Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Luns, 31 de decembro de 2018 Páx. 54619

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

DECRETO 165/2018, do 27 de decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma. Para o seu desenvolvemento e execución, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará un programa estatístico que terá a vixencia dun ano natural, conforme establece o artigo 9 da citada lei.

O Plan galego de estatística 2017-2021, aprobado pola Lei 15/2016, do 28 de xullo, prevé que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de operacións, actividades estatísticas e actividades de interese estatístico que satisfagan os seus obxectivos, recollendo para cada unha delas as características que se determinan no seu artigo 9. Ademais, os programas incluirán unha relación das actividades vencelladas coas liñas de actuación salientables do artigo 6.4.

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o proxecto do Programa estatístico anual 2019 foi elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do informe preceptivo do Consello Galego de Estatística.

En virtude de todo o anterior, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e sete de decembro de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2019

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, e no artigo 3.2 da Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021, apróbase o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2019. Este Programa inclúe as operacións e as actividades estatísticas e de interese estatístico que dan cumprimento aos obxectivos do plan, realizadas polo IGE, os órganos superiores da Administración xeral e as entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, que coordinarán a súa actuación mediante os órganos estatísticos sectoriais. Nos anexos I, II, III e IV recóllense, clasifícanse e descríbense as operacións e actividades programadas. No anexo V figuran as modificacións con respecto ao programa 2018.

Artigo 2. Obxectivos informativos

Os obxectivos informativos do artigo 6 do PGE 2017-2021 comprenden as metas de información, a obriga de considerar a perspectiva de xénero e as liñas de actuación salientables.

1. Metas de información.

O plan recolle no anexo II as metas de información estatística, que constitúen os seus obxectivos específicos de información. Para cumprir estes obxectivos, prográmanse en 2019 as operacións e actividades estatísticas incluídas no anexo I deste decreto.

2. Perspectiva de xénero.

As operacións e as actividades estatísticas programadas deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas no programa que recaden datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo.

3. Liñas de actuación salientables.

Dentro dos obxectivos informativos e como liñas de actuación salientables, o PGE 2017-2021 encomenda afondar na análise das seguintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial, conxuntura económica e estrutura económica. No anexo IV deste programa figuran as actividades de interese estatístico coas outras actuacións concretas que se realizarán en 2019, para avanzar no obxectivo de incrementar o valor da información dispoñible. Xunto con esas, cómpre engadir outras de máis difícil concreción, pero tamén vencelladas coas liñas de actuación salientables, que se presentan a seguir:

a) Liña de actuación salientable 1. Demografía.

– Estudo da hipótese migratoria nas proxeccións de poboación.

– Estudo de indicadores migratorios.

b) Liña de actuación salientable 2. Estrutura sociolaboral.

– Estudo da proxección de taxas de actividade.

– Estudo da análise lonxitudinal na mostra continua de vidas laborais.

c) Liña de actuación salientable 5. Conxuntura económica.

– Migración de TRAMO-SEATS a JDemetra+.

– Estudo da relación entre fontes conxunturais e estruturais nas contas económicas de Galicia.

d) Liña de actuación salientable 6. Estrutura económica.

– Emprego asociado ao PIB municipal.

– Estudo sobre a redución dos tempos de publicación das contas do sector fogares.

– Estudo sobre a formación bruta de capital fixo por sector institucional e tipo de activo.

Artigo 3. Obxectivos instrumentais

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2019 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 4. Obxectivos de calidade

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2019 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 5. Carácter das operacións estatísticas

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico consideraranse oficiais após a publicación dos seus resultados.

Disposición adicional

As actuacións estatísticas deste programa realizaranse dentro das dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da Comunidade Autónoma para 2019.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería de Facenda para ditar cantas disposicións sexan necesarias para desenvolver e executar esta norma.

Disposición derradeira segunda

Esta disposición entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2019.

Santiago de Compostela, vinte e sete de decembro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I. Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán.

ANEXO II. Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable.

ANEXO III. Descrición das operacións e das actividades estatísticas.

ANEXO IV. Actividades de interese estatístico.

ANEXO V. Relación entre os programas 2018 e 2019.

ANEXO I

Metas de información coas operacións
e actividades estatísticas que as satisfán

1. Territorio, recursos naturais e ambiente.

1.1 Territorio e recursos naturais.

1.1.01 Territorio.

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio: en curso.

1.1.02 Estradas.

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1.1.03 Caza e pesca continental.

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2 Ambiente.

1.2.01 Climatoloxía.

1201-01-AE05 Climatoloxía.

1.2.02 Calidade do aire.

1202-01-AE05 Calidade do aire.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.03 Reservas de auga.

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

2. Sociedade.

2.1 Poboación e fogares.

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación.

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios.

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras.

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2.1.02 Estrutura dos fogares.

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2.1.03 Dinámica dos fogares.

2.1.04 Proxeccións demográficas.

2.2 Sanidade.

2.2.01 Asistencia sanitaria.

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo: en cumprimento.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

2.2.02 Listas de espera.

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2.2.04 Morbilidade.

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento.

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso.

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2.2.05 Mortalidade por causas.

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.3 Educación e capital humano.

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2.3.05 Ensino universitario.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral.

2.3.07 Outros tipos de formación, incluído a da realizada nas empresas.

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.4 Traballo.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso.

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado.

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades.

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar.

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2.4.04 Outras condicións laborais.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso.

2.4.05 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais.

2.4.06 Concertación laboral.

2406-01-AE05 Negociación colectiva.

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas.

2.4.07 Eleccións sindicais.

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso.

2.4.08 Infraccións e sancións.

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2.4.09 Regulación de emprego.

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

2.5 Condicións sociais.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2.5.02 Benestar.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso.

2.5.04 Emprego do tempo.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.5.07 Discapacidade.

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

2.5.08 Violencia de xénero.

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar.

2.5.10 Capital social e participación cidadá.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.6 Cultura, deporte e lecer.

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas.

