Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 4 de decembro de 2018 Páx. 51074

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (TU1801).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril) (en diante, LOU), e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro) (en diante, RDCA), e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro (DOG do 2 de febreiro), conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2017 (Resolucións do 19 de decembro de 2017, DOG do 21, e do 29 de xaneiro de 2018, DOG do 19 de febreiro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I da presente resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro) (en diante, Lei 39/2015), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro) (en diante, Lei 40/2015), no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro) (en diante, EBEP), os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo claustro universitario o 24 de xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poder ser admitidas á realización das presentes probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados, aos cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras, nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así se prevea nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberá achegarse credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de profesores/as titulares de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio. Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o acceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin atoparse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta a española deberán acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións correspondentes á praza.

h) Ter finalizado o Programa Ramón y Cajal como investigador/a doutor/a e dispor do certificado I3 nas prazas que se indique no anexo I e reservadas de conformidade co artigo 19 da Lei 3/2017, do 28 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

2.2. De conformidade co artigo 9.4 do RDCA e co artigo 65.2 da LOU non poderá participar neste concurso quen ocupe unha praza de corpos docentes universitarios nesta ou noutra universidade, obtida mediante concurso de acceso, salvo que se teña producido o seu desempeño efectivo durante ao menos dous anos.

Terceira. Solicitudes

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentar a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude que se atopa establecido especificamente para a praza e corpo correspondente, dispoñible na ligazón https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado o primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, a mesma deberá ser impresa, asinada e presentada no Rexistro Xeral (Reitoría, Campus Universitario, 36310 Vigo), ou nos rexistros auxiliares da Universidade de Vigo (Campus de Pontevedra, Campus de Ourense e r/ Torrecedeira, nº 86, Vigo), ou de acordo coas restantes formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

As solicitudes remitidas a través dunha oficina de Correos presentaranse en sobre aberto para que o persoal de Correos lle estampe a data de presentación na solicitude antes de ser certificada. O enderezo postal será o seguinte:

Rexistro Xeral da Universidade de Vigo

Edificio Exeria-Servizos Centrais

Campus As Lagoas-Marcosende, s/n

36310 Vigo (Pontevedra)

As solicitudes remitidas desde o estranxeiro deberán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes, debendo figurar igualmente a data da súa presentación na solicitude. Neste caso, a presentación da solicitude comunicarase por correo electrónico á conta consultapdi@uvigo.es, enviando copia desta despois de presentala.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios do Edificio Exeria-Servizos Centrais servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente deban publicarse, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo, no seguinte enderezo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (TU1801) serán de 41,56 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderá aboarse o importe correspondente no período indicado na folla de liquidación, ben en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata súa finalización, comprobando co pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50% na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, debendo a persoa interesada solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pago ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1, achegarase nun ficheiro pdf os seguintes documentos, sendo causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, se é o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor/a. Cando corresponda, deberá acompañarse da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra d) da base 2.1.

d) No seu caso, documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra h) da base 2.1.

e) No suposto de aspirantes que ocupen unha praza de corpos docentes universitarios (funcionarios), certificado orixinal (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa, que acredite o seu desempeño. O Servizo de Persoal Docente e Investigador emitirá de oficio a folla de servizos dos aspirantes que pertenzan a Universidade de Vigo.

f) Xustificante, se é o caso, da exención parcial ou total das taxas.

3.6. Os erros de feito que se puidesen advertir, poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar na súa solicitude, podendo unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de quince (15) días hábiles contado desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución aprobando a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez (10) días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente ditarase unha resolución aprobando a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 83 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento a que se adscriba a praza convocada.

A universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os curriculum vitae dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos seus respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa e en último caso resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberán constituírse no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, se é o caso. A presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, se é o caso, suplente, unha antelación mínima de dez (10) días hábiles, fixando o lugar, a data e a hora para proceder ao acto de constitución da comisión, que poderá realizarse por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles, neste suposto quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución a comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios do lugar onde se realicen as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a presidencia e a secretaría. Os membros da comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á secretaria de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento ao que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e a Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A presidencia da comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles, indicando lugar e hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará:

a) Curriculum vitae por sextuplicado, que deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, en que detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso, tamén por sextuplicado.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no currículo, con independencia de que a comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a comisión fixará e publicará no taboleiro, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal deberá iniciarse no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, a comisión fixará o prazo durante o que poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. A comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no curriculum vitae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos a data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.5. Os concursos realizaranse nas dependencias da Universidade de Vigo. Constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto do concurso.

6.6. Finalizada a proba, cada membro da comisión entregaralle á presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.7. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da comisión. De non acadar ningunha candidatura, polo menos, tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.8. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da comisión. En caso de empate recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A comisión proporá ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, unha relación de todas as persoas candidatas que superen a proba por orde de preferencia. A comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no centro onde se celebrou a proba e servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar no prazo dos vinte días naturais seguintes ao de publicación da proposta da comisión no lugar de celebración da proba, nos lugares e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, fotocopia compulsada do título de doutor/a, fotocopia compulsada da acreditación e folla de servizos orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo e, se é o caso, fotocopia compulsada do certificado I3.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de setembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que lle incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario/a de carreira estará exento/a de xustificar e presentar os documentos das alíneas c) e d), debendo presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo do que dependan, acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que teñan acreditado no prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte (20) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias a necesidades e obrigas docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non suporán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de reclamacións

8.1. Contra a proposta da comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contado desde o seguinte ao da súa publicación no lugar de celebración da proba. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez (10) días habiles para formular alegacións en orde ao contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola comisión de reclamacións da Universidade de Vigo que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedimentais, e verificará o efectivo respecto, por parte da comisión de selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, debendo a comisión de selección formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da comisión de reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/as aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo da petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contado desde a finalización do procedemento ou, se é o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro), os datos facilitados por quen sexa aspirante, pasarán a formar parte do ficheiro de persoal, cuxa finalidade é a xestión do persoal da Universidade de Vigo, xestión da docencia e investigación, xestión da participación do persoal nos servizos e actos administrativos, así como a xestión da participación dos candidatos e candidatas nos procesos de selección. Os datos contidos neste arquivo poderán ser tratados con fins históricos, estatísticos ou científicos.

Décimo primeira. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación da presente convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder de catro meses. Para estes efectos o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, perante o reitor. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 19 de novembro de 2018

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

TU1801-C02-240-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0240 Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Edafoloxía

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Observacións:

Ter rematado o Programa Ramón y Cajal e ter acadado o certificado I3

Praza nº 2.

Referencia:

TU1801-C03-420-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0420 Xenética

Departamento:

D00c03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Actividade docente e investigadora:

Xenética I

Xenética II

Xenómica e Proteómica

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 3.

Referencia:

TU1801-C04-220-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0220 Ecoloxía

Departamento:

D00c04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Actividade docente e investigadora:

Xestión e conservación de espazos

Ecoloxía forestal

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 4.

Referencia:

TU1801-C05-265-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

D00c05 Estatística e Investigación Operativa

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariales e Turismo

Praza nº 5.

Referencia:

TU1801-C07-640-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0640 Nutrición e Bromatoloxía

Departamento:

D00c07 Química Analítica e Alimentaria

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 6.

Referencia:

TU1801-C11-755-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 7.

Referencia:

TU1801-H04-345-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía Inglesa

Departamento:

D00h04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Actividade docente e investigadora:

Historia do primeiro idioma estranxeiro: inglés

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Observacións:

Ter rematado o Programa Ramón y Cajal e ter acadado o certificado I3.

Praza nº 8.

Referencia:

TU1801-H05-450-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0450 Historia Contemporánea

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 9.

Referencia:

TU1801-H12-814-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0814 Tradución e Interpretación

Departamento:

D00h12 Tradución e Lingüística

Actividade docente e investigadora:

Tradución económica idioma 1: inglés-galego

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 10.

