Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 4 de decembro de 2018 Páx. 51107

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (CU1801).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante, LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), en diante, RDCA, e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro (DOG do 2 de febreiro), da Xunta de Galicia, conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego pública por promoción interna para o corpo de catedrático/a de universidade para o ano 2017 (resolucións do 19 de decembro de 2017, DOG do 21 e do 29 de xaneiro de 2018, DOG do 19 de febreiro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I da presente resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), en diante, Lei 39/2015, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), en diante, Lei 40/2015, no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), en diante, EBEP, os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo Claustro Universitario o 24 xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poder ser admitidas á realización das presentes probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados, aos cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros estados cando así se prevea nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberá achegarse credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de catedráticos/as de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o acceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin atoparse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta á española deberán acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións correspondentes á praza.

2.2. De conformidade co artigo 62.2 da LOU para poder participar nas prazas de promoción interna ao corpo de catedrático/a de universidade que figura/n no anexo I deberán ter a condición de funcionario o funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

Terceira. Solicitudes

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentar a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude que se atopa establecido especificamente para a praza e corpo correspondente, dispoñible no enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, esta deberá ser impresa, asinada e presentada no Rexistro Xeral (Reitoría, Campus Universitario, 36310 Vigo), ou nos rexistros auxiliares da Universidade de Vigo (Campus de Pontevedra, Campus de Ourense e r/ Torrecedeira, nº 86, de Vigo), ou de acordo coas restantes formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

As solicitudes remitidas a través dunha oficina de Correos presentaranse en sobre aberto para que o persoal de Correos lle estampe a data de presentación na solicitude antes de ser certificada. O enderezo postal será o seguinte:

Rexistro Xeral da Universidade de Vigo

Edificio Exeria-Servizos Centrais

Campus Lagoas-Marcosende, s/n

36310 Vigo (Pontevedra)

As solicitudes remitidas desde o estranxeiro deberán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes, debendo figurar igualmente a data da súa presentación na solicitude. Neste caso, a presentación da solicitude comunicarase por correo electrónico á conta consultapdi@uvigo.es, enviando copia desta despois de presentala.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios do Edificio Exeria-Servizos Centrais servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente deban publicarse, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index.

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (CU1801) serán de 41,56 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderá aboarse o importe correspondente no período indicado na folla de liquidación, ben en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata a súa finalización, comprobando que o pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, debendo a persoa interesada solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pago ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1, achegarase nun ficheiro pdf os seguintes documentos, sendo causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, se é o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberá presentar declaración xurada ou promesa de non estar separado de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberá acompañarse da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra «d» da base 2.1.

d) Copia da folla de servizos que acredite ser funcionario ou funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadores e investigadoras científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición. Os aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo non terán que presentar copia da folla de servizos.

e) Xustificante, se é o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se puidesen advertir, poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar nas súas solicitudes, podendo unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de quince (15) días hábiles contado desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución aprobando a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez (10) días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente ditarase unha resolución aprobando a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 83 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento a que se adscriba a praza convocada.

A universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os currículum vítae dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: http://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index.

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa e, en último caso, resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberán constituírse no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, se é o caso. A presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, se é o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez días hábiles, fixando lugar, data e hora para proceder ao acto de constitución da comisión, que poderá realizarse por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles, neste suposto quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución a comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios do lugar onde se celebren as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a presidencia e a secretaría. Os membros da comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á secretaria de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento a que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e a Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A presidencia da comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez días hábiles, indicando lugar e hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará:

a) Currículum vítae por sextuplicado, que deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, en que detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso, tamén por sextuplicado.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no currículum vítae, con independencia de que a comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a comisión fixará e publicará no taboleiro, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal deberá iniciarse no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, a comisión fixará o prazo durante o que poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. A comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no currículum vítae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.5. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo. Constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto de concurso.