2.6.02 Hábitos e prácticas culturais.

2.6.03 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer.

2.6.04 Prácticas lingüísticas.

2604-01-AE05 EEF. Coñecemento e uso do galego.

2.7 Vivenda.

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda.

2.7.02 Equipamento e características das vivendas.

3. Estrutura produtiva.

3.1 Sector agrario.

3.1.01 Superficies agrarias.

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso.

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso.

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Ovino e Cabrún: en curso.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos.

3.1.05 Sacrificio de gando.

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3.2 Pesca e acuicultura.

3.2.01 Buques pesqueiros.

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3.2.02 Establecementos de acuicultura.

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3.2.04 Características das unidades de produción.

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3.2.05 Ocupación no sector da pesca.

3.3 Enerxía e industria.

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3.3.02 Outras industrias manufactureiras.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial.

3.4 Construción.

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3.5 Servizos de mercado.

3.5.01 Comercio interior.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3501-02-AE05 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego.

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso.

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en curso.

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia.

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial.

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.6 Administración pública e outros servizos non de mercado.

3.6.01 Institucións sen fins de lucro.

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria.

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

3.6.04 Recursos e gasto na I+D+i.

3.7 Mercados e prezos.

3.7.01 Intercambios comerciais.

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3.7.02 Prezos no sector primario.

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso.

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento.

3.7.03 Prezos no sector externo.

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3.7.05 Competitividade.

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso.

3.8 Actividade empresarial.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso.

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso.

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación.

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial.

3.8.02 Conxuntura empresarial.

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso.

3.9 Sistema de contas.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3901-01-AE05 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo.

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura.

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación.

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en curso.

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en curso.

3902-04-OE05 Renda municipal do sector fogares: en implantación.

3902-05-OE05 Contas do sector fogares: en implantación.

3.9.03 Marco input-output.

3903-01-OE05 Marco input-output: en reestruturación.

3.9.04 Sectores institucionais.

3902-04-OE05 Renda municipal do sector fogares: en implantación.

3902-05-OE05 Contas do sector fogares: en implantación.

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso.

3.9.05 Contas satélites.

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso.

4. Coñecemento e tecnoloxía.

4.1 Sociedade da información.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

4101-01-AE05 EEF. Novas tecnoloxías.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural.

4.2 Ciencia e tecnoloxía.

4.2.01 I+D+i nas empresas.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.02 I+D+i nas administracións.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.03 I+D+i na universidade.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

9 Metas de plans anteriores.

9.1 Territorio, recursos naturais e ambiente.

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais).

9101-01-AE05 Incendios forestais.

9.3 Estrutura produtiva.

9.3.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía).

9301-01-AE05 Balance enerxético.

ANEXO II

Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

• Presidencia da Xunta.

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso.

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural.

• Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso.

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta.

• Consellería de Facenda.

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio: en curso.

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1201-01-AE05 Climatoloxía.

1202-01-AE05 Calidade do aire.

1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

• Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso.

• Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso.

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado.

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso.

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso.

2406-01-AE05 Negociación colectiva.

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas.

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso.

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso.

9301-01-AE05 Balance enerxético.

• Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

• Consellería de Cultura e Turismo.

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas.

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego.

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso.

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en curso.

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia.

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial.

• Consellería de Sanidade.

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo: en cumprimento.

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento.

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso.

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

• Consellería de Política Social.

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

• Consellería do Medio Rural.

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso.

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso.

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Ovino e Cabrún: en curso.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos.

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso.

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento.

9101-01-AE05 Incendios forestais.

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso.

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

• Consellería do Mar.

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña.

• Instituto Galego de Estatística.

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano.

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos.

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación.

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios.

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e Mutualidades.

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso.

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar.

2604-01-AE05 EEF. Coñecemento e uso do galego.

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial.

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3501-02-AE05 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística.

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria.

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso.

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso.

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso.

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación.

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial.

3901-01-AE05 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo.

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura.

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en curso.

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en curso.

3902-04-OE05 Renda municipal do sector fogares: en implantación.

3902-05-OE05 Contas do sector fogares: en implantación.

3903-01-OE05 Marco input-output: en reestruturación.

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso.

4101-01-AE05 EEF. Novas tecnoloxías.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

8000-01-OE05 Indicadores de xénero: en curso.

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso.

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico.

ANEXO III

Descrición das operacións e actividades estatísticas

• 0004-01-AE05 Panorama rural e urbano.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial.

Obxectivos concretos:

Explotar datos demográficos, sociolaborais e económicos segundo o grao e subgrao de urbanización.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial.

Obxectivos concretos:

Explotar datos territoriais, demográficos e sociolaborais con nivel de desagregación de sección e/ou distrito censual.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: sección e/ou distrito censual.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en abril de 2019.

• 1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio.

Obxectivos concretos:

Explotar estatísticamente os datos obtidos do planeamento vixente nos concellos por provincias, e os datos das aprobacións de planeamentos en curso.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: planeamento urbanístico municipal.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en febreiro de 2019.

• 1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio.

Organismo responsable:

Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio.

Obxectivos concretos:

Recompilar os principais indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio e do Plan de ordenación do litoral.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: territorio da Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes.

• 1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Organismo responsable:

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Obxectivos informativos:

1.1.02 Estradas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e a distribución temporal dos vehículos que circulan polas estradas que son competencia da Comunidade Autónoma (tráfico viario).

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Territorial: estacións de medición do tráfico.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase en papel e na internet en abril de 2019.

• 1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.03 Caza e pesca continental.

Obxectivos concretos:

Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licenzas de caza e de pesca en augas continentais da Comunidade Autónoma outorgadas polo departamento responsable.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: licenzas de caza e pesca en augas continentais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 1201-01-AE05 Climatoloxía.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.01 Climatoloxía.

Obxectivos concretos:

Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia e difundilo no Informe climatolóxico anual.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas.