Referencia:

TU1801-T03-545-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0545 Enxeñaría Mecánica

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Transporte aéreo e sistemas embarcados

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 11.

Referencia:

TU1801-T06-505-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0505 Enxen. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento:

D00t06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Actividade docente e investigadora:

SIG e ordenación do territorio

Procesamento da información espacial

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Praza nº 12.

Referencia:

TU1801-T08-647-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0647 Óptica

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

Observacións:

Ter rematado o Programa Ramón y Cajal e ter acadado o certificado I3

Praza nº 13.

Referencia:

TU1801-T14-800-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0800 Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento:

D00t14 Teoría do Sinal e Comunicacións

Actividade docente e investigadora:

Xestión do espectro radioeléctrico

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 14.

Referencia:

TU1801-X02-165-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0165 Dereito Mercantil

Departamento:

D00x02 Dereito Privado

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 15.

Referencia:

TU1801-X05-245-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0245 Educación Física e Deportiva

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 16.

Referencia:

TU1801-X09-650-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Dirección de empresas

Dirección estratéxica internacional

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Praza nº 17.

Referencia:

TU1801-X09-650-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Xestión de almacéns e do transporte

Xestión de compras e distribución física

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Praza nº 18.

Referencia:

TU1801-X13-140-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0140 Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 19.

Referencia:

TU1801-X13-150-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 20.

Referencia:

TU1801-X14-105-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0105 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

D00x14 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Actividade docente e investigadora:

Publicidade internacional

Relacións públicas e protocolo

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación

anexo II

Comisións de acceso

Praza nº 1: TU1801-C02-240-TU-TC-01.

Área: Edafoloxía e Química Agrícola.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Manuel Arias Estévez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Profesor/a titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Irene Ortiz Bernad

Profesor/a titular de universidade

Universidad de Granada

Vogal 2º

Xosé Lois Otero Pérez

Profesor/a titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

Montserrat Díaz Raviña

Escala de investigadores científicos

Instit. de Investigacións

Agrobiolóxicas de Galicia

Comisión suplente

Presidente/a

Antonio Martínez Cortizas

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario/a

José Eugenio López Periago

Profesor/a titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Esperanza Álvarez Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Emilia Fernández Ondoño

Profesor/a titular de universidade

Universidad de Granada

Vogal 3º

Jorge Mataix Solera

Catedrático/a de universidade

Universidad Miguel Hernández de Elche

Praza nº 2: TU1801-C03-420-TU-TC-01.

Área: Xenética.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Armando Caballero Rúa

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

María Paloma Morán Martínez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Antonio Carvajal Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Humberto Carlos Quesada

Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Aurora García-Dorado García

Catedrático/a de universidade

Universidad Complutense de

Madrid

Comisión suplente

Presidente/a

Eva García Vázquez

Catedrático/a de universidade

Universidad de Oviedo

Secretario/a

Diana Valverde Pérez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Páez de la Cadena Tortosa

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Luis Bella Sombría

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Autónoma de Madrid

Vogal 3º

Juan Pedro Martínez Camacho

Catedrático/a de universidade

Universidad de Granada

Praza nº 3: TU1801-C04-220-TU-TC-01.

Área: Ecoloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Rubén Retuerto Franco

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario/a

Adolfo Cordero Rivera

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Josefa Garrido González

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Mariano Lastra Valdor

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Anna Traveset Vilaginés

Escala de profesores de

investigación

CSIC

Comisión suplente

Presidente/a

Rodolfo Barreiro Lozano

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

Secretario/a

Celia Olabarría Uzquiano

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Benedicto Soto González

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Reyes Tárrega García-Mares

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de León

Vogal 3º

Pablo Serret Ituarte

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 4: TU1801-C05-265-TU-TC-01.

