,010

16,000

0,200

76,585

Facultativo/a especialista de área de Uroloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

1

*116L

Pereira Beceiro, Javier María

P

37,500

14,000

13,800

0,000

65,300

2

*734C

Villasenín Parrado, Lorena

L

50,000

14,000

15,800

0,100

79,900

3

*376F

Martínez Breijo, Sara

L

47,500

14,000

16,000

1,870

79,370

4

*612K

Toucedo Caamaño, Valentín

L

43,625

14,000

18,400

0,300

76,325

5

*837Z

Rey Rey, Jorge

L

45,625

14,000

13,600

0,670

73,895

6

*461V

Cortegoso González, Melissa

L

46,250

11,100

13,200

0,100

70,650

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación

Total

7

*536B

Puñal Pereira, Ana

L

45,625

14,000

10,200

0,000

69,825

8

*706M

González Dacal, Juan Andrés

L

35,500

14,000

13,400

0,900

63,800

* O NIF do/da profesional amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.