Territorial: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 1202-01-AE05 Calidade do aire.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.02 Calidade do aire.

Obxectivos concretos:

Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera e difundilo no Informe anual de calidade do aire en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estacións de medición.

Territorial: estacións de medición da calidade do aire.

Periodicidade:

Regular: diaria.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 1203-01-OE05 Reservas de auga.

Organismo responsable:

Augas de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Obxectivos informativos:

1.2.03 Reservas de auga.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre o volume de auga e a ocupación dos encoros nas bacías de Galicia-costa.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-costa.

Territorial: encoro.

Periodicidade:

Regular: semanal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos correspondentes a cada luns difundiranse na internet o día seguinte.

• 1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

Obxectivos concretos:

Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: zonas de baño marítimas e continentais.

Territorial: zonas de baño.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

Obxectivos concretos:

Coñecer o volume e tipo dos residuos de competencia municipal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: residuos de competencia municipal xestionados en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1.2.02 Calidade do aire.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

Obxectivos concretos:

Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en indicadores para que sirva como instrumento de difusión e información da situación ambiental da nosa comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán informes sobre o estado do ambiente e que deberán organizar e actualizar a información ambiental mediante as tecnoloxías da información e das telecomunicacións sempre que sexa posible.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estado do ambiente en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 2101-01-OE05 Indicadores demográficos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos territoriais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en marzo de 2019 os indicadores de poboación referidos a 2018 e os de fecundidade, nupcialidade e mortalidade referidos a 2017.

• 2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Ofrecer cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xaneiro de 2019.

• 2101-03-OE05 Táboas de mortalidade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar as táboas de mortalidade de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na Comunidade Autónoma, xunto cos nomes dos neonatos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida ao ano 2017, datos definitivos, difundirase na internet en febreiro de 2019.

A información referida ao segundo trimestre do ano 2018, datos provisionais, difundirase na internet en xaneiro de 2019.

A información referida ao terceiro trimestre do ano 2018, datos provisionais, difundirase na internet en abril de 2019.

A información referida ao total anual do ano 2018, datos provisionais, difundirase na internet en xullo de 2019.

A información referida ao primeiro trimestre do ano 2019 e o total anual do ano 2018, datos provisionais, xunto cos nomes dos neonatos de 2018, difundirase na internet en outubro de 2019.

• 2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cambios de residencia con orixe e/ou destino na Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en agosto de 2019.

• 2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais de Galicia, o nomenclátor e unha aplicación divulgativa cos nomes e apelidos da poboación residente en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet as cifras de poboación, o nomenclátor e os nomes e apelidos da poboación residente en Galicia do ano 2018 en febreiro de 2019, e os datos provisionais das cifras de poboación en 1.1.2019 en abril de 2019.

• 2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre o número de inscricións no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: expedientes de inscrición no rexistro.

Territorial: xefaturas territoriais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Emigración. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as características sociodemográficas dos galegos no exterior e galegos retornados, a partir de diferentes fontes.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: emigrantes e emigrantes retornados.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Ofrecer para cada trimestre a carga de poboación que pernoita e a carga de poboación diúrna dos concellos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación que soportan os concellos.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características -categorías, tipoloxía dos/as fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado civil do titular- das familias numerosas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: familias numerosas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xullo de 2019.

• 2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF).

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2.5.02 Benestar.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

Obxectivos concretos:

Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en canto á súa composición demográfica e á súa situación económica, así como o uso das novas tecnoloxías.

No 2019 recollerase, ademais, información sobre o nivel de benestar da poboación galega desde a perspectiva do capital social.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: grupos de comarcas e grandes concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa e fogar.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 550.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2201-01-OE05 Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria.

Obxectivos concretos:

Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias do embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria.

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade.

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado a nivel de Galicia e provincias.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos sanitarios con réxime de internado.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en abril de 2019.

• 2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica.

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.02 Listas de agarda.

Obxectivos concretos:

Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de espera nos centros do Servizo Galego de Saúde.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: centros hospitalarios.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados en 31.12.2018 difundiranse na internet en xaneiro de 2019.

Os resultados en 30.6.2019 difundiranse na internet en xullo de 2019.

• 2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Describir a incidencia, a evolución e as características da síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: casos de sida, isto é, casos de infección por VIH manifestada clinicamente por unha ou máis das enfermidades indicativas da sida.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de casos, a incidencia, a evolución e as características da tuberculose.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: casos de tuberculose.

Territorial: Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI).

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: enfermidades de declaración obrigatoria.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2205-01-OE05 Análise da mortalidade.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas.

Obxectivos concretos:

Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: defuncións de residentes na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas.

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de persoas admitidas a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de substancias psicoactivas.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do Plan galego de drogas.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 21.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

Obxectivos concretos:

Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de drogas e as características desa morte -circunstancias en que se produciu, substancias que causaron a morte, etc.-.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas falecidas por reacción aguda a substancias psicactivas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Obxectivos informativos:

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

Obxectivos concretos:

Amosar os aspectos máis significativos -centros, alumnos e profesores- da educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e privados no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros de ensino non universitario.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 62.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados detallados definitivos referidos ao curso 2016/17 difundiranse na internet en xullo de 2019.

Os principais resultados definitivos referidos ao curso 2017/18 difundiranse na internet en setembro de 2019.

Os principais resultados provisionais referidos ao curso 2018/19 difundiranse na internet en setembro de 2019.

• 2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Obxectivos informativos:

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2.3.05 Ensino universitario.

Obxectivos concretos:

Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación universitaria en Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de acceso á universidade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: alumnado matriculado e alumnado graduado nas universidades galegas.

Territorial: campus universitario.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 1.270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O curso 2016/17 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.3.07 Outros tipos de formación, incluída a realizada nas empresas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu alumnado.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo seu volume contractual no mercado laboral galego.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: contratos laborais rexistrados.

Territorial: comarcas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en marzo de 2019.

• 2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica.

Organismo responsable:

Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre de 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

O primeiro semestre de 2019 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA).

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado.