Área: Estatística e Investigación Operativa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Ignacio Miguel García Jurado

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

Secretario/a

Gloria Fiestras Janeiro

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ana Meca Martínez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Miguel Hernández de Elche

Vogal 2º

Balbina Virginia Casas Méndez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3º

José María Alonso Mejide

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente/a

Gustavo Bergantiños Cid

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Juan José Vidal Puga

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Estela Sánchez Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Justo Puerto Albandoz

Catedrático/a de universidade

Universidad de Sevilla

Vogal 3º

Joaquín Sánchez Soriano

Catedrático/a de universidade

Universidad Miguel Hernández de Elche

Praza nº 5: TU1801-C07-640-TU-TC-01.

Área: Nutrición e Bromatoloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Jesús Simal Gándara

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Elena Martínez Carballo

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Guía Córdoba Ramos

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Extremadura

Vogal 2º

Carlos Díaz Romero

Catedrático/a de universidade

Universidad de La Laguna

Vogal 3º

Montaña Cámara Hurtado

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Complutense de

Madrid

Comisión suplente

Presidente/a

Lorenzo Miguel Pastrana Castro

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Beatriz Cancho Grande

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Regina María Lázaro Guistau

Catedrático/a de universidade

Universidad de Zaragoza

Vogal 2º

Jesús Ángel Santos Buelga

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de León

Vogal 3º

Jordi Mañes Vinuesa

Catedrático/a de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Praza nº 6: TU1801-C11-755-TU-TC-01.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Juan Carlos Mejuto Fernández

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Nuria Vila Romeu

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Concepción Tojo Suárez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Juan Pablo Hervés Beloso

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Luis García Río

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente/a

María Luisa Moyá Morán

Catedrático/a de universidade

Universidad de Sevilla

Secretario/a

María de los Ángeles Peña Gallego

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Pedro Rodríguez Dafonte

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

Miguel Ángel Correa Duarte

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

María del Pilar García Santos

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Salamanca

Praza nº 7: TU1801-H04-345-TU-TC-01.

Área: Filoloxía Inglesa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Teresa Fanego Lama

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario/a

María Dolores González Álvarez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Alicia Rodríguez Álvarez

Catedrático/a de universidade

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Vogal 2º

Jorge Luis Bueno Alonso

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Elena Celsa Seoane Posse

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Javier Pérez Guerra

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Mª Paloma Núñez Pertejo

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1º

Juan Manuel Hernández Campoy

Catedrático/a de universidade

Universidad de Murcia

Vogal 2º

Julia Mª Fernández Cuesta

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Sevilla

Vogal 3º

Juan Camilo Conde Silvestre

Catedrático/a de universidade

Universidad de Murcia

Praza nº 8: TU1801-H05-450-TU-TC-01.

Área: Historia Contemporánea.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Jesús de Juana López

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Luís Domínguez Castro

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Susana Sueiro Seoane

Catedrático/a de universidade

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Vogal 2º

Julio Prada Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Guillermo Ángel Pérez Sánchez

Catedrático/a de universidade

Universidad de Valladolid

Comisión suplente

Presidente/a

Elena Maza Zorrilla

Catedrático/a de universidade

Universidad de Valladolid

Secretario/a

Domingo Rodríguez Teijeiro

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ricardo Manuel Martín de la

Guardia

Catedrático/a de universidade

Universidad de Valladolid

Vogal 2º

María Cruz Romero Mateo

Catedrático/a de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 3º

Heidi Senante Berendes

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Alicante

Praza nº 9: TU1801-H12-814-TU-TC-01.

Área: Tradución e Interpretación.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Josep Manuel Marco Borillo

Catedrático/a de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Secretario/a

Ana María Pereira Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Carlos Garrido Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Óscar Díaz Fouces

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

María Lourdes Lorenzo García

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Isabel García Izquierdo

Catedrático/a de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Secretario/a

Esther Monzó Nebot

Profesor/a titular de

universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Vogal 1º

Arturo Parada Diéguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Alberto Álvarez Lugrís

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Joan Miquel Verges

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 10: TU1801-T03-545-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Mecánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

José Antonio Carta González

Catedrático/a de universidade

Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria

Secretario/a

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jacobo Porteiro Fresco

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

María Concepción Paz Penín

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Fernando Viadero Rueda

Catedrático/a de universidade

Universidad de Cantabria

Secretario/a

Gloria María Pena Uris

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Enrique Granada Álvarez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pablo Eguía Oller

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

David Patiño Vilas

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 11: TU1801-T06-505-TU-TC-01.

