Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Venres, 14 de decembro de 2018 Páx. 52316

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición e, no seu artigo 4, establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

A mesma lei, no seu artigo 8, alínea 2, establece que a avaliación e a acreditación da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación se debe desenvolver seguindo criterios que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, e que terá como referente o Catálogo nacional de cualificacións profesionais; e na alínea 3 recolle a posibilidade de realizar acreditacións parciais acumulables.

O Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, define no seu artigo 5, alínea b), a unidade de competencia como o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de recoñecemento e acreditación parcial, para os efectos previstos no artigo 8.3 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como un dos seus principios xerais a concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolverá ao longo de toda a vida. No seu artigo 66.4, referido á educación para as persoas adultas, determina como un dos seus obxectivos o de conectar as vías de aprendizaxe (ensino regrado ou non regrado, ou a través da experiencia laboral) e o de adoptar as medidas para a validación destas aprendizaxes.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, vén desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina no seu artigo 20.2 que as ofertas flexibles para atender as necesidades de cualificación de colectivos específicos poderán realizarse nos réximes e nas modalidades que a consellería con competencias en materia de educación determine, así como a través do proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias.

Así mesmo, no artigo 52 recóllense as validacións de módulos profesionais pola acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, indicando que quen teña acreditada unha unidade de competencia que forme parte do Catálogo nacional de cualificacións profesionais terá validados os módulos profesionais correspondentes, segundo se determine na norma que estableza cada título e se recolla na norma pola que se estableza o currículo correspondente. Pola súa banda, o artigo 58.1 di que quen non superase na súa totalidade as ensinanzas de cada un dos ciclos formativos terá dereito a que se lle expida un certificado académico dos módulos profesionais superados, o cal terá, ademais dos efectos académicos, efectos de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

A redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10 de decembro) engade un novo parágrafo ao artigo 39 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño; que introduce dentro do sistema educativo os ciclos de Formación Profesional Básica, establecendo que estarán referidos, ao igual que os ciclos formativos de grao medio e superior ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais. A mesma lei orgánica dálle unha nova redacción ao artigo 44 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación, establecendo que «As persoas maiores de 22 anos que teñan acreditadas as unidades de competencia incluídas nun título profesional básico, ben a través de certificados de profesionalidade de nivel 1 ou polo procedemento de avaliación e acreditación establecido, recibirán das administracións educativas o título Profesional Básico» o que conduce ao recoñecemento das cualificacións de nivel 1 nos títulos de formación profesional básica.

O Consello Galego de Formación Profesional ten como unha das súas funcións emitir informe sobre os plans e as accións que se encamiñen ao recoñecemento e á avaliación da competencia da poboación activa e colaborar na implantación do dispositivo de recoñecemento e avaliación, segundo o disposto no artigo 1, punto k), do Decreto 214/2003, do 20 de marzo, polo que se modifica o Decreto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e regula o Consello Galego de Formación Profesional.

O artigo 5 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro (DOG do 28 de xaneiro de 2008), polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia establece entre os seus fins, a contribución á avaliación e á acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional, promovendo así a valoración social do traballo. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dispón dunha rede de centros integrados onde se leva a cabo o desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias.

O Decreto 77/2011, do 7 de abril (DOG do 10 de maio), polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional, competencia da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, recolle na súa estrutura organizativa, dentro da área de calidade, o departamento de acreditación e probas atribuíndolle funcións organizativas e de coordinación e supervisión do procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.

Co fin de dar cumprimento ao establecido nas normativas que regulan os sectores en que se desenvolven as familias profesionais obxecto desta convocatoria, correspondentes a títulos de formación profesional implantados en Galicia, e de acordo co procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, e ante a importante demanda detectada, esta consellería procede a realizar esta convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de administración e xestión, agraria, edificación e obra civil, electricidade e electrónica, enerxía e auga, fabricación mecánica, hostalaría e turismo, imaxe persoal, imaxe e son, industrias alimentarias, informática e comunicacións, instalación e mantemento, madeira e moble, química, sanidade, servizos socioculturais e á comunidade, téxtil, confección e pel e transporte e mantemento de vehículos.

Por todo isto, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, de conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto desta orde é realizar a convocatoria e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación (código do procedemento ED517B), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, mediante a acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Artigo 2. Estrutura organizativa

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Formación Profesional.

Artigo 3. Lugar de realización (sedes)

O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP) recollidos no anexo II desta orde.

Artigo 4. Convocatoria do procedemento

4.1. As unidades de competencia e o número de prazas obxecto desta convocatoria, así como a súa relación cos títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade, son as recollidas no anexo I desta orde.

4.2. A convocatoria será publicada integramente no Diario Oficial de Galicia, e un extracto no BOE.

Artigo 5. Comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias

5.1. Con sede na Subdirección Xeral de Formación Profesional existirá unha comisión de coordinación encargada de:

a) Cualificar a documentación achegada polos solicitantes maiores de 25 anos recollidos no artigo 6.2 desta orde.

b) Coordinar os traballos das distintas comisións de cualificación da documentación constituídas en cada centro sede dos procedementos.

c) Supervisar o procedemento de acreditación de competencia convocado pola presente orde.

d) Levar a cabo a fase de acreditación e rexistro das unidades de competencia demostradas.

5.2. Esta comisión terá a seguinte composición:

– A persoa titular da Subdirección Xeral de Formación Profesional ou persoa na que delegue, que actuará como presidente.

– A persoa titular do Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

– Un asesor ou asesora de Acreditación de Competencias.

– Dous funcionarios pertencentes aos servizos centrais da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, un dos cales actuará como secretario.

Artigo 6. Requisitos de participación no procedemento

6.1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os requisitos seguintes:

a) Posuír a nacionalidade española, atoparse incluído como residente comunitario ou familiar de este, no ámbito da aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.

b) Ter feitos, no momento de realizar a inscrición, 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel 1, e 20 anos para as unidades de competencia de nivel 2 e 3.

c) Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar.

c.1) No caso de experiencia laboral, xustificaranse polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis 2 e 3 e, para unidades de competencia de nivel 1, xustificarán, cando menos, 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.

c.2) No caso de formación, xustificaranse, polo menos, 200 horas para unidades de competencia de nivel 1 ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis 2 e 3, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos en que os módulos formativos asociados ás unidades de competencia que se pretendan acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.

d) As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou realizando formación profesional para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición. Tampouco poderán posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/s unidade/s de competencia que solicita, nin as súas equivalentes ou a acreditación parcial das unidades de competencia que solicita. Ademais, non poderán estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional, ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita. Para todo isto, presentarán declaración responsable que farán constar na solicitude.

6.2. As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa indicados na alínea anterior e que non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presenten a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación. A comisión de coordinación recollida no artigo 5 da presente orde será a encargada de estudar estes casos, e emitirá un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva como solicitante na correspondente sede.

Artigo 7. Xustificación do historial profesional e/ou formativo

7.1. A xustificación da experiencia laboral farase cos seguintes documentos:

a) Para traballadores e traballadoras asalariados.

a.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación (vida laboral).

a.2) Contrato de traballo ou certificación da empresa en que se adquirise a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, a actividade desenvolvida e o período en que se realizase a devandita actividade. A certificación presentarase segundo o modelo que figura como anexo V desta orde.

b) Para traballadores e traballadoras autónomos ou por conta propia.

b.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña, dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial correspondente (vida laboral).

b.2) Descrición da actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que se realizou, adaptada ao modelo do anexo V.

c) Para voluntarios ou bolseiros.

Certificación da organización onde se prestou a asistencia, onde consten especificamente as actividades e as funcións realizadas, o ano en que se realizaron e o número total de horas dedicadas a elas, adaptada ao modelo de anexo V.

7.2. Xustificación da formación.

Para as competencias profesionais adquiridas a través de vías non formais de formación, a xustificación realizarase mediante documento que acredite que a persoa candidata posúe formación relacionada coas unidades de competencia que se pretenda acreditar.

En cada certificado achegado deberán constar os contidos e as horas de formación, a entidade que expide o certificado e o título da actividade de formación. No caso de ter realizados estudos parciais para a obtención dun título oficial ou certificado de profesionalidade pertencente a plans de formación extinguidos, débese presentar o correspondente certificado expedido polo centro oficial responsable.

7.3. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

Artigo 8. Presentación de solicitudes, documentación e comprobación de datos

8.1. Solicitudes.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion desde onde deberá xerarse o formulario normalizado.

Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo alegados e dos requisitos de participación no procedemento segundo o establecido nos artigos 6 e 7 desta orde cargaranse na dita aplicación informática.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon á disposición das persoas solicitantes os medios técnicos e humanos suficientes no sentido do que establece o artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, como xustificación da obrigatoriedade de presentar as solicitudes exclusivamente por medios electrónicos. Os solicitantes que o necesiten serán asistidos en calquera centro educativo con formación profesional.

As persoas que non posúan DNI, NIE ou certificado electrónico aceptado pola sede electrónica da Xunta de Galicia, deberán xerar e imprimir a solicitude desde a aplicación informática e presentala, xunto coa documentación establecida no artigo 8.2, na secretaría do centro integrado de formación profesional (CIFP) onde se vaia desenvolver o procedemento segundo o recollido no anexo II desta orde.

Para o caso de enviarse por correo, o envío da solicitude, deberá ser certificado, co selo de Correos no encabezamento da primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación. Deberase xuntar copia compulsada da documentación que se precise.

8.2. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Para todos os solicitantes.

– Currículo no formato Europass. Poderase xerar desde a aplicación cos datos incorporados nas pestanas de formación, experiencia e historial profesional e formativo.

– Copia dos certificados que acrediten a formación alegada, nos que consten os contidos e as horas de formación, e o organismo que a acredita.

b) Solicitantes que reúnan os requisitos pola vía da experiencia laboral.

b.1) Solicitantes que adquiran as competencias como traballadores/as asalariados/as.

– Certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña, ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde consten a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación (informe de vida laboral).

– Copia dos contratos de traballo.

– Certificado da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, no cal se reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, a actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que se teña realizado a devandita actividade segundo o modelo de anexo V.

b.2) Solicitantes que adquiran as competencias como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia.

– Certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial correspondente.

– Descrición da actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que se realizou, adaptada ao modelo do anexo V.

b.3) Solicitantes que adquiran as competencias como traballadores/as voluntarios/as ou bolseiros/as.

– Certificación da organización onde consten as actividades e as funcións realizadas, e o número total de horas, adaptada ao modelo do anexo V.

c) Solicitantes que non poidan xustificar a súa experiencia acolléndose ao artigo 6.2.

– Calquera outra documentación de carácter laboral e/ou formativo que sirva como proba potencial da competencia que se pretenda demostrar e permita contrastar os requisitos.

d) Solicitantes que non posúen DNI ou NIE.

– Permiso de traballo, no caso de persoas estranxeiras, só no caso de opoñerse expresamente á consulta de residencia ou de non presentar o documento acreditativo.

– Certificado do rexistro de cidadán ou cidadá comunitario/a ou tarxeta familiar de cidadán da Unión Europea ou, se é o caso, copia do pasaporte en vigor (no caso de cidadáns comunitarios que non estean recollidos na situación anterior).

e) Solicitantes con discapacidade.

– Certificado acreditativo da discapacidade de non ter que ser emitido pola Xunta, no caso de solicitar algunha adaptación ou a exención de taxas.

f) Os/as solicitantes que participasen en convocatorias anteriores dentro dos últimos cinco anos e pasasen á fase de asesoramento e/ou de avaliación ou quedasen como reservas por non dispor de prazas vacantes, de participar na presente convocatoria e na mesma sede, non terán que presentar a documentación xa achegada. Tamén poderán acollerse na aplicación informática á opción de recuperar os datos cargados para actualizalos ou cargar unha solicitude de novo.

g) A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas solicitantes presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende, a través da súa carga na aplicación informática e posterior presentación electrónica.

h) De non presentar a solicitude e documentación consonte o establecido anteriormente, as solicitudes serán excluídas do proceso de admisión.

8.3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

8.4. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

8.5. A falsidade nos datos achegados ou declarados suporá a exclusión do procedemento.

8.6. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.

8.7. Cada participante presentará unha única solicitude. Poderá elixir unha ou varias unidades de competencia das que se convocan, sempre que estean incluídas nun mesmo ciclo formativo e se desenvolvan nunha mesma sede.

8.8. Comprobación de datos.

8.8.1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) No caso de persoas estranxeiras, certificado de residencia en España.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

a. Discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia.

b. Situación actual de desemprego.

8.8.2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do formulario da solicitude do anexo III e achegar os documentos.

8.8.3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

8.9. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude.

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento que non sexan obxecto do establecido nesta orde deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Admisión de candidatos e candidatas

9.1. Listaxes de persoas solicitantes.

a) Para a revisión e análise dos documentos achegados polos solicitantes existirá en cada sede unha comisión encargada da cualificación da documentación que estará integrada polo xefe do departamento de acreditación e probas que actuará como presidente e ata un máximo de cinco persoas, seleccionadas por este, entre o persoal que presta servizos no centro sede.

b) As solicitudes recibidas en cada centro sede serán remitidas á comisión indicada no punto anterior para a comprobación dos requisitos dos solicitantes.

c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación, será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes correspondentes, para o cal contará cun mínimo de 10 días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.

d) As listaxes de persoas solicitantes e de aquelas que necesitan emendar documentación serán publicadas no portal educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa http://www.edu.xunta.es/fp, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. Nesta lista aparecerán, cando menos, apelidos, nome e os catro últimos díxitos do número de documento nacional de identidade das persoas solicitantes. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática.

9.2. Emenda da documentación achegada.

a) Os solicitantes terán un prazo de 10 días naturais contados desde o seguinte ao de publicación das listaxes de solicitantes para emendar o defecto ou omisión na documentación entregada. As emendas presentaranse no centro docente elixido para realizar o procedemento.

b) Só serán tidos en conta para os efectos de determinación da prioridade de acceso ao procedemento, nos casos en que exista maior número de demandantes que de prazas ofertadas, os méritos de experiencia e/ou formación con que conte o solicitante na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

9.3. Listaxes provisionais de persoas admitidas.

a) As solicitudes previamente revisadas pola comisión encargada da cualificación da documentación en cada sede serán remitidas ás correspondentes comisións de avaliación para o seu baremo e publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas.

b) As listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir de 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación das listaxes de persoas solicitantes, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no número 1.d) deste mesmo artigo e cos mesmos efectos de notificación. Na listaxe aparecerán os datos das persoas segundo o establecido no punto 1.d) deste mesmo artigo.

c) De existir maior número de persoas que cumpran os requisitos establecidos que número de prazas convocadas, as comisións de avaliación aplicarán os criterios de selección segundo o baremo recollido no anexo IV desta orde, e publicarase a relación de admitidos coa correspondente puntuación.

– Criterios de baremo de solicitudes cando existan máis persoas candidatas que prazas.

Terán prioridade as persoas que cumpran os requisitos de acceso pola vía da experiencia profesional. En caso de empate estableceranse como criterios de prioridade, en primeiro lugar, a formación alegada, para o caso de cumprir requisitos pola experiencia laboral, ou a experiencia profesional alegada, para o caso de cumprir requisitos pola formación. En segundo lugar, a idade do candidato ou da candidata (primará a persoa de maior idade), e en terceiro lugar, o sexo, aplicarase discriminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate en calquera dos casos, aplicarase como criterio o resultado do sorteo disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as listaxes provisionais, que se poderá xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación, e deberá entregarse no centro docente elixido para realizar o procedemento.

9.4. Listaxes definitivas de persoas admitidas.

a) As listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir do día 25 de marzo de 2019, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no punto 1.d) deste mesmo artigo e cos mesmos efectos de notificación. Na listaxe aparecerán os datos das persoas segundo o establecido no punto 1.d) deste mesmo artigo.

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

c) O resto de solicitantes quedarán en situación de reserva para cubrir, segundo a orde de puntuación que alcanzasen, os abandonos e as renuncias que se produzan durante a fase de asesoramento.

d) Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes desde o día seguinte á publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O recurso de alzada poderá xerarse desde a aplicación informática de xestión do procedemento para a súa posterior presentación. A resolución estará á disposición dos candidatos na aplicación informática no expediente do candidato.

9.5 Por motivos organizativos e de eficacia e eficiencia, cando nunha determinada sede se presente un elevado número de solicitudes e noutra un número menor, e de cara a cubrir as prazas que poderían quedar desertas, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá redistribuír o número de prazas previsto inicialmente para cada sede establecidas no anexo I desta convocatoria.

