Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Xoves, 15 de novembro de 2018 Páx. 49020

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2018 do procedemento BS413A de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social para o ano 2018, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020).

A Consellería de Política Social convocou no ano 2018, a través da Orde do 27 de xullo de 2018 (DOG núm. 151, do 8 de agosto) as bases do procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e a convocatoria para o ano 2018.

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución dos expedientes de axudas corresponde, por delegación, á directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, que deberá resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da proposta.

Así mesmo, o referido artigo indica que se publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación. Complementariamente, procedeuse a efectuar a notificación por medios electrónicos, de conformidade co disposto no referido artigo 13 da orde.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 25 de outubro de 2018, ditada no procedemento BS413A de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020), que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 25 de outubro de 2018, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñer recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Neste caso non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto, expresamente ou por desestimación presunta, o recurso de reposición.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias dispoñerán dun prazo de 10 días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2018

Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO I

Resolución do 25 de outubro de 2018 ditada no procedemento BS413A de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020).

Vista a proposta da Subdirectora Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia de conformidade co disposto na Orde do 27 de xullo de 2018, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020; tendo en conta que nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 existe partida orzamentaria suficiente con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.313C.781.0, en virtude das competencias delegadas pola Consellería de Política Social (artigo 13 da devandita orde),

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás entidades relacionadas na proposta de concesión (anexo II), ao abeiro da indicada orde, as axudas individualizadas reflectidas na devandita relación e con cargo a aplicación orzamentaria 12.02.313C.781.0.

Segundo. Denegar á entidade relacionada na proposta de denegación (anexo III), ao abeiro da indicada orde, as axudas solicitadas polas causas que se indican no devandito anexo.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2018. A conselleira de Política Social. Por Delegación Orde do 27 de xullo de 2018. DOG núm. 151, do 8.8.2018. A Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Amparo González Méndez.

ANEXO II

Axudas concedidas

Expte.

Centro

Entidade

NIF

Orzamento

previsto obras

Axuda

solicitada obras

Axuda

concedida obras

Puntuación obras

Orzamento previsto

equipamentos

Axuda

solicitada

equipamentos

Axuda

concedida

equipamentos

Puntuación equipamento

Axuda

concedida total

BS413A 2018/1

Casa de Familia Esperanto 17 B

Aldeas

Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

7.930,00 €

7.930,00 €

7.930,00 €

28,13

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

7.930,00 €

BS413A 2018/2

Casa de Familia Esperanto 17 A

Aldeas Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

2.846,64 €

2.846,64 €

2.846,64 €

42,60

863,04 €

863,04 €

0,00 €

0,00

2.846,64 €

BS413A 2018/3

Mini-residencia Stma. Trinidad

Colegio-Hogar Stma.

