Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 2018 Páx. 52092

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2018 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución do 24 de abril de 2018 (novas adxudicacións da lista de suplentes).

Mediante Resolución da Axencia Galega de Innovación do 24 de abril de 2018 (DOG nº 95, do 21 de maio) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de valoración establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 17.

A comisión de valoración, na súa sesión do 24 de xullo de 2018, informou favorablemente a concesión de axudas ás solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 35 puntos e as solicitudes de 35 puntos que non superaron o criterio de desempate descrito no artigo 16.2 da convocatoria, as entidades cunha puntuación inferior quedarían, de ser o caso, como suplentes.

De acordo con isto, tendo en conta as renuncias recibidas e resoltas ata esta data, esta Axencia Galega de Innovación,

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo a esta resolución (agrupadas por aplicación e ordenadas por puntuación descendente).

2. Novas adxudicacións:

Aplicación orzamentaria

Ano 2018 (€)

09.A3.561A.470.0

120.000

09.A3.561A.480.0

60.000

09.A3.561A.444.0

30.000

Total

210.000

3. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

5. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

6. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de decembro do 2018

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

Relación de solicitudes concedidas
(agrupadas por aplicación e ordenadas por puntuación descendente)

Nº expediente

Entidade solicitante

NIF

Trab. nº

Total punt.

Nº CT

Total axuda (€)

Aplicación
orzamentaria

008 IN848C_2018/1554458

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

2

34

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribucion de Libros, S.A.

A36046019

3

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribucion de Libros, S.A.

A36046019

1

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

081 IN848C_2018/1673143

J.B Thomas Servicios Publicitarios, S.L.U.

B27728906

2

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

043 IN848C_2018/1658525

Petia Vet Health, S.A.

A27840065

1

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

003 IN848C_2018/1420896

Fridama Instalaciones, S.L.

B15976145

1

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

082 IN848C_2018/1674184

Norlean Manufacturing & Productividad, S.L.

B27848506

1

32

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch & Technology

B94016151

5

32

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

078 IN848C_2018/1671459

Corporacion Voz de Galicia, S.L.U.

B15292022

1

32

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

3

32

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribucion de Libros, S.A.

A36046019

2

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

8

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

Subtotal 09.A3.561A.470.0

120.000,00 €

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

2

33

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

3

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

6

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

7

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

064 IN848C_2018/1665150

Gradiant Centro Tecnoloxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

068 IN848C_2018/1665415

Gradiant Centro Tecnoloxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

31

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

Subtotal 09.A3.561A.480.0

60.000,00 €

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

34

1

10.000,00 €

09.A3.561A.444.0

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

34

1

10.000,00 €

09.A3.561A.444.0

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

34

1

10.000,00 €

09.A3.561A.444.0

Subtotal 09.A3.561A.444.0

30.000,00 €

Total (09.A3.561A.470.0 + 09.A3.561A.480.0 + 09.A3.561A.444.0 )

210.000,00 €