Artigo 10. Taxas

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

10.1. Pagamento da taxa da fase de asesoramento.

– O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,40 euros.

– O pagamento da taxa deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: código 07.

Delegación de Servizos Centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Taxa denominación: asesoramento do/da candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: código 304201.

O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice. A non presentación deste no tempo e forma procedentes suporá a exclusión do aspirante.

10.2. Pagamento da taxa de avaliación.

A persoa candidata admitida para a realización da fase de avaliación deberá aboar unha taxa de 10,20 euros por cada unha das unidades de competencia en que solicite a súa avaliación.

– O pagamento da taxa de avaliación, igual que a de asesoramento, deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: código 07.

Delegación de Servizos Centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Taxa denominación: avaliación da unidade de competencia (por cada unidade de competencia para a que se solicite a avaliación: código 304202.

O xustificante do pagamento da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando a persoa candidata sexa citada para realizar esta fase. A non presentación deste no tempo e forma procedentes suporá a exclusión do aspirante.

10.3. Exencións do pagamento.

– De acordo co artigo 23, punto 10, da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento de taxas as persoas que no momento de iniciárense as sesións de asesoramento e avaliación, figuren como desempregadas, así como aquelas persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

– Xustificación.

As persoas exentas do pagamento das taxas deberán presentar no momento do asesoramento e/ou da avaliación a documentación que acredite este dereito só no caso de opoñerse expresamente á súa consulta:

– No caso do/da traballador/a desempregado/a, esta situación acreditarase cunha certificación da situación laboral expedida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

– No caso de discapacidade, acreditarase co certificado ou resolución do órgano competente que acredite esa discapacidade.

Artigo 11. Servizos de información e orientación

11.1. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional garantirá un servizo aberto e permanente que lles facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.

Esta información e orientación será facilitada polos departamentos de orientación dos centros integrados de formación profesional e nos centros de formación profesional de titularidade pública dependentes da Administración educativa.

En cada punto de información existirá, polo menos, un profesional (orientador ou orientadora) para o desenvolvemento destas funcións.

11.2. Funcións:

a) Informar sobre o proceso de avaliación e recoñecemento das competencias profesionais para que se poida seguir adecuadamente, e tamén sobre a formalización e a presentación da documentación pertinente.

b) Elaborar, no caso de orientadores ou orientadoras dos centros onde se desenvolva o procedemento, un plan de formación para as persoas candidatas, onde se fará constar, segundo proceda:

– As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para que poidan acreditar en convocatorias posteriores as unidades de competencia de que solicitasen a súa acreditación.

– As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para completar a formación conducente á obtención dun título de formación profesional ou certificado de profesionalidade relacionado con elas.

Artigo 12. Fases do procedemento

A instrución do procedemento desenvolverase nas seguintes fases:

a) Asesoramento.

b) Avaliación da competencia profesional.

c) Acreditación e rexistro da competencia profesional.

Artigo 13. Primeira fase: asesoramento

13.1. A fase de asesoramento comezará ao día seguinte da publicación das listaxes definitivas de admitidos e excluídos e deberá estar rematada o día 31 de maio de 2019. O asesor ou a asesora seguirán o procedemento establecido na guía de asesoría co apoio da aplicación informática de xestión do procedemento.

13.2. O asesoramento será obrigatorio, e para esta convocatoria realizarase de forma presencial, polo que a falta de asistencia inxustificada provocará a perda da condición da persoa candidata admitida no procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación acreditativa.

13.3. Realizaranse polo menos dúas reunións ou sesións de asesoramento. A convocatoria para a primeira reunión grupal publicarase na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos dez primeiros días desde a publicación das listaxes definitivas de admitidos e sempre cunha antelación mínima dunha semana respecto da data de realización, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. A convocatoria á reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento, debendo o candidato realizar a confirmación da súa recepción na mesma aplicación.

13.4. A primeira reunión de asesoramento será unha reunión grupal onde se informe sobre o Sistema nacional de cualificacións, o procedemento, as súas fases, as obrigas e dereitos do candidato e as funcións do asesor ou a asesora, sobre o proceso concreto de avaliación e acreditación, e sobre os principais contidos das unidades de competencia correspondentes. Ademais, entregaráselles a documentación da fase de asesoramento e faráselles unha explicación sobre ela.

Informaráselles tamén sobre o uso da aplicación informática de xestión do procedemento, sobre as funcionalidades de interese e o modo de acceso ao seu expediente facilitándolle desta forma aos candidatos o seguimento do seu proceso, a consulta das datas das convocatorias de reunión previstas, a presentación de reclamacións e a realización en liña de determinadas tarefas.

13.5. O/a asesor/a e as persoas candidatas ao final da primeira reunión grupal acordarán as datas para a segunda reunión. O asesor, mediante o expediente do candidato na aplicación informática, realizará a comunicación da convocatoria á reunión individual conforme as datas acordadas, e o candidato debe realizar a confirmación da súa recepción na mesma aplicación.

13.6. A segunda reunión consistirá nunha entrevista persoal individual. O fin desta entrevista é axudar a persoa candidata a explicitar as competencias e aprendizaxes adquiridas, a responder ao cuestionario de autoavaliación, así como a ampliar a documentación acreditativa co fin de mellorar o historial profesional e/ou formativo. Así mesmo, motivarase o/a candidato/a para proseguir neste proceso como un proceso de aprendizaxe permanente ao longo da vida.

13.7. O asesor ou a asesora, contrastando os contidos do cuestionario de autoavaliación e do historial formativo e/ou profesional da persoa candidata, e do expediente de competencias, identificará e valorará a información profesional achegada e realizará un informe asinado, destinado á comisión de avaliación, que terá carácter orientativo, onde indicará de forma motivada se considera que hai ou non evidencias suficientemente xustificadas da competencia da persoa candidata en cada unha das unidades de competencia e, doutra banda, indicaralle a conveniencia de pasar ou non á fase de avaliación.

a) Se o informe é positivo (considera que hai evidencias suficientes sobre a competencia da persoa candidata) o asesor ou a asesora trasladaralle á comisión de avaliación o informe elaborado, así como toda a documentación achegada pola persoa candidata.

b) Se o informe é negativo, o asesor ou a asesora indicaralle á persoa candidata a formación complementaria que poderá realizar, así como os centros onde se ofrece.

– O informe do asesor ou da asesora non é vinculante, polo que a persoa candidata poderá decidir pasar á fase de avaliación. Neste caso, o asesor ou a asesora tamén trasladarán á comisión de avaliación o seu informe, xunto coa documentación referida.

13.8. Cando a persoa candidata decida non pasar á fase de avaliación, por entender que despois do asesoramento non ten evidencias de competencia, o asesor ou a asesora informará o Departamento de Orientación para que este, de ser o caso, elabore un plan de formación específico en función dos seus intereses e das súas expectativas.

Artigo 14. Segunda fase: avaliación da competencia profesional

14.1. Esta fase comezará para cada persoa candidata ao remate da fase de asesoramento e deberá estar rematada o día 21 de xuño de 2019. O silencio administrativo será desestimatorio.

14.2. A avaliación, en cada unha das unidades de competencia en que estea inscrita a persoa candidata, terá por obxecto comprobar se esta demostra a competencia profesional requirida nas realizacións profesionais, nos niveis establecidos nos criterios de realización e nunha situación de traballo, real ou simulada, fixada a partir do contexto profesional.

14.3. A comisión de avaliación realizará un plan individualizado de avaliación en que constarán, polo menos, as actividades e os métodos de avaliación que se vaian aplicar, tendo en conta as guías de evidencias.

– O proceso de avaliación iniciarao a comisión de avaliación coa análise do informe do asesor ou a asesora, e de todas as evidencias indirectas que se obteñan da documentación achegada pola persoa candidata en cada unidade de competencia.

– Utilizaranse para a obtención das evidencias directas os métodos que se consideren necesarios para comprobar o explicitado pola persoa solicitante na documentación achegada, segundo as guías de evidencias: a observación da persoa candidata no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional ou a entrevista profesional.

– A comisión informará a persoa candidata sobre as actividades e os métodos de avaliación, así como os lugares e as datas previstas para a súa realización. Cando a comisión de avaliación o considere necesario, poderá requirirlle a información complementaria que considere necesaria ou solicitar novas evidencias directas adicionais.

