Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Venres, 28 de decembro de 2018 Páx. 54448

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

EXTRACTO da Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

BDNS (Identif.): 366962.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Redistribución do crédito orzamentario

Modifícase a distribución plurianual dos créditos dispoñibles prevista no punto terceiro do resolvo da Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, quedando os créditos establecidos para cada liña de préstamo do seguinte xeito:

– Préstamos IFI Emprende: 3.000.000 €.

Con cargo á partida orzamentaria 09.A1-741A-8310 e por un importe de 300.000 € con cargo ao exercicio 2018, 1.000.000 € con cargo ao exercicio 2019 e 1.700.000 € con cargo ao exercicio 2020.

– Préstamos IFI Industria 4.0: 25.000.000 €.

Con cargo á partida orzamentaria 09.A1-741A-8310 e por un importe de 5.479.412 € con cargo ao exercicio 2018, 10.520.000 € con cargo ao exercicio 2019 e 9.000.588 € con cargo ao exercicio 2020.

– Préstamos IFI Relanzamento: 2.000.000 €.

Con cargo á partida orzamentaria 09.A1-741A-8310 e por un importe de 1.000.000 € con cargo ao exercicio 2019 e 1.000.000 € con cargo ao exercicio 2020.

– Préstamos IFI Innova: 3.000.000 €.

Con cargo á partida orzamentaria 09.A1-741A-8310 e por un importe de 2.000.000 € con cargo ao exercicio 2018, 500.000 € con cargo ao exercicio 2019 e 500.000 € con cargo ao exercicio 2020.

Segundo. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de decembro de 2019.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

Pablo Casal Espido
Secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica