Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 30 de novembro de 2018 Páx. 50717

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2018 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG núm. 120, do 25 de xuño) publicáronse as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, procedéndose á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2018 (Galicia Emprende).

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á segunda convocatoria de axudas (2018.2).

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes da segunda convocatoria (2018.2) cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda
de documentación (convocatoria 2018.2)

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2018.2.1

Centrovet, S. Coop. Galega

F27858083

IG107.2018.2.2

Miranda Gómez, Adrián

76577393C

IG107.2018.2.3

Papolczi, Erno

X9019071N

IG107.2018.2.4

Vila Ingerto, Karina Isabel

76623465T

IG107.2018.2.5

González Liñares, Paula

54129384B

IG107.2018.2.6

Blanco Tío, Alfonso

35484288A

IG107.2018.2.7

Bernárdez Zurita, Isabel Noelia

36151792R

IG107.2018.2.8

Expósito Casabella, Yésica

34882689S

IG107.2018.2.11

Martínez Fernández, Manuel

79331077Y

IG107.2018.2.12

Cocinacavok, S.L.

B70562954

IG107.2018.2.13

Nana Pancha, S.L.

B70558242

IG107.2018.2.16

Somos Tres Colección, S.L.

B27502525

IG107.2018.2.17

Marosa Vat, S.L.U.

B27835560

IG107.2018.2.18

Agrelo Bea, Javier

76865266W

IG107.2018.2.19

Auto Diésel Núñez, S.L.

B27503200

IG107.2018.2.20

Tree Of Life Servicios Funerarios, S.L.

B70491576

IG107.2018.2.22

Nvap Galicia y Asociados, S.L.

B27817147

IG107.2018.2.23

Saavedra Fernández, Noemi

32694235B

IG107.2018.2.24

Martínez Antúnez, Ángela

35578849B

IG107.2018.2.25

Alianza Vegaes, S.L.

B27850205

IG107.2018.2.26

Centro de Fisioterapia Cima, S.L.

B27859172

IG107.2018.2.27

Pérez-Santalla Fraga, Carlos

23061633Q

IG107.2018.2.29

Compra Venta Rubín, S.L.

B94132511

IG107.2018.2.30

Gemes Cosmetic, S.L.

B27863042

IG107.2018.2.31

Caldas Ferrín, Andrés

77463569Y

IG107.2018.2.32

Martínez Martínez, Consuelo

36104364E

IG107.2018.2.33

Ortopedia Val do Lérez, S.L.

B94153897

IG107.2018.2.34

Box Atlantic, S.L.

B70567474

IG107.2018.2.35

Nicolao Loureiro, Marcos

36151452Y

IG107.2018.2.36

Longobarda del Noroeste, S.L.

B27836998

IG107.2018.2.37

Fernández Sáinz-Maza, Cristina

71270286W

IG107.2018.2.38

Baqueiro Gabián, José Manuel

76933095G

IG107.2018.2.39

Barreiro Tasende, José Vicente

33283995M

IG107.2018.2.40

Presit Ibérica, S.L.

B70569033

IG107.2018.2.41

Send Dock, Sociedad Limitada (en constitución)

B70550637

IG107.2018.2.44

Sdea Solutions, S.L.

B27828706

IG107.2018.2.45

Pulidos Diamond Systems, S.L.

B70567995

IG107.2018.2.46

Enxido Gastrovigo, S.L.

B27863273

IG107.2018.2.47

Representaciones Ilaria, S.L.

B27846351

IG107.2018.2.48

Digón Santín, Daniel

33347333R

IG107.2018.2.49

Rs Pontevedra Wagen, S.L.

B94167590

IG107.2018.2.50

Pan Moledo, Rubén

78803505P

IG107.2018.2.53

Pérez Martínez, José Carlos

33487622J

IG107.2018.2.54

Vilariño Suárez, María Montserrat

76416711Q

IG107.2018.2.55

Centro Terapéutico Dom, S.L.

B27502939

IG107.2018.2.56

Barreiro Pastoriza, Miguel

53116450C

IG107.2018.2.57

Grelo Comunicaciones S.L.

B70505490

IG107.2018.2.58

Obenza Fernández, Leticia

32707857V

IG107.2018.2.59

Dubraseda, S.L.

B70551882

IG107.2018.2.60

Xesconta Asesoría de Empresas, S.L.

B94178647

IG107.2018.2.61

Maceiras Salinas, María Paz

32826513Q

IG107.2018.2.62

Da Largo A Longa, S.L.

B94178548

IG107.2018.2.63

García Iglesias, Cristina

46897179H

IG107.2018.2.64

López Forneas, Martina

33340253M

IG107.2018.2.65

Varela Castro, María Macarena

33290600D

IG107.2018.2.66

García Robata, S.L.

B27834308

IG107.2018.2.68

Torres Paderne, Manuel

078798690T

IG107.2018.2.69

Ferreira Rodríguez, Darío

53114710M

IG107.2018.2.71

Adegas Terrae, S.L.

B27847953

IG107.2018.2.72

Broullón Lago, Mónica

76998471Z

IG107.2018.2.73

Blanco Lorenzo, Juan Carlos

11397096K

IG107.2018.2.76

Pazos Pintos, Susana

53170954Z

IG107.2018.2.78

Sound Troop, S.L.

B70529292

IG107.2018.2.79

Vila Agrelo, Gonzalo

76865265R

IG107.2018.2.80

M&B Cuerpo y Mente 2018, S.L.

B70555404

IG107.2018.2.82

Varela Pérez, María de los Ángeles

33842791Q

IG107.2018.2.84

Core Surfing, S.L.

B70468285

IG107.2018.2.85

Impulsa Formación y Empleo, S.L.

B27860105

IG107.2018.2.86

Rodríguez Álvarez, Isabel

44497490B

IG107.2018.2.90

Alkanatur Drops, S.L.U.

B70469432

IG107.2018.2.91

Micasoul, S.L.

B70550678