– O plan individualizado de avaliación será asinado pola persoa candidata antes do inicio do seu desenvolvemento. Será comunicado ao candidato mediante o seu expediente na aplicación informática debendo confirmar a súa recepción. De cada actividade de avaliación realizada quedará un rexistro asinado pola persoa aspirante e o avaliador ou a avaliadora.

14.4. Resultados do proceso de avaliación.

Rematada a etapa de avaliación, completarase o expediente de evidencias, que recollerá os resultados e os rexistros producidos ao longo do procedemento e que deberá estar custodiado durante o período regulamentario para atender os posibles procesos de reclamación nas sedes onde se desenvolva o proceso.

– A comisión de avaliación valorará os resultados do proceso e emitirá o xuízo da competencia da persoa candidata, expresada en termos de demostrada ou non demostrada, o cal fará constar nunha acta asinada por todos os membros da comisión de avaliación, segundo o modelo do anexo VI desta orde.

– A comisión de avaliación elaborará un informe individualizado de cada persoa candidata, onde indique os resultados da avaliación das competencias profesionais, así como a proposta de formación.

– O presidente ou a presidenta da comisión de avaliación será responsable de informar as persoas candidatas dos resultados da avaliación. A comunicación realizarase mediante a aplicación informática reflectindo os resultados no expediente do/da candidato/a, ou por escrito cando o candidato careza de correo electrónico. Así mesmo, informarán da forma e os prazos para exercer o dereito de reclamación e, de ser o caso, a presentar os recursos administrativos que procedan.

– Os candidatos poderán presentar reclamación perante a comisión de avaliación, no prazo de cinco días naturais contados desde o seguinte ao de comunicación do resultado da avaliación.

– A comisión de avaliación resolverá as reclamacións no prazo máximo de 10 días desde a súa presentación.

– Contra a decisión da comisión de avaliación poderase interpor recurso de alzada ante a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes desde o día seguinte ao de comunicación da decisión da comisión de avaliación, segundo o establecido no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– As reclamacións e recursos de alzada poderanse xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento para súa posterior presentación. A resolución será comunicada mediante a aplicación informática reflectindo o resultado no expediente do/da candidato/a.

14.5. O incumprimento grave, por parte da persoa solicitante de recoñecemento, das normas de prevención, protección e seguridade que cumpra aplicar en cada proba provocará a súa interrupción e a exclusión do procedemento.

14.6. Principios para a avaliación.

a) A avaliación baseada na competencia consiste basicamente na acumulación de suficientes probas de evidencia que permitan inferir con toda confianza a competencia da persoa candidata.

b) A decisión da avaliación non poderá estar baseada exclusivamente no historial profesional nin formativo, senón que deberá complementarse con evidencias de competencia recollidas por distintos métodos (directos e indirectos).

c) No desenvolvemento do proceso de avaliación da competencia profesional deberase procurar preservar a autoestima das persoas.

d) Os modos de recollida de evidencias de competencia especificaranse nas guías de evidencias e deberán ter diferentes orixes: historial profesional e formativo, traballos e proxectos realizados pola persoa candidata, observación no posto de traballo, conversas profesionais, simulacións e probas profesionais.

e) Cando as evidencias presentadas na fase de asesoramento non sexan suficientes, a comisión de avaliación planificará a recollida de evidencias complementarias seguindo o plan de avaliación xeral realizado pola comisión de avaliación, tendo en conta as orientacións da guía de evidencias. A planificación da avaliación será personificada para cada candidato ou candidata, e recollerá as actividades de avaliación coa identificación dos métodos de avaliación para utilizar, así como as datas e os lugares previstos. O plan de avaliación deberá ser pactado coa persoa candidata, incluíndo a data e o lugar en que se vaia levar a cabo.

f) Na avaliación deberanse aplicar de xeito combinado distintos modos de avaliar a competencia profesional.

Cando sexa posible, atendendo á situación laboral da persoa traballadora, deberáselle dar prioridade á observación no posto de traballo como método de recollida de evidencias de competencia.

g) Haberá un rexistro de cada actividade, que estará asinado polo avaliador ou a avaliadora, e pola persoa candidata.

Artigo 15. Terceira fase: acreditación e rexistro da competencia profesional

15.1. A acreditación das unidades de competencia realizaraa a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional segundo proposta da comisión de avaliación.

Os certificados, con sinatura dixital, serán expedidos no prazo máximo dun mes desde o final da fase de avaliación, e poderán ser descargados polos usuarios desde a aplicación informática de xestión do procedemento unha vez comunicada a súa dispoñibilidade. Non obstante as persoas interesadas poderán solicitalo na sede onde teñan realizado o procedemento.

15.2. A expedición da acreditación de unidades de competencia terá efectos de acreditación parcial acumulable e de validación da formación referida á dita unidade de competencia nos títulos de formación profesional e de exención nos certificados de profesionalidade:

– A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional recoñecerá as unidades de competencia acreditadas que producirán efectos de validación dos módulos profesionais correspondentes, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada título.

– A Consellería de Economía, Emprego e Industria recoñecerá as unidades de competencia acreditadas, que producirán efectos de exención dos módulos formativos asociados ás unidades de competencia dos certificados de profesionalidade, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada un dos certificados.

15.3. As acreditacións concedidas teñen carácter oficial, con validez en todo o territorio do Estado. Terán os efectos académicos e profesionais previstos na lexislación vixente no tocante a exencións, correspondencias e validacións.

15.4. O rexistro das acreditacións de unidades de competencia realizarase de acordo co procedemento establecido no artigo 18 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Artigo 16. Comisión de avaliación. Composición

16.1. A comisión de avaliación será o órgano decisorio no proceso de avaliación da competencia e xulga a competencia das persoas candidatas tendo en conta as evidencias obtidas na fase de asesoramento e as obtidas na fase de avaliación. Ademais, é o órgano responsable de levar a cabo a preparación das probas de competencia, de facer o seguimento do seu desenvolvemento e da avaliación dos seus resultados.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación.

16.2. Composición das comisións de avaliación.

a) A comisión de avaliación estará constituída polo menos por cinco membros, dos cales un debe ocupar a presidencia, outro desempeñará o cargo de secretario ou secretaria, e os tres restantes serán vogais. Todos estes membros terán que dispor da habilitación como avaliadores ou avaliadoras outorgada pola Administración educativa ou laboral, para participaren no procedemento de recoñecemento, avaliación e acreditación da competencia profesional.

b) Garantirase a presenza de avaliadores e avaliadoras tanto do sector formativo como do produtivo. Excepcionalmente, poderanse designar comisións de avaliación en que falte algún dos sectores, se iso impedise a realización da fase de avaliación.

c) A comisión de avaliación poderá propor a incorporación de profesionais cualificados en calidade de expertos, con voz e sen voto, que serán nomeados pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

d) A presidencia recaerá nun empregado público da Administración e deberá ter unha experiencia laboral ou docente no ámbito profesional específico de, polo menos, seis anos ou ter actuado durante dous anos como persoal asesor ou avaliador neste procedemento. Será responsable das actuacións da comisión e da coordinación entre as fases do proceso.

e) A secretaría recaerá nun empregado público da Administración e encargarase de efectuar a convocatoria das sesións por orde da presidencia, redactar as actas das sesións, dar fe dos acordos tomados pola comisión de avaliación e cantas outras funcións sexan inherentes ao seu cargo.

f) Para protexer a imparcialidade e o rigor técnico da avaliación, as actuacións das comisións de avaliación estarán suxeitas ao disposto nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Artigo 17. Requisitos, formación e habilitación

17.1. A habilitación do persoal asesor e/ou avaliador farase atendendo a criterios de experiencia e formación específica que se establecen a continuación:

a) Ter unha experiencia de polo menos catro anos nalgún dos seguintes colectivos:

– Profesorado, con atribución docente na familia profesional correspondente, pertencente aos corpos de catedráticos, profesorado de ensino secundario ou profesorado técnico de formación profesional.

– Formadores ou formadoras con especialización nas unidades de competencia que se especifiquen.

– Profesionais expertos nas unidades de competencia que se especifiquen.

b) Superar un curso de formación específica organizado e supervisado pola Administración educativa, tomando como referente os contidos establecidos no Real decreto 1224/2009, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

17.2. As persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor ou avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria.

17.3. As persoas designadas como persoal asesor non poderán participar como avaliadoras nunha mesma convocatoria de avaliación e acreditación, e viceversa.

Artigo 18. Instrumentos de apoio

18.1. O proceso de avaliación das competencias profesionais require da utilización dunha serie de instrumentos que garantan o seu desenvolvemento coa calidade e o rigor necesarios, como son:

– Un manual de procedemento, integrado por unha guía da persoa candidata, unha guía para o asesor ou a asesora, e unha guía do avaliador ou a avaliadora.

– Cuestionarios de autoavaliación, que constitúen un dos elementos prescritivos na fase de asesoramento. Van permitir traducir a competencia da persoa candidata a termos de realizacións e criterios de realización das unidades ou dos ámbitos de competencia que constitúen o referente neste proceso.

– Guía de evidencias, para cada unidade de competencia, onde se especifican as fontes e os métodos de obtención da evidencia, que vai constituír a directriz no contraste de competencias. Consideráranse fontes de evidencia o traballo actual da persoa candidata, as simulacións, os seus logros anteriores e as conversas profesionais. Deberanse concretar as técnicas de obtención de evidencias e os criterios de avaliación, en cada caso.

– Plan de avaliación, que deberán elaborar as comisións de avaliación e que permitirá realizar o plan de avaliación individualizado para cada persoa.

18.2. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional contextualizará, de ser o caso, segundo as características e as necesidades propias da nosa comunidade autónoma, os documentos básicos elaborados pola Administración xeral do Estado en colaboración coas comunidades autónomas.

Artigo 19. Seguimento do procedemento

A avaliación final do procedemento correspóndelle ao Consello Galego de Formación Profesional ou, de ser o caso, á comisión técnica designada por el, sen prexuízo dos aspectos que sexan competencia exclusiva doutros órganos da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 20. Permisos individuais de formación

As persoas que estean a traballar poderán utilizar os permisos individuais de formación para participar nas fases de asesoramento e avaliación deste procedemento, de acordo co que establece o Ministerio de Traballo e Inmigración, en desenvolvemento do artigo 12 do Real decreto 395/2007, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.

Artigo 21. Financiamento

Esta convocatoria financiarase con cargo ás aplicacións orzamentarias da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Artigo 22. Notificacións

22.1. As notificacións daquelas resolucións e actos administrativos, que non sexan obxecto de publicación de acordo co establecido nesta orde, practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na norma reguladora do procedemento administrativo común.

22.2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

22.3. Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

22.4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

22.5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 23. Arquivamento e destrución das probas.

Os centros integrados de formación profesional serán os encargados do arquivamento da documentación presentada e xerada durante o desenvolvemento deste procedemento durante un período de cinco anos desde a súa finalización.

Disposición adicional. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente orde reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.edu.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2018

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación, asociadas a cualificacións profesionais, certificados de profesionalidade, ciclos de grao medio e superior e familias profesionais.

Familia profesional: Administración e xestión.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MADG01-Xestión administrativa.

ADG307_2-Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación coa clientela.

UC0975_2

Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación co cliente.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

ADG308_2-Actividades de xestión administrativa.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa.

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

32016765

CIFP Portovello

30

SADG01-Administración e finanzas.

ADG082_3-Xestión contable e de auditoría.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría.

UC0231_3

Realizar a xestión contable e fiscal.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

ADG084_3-Administración de recursos humanos.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos.

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0237_3

Realizar a xestión e control administrativo de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0238_3

Realizar o apoio administrativo ás tarefas de selección, formación e desenvolvemento de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0987_3

Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

ADG157_3-Xestión financeira.

ADGN0108-Financiamento de empresas.

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0498_3

Determinar as necesidades financeiras da empresa.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0499_3

Xestionar a información e contratación dos recursos financeiros.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0500_3

Xestionar e controlar a tesouraría e o seu orzamento.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

ADG310_3-Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas.

ADGG0308-Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas.

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.

20

UC0982_3

Administrar e xestionar con autonomía as comunicacións da dirección.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0986_3

Elaborar documentación e presentacións profesionais en distintos formatos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0987_3

Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

UC0988_3

Preparar e presentar expedientes e documentación xurídica e empresarial ante organismos e administracións públicas.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

Familia profesional: Agraria.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MAGA03-Xardinaría e floraría.

AGA168_2-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.

UC0525_2

Controlar as pragas, enfermidades, malas herbas e fisiopatías.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC0531_2

Instalar xardíns de interior, exterior e zonas verdes.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC0532_2

Manter e mellorar xardíns de interior, exterior e zonas verdes.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA343_2-Aproveitamentos forestais.

AGAR0108-Aproveitamentos forestais.

UC1119_2

Realizar traballos en altura nas árbores.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA457_2-Actividades de floraría.

AGAJ0110-Actividades de floraría.

UC1468_2

Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1469_2

Realizar composicións florais.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1470_2

Realizar composicións con plantas.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1471_2

Vender e informar sobre produtos e servizos de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA460_2-Produción de sementes e plantas en viveiro.

AGAU0110-Produción de sementes e plantas en viveiro.

UC0526_2

Manexar tractores e montar instalacións agrarias, realizando o seu mantemento.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1479_2

Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1480_2

Realizar operacións de cultivo de plantas e tepes en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

20

Familia profesional: Comercio e márketing.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MCOM01-Actividades comerciais.

COM085_2-Actividades de venda.

COMV0108-Actividades de venda.

UC0239_2

Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través das diferentes canles de comercialización.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC0240_2

Realizar as operacións auxiliares á venda.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC0241_2

Executar as accións do servizo de atención ao cliente, consumidor e usuario.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1002_2

Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente, en actividades comerciais.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

COM318_3-Organización e xestión de almacéns.

COML0309-Organización e xestión de almacéns.

UC1015_2

Xestionar e coordinar as operacións do almacén.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

COM631_2-Actividades de xestión do pequeno comercio.

COMT0112-Actividades de xestión do pequeno comercio.

UC2104_2

Impulsar e xestionar un pequeno comercio de calidade.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC2105_2

Organizar e animar o punto de venda dun pequeno comercio.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC2106_2

Garantir a capacidade de resposta e abastecemento do pequeno comercio.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

COM650_3-Xestión comercial inmobiliaria.

COMT0111-Xestión comercial inmobiliaria.

UC0811_2

Realizar a venda e difusión de produtos inmobiliarios a través de distintas canles de comercialización.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

20

32016765

CIFP Portovello

20

Familia profesional: Edificación e obra civil.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MEOC01-Construción.

EOC052_2-Fábricas de albanelaría.

EOCB0108-Fábricas de albanelaría.

UC0141_2

Organizar traballos de albanelaría.

15024513

CIFP Someso

10

UC0142_1

Construír fábricas para revestir.

15024513

CIFP Someso

10

UC0143_2

Construír fábricas vistas.

15024513

CIFP Someso

10

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

10

EOC579_2-Armaduras pasivas para formigón.

EOCE0111-Armaduras pasivas para formigón.

UC1905_2

Realizar o armado manual e colocación en obra de armaduras.

15024513

CIFP Someso

10

EOC580_2-Cubricións inclinadas.

EOCB0111-Cubricións inclinadas.

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

10

UC0870_1

Construír faldóns para cubertas.

15024513

CIFP Someso

10

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

15024513

CIFP Someso

10

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubertas.

15024513

CIFP Someso

10

UC1909_2

Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas.

15024513

CIFP Someso

10

UC1910_2

Construír a cobertura con tella e lousa.

15024513

CIFP Someso

10

UC1911_2

Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións.

15024513

CIFP Someso

10

EOC581_2-Encofrados.

EOCE0211-Encofrados.

UC1912_2

Pór en obra encofrados verticais.

15024513

CIFP Someso

10

UC1913_2

Pór en obra encofrados horizontais.

15024513

CIFP Someso

10

EOC582_2-Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.

EOCJ0111-Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.

UC1917_2

Executar as capas e elementos do sistema de impermeabilización complementarios da membrana.

15024513

CIFP Someso

10

UC1918_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas.

15024513

CIFP Someso

10

UC1919_2

Impermeabilizar con membranas sintéticas.

15024513

CIFP Someso

10

EOC586_2-Pavimentos e albanelaría de urbanización.

EOCB0211-Pavimentos e albanelaría de urbanización.

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

10

UC1321_1

Pavimentar con formigón impreso e empedrados.

15024513

CIFP Someso

10

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

15024513

CIFP Someso

10

UC1929_2

Executar pavimentos de urbanización.

15024513

CIFP Someso

10

UC1930_2

Executar elementos complementarios de pavimentos de urbanización.

15024513

CIFP Someso

10

UC1931_2

Tender tubos de saneamento e construír rexistros e cámaras.