6.6. Finalizada a proba, cada membro da comisión entregaralle á presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.7. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.8. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da comisión. En caso de empate recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A comisión proporá ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, unha relación de todas as persoas candidatas que superen a proba por orde de preferencia. A comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no centro onde se celebrou a proba e servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar no prazo dos vinte días naturais seguintes ao de publicación da proposta da comisión no lugar de celebración da proba, nos lugares e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, fotocopia compulsada do título de doutor ou doutora, fotocopia compulsada da acreditación e folla orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de setembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que lle incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos das alíneas c) e d), debendo presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa, acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que teñan acreditado no prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte días hábiles, contado desde o seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias a necesidades e obrigacións docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non suporán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de reclamacións

8.1. Contra a proposta da comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez días hábiles, contado desde o seguinte ao da súa publicación no lugar de celebración da proba. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles para formular alegacións en orde ao contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola comisión de reclamacións da Universidade de Vigo que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedimentais, e verificará o efectivo respecto, por parte da comisión de selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, debendo a comisión de selección formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da comisión de reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/as aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contado desde a finalización do procedemento ou, se é o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro), os datos facilitados por quen sexa aspirante, pasarán a formar parte do ficheiro de persoal, cuxa finalidade é a xestión do persoal da Universidade de Vigo, xestión da docencia e investigación, xestión da participación do persoal nos servizos e actos administrativos, así como a xestión da participación dos candidatos e candidatas nos procesos de selección. Os datos contidos neste arquivo poderán ser tratados con fins históricos, estatísticos ou científicos.

Undécima. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación da presente convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder de catro meses. Para estes efectos o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, perante o reitor. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 19 de novembro de 2018

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

CU1801-C02-063-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0063 Botánica

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Ciencia e tecnoloxía do ambiente

Aerobioloxía

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 2.

Referencia:

CU1801-C05-265-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

D00c05 Estatística e Investigación Operativa

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Praza nº 3.

Referencia:

CU1801-C07-750-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0750 Química Analítica

Departamento:

D00c07 Química Analítica e Alimentaria

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 4.

Referencia:

CU1801-H04-345-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía Inglesa

Departamento:

D00h04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Actividade docente e investigadora:

Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: inglés

Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: inglés perspectivas transculturais no ámbito anglófono

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 5.

Referencia:

CU1801-H05-465-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0465 Historia da Arte

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

Arte e contemporaneidade

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 6.

Referencia:

CU1801-H05-490-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0490 Historia Moderna

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

Historia moderna universal

Historia moderna de España

Historia moderna de Galicia

Centro de traballo:

102 Facultade de Historia

Praza nº 7.

Referencia:

CU1801-T04-555-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Reactores e biotecnoloxía

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 8.

Referencia:

CU1801-T05-065-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0065 Ciencia dos Mat. e Enxeñ. Metalúrxica

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxía de materiais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 9.

Referencia:

CU1801-T06-505-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0505 Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento:

D00t06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Ambiente

Actividade docente e investigadora:

Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

Praza nº 10.

Referencia:

CU1801-T08-385-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física I

Física: Física II

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 11.

Referencia:

CU1801-T13-560-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Comunicación de datos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 12.

Referencia:

CU1801-T17-596-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0596 Matemática Aplicada II

Departamento:

D00t17 Matemática Aplicada II

Actividade docente e investigadora:

Matemáticas: cálculo I

Matemáticas: cálculo II

Matemáticas: álxebra lineal

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 13.

Referencia:

CU1801-X01-620-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0620 Metodoloxía de Ccas. do Comportamento

Departamento:

D00x01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación

Praza nº 14.

Referencia:

CU1801-X01-680-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0680 Personalidade, Eval. e Trat. Psicolóxicos

Departamento:

D00x01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Actividade docente e investigadora:

Sexualidade e saúde

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación

Praza nº 15.

Referencia:

CU1801-X02-381-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0381 Filosofía do Dereito

Departamento:

D00x02 Dereito Privado

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

Praza nº 16.

Referencia:

CU1801-X04-215-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0215 Didáctica e Organización Escolar

Departamento:

D00x04 Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 17.