Área: Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Diego González Aguilera

Catedrático/a de universidade

Universidad de Salamanca

Secretario/a

Pedro Arias Sánchez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Elena González Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Antonio Fernández Álvarez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Henrique Lorenzo Cimadevila

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

José Andrés Herráez Boquera

Catedrático/a de universidade

Universidat Politécnica de València

Secretario/a

Teresa Rivas Brea

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Peregrina Eloína Coll Aliaga

Profesor/a titular de

universidade

Universidat Politécnica de València

Vogal 2º

María Flor Álvarez Taboada

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de León

Vogal 3º

José Ramón Rodríguez Pérez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de León

Praza nº 12: TU1801-T08-647-TU-TC-01.

Área: Óptica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Humberto Javier Michinel Álvarez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

José Ramón Salgueiro Piñeiro

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Pascuala García Martínez

Catedrático/a de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 2º

María Teresa Flores Arias

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3º

Albert Ferrando Cogollos

Catedrático/a de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Comisión suplente

Presidente/a

Eva María Acosta Plaza

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario/a

María del Camen Bao Varela

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1º

Luis Plaja Rustein

Catedrático/a de universidade

Universidad de Salamanca

Vogal 2º

Yolanda Lozano Gómez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Oviedo

Vogal 3º

José Benito Vázquez Dorrío

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: TU1801-T14-800-TU-TC-01.

Área: Teoría do Sinal e Comunicacións.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Manuel García Sánchez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Íñigo Cuiñas Gómez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ana Vázquez Alejos

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Fernando Guillermo Isasi de

Vicente

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

María Edita de Lorenzo Rodríguez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Fernando Pérez Fontán

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

José Ramón Fernández Bernárdez

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Vera Isasa

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

María Verónica Santalla del Río

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Julio Martín Herrero

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 14: TU1801-X02-165-TU-TC-01.

Área: Dereito Mercantil.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Anxo Tato Plaza

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Manuel José Vázquez Pena

Profesor/a titular de

universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

Eva Mª Domínguez Pérez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Vogal 3º

Julio Costas Comesaña

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

María José Morillas Jarillo

Catedrático/a de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Secretario/a

María del Mar Maroño Gargallo

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1º

Miguel Ángel Bouza López

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Mª Rocío Quintáns Eiras

Profesor/a titular de

universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Carmen Adela Herrero Suárez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Valladolid

Praza nº 15: TU1801-X05-245-TU-TC-01.

Área: Educación Física e Deportiva.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

María Belén Feriche Fernández-Castany

Catedrático/a de universidade

Universidad de Granada

Secretario/a

Mercedes Vernetta Santana

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Granada

Vogal 1º

Sergio José Ibáñez Godoy

Catedrático/a de universidade

Universidad de Extremadura

Vogal 2º

Margarita Rosa Pino Juste

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Jesús López Bedoya

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Granada

Comisión suplente

Presidente/a

Cecilia Dorado García

Catedrático/a de universidade

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Secretario/a

Enrique Ortega Toro

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Murcia

Vogal 1º

Elisa Torre Ramos

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Granada

Vogal 2º

Gema Torres Luque

Profesor/a titular de

universidad

Universidad de Jaén

Vogal 3º

José Antonio Pérez Turpin

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Alicante

Praza nº 16: TU1801-X09-650-TU-TC-01.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

José Moyano Fuentes

Catedrático/a de universidade

Universidad de Jaén

Secretario/a

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Cristina López Duarte

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Oviedo

Vogal 2º

Beatriz Minguela Rata

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Complutense de

Madrid

Vogal 3º

Marta María Vidal Suárez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Oviedo