No 2019 inclúe o módulo sobre organización do traballo e tempo de traballo.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 370.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de abril de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de xullo de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 24 de outubro de 2019.

• 2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros de traballo de nova creación, reinicio da actividade, cambio de actividade e traslado.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en setembro de 2019.

• 2401-05-OE05 Centros especiais de emprego.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas principais características.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social por conta de cotización (procedentes da explotación estatística do ficheiro de afiliación dos traballadores da Seguridade Social), a información do paro rexistrado segundo diversas variables e os contratos rexistrados por concello de residencia do traballador.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións por provincia de traballo, paro rexistrado e contratos rexistrados por concello de residencia do traballador.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet en xaneiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet en febreiro de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet en marzo de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet en abril de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet en maio de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet en xuño de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet en xullo de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet en agosto de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet en setembro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet en outubro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet en novembro de 2019.

A información referida a novembro de 2019 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Calcular, en colaboración co INE, as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro na Enquisa de poboación activa e difundir as táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden os ocupados, parados e inactivos de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de abril de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de xullo de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 24 de outubro de 2019.

• 2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as características -idade, sexo, etc.- dos demandantes de emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do Servizo Público de Emprego.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: demandantes de emprego rexistrados nas oficinas de emprego.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte.

• 2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Calcular as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada a partir dos ficheiros que a Tesouraría da Seguridade Social proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº 90, do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións á Seguridade Social.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados de decembro de 2018 difundiranse na internet o 29 de xaneiro de 2019.

Os resultados de marzo de 2019 difundiranse na internet o 29 de abril de 2019.

Os resultados de xuño de 2019 difundiranse na internet o 29 de xullo de 2019.

Os resultados de setembro de 2019 difundiranse na internet o 29 de outubro de 2019.

• 2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2.3.05 Ensino universitario.

2.3.07 Outros tipos de formación, incluída a realizada nas empresas.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.4.04 Outras condicións laborais.

Obxectivos concretos:

Obter información adicional, en colaboración co INE, sobre a caracterización do mercado laboral en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª entrevista da Enquisa de poboación activa (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional e busca de emprego e cambio de residencia no último ano.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Difundir información trimestral das afiliacións nas distintas mutualidades: Seguridade Social, Instituto Social das Forzas Armadas (Isfas), Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu). A información publicarase por concello de residencia do traballador. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal de continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións á Seguridade Social e mutualidades.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e a tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no Servizo Público de Emprego.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: contratos rexistrados.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte.

• 2402-01-OE05 Sinistralidade laboral.

Organismo responsable:

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das empresas e das persoas traballadoras.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais con baixa.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 1.140 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase en dispositivo de memoria USB e na internet en xullo de 2019.

• 2403-01-AE05 Estudo sobre salarios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.03 Salarios e custos laborais.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos que contribúan a un mellor coñecemento sobre os salarios e outros custos laborais en Galicia a partir de diferentes fontes de información.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: salarios e outros custos laborais.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información sobre salarios desde a perspectiva do fogar difundirase na internet en xaneiro de 2019.

A información sobre o mercado de traballo en Galicia difundirase na internet en marzo de 2019.

A información sobre a remuneración do factor traballo na economía galega difundirase na internet en xuño de 2019.

A información sobre salarios desde o punto de vista do pagador difundirase na internet en xullo de 2019.

A información sobre salarios nos sete grandes concellos galegos difundirase na internet en novembro de 2019.

A información sobre salarios nas fontes tributarias difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

Obxectivos concretos:

Obter a clasificación dos asalariados segundo as principais variables socioeconómicas da EPA e o decil de salarios do seu emprego principal, en colaboración co INE.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: decil de salarios e distribución das persoas asalariadas.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.04 Outras condicións laborais.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das empresas de traballo temporal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2406-01-AE05 Negociación colectiva.

Organismo responsable:

Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características -número, traballadores afectados...- dos convenios colectivos vixentes, así como cuantificar os convenios colectivos negociados.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: convenios colectivos con vixencia e efectos económicos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos en 31.12.2018 difundiranse na internet en abril de 2019.

Os resultados provisionais en 30.4.2019 difundiranse na internet en maio de 2019.

Os resultados provisionais en 30.6.2019 difundiranse na internet en xullo de 2019.

Os resultados provisionais en 30.9.2019 difundiranse na internet en outubro de 2019.

• 2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral.

Obxectivos concretos:

Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as características destas, motivación, resolución, etc.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: conciliacións e mediacións entre empresarios e traballadores.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2407-01-OE05 Eleccións sindicais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.07 Eleccións sindicais.

Obxectivos concretos:

Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: eleccións sindicais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.08 Infraccións e sancións.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola Inspección de Traballo en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social na Comunidade Autónoma en materia de traballo e en materia de seguridade e saúde laboral.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.09 Regulación de emprego.

Obxectivos concretos:

Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por medidas de regulación de emprego.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

Obxectivos concretos:

Coñecer os desprazamentos de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: desprazamento de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

Obxectivos concretos:

Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do consumidor e o índice de sentimento do consumidor, indicadores resumo cos cales se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: fogar.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 62.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 3 de xaneiro de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 2 de abril de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 2 de xullo de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 2 de outubro de 2019.

• 2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.02 Benestar.

Obxectivos concretos:

Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social definidos por Eurostat.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Presentar o número e a evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos sobre as pensións non contributivas e outras prestacións procedentes de diversas fontes.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pensións e outras prestacións.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

Obxectivos concretos:

Calcular as pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista a partir dos ficheiros que o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña proporcionan ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº 219, do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

Obxectivos concretos:

Investigar, en colaboración co INE, a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio, e difundir táboas en que se cruzarán as principais características sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do padrón.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2019 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Caracterizar o colectivo de persoas maiores, proporcionando información específica en distintos ámbitos: estrutura de poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 65 e máis anos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes e publicarase un resumo de resultados en maio de 2019.