Referencia:

CU1801-X06-225-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0225 Economía Aplicada

Departamento:

D00x06 Economía Aplicada

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Praza nº 18.

Referencia:

CU1801-X08-480-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0480 Historia e Institucións Económicas

Departamento:

D00x08 Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Praza nº 19.

Referencia:

CU1801-X10-675-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0675 Xornalismo

Departamento:

D00x10 Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Actividade docente e investigadora:

Comunicación radiofónica

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación

Praza nº 20.

Referencia:

CU1801-X13-150-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: CU1801-C02-063-CU-TC-01.

Área: Botánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ángel Penas Merino

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretaria

María Jesús Aira Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 1º

Ana Teresa Romero García

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2º

María del Carmen Galán Soldevilla

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Vogal 3º

Félix Infante García-Pantaleón

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

Comisión suplente

Presidente

Félix Llamas García

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretaria

Isabel Mateu Andrés

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 1º

Irene La Serna Ramos

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 2º

Consuelo Díaz de la Guardia

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

José Sánchez Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Praza nº 2: CU1801-C05-265-CU-TC-01.

Área: Estatística e Investigación Operativa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Wenceslao González Manteiga

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Antonio Vaamonde Liste

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Salvador Naya Fernández

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

Mario Francisco Fernández

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Domingo Morales González

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Comisión suplente

Presidenta

María Ángeles Gil Álvarez

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Secretaria

María Dolores Ugarte Martínez

Catedrática de universidade

Universidade Pública de Navarra

Vogal 1º

Ana María Aguilera del Pino

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2º

Carmen María Cadarso Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

Jorge Mateu Mahiques

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Praza nº 3: CU1801-C07-750-CU-TC-01.

Área: Química Analítica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Hernández Córdoba

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Secretaria

María Pilar Viñas López-Pelegrín

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 1º

Antonio Canals Hernández

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 2º

María Luisa Cervera Sanz

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 3º

Luis Fermín Capitán Vallvey

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Miguel de la Guardia Cirugeda

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretaria

Soledad Cárdenas Aranzana

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Vogal 1º

Soledad Norberta Muniategui Lorenzo

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

María Pilar Bermejo Barrera

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

José Juan Santana Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de las Palmas de Gran Canaria

Praza nº 4: CU1801-H04-345-CU-TC-01.

Área: Filoloxía Inglesa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Isabel Carrera Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Secretaria

Pilar Cuder Domínguez

Catedrática de universidade

Universidade de Huelva

Vogal 1º

María Jesús Lorenzo Modia

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

Juan Antonio Prieto Pablos

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3º

Mercedes Bengoechea Bartolomé

Catedrática de universidade

Universidade de Alcalá

Comisión suplente

Presidenta

María Socorro Suárez Lafuente

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Secretario

Javier Pérez Guerra

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Silvia Caporale Bizzini

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 2º

Juan Ignacio Oliva Cruz

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 3º

Constante González Groba

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Praza nº 5: CU1801-H05-465-CU-TC-01.

Área: Historia da Arte.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Manuel García Iglesias

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

María Yolanda Herranz Pascual

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jesús Luis Pastor Bravo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Mª de los Reyes Hernández Socorro

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Vogal 3º

Kosme María Barañano Letamendia

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Comisión suplente

Presidenta

Teresa Sauret Guerrero

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Juan Antonio Sánchez López

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 1º

Ana Eulalia Goy Diz

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Antonio Casaseca Casaseca

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Vogal 3º

M. Rosa Terés Tomás

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Praza nº 6: CU1801-H05-490-CU-TC-01.

Área: Historia Moderna.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pegerto Saavedra Ferández

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Ofelia Rey Castelao

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 1º

Elena Postigo Castellanos

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Vogal 2º

David Bernabé Gil

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 3º

Francisco Andújar Castillo

Catedrático de universidade

Universidade de Almería

Comisión suplente

Presidente

José Ignacio Fortea Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

Secretario

Roberto López Vela

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

Vogal 1º

María José Vilalta Escobar

Catedrática de universidade

Universitat de Lleida

Vogal 2º

Francisco José Aranda Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 3º

María Ángela Atienza López

Catedrática de universidade

Universidade de La Rioja

Praza nº 7: CU1801-T04-555-CU-TC-01.