Trinidad Trinitarias Instituto de hermanas

R3600136J

14.982,89 €

14.997,14 €

14.982,89 €

42,93

10.073,95 €

8.857,00 €

8.857,00 €

32,93

23.839,89 €

BS413A 2018/4

Casa de Familia Arela Bembrive

Arela

Asociación

G36846152

3.297,01 €

3.297,01 €

3.297,01 €

36,79

1.162,99 €

1.162,99 €

1.162,99 €

26,79

4.460,00 €

BS413A 2018/5

Casa de Familia Arela Atlántida

Arela

Asociación

G36846152

12.135,45 €

12.135,45 €

12.135,45 €

35,39

3.018,84 €

3.018,84 €

3.018,84 €

35,39

15.154,29 €

BS413A 2018/6

Centro de día Integral Vigo

Asoc. Mensajeros de La Paz Galicia

G36869956

5.887,94 €

5.887,94 €

5.887,94 €

33,20

5.410,67 €

5.410,67 €

5.410,67 €

28,20

11.298,61 €

BS413A 2018/7

Centro de día Integral Arela O Barco

Arela

Asociación

G36846152

5.476,46 €

5.476,46 €

5.476,46 €

32,33

4.626,32 €

4.626,32 €

4.626,32 €

37,33

10.102,78 €

BS413A 2018/8

Centro de día Esperanto 15

Aldeas Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

16.564,90 €

15.000,00 €

15.000,00 €

44,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

15.000,00 €

BS413A 2018/9

Centro de día Integral Arela Dr. Teixeiro

Arela

Asociación

G36846152

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

1.460,99 €

1.460,99 €

1.460,99 €

28,47

1.460,99 €

BS413A 2018/10

Centro con Fogares Redondela

Aldeas Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

20.700,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

43,00

10.000,00 €

BS413A 2018/11

Centro de día Verín

Cruz Roja Española

Q2866001G

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

5.693,05 €

5.693,05 €

5.693,05 €

24,49

5.693,05 €

BS413A 2018/12

Casa de Familia Arela Allariz

Arela

Asociación

G36846152

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

7.852,21 €

7.852,21 €

7.852,21 €

37,13

7.852,21 €

BS413A 2018/13

Centro de día Aragón VigoGO

Aldeas Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

15.494,05 €

15.000,00 €

15.000,00 €

40,87

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

15.000,00 €

BS413A 2018/14

Casa de Familia Arela Conxo

Arela

Asociación

G36846152

18.764,38 €

15.000,00 €

15.000,00 €

31,47

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

15.000,00 €

BS413A 2018/15

Casa de Familia Arela O Barco

Arela

Asociación

G36846152

7.945,50 €

7.945,50 €

7.945,50 €

37,41

2.822,01 €

2.462,01 €

2.462,01 €

32,41

10.407,51 €

BS413A 2018/16

Centro de día Ponteareas

Aldeas Infantiles SOS de Galicia de Vigo

G36639896

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

10.001,86 €

10.000,00 €

10.000,00 €

37,40

10.000,00 €

BS413A 2018/17

Centro de día Alborada

Asoc. Ciudadana de Lucha contra la droga

G36624963

14.970,00 €

14.970,00 €

14.970,00 €

39,33

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

14.970,00 €

BS413A 2018/18

Mini-residencia A Milagrosa

Colegio de la Milagrosa en Carballo CIA Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Prov. de Gijón