15024513

CIFP Someso

10

UC1932_2

Organizar traballos de albanelaría de urbanización.

15024513

CIFP Someso

10

EOC589_2-Revestimentos con pastas e morteiros en construción.

EOCB0210-Revestimentos con pastas e morteiros en construción.

UC1938_2

Executar recrecidos planos para revestimento en construción.

15024513

CIFP Someso

10

EOC590_2-Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción.

EOCB0310-Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción.

UC1942_2

Executar alicatados e chapados.

15024513

CIFP Someso

10

UC1943_2

Executar sollados con pezas ríxidas.

15024513

CIFP Someso

10

IEX427_2-Colocación de pedra natural.

IEXD0409-Colocación de pedra natural.

UC1375_2

Colocar cachotaría, cantaría e perpiaño.

15024513

CIFP Someso

10

MEOC02-Obras de interior, decoración e rehabilitación.

EOC583_2-Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos.

EOCJ0110-Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos.

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga.

10

UC1903_1

Realizar operacións básicas en instalación de placa de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1920_2

Instalar tabiques e trasdosados autoportantes de placa de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1921_2

Instalar sistemas de falsos teitos.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1922_2

Tratar xuntas entre placas de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1923_2

Organizar traballos de instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

EOC584_2-Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos.

EOCJ0211-Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos.

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1902_1

Instalar pavimentos lixeiros con apoio continuo.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1924_2

Instalar pavimentos elevados rexistrables.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1925_2

Instalar biombos e empanelados técnicos desmontables.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

EOC587_2-Pintura decorativa en construción.

EOCB0110-Pintura decorativa en construción.

UC0873_1

Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1933_2

Realizar revestimentos murais en papel, fibra de vidro e vinílicos.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1934_2

Realizar acabados decorativos de pintura en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1935_2

Organizar traballos de pintura en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

EOC589_2-Revestimentos con pastas e morteiros en construción.

EOCB0210-Revestimentos con pastas e morteiros en construción.

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1939_2

Revestir mediante morteiro monocapa, receba e lucido.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1940_2

Revestir mediante pastas e morteiros especiais de illamento, impermeabilización e reparación.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1941_2

Organizar traballos de revestimentos continuos conglomerados e ríxidos modulares en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

EOC590_2-Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción.

EOCB0310-Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción.

UC1942_2

Executar azulexados e chapados.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

UC1943_2

Executar sollados con pezas ríxidas.

27020793

CIFP Porta da Auga

10

SEOC01-Proxectos de edificación.

EOC201_3-Representación de proxectos de edificación.

EOCO0108-Representación de proxectos de edificación.

UC0638_3

Realizar representacións de construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0639_3

Realizar e supervisar desenvolvementos de proxectos de edificación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0640_3

Representar instalacións de edificios.

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC273_3-Control de proxectos e obras de construción.

EOCO0109-Control de proxectos e obras de construción.

UC0874_3

Realizar o seguimento da planificación en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0875_3

Procesar o control de custos en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0876_3

Xestionar sistemas de documentación de proxectos de construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Electricidade e electrónica.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MELE01-Instalacións eléctricas e automáticas.

ELE043_2-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

ELES0108-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e TV en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ELE257_2-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión.

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión.

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou varias industrias.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos na contorna de vivendas e pequena industria.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ENA261_2-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.

UC0836_2

Montar instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

UC0837_2

Manter instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

MELE02-Instalacións de telecomunicacións.

ELE043_2-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

ELES0108-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e TV en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

36014489

CIFP A Xunqueira

25

ELE188_2-Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión.

ELES0109-Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión.

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

ELE189_2-Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos.

ELES0209-Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos.

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

Familia profesional: Enerxía e auga.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

SENA01-Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

ENA358_3-Eficiencia enerxética de edificios.

ENAC0108-Eficiencia enerxética de edificios.

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Fabricación mecánica.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MFME01-Mecanizado.

FME032_2-Mecanizado por arranque de labra.

FMEH0109-Mecanizado por arranque de labra.

UC0089_2

Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC0090_2

Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC0091_2

Mecanizar os produtos por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

MFME02-Soldadura e caldeiraría.

FME035_2-Soldadura.

FMEC0110-Soldadura con eléctrodo revestido e TIG.

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura

MIG/MAG.

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FME350_2-Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas.

UC1139_2

Trazar e cortar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC1140_2

Mecanizar e conformar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC1141_2

Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FME351_2-Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial.

FMEC0108-Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial.

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

Familia profesional: Hostalaría e turismo.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MHOT01-Cociña e gastronomía.

HOT093_2-Cociña.

HOTR0408-Cociña.

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0260_2

Preelaborar e conservar toda clase de alimentos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

HOT223_2-Repostaría.

HOTR0509-Repostaría.

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría-repostaría.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

INA107_2-Pastelaría e confeitaría.

INAF0109-Pastelaría e confeitaría.

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do ambiente na industria alimentaria.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

MHOT02-Servizos en restauración.

HOT093_2-Cociña.

HOTR0408-Cociña.

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

HOT327_2-Servizos de bar e cafetaría.

HOTR0508-Servizos de bar e cafetaría.

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1046_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e mesa.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1047_2

Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1049_2

Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de

bar-cafetaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1050_2

Xestionar o bar-cafetaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1051_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nos servizos de restauración.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

HOT328_2-Servizos de restaurante.

HOTR0608-Servizos de restaurante.

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1053_2

Elaborar e acabar pratos á vista do cliente.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1054_2

Dispor todo tipo de servizos especiais en restauración.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

SHOT01-Xestión de aloxamentos turísticos.

HOT094_3-Recepción.

HOTA0308-Recepción en aloxamentos.

UC0263_3

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0264_3

Realizar as actividades propias da recepción.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

HOT333_3-Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos.

HOTA0208-Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos.

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1067_3

Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestar atención ao cliente.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1068_3

Supervisar os procesos do departamento de pisos.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

SHOT02-Axencias de viaxes e xestión de eventos.

HOT095_3-Venda de servizos e produtos turísticos.

HOTG0208-Venda de servizos e produtos turísticos.

UC0266_3

Vender servizos turísticos e viaxes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0267_2

Desenvolver a xestión económico-administrativa de axencias de viaxes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0268_3

Xestionar unidades de información e distribución turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

10

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

20

HOT330_3-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos.

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos.

UC0268_3

Xestionar unidades de información e distribución turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

10

UC1055_3

Elaborar e operar viaxes combinadas, excursións e traslados.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1056_3

Xestionar eventos.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

20

HOT336_3-Promoción turística local e información a visitantes.

HOTI0108-Promoción turística local e información a visitantes.

UC0268_3

Xestionar unidades de información e distribución turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

10

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1074_3

Xestionar información turística.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1075_3

Crear, promocionar e xestionar servizos e produtos turísticos locais.

32015050

CIFP A Farixa

20

SHOT03-Guía, información e asistencia turísticas.

HOT335_3-Guía de turistas e visitantes.

UC1069_3

Interpretar o patrimonio e bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1070_3

Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1071_3

Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes e deseñar itinerarios turísticos.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1072_3

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1073_3

Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Imaxe e son.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

SIMS01-Produción de audiovisuais e espectáculos.

IMS074_3-Asistencia á produción en televisión.

IMSV0208-Asistencia á produción en televisión.

UC0207_3

Organizar a produción de proxectos de televisión.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

UC0208_3

Xestionar os recursos de produción en televisión.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

UC0209_3

Controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

IMS221_3-Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais.

IMSV0108-Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais.

UC0703_3

Organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

UC0704_3

Xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

IMS437_3-Asistencia á produción de espectáculos en vivo e eventos.

UC1405_3

Organizar e xestionar a preprodución de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

UC1406_3

Xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

UC1407_3

Avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

15027800

CIFP Imaxe e Son

25

Familia profesional: Imaxe persoal.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MIMP01-Estética e beleza.

IMP120_2-Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe.

IMPP0208-Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe.

UC0065_2

Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social.

15024513

CIFP Someso

10

UC0345_1

Eliminar por procedementos mecánicos e descoloración da peluxe.

15024513

CIFP Someso

10

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

10

UC0354_2

Atender ao cliente do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de seguridade, saúde e hixiene.

15024513

CIFP Someso

10

UC0355_2

Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal.

15024513

CIFP Someso

10

IMP121_2-Coidados estéticos de mans e pés.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés.

UC0356_2

Atender ao cliente do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

15024513

CIFP Someso

10

UC0357_2

Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

15024513

CIFP Someso

10

UC0358_2

Elaborar e aplicar uñas artificiais.