• 2506-02-OE05 Estatística de protección de menores.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de menores da Xunta de Galicia, e das súas familias.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xullo de 2019.

• 2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: entidades prestadoras de servizos sociais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en marzo de 2019.

• 2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Investigar a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de xaneiro de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de abril de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 25 de xullo de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 24 de outubro de 2019.

• 2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.07 Discapacidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas con discapacidade.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en abril de 2019.

• 2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.5.07 Discapacidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación das persoas con discapacidade e a súa integración no mercado laboral.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 a 64 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e asimilados (segundo o Real decreto lexislativo 1/2013) residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A serie 2014-2017 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Obxectivos informativos:

2.5.08 Violencia de xénero.

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: axudas, prestacións e acreditacións dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre do ano 2018 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2019.

O primeiro semestre do ano 2019 difundirase na internet en agosto de 2019.

• 2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

Obxectivos concretos:

Obter información completa das responsabilidades de coidado das persoas que teñen fillos menores de 15 anos, familiares discapacitados ou enfermos ou familiares de idade avanzada. Analizar as consecuencias sobre a participación no mercado laboral, así como a conciliación da vida laboral e familiar segundo o grao de flexibilidade ofrecido no traballo, e estimar os permisos solicitados para o coidado de fillos ou outros familiares e a súa frecuencia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación de 16 a 64 anos residente en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase en internet en setembro de 2019.

• 2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112.

Organismo responsable:

Axencia Galega de Emerxencias. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o número de chamadas atendidas e emerxencias xestionadas na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Centro de Atención de Emerxencias 112.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: chamadas e emerxencias.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en marzo de 2019.

• 2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Informar sobre a poboación que utiliza o Sistema legal de asistencia xurídica gratuíta, as súas necesidades de defensa xurídica e os tipos de conflitos que a afectan.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: a poboación residente referida artigo 2 Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta e a poboación residente con recursos insuficientes para litigar, de acordo co establecido nos artigos 3 e 5 da referida Lei 1/1996.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en marzo de 2019.

• 2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xullo de 2019.

• 2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes tipos de bibliotecas.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: bibliotecas públicas.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 2604-01-AE05 EEF. Coñecemento e uso do galego.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.6.04 Prácticas lingüísticas.

Obxectivos concretos:

Analizar o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas e o seu uso en distintos ámbitos sociais.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: grupos de comarcas e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: cada cinco anos.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

Obxectivos concretos:

Obter un conxunto de indicadores que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha vivenda.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: mercado inmobiliario e préstamos hipotecarios.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de marzo de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 28 de xuño de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 30 de setembro de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 30 de decembro de 2019.

• 3101-01-OE05 Superficies agrícolas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.01 Superficies agrarias.

Obxectivos concretos:

Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cultivos agrícolas.

Territorial: comarcas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 42.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas, así como os datos das explotacións e as súas dimensións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións de gando bovino.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Ovino e Cabrún.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

Obxectivos concretos:

Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías e actividades, así como os datos das súas dimensións e capacidades produtivas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 3102-03-OE05 Sector porcino industrial.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial -efectivos e explotacións- na Comunidade Autónoma.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: efectivos e explotacións do sector porcino industrial na Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: explotación.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 3.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O anos 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

Obxectivos concretos:

Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e categorías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en agosto de 2019.

• 3104-01-AE05 Rendementos de cultivos.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

Obxectivos concretos:

Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na renda agraria galega.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cultivos agrícolas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en setembro de 2019.

• 3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.05 Sacrificio de gando.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade Autónoma e o destino desta carne.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: matadoiros.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: matadoiro.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en xullo de 2019.

• 3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Determinar as superficies e producións das distintas variedades de viñedo, así como os sistemas de cultivo empregados.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións inscritas no Rexistro Vitícola.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en outubro de 2019.

• 3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías, así como os datos das explotacións por actividades.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións avícolas existentes en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en setembro de 2019.

• 3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.01 Buques pesqueiros.

Obxectivos concretos:

Coñecer as características -actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)- da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: buques pesqueiros con base nos portos da Comunidade Autónoma.

Territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou centros de primeira venda autorizados.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos.

Territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira venda de pesca fresca.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2018 difundiranse na internet en abril de 2019. Tamén se publican datos provisionais diariamente.

• 3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: permisos de marisqueo a pé.

Territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos de cultivos mariños.

Territorial: distrito marítimo.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa á produción de pensos por especie e consumo de materias primas e de aditivos e premesturas para pensos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fábricas de alimentos compostos da Comunidade Autónoma.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2018 difundiranse na internet en marzo de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet en xuño de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet en setembro de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3.3.02 Outras industrias manufactureiras.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados das principais variables de emprego e actividade na industria cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de Galicia, tomando como base os microdatos da Enquisa industrial de empresas (INE).

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas do sector industrial en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.3.02 Outras industrias manufactureiras.

Obxectivos concretos:

Difundir resultados do índice de produción industrial por seccións e divisións da CNAE no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades industriais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 11 de xaneiro de 2019.

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 7 de febreiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 8 de marzo de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 5 de abril de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 9 de maio de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 5 de xuño de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 5 de xullo de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 8 de agosto de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 11 de setembro de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 8 de outubro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 6 de novembro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 5 de decembro de 2019.

• 3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o sector da construción que permita coñecer a evolución da actividade neste sector, así como proporcionar series periodificadas.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de construción de edificios e obras de enxeñaría civil.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de marzo de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 28 de xuño de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 30 de setembro de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 30 de decembro de 2019.

• 3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Instituto Galego da Vivenda e Solo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ministerio de Fomento.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

Obxectivos concretos:

Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de edificios residenciais e non residenciais.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: licenzas concedidas para obras de edificación.

Territorial: concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario ou técnico responsable da obra no seu nome.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2018 difundiranse na internet en novembro de 2019.

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet o 31 de xaneiro de 2019.

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2019.