Comisión suplente

Presidente/a

Lucio Fuentelsaz Lamata

Catedrático/a de universidade

Universidad de Zaragoza

Secretario/a

Isabel Suárez González

Catedrático/a de universidade

Universidad de Salamanca

Vogal 1º

Antonia Mercedes García Cabrera

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Vogal 2º

Francisco Puig Blanco

Profesor/a titular de

universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 3º

Pedro Manuel García Villaverde

Catedrático/a de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Praza nº 17: TU1801-X09-650-TU-TC-02.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

José Carlos Prado Prado

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Ana María Mejías Sacaluga

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Josefa Mula Bru

Catedrático/a de universidade

Universidat Politécnica de València

Vogal 2º

José Guadix Martín

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Sevilla

Vogal 3º

Jesús Muñuzuri Sanz

Catedrático/a de universidade

Universidad de Sevilla

Comisión suplente

Presidente/a

Luis Onieva Giménez

Catedrático/a de universidade

Universidad de Sevilla

Secretario/a

María de los Ángeles Quintas

Corredoira

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ángel Ortiz Bas

Catedrático/a de universidade

Universidat Politécnica de València

Vogal 2º

María del Mar Eva Alemany Díaz

Profesor/a titular de

universidade

Universidat Politécnica de València

Vogal 3º

Isabel García Gutiérrez

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Praza nº 18: TU1801-X13-140-TU-TC-01.

Área: Dereito do Traballo e da S. Social.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Jaime Cabeza Pereiro

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Marta Fernández Prieto

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Belén Cardona Rubert

Catedrático/a de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 2º

Fernando Camas Roda

Catedrático/a de universidade

Universitat de Girona

Vogal 3º

Francisco Javier Gárate Castro

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente/a

Antonio Pedro Baylos Grau

Catedrático/a de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Secretario/a

Francisca Fernández Prol

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Lourdes Mella Méndez

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

María José Romero Ródenas

Catedrático/a de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Vogal 3º

Amparo Merino Segovia

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Praza nº 19: TU1801-X13-150-TU-TC-01.

Área: Dereito Financeiro e Tributario.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

Ana María Pita Grandal

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

Roberto Ignacio Fernández López

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jesús Ramos Prieto

Profesor/a titular de

universidade

Universidad Pablo de Olavide

Vogal 2º

Joan Pagés i Galtés

Catedrático/a de universidade

Universitat Rovira i Virgili

Vogal 3º

José Antonio Sánchez Galiana

Catedrático/a de universidade

Universidad de Granada

Comisión suplente

Presidente/a

Antonio López Díaz

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario/a

María del Carmen Ruiz Hidalgo

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Isabel García-Ovies Sarandeses

Catedrático/a de universidade

Universidad de Oviedo

Vogal 2º

Ernesto Eseverri Martínez

Catedrático/a de universidade

Universidad de Granada

Vogal 3º

Mª Teresa Mata Sierra

Catedrático/a de universidade

Universidad de León

Praza nº 20: TU1801-X14-105-TU-TC-01.

Área: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente/a

José Luis Castro de Paz

Catedrático/a de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario/a

María Isabel Míguez González

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Miguel Túñez López

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

Ana Belén Fernández Souto

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Rúas Araújo

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Antonio Castillo Esparcia

Catedrático/a de universidade

Universidad de Málaga

Secretario/a

Montserrat María Vázquez Gestal

Profesor/a titular de

universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Mª Carmen Carretón Ballester

Profesor/a titular de

universidade

Universidad de Alicante

Vogal 2º

Ubaldo Cuesta Cambra

Catedrático/a de universidade

Universidad Complutense de

Madrid

Vogal 3º

José Fernández Cavia

Profesor/a titular de

universidade

Universitat Pompeu Fabra

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais:

– Apelidos e nome.

– NIF.

– Data, localidade e provincia de nacemento.

– Enderezo, localidade e provincia de residencia.

– Teléfono e enderezo electrónico.

– Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

– Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación se a houbese.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de adicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentadas a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do currículo.