15024513

CIFP Someso

10

UC0359_2

Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

15024513

CIFP Someso

10

MIMP02-Perruquería e cosmética capilar.

IMP119_2-Peiteado.

IMPQ0208-Peiteado.

UC0058_1

Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e coiro cabeludo.

15024513

CIFP Someso

15

UC0347_2

Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

15024513

CIFP Someso

15

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

15024513

CIFP Someso

15

UC0349_2

Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

15024513

CIFP Someso

15

UC0350_2

Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

15024513

CIFP Someso

15

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e rasuramento de barba e bigote.

15024513

CIFP Someso

15

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

15

IMP120_2-Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe.

IMPP0208-Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe.

UC0065_2

Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social.

15024513

CIFP Someso

10

UC0345_1

Eliminar por procedementos mecánicos e descoloración da peluxe.

15024513

CIFP Someso

10

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

10

UC0354_2

Atender o cliente do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de seguridade, saúde e hixiene.

15024513

CIFP Someso

10

UC0355_2

Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal.

15024513

CIFP Someso

10

IMP121_2-Coidados estéticos de mans e pés.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés.

UC0356_2

Atender o cliente do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

15024513

CIFP Someso

10

UC0357_2

Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

15024513

CIFP Someso

10

UC0358_2

Elaborar e aplicar uñas artificiais.

15024513

CIFP Someso

10

UC0359_2

Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

15024513

CIFP Someso

10

Familia profesional: Industrias alimentarias.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MINA01-Panadaría, repostaría e confeitaría.

HOT223_2-Repostaría.

HOTR0509-Repostaría.

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría-repostaría.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15016000

CIFP Compostela

15

INA015_2-Panadaría e bolaría.

INAF0108-Panadaría e bolaría.

UC0034_2

Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaría.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0035_2

Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, composición, decoración e envasamento dos produtos de panadaría e bolaría.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do ambiente na industria panadeira.

15016000

CIFP Compostela

15

INA107_2-Pastelaría e confeitaría.

INAF0109-Pastelaría e confeitaría.

UC0305_2

Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e auxiliares e dos produtos terminados e preparar os equipamentos e os utensilios que se utilizan nos procesos de elaboración.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0307_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría, galletaría e outras elaboracións.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0308_2

Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaría.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0309_2

Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaría.

15016000

CIFP Compostela

15

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección do ambiente na industria alimentaria.

15016000

CIFP Compostela

15

Familia profesional: Informática e comunicacións.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MIFC01-Sistemas microinformáticos e redes.

IFC078_2-Sistemas microinformáticos.

IFCT0209-Sistemas microinformáticos.

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0221_2

Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0222_2

Facilitar ao usuario a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

IFC298_2-Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos.

IFCT0309-Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos.

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0953_2

Montar equipos microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0954_2

Reparar e ampliar equipamento microinformático.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

IFC299_2-Operación de redes departamentais.

IFCT0110-Operación de redes departamentais.

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0955_2

Monitorizar os procesos de comunicacións da rede local.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0956_2

Realizar os procesos de conexión entre redes privadas e redes públicas.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

IFC300_2-Operación de sistemas informáticos.

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos.

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0957_2

Manter e regular o subsistema físico en sistemas informáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0958_2

Executar procedementos de administración e mantemento no software base e de aplicación de cliente.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

UC0959_2

Manter a seguridade dos subsistemas físicos e lóxicos en sistemas informáticos.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

Familia profesional: Instalación e mantemento.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MIMA01-Instalacións frigoríficas e de climatización.

IMA040_2-Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.

IMAR0108-Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

IMA369_2-Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e

ventilación-extracción.

IMAR0208-Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción.

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e

ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e

ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MIMA02-Instalacións de produción de calor.

ENA190_2-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas.

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas.

UC0602_2

Montar captadores, equipamentos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0605_2

Manter instalacións solares térmicas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

ENA472_2-Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas.

ENAS0110-Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas.

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1523_2

Realizar a posta en servizo, inspección e revisión periódica de instalacións receptoras de gas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1524_2

Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1526_2

Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de gas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

IMA368_2-Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.

IMAR0408-Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

Familia profesional: Madeira, moble e cortiza.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MMAM01-Carpintaría e moble.

MAM058_2-Mecanizado de madeira e derivados.

MAMR0308-Mecanización de madeira e derivados.

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

UC0161_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

UC0162_1

Mecanizar madeira e derivados.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

MAM060_2-Acabamento de carpintaría e moble.

MAMR0208-Acabamento de carpintaría e moble.

UC0166_2

Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipamentos para a aplicación do acabado.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

UC0168_2

Realizar o tintado, acabados especiais e decorativos.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

MAM062_2-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

UC0171_2

Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

UC0172_2

Montar mobles e elementos de carpintaría.

15024513

CIFP Someso

25

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

25

MMAM02-Instalación e amoblamento.

MAM058_2-Mecanizado de madeira e derivados.

MAMR0308-Mecanización de madeira e derivados.

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

MAM059_2-Instalación de mobles.

MAMR0408-Instalación de mobles.

UC0163_2

Planificar a instalación, provisión de materiais, máquinas e ferramentas.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0164_2

Compor e fixar o mobiliario e realizar as instalacións complementarias.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

MAM062_2-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

UC0171_2

Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0173_1

Axustar e embalar produtos e elementos de carpintaría e moble.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

MAM277_2-Instalación de elementos de carpintaría.

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría.

UC0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0886_2

Efectuar instalacións de estruturas de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

20

Familia profesional: Química.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MQUI02-Operacións de laboratorio.

QUI110_2-Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares.

QUIE0208-Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares.

UC0321_2

Operar máquinas, equipamentos e instalacións de produción e distribución de enerxías e servizos auxiliares.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

QUI475_2-Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química.

QUIE0408-Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química.

UC0048_2

Actuar baixo normas de correcta fabricación, seguridade e ambientais.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC1534_2

Preparar áreas e instalacións auxiliares de loxística na industria química.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC1535_2

Realizar as operacións de carga, descarga, almacenamento e envasamento de produtos químicos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC1536_2

Realizar o control na recepción e expedición de produtos químicos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

SQUI01-Laboratorio de análise e de control de calidade.

QUI020_3-Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos.

QUIA0208-Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos.

UC0054_3

Realizar ensaios microbiolóxicos, informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC0055_3

Realizar ensaios biotecnolóxicos, informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

QUI021_3-Ensaios físicos e fisicoquímicos.

QUIA0108-Ensaios físicos e fisicoquímicos.

UC0056_3

Realizar os ensaios físicos, avaliando e informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC0057_3

Realizar os ensaios físicoquímicos, avaliando e informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

QUI117_3-Análise química.

QUIL0108-Análise química.

UC0052_3

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e normas específicas.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC0053_3

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC0341_3

Realizar análises por métodos químicos, avaliando e informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

UC0342_3

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliando e informando dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

15

Familia profesional: Sanidade.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MSAN01-Emerxencias sanitarias.

SAN025_2-Transporte sanitario.

SANT0208-Transporte sanitario.

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0070_2

Prestar ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crises.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

SAN122_2-Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes.

SANT0108-Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes.

UC0360_2

Colaborar na organización e o desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crises.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de urxencias e de dispositivos de risco previsible.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

30

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

MSAN02-Farmacia e parafarmacia.

SAN123_2-Farmacia.

UC0363_2

Controlar os produtos e materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando os usuarios sobre a súa utilización, determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión do facultativo.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando os usuarios sobre a súa utilización, baixo a supervisión do facultativo.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparados oficinais, dietéticos e cosméticos, baixo a supervisión do facultativo.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizados, baixo a supervisión do facultativo.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC0368_2

Colaborar na promoción, protección da saúde, prevención de enfermidades e educación sanitaria, baixo a supervisión do facultativo.

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

SSSC01-Educación infantil.

SSC322_3-Educación infantil.

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1030_3

Promover e implementar situacións de xogo como eixo da actividade e do desenvolvemento infantil.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e a nena como medio de crecemento persoal e social.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración da contorna a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou nena cos seus iguais e coas persoas adultas.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoos no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos.

15016000

CIFP Compostela

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

SSSC02-Integración Social.

SSC090_3-Educación de habilidades de autonomía persoal e social.

UC0252_3

Programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC0253_3

Desenvolver as intervencións dirixidas ao adestramento e á adquisición de habilidades de autonomía persoal e social.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC0254_3

Establecer, adaptar e aplicar sistemas alternativos de comunicación.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

SSC321_3-Dinamización comunitaria.