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 29 de marzo de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 30 de abril de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 31 de maio de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 28 de xuño de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 31 de xullo de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 30 de agosto de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 30 de setembro de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 31 de outubro de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 29 de novembro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 30 de decembro de 2019.

• 3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

Obxectivos concretos:

Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: servizos de mercado non financeiros.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 21 de xaneiro de 2019.

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 21 de febreiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 21 de marzo de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 24 de abril de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 22 de maio de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 20 de xuño de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 16 de xullo de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 14 de agosto de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 23 de setembro de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 21 de outubro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 21 de novembro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 19 de decembro de 2019.

• 3501-02-AE05 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir o índice de comercio polo miúdo por produtos no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de comercio polo miúdo.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 30 de xaneiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 11 de marzo de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 29 de marzo de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 30 de abril de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 30 de maio de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 28 de xuño de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 29 de xullo de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 30 de agosto de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 27 de setembro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 29 de outubro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 28 de novembro de 2019.

A información referida a novembro de 2019 difundirase na internet o 27 de decembro de 2019.

• 3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

Obxectivos concretos:

Cuantificar e coñecer as principais características dos traballadores nas ramas características do turismo mediante a publicación de informes coa información estatística referida ás afiliacións á Seguridade Social e á Enquisa de poboación activa.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: traballadores/as do sector turístico.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O informe anual do ano 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

O informe do cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet en febreiro de 2019.

O informe do primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet en maio de 2019.

O informe do segundo trimestre de 2019 difundirase na internet en agosto de 2019.

O informe do terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Cuantificar o número de excursións a Galicia realizadas por individuos de 15 e máis anos procedentes de Asturias, León e Zamora.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas que visitan Galicia que entran e saen no día.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 25.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características do viaxeiro que vén a Galicia e que utiliza o avión como medio de transporte.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pasaxeiros de saída en aeroportos galegos non residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 30.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xuño de 2019.

• 3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Coñecer o perfil do turista que visita Galicia no período estival.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 15 e máis anos que pasan, polo menos, unha noite fóra do seu domicilio habitual.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 140.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Realizar unha análise detallada do comportamento e da evolución do sector hoteleiro da comunidade, de acordo coas cifras da Enquisa de ocupación hoteleira que o INE facilita a Turismo de Galicia. Inclúense datos de oferta, demanda, ocupación e rendibilidade dos establecementos hoteleiros segundo a categoría, así como as cifras para os diferentes xeodestinos da comunidade, datos de demanda internacional desagregados por países de orixe….

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos hoteleiros da Comunidade Autónoma.

Territorial: xeodestinos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O mes t difundirase na internet no mes t+2 de 2019.

• 3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que ofreza información sobre a demanda turística de Galicia segundo o destino do viaxeiro, cunha maior desagregación territorial que a que provén doutras fontes de información.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos turísticos regulamentados.

Territorial: destinos turísticos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos a partir da información procedente da Axencia Estatal de Administración Tributaria e dos tributos cedidos e propios da Comunidade Autónoma a nivel de concello.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos mensuais difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

A información referida a ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia do ano 2018 actualizarase en abril de 2019.

A información procedente da Axencia Estatal da Administración Tributaria do ano 2017 actualizarase en decembro de 2019.

• 3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.01 Intercambios comerciais.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2017 difundiranse na internet o 21 de marzo de 2019.

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 22 de xaneiro de 2019.

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 21 de febreiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 21 de marzo de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 24 de abril de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 21 de maio de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 21 de xuño de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 23 de xullo de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 21 de agosto de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 23 de setembro de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 22 de outubro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 21 de novembro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 20 de decembro de 2019.

• 3702-01-OE05 Prezos da terra.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario.

Obxectivos concretos:

Calcular o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a evolución do prezo da terra.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos diferentes dos agrícolas.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de terras, rexistros, notarías, profesionais do sector..

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.750 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2017 e 2018 difundiranse na internet en xuño de 2019.

• 3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario.

Obxectivos concretos:

Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia para dispoñer del dun xeito máis áxil.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: compradores de leite autorizados.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

No mes t difundiranse, na internet, os resultados referidos ao mes t-2.

• 3702-04-OE05 Prezos agrarios.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario.

Obxectivos concretos:

Calcular os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados polos agricultores.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos das explotacións agrarias.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: explotación agraria e entidades relacionadas coa actividade agraria.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.800 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2017 e 2018 difundiranse na internet en xullo de 2019.

• 3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.03 Prezos no sector externo.

Obxectivos concretos:

Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluído o comercio co resto de España.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2019.

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 31 de xaneiro de 2019.

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 29 de marzo de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 29 de abril de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 31 de maio de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 28 de xuño de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 29 de xullo de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 30 de agosto de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 30 de setembro de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 30 de outubro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 29 de novembro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 30 de decembro de 2019.

• 3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos de consumo.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 15 de xaneiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 15 de febreiro de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 13 de marzo de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 12 de abril de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 14 de maio de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 12 de xuño de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 12 de xullo de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 13 de agosto de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 13 de setembro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 11 de outubro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 14 de novembro de 2019.

A información referida a novembro de 2019 difundirase na internet o 13 de decembro de 2019.

• 3705-01-OE05 Índices de competitividade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.05 Competitividade.

Obxectivos concretos:

Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da economía galega nos mercados internacionais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Regular: trimestral.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Realizarase na internet unha actualización mensual nas seguintes datas: 7 de xaneiro, 5 de febreiro, 5 de marzo, 3 de abril, 6 de maio, 5 de xuño, 3 de xullo, 5 de agosto, 4 de setembro, 3 de outubro, 6 de novembro e 4 de decembro de 2019.

• 3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade empresarial galega.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades mercantís que teñen a sede social en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2018 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2019.

A información referida a xaneiro de 2019 difundirase na internet o 5 de febreiro de 2019.

A información referida a febreiro de 2019 difundirase na internet o 5 de marzo de 2019.

A información referida a marzo de 2019 difundirase na internet o 5 de abril de 2019.

A información referida a abril de 2019 difundirase na internet o 3 de maio de 2019.

