Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 2018 Páx. 52096

III. Outras disposicións

Ministerio de Fomento

REAL DECRETO 1390/2018, do 19 de novembro, sobre cambio de titularidade dun tramo de estrada do Estado, na provincia de Ourense, a favor da Comunidade Autónoma de Galicia, e conseguinte modificación da Rede de estradas do Estado.

A Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas, no seu artigo 4.8, dispón que a Rede de Estradas do Estado poderá modificarse mediante real decreto por proposta do ministro de Fomento, por cambio de titularidade de estradas existentes en virtude de acordo mutuo con outras administracións públicas.

O procedemento para tramitar o dito cambio de titularidade regúlase polo artigo 12 do Regulamento xeral de estradas aprobado por Real decreto 1812/1994, do 2 de setembro, que exixe a incoación e tramitación do correspondente expediente, que, xunto co acordo das administracións interesadas, elevará o ministro de Fomento ao Goberno para a súa aprobación por real decreto e conseguinte modificación da Rede de Estradas do Estado.

O 19 de xuño de 2018 o Ministerio de Fomento e a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia asinaron un acordo sobre o cambio de titularidade do seguinte tramo de estrada da provincia de Ourense pertencente á Rede de Estradas do Estado:

A N-525 desde o p.q. 219+100 (enlace da N-525 coa A-52 en Allariz) ata o p.q. 233+080 (enlace da N-525 coa A-52 en Ourense sur), incluídos os seus enlaces intermedios e vías de servizo.

O cambio de titularidade non implica transferencia de capital ningún, sen xerarse obrigacións económicas ou gasto para a Administración xeral do Estado.

O acordo dispón que o cambio de titularidade do citado tramo se elevará ao Goberno para a súa aprobación por real decreto e conseguinte modificación da Rede de Estradas do Estado e que se someterá, igualmente, á aprobación da Xunta de Galicia, a cal levará a cabo as xestións necesarias para a aprobación das modificacións precisas no seu catálogo de estradas, para incorporar á súa rede o tramo cedido.

Este tramo de estrada pertence na actualidade á Rede de Estradas do Estado e a súa cesión non menoscaba a continuidade da rede viaria estatal, pois que a función de servizo ao tráfico de longo percorrido no tramo é realizada pola estrada A-52 e, polo tanto, procede que o tramo en cuestión pase a formar parte da rede autonómica.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Fomento e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 16 de novembro de 2018,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da Rede de Estradas do Estado

Conforme o artigo 4.8 da Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas, e en virtude do Acordo do 19 de xuño de 2018, entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia, sobre cambio de titularidade do tramo de estrada do Estado N-525 desde o p.q. 219+100 (enlace da N-525 coa A-52 en Allariz) ata o p.q. 233+080 (enlace da N-525 coa A-52 en Ourense sur), incluídos os seus enlaces intermedios e vías de servizo, queda excluído o tramo referido do catálogo da Rede de estradas do Estado para a súa cesión á Comunidade Autónoma de Galicia.

O cambio de titularidade non implica transferencia de capital ningún.

Artigo 2. Formalización do cambio de titularidade

O cambio de titularidade formalizarase mediante acta de entrega e recepción, subscrita polos representantes das administracións interesadas, o cal determinará a cesión.

Na acta de entrega e recepción determinaranse con precisión os límites dos tramos afectados e dos bens anexos a estes de conformidade co establecido no artigo 12.3 do Regulamento xeral de estradas. O cambio de titularidade será efectivo a partir da formalización da acta de entrega correspondente, que se subscribirá no prazo dun mes desde a entrada en vigor do presente real decreto. Nese momento realizarase a entrega da documentación e expediente do tramo de estrada obxecto do cambio de titularidade.

Facúltase o xefe da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia para asinar a mencionada acta en representación do Ministerio de Fomento.

Disposición transitoria única. Réxime transitorio de competencias

En canto non se formalice o cambio de titularidade, a Administración xeral do Estado seguirá sendo competente respecto do tramo que cede.

Disposición derradeira única. Publicación simultánea e entrada en vigor

O presente real decreto publicarase simultaneamente no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia e entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación.

Dado en Madrid o 19 de novembro de 2018

Felipe R.

José Luis Ábalos Meco
Ministro de Fomento