SSCB0109-Dinamización comunitaria.

UC1022_3

Dinamizar a planificación, desenvolvemento e avaliación de intervencións e proxectos comunitarios e de participación cidadá que se desenvolvan entre os diferentes axentes que configuran unha comunidade ou unha zona territorial.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1024_3

Establecer estratexias de comunicación e difusión dos diferentes proxectos e actuacións comunitarias.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1026_3

Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

SSC323_3-Inserción laboral de persoas con discapacidade.

SSCG0109-Inserción laboral de persoas con discapacidade.

UC1034_3

Xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos e colaborar na análise de postos de traballo para a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1035_3

Realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e desenvolvemento de habilidades sociolaborais nas persoas con discapacidade.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1036_3

Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1037_3

Efectuar o seguimento da inserción sociolaboral coa empresa, o usuario e a súa contorna persoal.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

SSC324_3-Mediación comunitaria.

SSCG0209-Mediación comunitaria.

UC1026_3

Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1038_3

Identificar e concretar as características e necesidades do contexto social da intervención.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1039_3

Previr conflitos entre distintas persoas, actores e colectivos sociais.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1040_3

Organizar e implementar o proceso de xestión de conflitos.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1041_3

Realizar a valoración, o seguimento e a difusión da mediación como unha vía de xestión de conflitos.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

SSC444_3-Atención ao alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos.

SSCE0112-Atención ao alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos.

UC1427_3

Executar, en colaboración co titor/a e/ou co equipo interdisciplinar do centro educativo, os programas educativos do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) na súa aula de referencia.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1428_3

Implementar os programas de autonomía e hixiene persoal no aseo do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE), participando co equipo interdisciplinar do centro educativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

SSC450_3-Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade.

SSCE0111-Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade.

UC1448_3

Detectar, xerar e utilizar recursos sociais e comunitarios para a realización de intervencións socioeducativas con persoas con discapacidade.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1449_3

Organizar e realizar o acompañamento de persoas con discapacidade na realización de actividades programadas.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1450_3

Organizar, desenvolver e avaliar procesos de inclusión de persoas con discapacidade en espazos de lecer e tempo libre.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1451_3

Organizar e desenvolver o adestramento en estratexias cognitivas básicas e alfabetización tecnolóxica para persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

UC1452_3

Actuar, orientar e apoiar as familias de persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15

Familia profesional: Téxtil, confección e pel.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

BTCP01-Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel.

TCP139_1-Reparación de calzado e marroquinaría.

TCPC0109-Reparación de calzado e marroquinaría.

UC0438_1

Realizar o aprovisionamento e atender o cliente para a reparación de calzado.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

50

UC0440_1

Realizar a reparación do calzado.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

50

UC0439_1

Realizar a reparación en artigos de marroquinaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

50

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código UC

Unidade de competencia

Código sede

Centro/Sede

Prazas

MTMV01-Carrozaría.

TMV044_2-Pintura de vehículos.

TMVL0509-Pintura de vehículos.

UC0122_2

Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0123_2

Efectuar o embelecemento de superficies.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV045_2-Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos.

TMVL0309-Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos.

UC0124_2

Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0125_2

Reparar a estrutura do vehículo.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0126_2

Realizar o conformación de elementos metálicos e reformas de importancia.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV046_2-Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos.

TMVL0209-Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos.

UC0127_2

Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0128_2

Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0129_2

Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MTMV02-Electromecánica de vehículos automóbiles.

TMV047_2-Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles.

TMVG0309-Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles.

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos. Dirección e suspensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV048_2-Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

TMVG0409-Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

UC0132_2

Manter o motor térmico.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV197_2-Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos.

TMVG0209-Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos.

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MTMV03-Electromecánica de maquinaria.

TMV266_2-Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

TMVG0310-Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

UC0629_2

Manter motores diésel.

27006528

CIFP As Mercedes

20

UC0853_2

Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade, de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

27006528

CIFP As Mercedes

20

STMV01-Automoción.

TMV049_3-Planificación e control da área de carrozaría.

TMVL0609-Planificación e control da área de carrozaría.

UC0134_3

Planificar os procesos de reparación de elementos amovibles e fixos non estruturais, controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0135_3

Planificar os procesos de reparación de estruturas de vehículos, controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0136_3

Planificar os procesos de protección, preparación e embelecemento de superficies, controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

TMV050_3-Planificación e control da área de electromecánica.

TMVG0110-Planificación e control da área de electromecánica.

UC0137_3

Xestionar o mantemento de vehículos e a loxística asociada, atendendo a criterios de eficacia, seguridade e calidade.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0139_3

Planificar os procesos de reparación dos sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe, controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0138_3

Planificar os procesos de reparación dos sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridade e confortabilidade, controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0140_3

Planificar os procesos de reparación dos motores térmicos e os seus sistemas auxiliares controlando a súa execución.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

ANEXO II

Relación de centros onde se vai desenvolver o proceso de recoñecemento,
avaliación e acreditación da competencia profesional

Provincia

Código de sede

Sede

Enderezo

Teléfono

A Coruña

15006754

CIFP Ferrolterra

Avenida Ramón y Cajal, s/n, 15403 Ferrol

981 33 31 07

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Avenida Castelao, 64 (Caranza), 15406 Ferrol

881 93 01 45

15014556

CIFP Coroso

Avenida da Coruña, 174C, 15960 Ribeira (Santa Uxía)

981 86 68 74

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Rúa Rosalía de Castro, 133, 15706 Santiago de Compostela

881 86 76 01

15016000

CIFP Compostela

Lamas de Abade, s/n, 15702 Santiago de Compostela

881 86 65 70

15022607

CIFP Ánxel Casal – Monte Alto

Paseo Marítimo, 47, 15002 A Coruña

881 96 01 22

15024513

CIFP Someso

Rúa Someso, 6, 15008 A Coruña

881 88 00 01

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña

881 96 10 30

15027800

CIFP Imaxe e Son

Rúa Someso, 6, 15008 A Coruña

981 17 31 81

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Rúa Armando Durán, 3, 27002 Lugo

982 22 03 28

27020793

CIFP Porta da Auga

Avenida Luarca, 27700 Ribadeo (Santa María)

982 12 88 94

27006528

CIFP As Mercedes

Avenida de Madrid, 75, 27002 Lugo

982 82 80 01

Ourense 

32015050

CIFP A Farixa

Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa), 32005 Ourense

988 78 30 12

32016765

CIFP Portovello

Rúa Luís Trabazos (As Lagoas), 1, 32004 Ourense

988 78 89 01

32008902

CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel

Rúa A Carballeira, s/n, 32002 Ourense 

988 78 84 70

Pontevedra

36007552

CIFP A Granxa

Rúa Areas, s/n (apartado 7), 36860 Ponteareas (San Miguel)

886 12 08 80

36013448

CIFP Manuel Antonio

Avenida de Madrid, s/n (apartado 3138), 36214 Vigo

886 12 07 50

36014489

CIFP A Xunqueira

Rúa Rafael Areses, s/n, 36155 Pontevedra

986 87 30 03

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Estrada Vella de Madrid, 160, 36214 Vigo

886 11 08 57

36020064

CIFP Carlos Oroza

Avenida Montecelo, 16, 36161 Pontevedra

886 15 95 45

missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO IV

Criterios de baremo de solicitudes cando existan
máis persoas candidatas que prazas

Terán prioridade as persoas que cumpran os requisitos de acceso pola vía da experiencia profesional. Para a súa selección aplicarase o baremo seguinte:

Por experiencia laboral

Ano

Mes

Por cada ano ou mes traballado en actividades directamente relacionadas coa competencia da unidade de competencia de que solicita o recoñecemento

12 puntos por ano

Un punto por mes

Criterios para a selección das persoas que accedan pola vía de formación:

Por formación

Por formación relacionada directamente coa unidade de competencia de que solicite a súa avaliación

10 horas

0,1 puntos

En caso de empate entre persoas estableceranse como criterios de prioridade, en primeiro lugar, a formación alegada para o caso de cumprir requisitos pola experiencia laboral ou a experiencia profesional alegada no caso de cumprir requisitos pola formación. En segundo lugar a idade do candidato ou da candidata, primando a persoa de maior idade, e en terceiro lugar, o sexo, aplicando a discriminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate en calquera dos casos, aplicarase o resultado do sorteo disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

missing image file
missing image file
missing image file