A información referida a maio de 2019 difundirase na internet o 5 de xuño de 2019.

A información referida a xuño de 2019 difundirase na internet o 3 de xullo de 2019.

A información referida a xullo de 2019 difundirase na internet o 5 de agosto de 2019.

A información referida a agosto de 2019 difundirase na internet o 4 de setembro de 2019.

A información referida a setembro de 2019 difundirase na internet o 4 de outubro de 2019.

A información referida a outubro de 2019 difundirase na internet o 6 de novembro de 2019.

A información referida a novembro de 2019 difundirase na internet o 5 de decembro de 2019.

• 3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa ás principais características e indicadores de estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos en Galicia de empresas con sede social fóra e empresas con sede social en Galicia con actividade fóra.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

Obxectivos concretos:

Coñecer que parte da actividade produtiva das empresas de fóra de Galicia e con actividade en Galicia pode ser atribuída á nosa Comunidade Autónoma.

Estado: en implantación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas do sector industrial ou do sector servizos (seccións B, C, E, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R e S da CNAE-2009) con actividade en Galicia e con domicilio social fóra da Comunidade Autónoma.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: empresa.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

• 3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto de indicadores de demografía empresarial en canto á creación e supervivencia das empresas con actividade económica en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2019.

• 3803-01-OE05 Cooperativas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades cooperativas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 3803-02-OE05 Sociedades laborais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades laborais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades laborais con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 3901-01-AE05 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Elaborar un cadro macroeconómico que explique a evolución en termos reais do PIB desde a óptica da demanda, así como a evolución do PIB en termos nominais e do emprego.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O escenario macroeconómico 2019-2020 difundirase na internet en outubro de 2019.

• 3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha aplicación web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos, así como a súa ciclotendencia e as mesmas series corrixidas de estacionalidade e calendario.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 3902-01-OE05 Contas económicas anuais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

Obxectivos concretos:

Ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica galega, que sexa completa, sistemática, sinxela e detallada. Achegar información da estrutura total da economía, afondar en aspectos específicos desta e seguir o desenvolvemento no tempo das macromagnitudes económicas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en novembro de 2019 a serie 1995-2017 na nova base.

• 3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

Obxectivos concretos:

Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O último xoves laborable de febreiro, maio, agosto e novembro:

O cuarto trimestre de 2018 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2019.

O primeiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 23 de maio de 2019.

O segundo trimestre de 2019 difundirase na internet o 29 de agosto de 2019.

O terceiro trimestre de 2019 difundirase na internet o 28 de novembro de 2019.

• 3902-04-OE05 Renda municipal do sector fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

3.9.04 Sectores institucionais.

Obxectivos concretos:

Realizar, para os concellos e comarcas de Galicia, a desagregación municipal das contas de asignación de renda primaria e distribución secundaria da renda do sector institucional dos fogares. Proporcionar unha estimación da renda dispoñible bruta a nivel de concellos e a procedencia da dita renda (remuneración de asalariados, rendas mixtas, prestacións sociais, etc.).

Estado: en implantación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector institucional dos fogares.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase a serie 2000-2016 do agregado Renda dispoñible bruta do sector fogares e a serie 2010-2016 das contas de asignación de renda primaria e de distribución secundaria da renda na internet en febreiro de 2019.

• 3902-05-OE05 Contas do sector fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

3.9.04 Sectores institucionais.

Obxectivos concretos:

Elaborar a sucesión de contas económicas para o sector institucional fogares.

Estado: en implantación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector institucional dos fogares.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A serie 2010-2016 da sucesión de contas difundirase na internet en febreiro de 2019.

• 3903-01-OE05 Marco input-output.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.03 Marco input-output.

Obxectivos concretos:

Describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia.

Estado: en reestruturación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas con centros de interese económico no territorio económico galego.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2019.

• 3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.04 Sectores institucionais.

3.9.05 Contas satélites.

Obxectivos concretos:

Describir os vínculos entre o valor engadido xerado polas ramas de actividade da economía e a renda primaria por subgrupos de fogares, divididos en función de categorías de persoas ocupadas, dentro do marco xeral do sistema de contas de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2016 e os datos provisionais do ano 2017 difundiranse na internet en decembro de 2019.

• 4101-01-AE05 EEF. Novas tecnoloxías.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

Obxectivos concretos:

Avaliar o impacto das novas tecnoloxías na poboación galega e medir a súa evolución ao longo do tempo.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas e fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: grupos de comarcas e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: cada cinco anos.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en xullo de 2019.

• 4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que permitan analizar a repercusión e a evolución das medidas adoptadas neste campo.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector TIC.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2019.

• 4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

Obxectivos concretos:

Estudar e caracterizar a realidade do sector empresarial TIC galego (dado o seu carácter estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e o efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais). Servir de elemento de apoio para a definición das políticas públicas en materia da sociedade da información e modernización de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas do sector TIC.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: empresa.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 25.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2018 difundiranse na internet en decembro de 2019.

• 4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a administración electrónica en Galicia, en particular a relativa a empresas con actividade en Galicia (incluíndo as radicadas fóra da Comunidade Autónoma), ás microempresas ou ao comercio electrónico.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: microempresas e empresas de 10 ou máis traballadores con sede e/ou actividade en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das tecnoloxías no ámbito da Administración autonómica.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: Administración autonómica.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das diferentes tecnoloxías nos concellos.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: Administración local: concellos.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 9.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Só se recollerá a información correspondente ao ano 2019.

• 4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación dos centros sanitarios no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sistema sanitario público de Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en maio de 2019.

• 4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

Obxectivos concretos:

Elaboración e difusión de táboas e/ou mapas estatísticos que ofrezan información sobre a implantación, o equipamento e o uso das tecnoloxías da información e a comunicación desde un punto de vista territorial, con especial foco nas áreas rurais, atendendo á variable grao de urbanización.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedade da información nos fogares.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

4.2.01 I+D+i nas empresas.

4.2.02 I+D+i nas administracións.

4.2.03 I+D+i na universidade.

Obxectivos concretos:

Ofrecer, nunha epígrafe específica, uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de innovación.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en setembro de 2019.