R1500033D

14.854,53 €

14.854,53 €

14.854,53 €

41,56

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

41,56

24.854,53 €

BS413A 2018/19

Casa de Familia Maluma

Asoc. Maluma-O Grove

G36474518

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

10.999,20 €

10.000,00 €

10.000,00 €

31,32

10.000,00 €

BS413A 2018/20

Centro de día Cáritas Ourense

Cáritas diocesana de Ourense

R3200098F

13.148,05 €

13.148,05 €

13.148,05 €

36,68

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

13.148,05 €

BS413A 2018/21

Casa de Familia Breogán

Asoc. Dignidad Galicia

G15500853

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

10.194,90 €

9.350,00 €

9.350,00 €

31,87

9.350,00 €

BS413A 2018/22

Casa de Familia San Aníbal Burela

Hijas del Divino Celo Rogacionistas Delegación General

R0800037D

15.313,16 €

15.000,00 €

15.000,00 €

33,39

11.971,74 €

10.000,00 €

10.000,00 €

23,39

25.000,00 €

BS413A 2018/23

Centro de día Cáritas Vigo

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

R3600368I

6.930,49 €

7.000,00 €

6.930,49 €

47,99

5.661,42 €

5.500,00 €

5.500,00 €

47,99

12.430,49 €

BS413A 2018/24

Centro de día San Aníbal

Hijas del Divino Celo Rogacionistas Delegación General

R0800037D

15.043,35 €

15.000,00 €

15.000,00 €

38,13

10.754,48 €

10.000,00 €

10.000,00 €

33,13

25.000,00 €

BS413A 2018/25

Casa de Familia Aldaba-Vilagarcía

Fundación Aldaba

G82453606

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

9.985,51 €

9.985,51 €

9.985,51 €

26,39

9.985,51 €

BS413A 2018/26

Ciudad de los Muchachos Agarimo

Terciarios Capuchinos Prov. Luis Amigo Casa Ciudad de los Muchachos Agarimo

R1500230F

16.382,48 €

15.000,00 €

15.000,00 €

39,40

10.220,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

34,40

25.000,00 €

BS413A 2018/27

Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino

Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino

G32025058

24.200,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

48,73

15.135,04 €

10.000,00 €

10.000,00 €

43,73

25.000,00 €

BS413A 2018/28

Centro Ollos Grandes

Comunidad RR. Buen Pastor

R2700047J

14.999,77 €

15.000,00 €

14.999,77 €

40,33

9.986,65 €

9.986,65 €

9.986,65 €

40,33

24.986,42 €

BS413A 2018/29

Centro O Seixo

Comunidad Buen Pastor

R3600175H

8.245,12 €

15.000,00 €

8.245,12 €

37,40

1.869,45 €

10.000,00 €

1.869,45 €

32,40

10.114,57 €

BS413A 2018/30

Casa de Familia Faiben Ribeira

Faiben Fundación de Apoio á Infancia e o Benestar

G27713379

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

11.536,79 €

10.000,00 €

10.000,00 €

34,03

10.000,00 €

BS413A 2018/31

Casa de Familia Faiben Rosalía de Castro

Faiben Fundación de Apoio á Infancia e o Benestar

G27713379

15.270,75 €

15.000,00 €

15.000,00 €

39,33

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

15.000,00 €

BS413A 2018/32

Centro Fogar Lar A Mercé

Comunidad Lar A Mercé

R1500260C

6.304,10 €

6.304,10 €

6.304,10 €

44,80

14.385,02 €

10.000,00 €

10.000,00 €

39,80

16.304,10 €

BS413A 2018/33

Fogar Nosa Sra. das Mercedes

Hermanas Mercedarias de la Caridad

R2701007C

13.556,38 €

13.556,38 €

0,00

11.939,07 €

10.000,00 €

0,00

0,00 €

BS413A 2018/34

Centro de día Dignidad 1 Lugo

Asoc. Dignidad Lugo

G27224088

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

2.420,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

34,00

1.800,00 €

BS413A 2018/35

Casa Hogar Berce I

Asoc. de Iniciativa Social Berce

G36788081

2.567,62 €

2.567,62 €

2.567,62 €

28,61

6.409,48 €

6.409,48 €

6.409,48 €

33,61

8.977,10 €

BS413A 2018/36

Casa Hogar Berce II

Asoc. de Iniciativa Social Berce

G36788081

4.323,02 €

4.323,02 €

4.323,02 €

27,05

9.608,36 €

9.608,36 €

9.608,36 €

27,05

13.931,38 €

BS413A 2018/37

Casa Hogar Berce O Perello

Asoc. de Iniciativa Social Berce

G36788081

9.315,48 €

9.315,48 €

9.315,48 €

29,53

4.161,52 €

4.161,52 €

4.161,52 €

29,53

13.477,00 €

BS413A 2018/38

Casa Hogar Berce Os Cativos

Asoc. de Iniciativa Social Berce

G36788081

2.480,50 €

2.480,50 €

2.480,50 €

25,59

2.060,63 €

2.060,63 €

2.060,63 €

25,59

4.541,13 €

BS413A 2018/39

Hogar Madre Encarnación

Terciarias Franciscanas del Rebaño de María Hermanas Casa Hogar Madre Encarnación de Lugo

R7700021D

14.999,92 €

14.999,00 €

14.999,00 €

40,40

10.043,18 €

10.000,00 €

10.000,00 €

30,40

24.999,00 €

BS413A 2018/40

Casa de Familia Dignidad Santiago

Asoc. Dignidad Lugo

G27224088

4.200,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

24,13

2.200,00 €

1.900,00 €

1.900,00 €

24,13

4.900,00 €

BS413A 2018/41

Casa de Familia Arela Monforte

Arela

Asociación

G36846152

8.605,35 €

8.605,35 €

8.605,35 €

27,99

3.179,84 €

3.180,84 €

3.179,84 €

37,99

11.785,19 €

BS413A 2018/42

Fogares e Apoio Lar Valdomiño

Hogares y Apoyo al Menor Lar

G32009607

14.892,89 €

15.000,00 €

14.892,89 €

29,73

5.222,47 €

5.000,00 €

5.000,00 €

29,73

19.892,89 €

BS413A 2018/43

Fogares e Apoio Lar Cospeito (Muimenta)

Hogares y Apoyo al Menor Lar

G32009607

14.423,20 €

14.500,00 €

14.423,20 €

32,13

9.850,69 €

10.000,00 €

9.850,69 €

37,13

24.273,89 €

BS413A 2018/44

Casa de Familia Faiben García Barbón

Faiben Fundación de Apoio á Infancia e o Benestar

G27713379

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

10.990,14 €

10.000,00 €

10.000,00 €

35,97

10.000,00 €

BS413A 2018/45

Casa de Familia Dignidad Perpetuo Socorro Lugo

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

4.000,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

26,53

3.500,00 €

ANEXO III

Solicitudes denegadas

Expte.

Centro

Entidade

NIF

Causa

BS413A 2018/33

Fogar Nosa Sra. das Mercedes

Hermanas Mercedarias de la Caridad

R2701007C

Desistencia da solicitude (por non estar en condicións de xustificar estar ao día nas obrigas coa AEAT)