Área: Enxeñería Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Manuel Lema Rodicio

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Christian A. M. Henri Kennes

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

Mª Carmen Veiga Barbazán

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Enrique Roca Bordello

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Teresa Moreira Vilar

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Ángel Manuel Sánchez Bermúdez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Gumersindo Feijoo Costa

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Praza nº 8: CU1801-T05-065-CU-TC-01.

Área: Ciencia dos Mat. e Enxeñ. Metalúrxica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Enrique Otero Huerta

Catedrático de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Secretario

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Julio José Suay Antón

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Vogal 2º

María Dolores Gurruchaga Torrecilla

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

Isabel María del Coro Goñi Echave

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Comisión suplente

Presidenta

Victoria Utrilla Esteban

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Secretaria

Anna Neus Igual Muñoz

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Vogal 1º

Francisco Javier Botana Pedemonte

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Vogal 2º

María Lluisa Maspoch Ruldua

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Vogal 3º

Francisco Javier Belzunce Varela

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Praza nº 9: CU1801-T06-505-CU-TC-01.

Área: Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Herráez Boquera

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretario

Diego González Aguilera

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Vogal 1º

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Luis Ortiz Torres

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Soledad García Gil

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Daniel Rey García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 10: CU1801-T08-385-CU-TC-01.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luís Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Julián Martínez Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 1º

Isabel Abril Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 2º

María José Gálvez Ruiz

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Rafael García Molina

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Comisión suplente

Presidenta

Rosa María Benito Zafrilla

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Secretaria

Mª Carmen Ramírez Gómez

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 1º

María Luisa González Martín

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

Vogal 2º

Miguel Ángel Cabrerizo Vilchez

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Claudio Aroca Hernández-Ros

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Praza nº 11: CU1801-T13-560-CU-TC-01.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

David Larrabeti López

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 2º

Enrique Vázquez Gallo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 3º

M. Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Julio J. Berrocal Colmenarejo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Secretaria

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 1º

Juan M. López Soler

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2º

Juan R. Velasco Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Vogal 3º

Miguel Soriano Ibáñez

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Praza nº 12: CU1801-T17-596-CU-TC-01.

Área: Matemática Aplicada II.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Ángel Hermida Alonso

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretario

Eduardo Liz Marzán

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Camino Teófila Balbuena Martínez

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Vogal 2º

Alberto Márquez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3º

María Luz Gandarías Númez

Catedrática de universidade

Universidade de Cádiz

Comisión suplente

Presidenta

María Alicia Cachafeiro López

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Sylvia Novo Martín

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Vogal 1º

Ana María Urbano Salvador

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Vogal 2º

Manuel Ojeda Aciego

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 3º

José Manuel Casas Mirás

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: CU1801-X01-620-CU-TC-01.

Área: Metodoloxía de Ccas. do Comportamento.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Teresa Anguera Argilaga

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Secretario

Constantino Arce Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 1º

Salvador Chacón Moscoso

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 2º

Gloria Seoane Pesqueira

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

Concepción San Luis Costas

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Comisión suplente

Presidenta

María Encarnación Sarriá Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Secretario

José Luis Marcos Malmierca

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 1º

José Carlos Núñez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2º

Francisca Fariña Rivera

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Ramón Arce Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Praza nº 14: CU1801-X01-680-CU-TC-01.

Área: Personalidade, Eval. e Trat. Psicolóxicos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Rosa María Baños Rivera

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretario

Miguel Manuel Clemente Díaz

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 1º

Estrella Durá Ferrandis

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 2º

María del Pilar Socorro Matud Aznar

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 3º

María del Carmen Fernández-Santaella Santiago

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Saldaña García

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Secretario

Jorge Carlos Fernández del Valle

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 1º

Francisco Javier Méndez Carrillo

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 2º

Rafael Ballester Arnal

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Vogal 3º

José Antonio Fuertes Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Praza nº 15: CU1801-X02-381-CU-TC-01.

