Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Xoves, 22 de novembro de 2018 Páx. 49801

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2018 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria.

A Orde do 30 de abril de 2018 (DOG núm. 98, do 24 de maio), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante, Gain), establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Mediante a Resolución do 26 de setembro de 2018 (DOG núm. 191, do 5 de outubro) adxudícanse as axudas da modalidade A ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa de formación posdoutoral que se relacionan no seu anexo I.

O artigo 18 da orde de convocatoria establece que no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicala á Secretaría Xeral de Universidades ou á Gain (segundo sexa o caso), e que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza dentro do prazo de tres meses a partir da data de publicación da resolución de concesión.

No mesmo artigo tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da listaxe de espera da modalidade e do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións durante o tempo de aproveitamento da axuda. A competencia para adxudicar unha nova axuda correspóndelle á persoa titular da Presidencia da Gain no caso de novas incorporacións procedentes da lista de espera da Gain.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Gain,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas na modalidade A das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral que se indican a continuación:

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Rama de coñecemento

Zona

1º ano

Zona

2º ano

Total

IN606B-2018/007

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

Samayoa

López

Luis Fernando

******77N

Ciencias

2

2

97,3

IN606B-2018/004

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Abella

Cajigal

Vanessa

******80A

Ciencias da Saúde

1

1

90,5

IN606B-2018/009

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Almécija

Pereda

Clara

******41E

Ciencias

2

2

76,8

Segundo. De acordo co artigo 18 da orde de convocatoria, adxudicar as axudas correspondentes a estas renuncias coas dúas solicitudes incluídas na lista de espera da Gain:

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Rama de coñecemento

Zona

1º ano

Zona

2º ano

Total

IN606B-2018/011

Fundación Profesor Novoa Santos

Álvarez

Fraga

Laura

******47D

Ciencias da Saúde

3

3

72,75

IN606B-2018/001

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

López

Villamor

Adrián

******32X

Ciencias

1

1

62,8

Terceiro. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as entidades beneficiarias alleas ás universidades do SUG, segundo as renuncias e as novas incorporacións, tal como se indica na seguinte táboa:

Modalidade A (Gain)

Aplicación orzamentaria

Entidades

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2018

2019

2020

2021

Total

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

3.366,67

43.174,66

35.827,56

36.311,11

118.680,00

09.A3.561A.403.0

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

1

0,00

33.290,00

36.180,00

41.890,00

111.360,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

1

3.366,67

43.500,00

42.822,22

36.311,11

126.000,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

2

3.366,67

89.366,66

92.722,22

79.344,45

264.800,00

Total

5

10.100,01

209.331,32

207.552,00

193.856,67

620.840,00

Cuarto. O día de comezo dos contratos será o 1 de decembro de 2018.

Quinto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación á Gain no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización dos correspondentes contratos.

Sexto. O artigo 14 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes, adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Sétimo. Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Presidencia da Gain e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
e presidente da Axencia Galega de Innovación