• 4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre as exportacións e importacións dos produtos tecnolóxicos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario de produtos tecnolóxicos.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2017 e os datos provisionais do ano 2018 difundiranse na internet o 26 de abril de 2019.

• 8000-01-OE05 Indicadores de xénero.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

Perspectiva de xénero.

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as diferenzas entre xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 9101-01-AE05 Incendios forestais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais).

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: lumes forestais.

Territorial: distritos forestais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2016, 2017 e 2018 difundiranse na internet en outubro de 2019.

• 9301-01-AE05 Balance enerxético.

Organismo responsable:

Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Obxectivos informativos:

9.3.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía).

Obxectivos concretos:

Coñecer e analizar a distribución da enerxía importada, xerada e consumida en Galicia, así como das distintas transformacións ata o seu consumo e a súa exportación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos enerxéticos importados, xerados, transformados, consumidos e exportados en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2018 difundirase na internet en decembro de 2019.

• 9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016, do PGE 2017-2021).

Obxectivos concretos:

Elaborar un sistema de indicadores que complemente os de contexto construídos pola Comisión Europea co fin de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016, do PGE 2017-2021).

Obxectivos concretos:

Elaborar os indicadores comúns de contexto de Galicia do Plan de desenvolvemento rural que permitan avaliar a situación do sector agrario.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016, do PGE 2017-2021).

Obxectivos concretos:

Ofrecer información cuantitativa, nunha epígrafe específica, sobre o contorno socioeconómico para facilitar o seguimento e a avaliación do Plan estratéxico.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: economía galega.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Actualizarase a información continuamente.

ANEXO IV

Actividades de interese estatístico

• AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia.

Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 1).

• AIE02 I+D+i na actividade estatística.

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas.

Obxectivos:

Instrumental 2).

• AIE03 Relacións externas en materia de estatística.

Grupo de traballo do CITE sobre a análise de métodos de estimación e fontes estatísticas na contabilidade rexional de España e nas contabilidades dos institutos de estatística das CC.AA.

Obxectivos:

Instrumental 2).

Actualización do Observatorio transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal.

Obxectivos:

Instrumental 2).

• AIE05 Catalogación e difusión da información estatística.

Folgas e peches patronais.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Atlas estatístico comarcal.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Galicia en cifras.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Banco de datos territorial.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Indicadores do mercado laboral.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Datos estatísticos básicos de Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Anuario de estatísticas sociolaborais.

Obxectivos:

Instrumental 4).

A realidade da muller galega.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Indicadores Europa 2020.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Boletín de conxuntura.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 3).

Instrumental 4).

De calidade 5).

A enerxía en Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Indicadores de infancia e adolescencia.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Información estatística sobre a cadea forestal-madeira.

Obxectivos:

Instrumental 5).

• AIE06 Tecnoloxías da información e das comunicacións para o proceso estatístico.

Desenvolvemento dunha base de datos sociodemográfica empregando diversas fontes administrativas e estatísticas.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Instrumental 5).

• AIE08 Inventario, programación, seguimento e avaliación da actividade estatística. Plan de calidade.

Informe de seguimento do PEA 2018.

Obxectivos:

De calidade 3).

De calidade 6).

• AIE09 Análise estatística da poboación e dos fogares.

Informe sobre as cifras de poboación.

Obxectivos:

Informativo LAS 1).

• AIE13 Análise estatística da conxuntura económica.

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre comercio exterior.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre o índice de produción industrial.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

• AIE14 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral.

Análise do sector agroalimentario.

Obxectivos:

Informativo LAS 6).

• AIE15 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa.

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais.

Obxectivos:

Informativo: perspectiva de xénero.

De calidade 1).

• AIE16 Redacción de proxectos técnicos de operacións estatísticas.

Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo.

Obxectivos:

De calidade 6).

Estatística das fianzas dos alugueiros.

Obxectivos:

De calidade 6).

ANEXO V

Relación entre os programas 2018 e 2019

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2019 que non se incluían en 2018.

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2507-02-AE05

EPA. Emprego das persoas con discapacidade

Actividade

2509-02-AE05

EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar

Actividade

Periodicidade irregular

2604-01-AE05

EEF. Coñecemento e uso do galego

Actividade

Alta por periodicidade

3501-02-AE05

Explotación do índice de comercio polo miúdo

Actividade

3801-05-OE05

Enquisa a empresas multilocalizadas

Operación

En implantación

3901-01-AE05

Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo

Actividade

3904-01-OE05

Matriz de contabilidade social

Operación

En curso

Periodicidade irregular

4101-01-AE05

EEF. Novas tecnoloxías

Actividade

Alta por periodicidade

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2018 que non figuran no PEA 2019.

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2103-01-OE05

Proxeccións de fogares

Operación

En curso

Periodicidade irregular

2104-01-OE05

Proxeccións de poboación a curto prazo

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

2306-01-OE05

Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

3205-01-OE05

Enquisa de ocupación na pesca

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

3902-03-OE05

Produto interior bruto municipal

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

2401-14-AE05

EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

Actividade

Periodicidade irregular

2506-04-AE05

EEF. Módulo sobre a poboación dependente

Actividade

Periodicidade irregular

2509-01-AE05

EEF. Módulo de coidado de menores

Actividade

Periodicidade irregular

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2018 que se modifican no PEA 2019.

Código

Nome

PEA 2018

PEA 2019

Tipo

Estado

Tipo

Estado

3902-01-OE05

Contas económicas anuais

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

3902-02-OE05

Contas económicas trimestrais

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

3902-04-OE05

Renda municipal do sector fogares

Actividade

Operación

En implantación

3902-05-OE05

Contas do sector fogares

Actividade

Operación

En implantación

3903-01-OE05

Marco input-output

Operación

En curso

Operación

En reestruturación