Área: Filosofía do Dereito.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Antonio García Amado

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretaria

Marina Gascón Abellán

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 1º

María Victoria Iturralde Sesma

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 2º

Rafael Luís Hernández Marín

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 3º

Manuel Atienza Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Comisión suplente

Presidente

Benjamín Rivaya García

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Secretaria

Ángeles Solanes Corella

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 1º

Julián Sauquillo González

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Vogal 2º

María Ángeles Barrère Unzueta

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

María Isabel Garrido Gómez

Catedrática de universidade

Universidade de Alcalá

Praza nº 16: CU1801-X04-215-CU-TC-01.

Área: Didáctica e Organización Escolar.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Isabel Cantón Mallo

Catedrática de universidade

Universidade de León

Secretaria

María Ángeles Pilar Parrilla Latas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Vogal 2º

Tomás Sola Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Joaquín Gairín Sallán

Catedrático de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Carlos Rosales López

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Manuel Area Moreira

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 1º

Julio Cabero Almenara

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 2º

Mercè Gisbert Cervera

Catedrática de universidade

Universitat Rovira i Virgili

Vogal 3º

María Luisa Sevillano García

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Praza nº 17: CU1801-X06-225-CU-TC-01.

Área: Economía Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel María Varela Lafuente

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Dolores Garza Gil

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Josefa Olga Ogando Canabal

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Vogal 2º

Rigoberto Pérez Suárez

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 3º

Beatriz González López-Valcárcel

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Comisión suplente

Presidente

José Carlos Arias Moreira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Coral Del Río Otero

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ana Jesús López Menéndez

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2º

Rafael Myro Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 3º

Javier Bilbao Ubillos

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Praza nº 18: CU1801-X08-480-CU-TC-01.

Área: Historia e Institucións Económicas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Carlos Fernando Barciela López

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Secretaria

María Josefina Rodríguez Galdo

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 1º

Rosa Congost Colomer

Catedrática de universidade

Universitat de Girona

Vogal 2º

María Inmaculada López Ortiz

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 3º

Lina Yolanda Gálvez Muñoz

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Comisión suplente

Presidente

Juan Carmona Badía

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Nuria Puig Raposo

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 1º

Carles Manera Erbina

Catedrático de universidade

Universitat de les Illes Balears

Vogal 2º

Jordi Catalán Vidal

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 3º

Andrés Sánchez Picón

Catedrático de universidade

Universidade de Almería

Praza nº 19: CU1801-X10-675-CU-TC-01.

Área: Xornalismo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco García García

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

María Antonia Paz Rebollo

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 1º

Pastora Moreno Espinosa

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 2º

Ramón Reig García

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3º

Mª del Rosario Lacalle Zalduendo

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

José Ignacio Armentia Vizuete

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Secretaria

Rosa Berganza Conde

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Vogal 1º

Andreu Casero Ripollés

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Vogal 2º

Miquel Rodrigo Alsina

Catedrático de universidade

Universitat Pompeu Fabra

Vogal 3º

José Alberto García Avilés

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Praza nº 20: CU1801-X13-150-CU-TC-01.

Área: Dereito Financeiro e Tributario.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Ana María Pita Grandal

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Carmelo Lozano Serrano

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 1º

Luis Manuel Alonso González

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 2º

María Dolores Arias Abellán

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Vogal 3º

Begoña Sesma Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

José Antonio Sánchez Galiana

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Secretaria

Amparo Navarro Faure

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 1º

Alfonso García-Moncó Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Vogal 2º

Antonio José Sánchez Pino

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Vogal 3º

Joaquín Agustín Álvarez Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

ANEXO III

Currículum vítae

Datos persoais:

– Apelidos e nome.

– NIF.

– Data, localidade e provincia de nacemento.

– Enderezo, localidade e provincia de residencia.

– Teléfono e enderezo electrónico.

– Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

– Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación se a houbese.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de adicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentadas a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do currículo.