Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 2052

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se nomea persoal laboral fixo e se adxudica destino definitivo a un aspirante que superou o proceso selectivo para o ingreso á categoría 033 (condutor de motobomba), do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia convocado pola Orde do 26 de decembro de 2002, en execución da sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela ditada no PA 183/2012.

Pola Orde do 26 de decembro de 2002 (DOG núm. 2, do 3 de xaneiro) convocouse o proceso selectivo para o ingreso na categoría 033 (condutor de motobomba), do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela ditou sentenza, que é firme, no PA 183/2012 pola que se ordena retrotraer o procedemento ao momento da elección de destino sobre todas as prazas ofertadas.

Unha vez executada a sentenza resulta que Manuel López González superou o proceso selectivo, polo que de acordo con todo o exposto, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Nomear a Manuel López González (****1595) persoal laboral fixo da Xunta de Galicia da categoría 033 (condutor de motobomba), do grupo IV.

Segundo. Adxudicarlle como destino definitivo o posto de traballo que figura no anexo.

Para adquirir a condición de persoal laboral deberá tomar posesión do posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Consellería de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Apelidos e nome

DNI

Código do posto

Cons.

Denominación

Grupo/

Categ.

Centro directivo

Centro destino

Obervacións

López González, Manuel

****1595

MRC995009327310048

MR

Condutor/a motobomba SPDCIF

IV/033

Servizos periféricos

Comarca forestal: A Ulloa

Laboral fixo-discontinuo/Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

/Complemento salarial de singularidade por toxicidade.

/Complemento salarial de singularidade por penosidade.

/Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

/B12 = 278,28