Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 1866

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

A través da Orde do 12 de setembro de 2018 (DOG nº 183, do 25 de setembro) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes pola comisión instrutora e examinadas pola comisión de valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polas persoas titulares das direccións xerais competentes por razón da materia en función dos colectivos destinatarios dos programas que se van desenvolver, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 4 da orde de convocatoria ou por non reuniren os requisitos mínimos exixidos para a presentación de solicitudes, de acordo co establecido nos artigos 7 e 8.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa, en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14, por un importe total de 11.572.458,70 euros, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Dirección xeral

Aplicación orzamentaria

Total (€)

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica

12.02.312B.481.1

974.693,30

Liña II. Actuacións de inclusión social

12.03.313C.481.6

3.946.164,88

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

12.04.312E.481.1

4.934.661,37

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

12.04.312E.781.1

1.131.872,00

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

12.05.313A.481.0

305.021,00

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

12.05.312F.481.0

280.046,15

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e/ou programas recollidos no anexo IV por non acadaren a puntuación mínima establecida.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza que outorgue a Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para a presentación da documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de febreiro de 2020.

As entidades que ao abeiro desta convocatoria reciban un importe igual ou superior a 50.000 euros realizarán a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.4.a) da orde de convocatoria.

As entidades que reciban un importe inferior a 50.000 euros poderán optar, á súa elección, por realizar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría, nos termos previstos no citado artigo 23.4.a), ou a través da conta xustificativa con achega de xustificantes de gasto e da documentación prevista na alínea b) do artigo 23.4.b) das bases reguladoras.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos, no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e o artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrita unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

k) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeiro. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 16 da Orde do 12 de setembro de 2018.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2018

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Expediente

Entidade solicitante

CIF

Causa

BS623D 2018/119

Asociación Antonio Noche

G15210388

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2018/152

Asociación de Acción Social, Educación Permanente y de Servicios a la Juventud y a la Mujer-Tempus

G15681000

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.e)

BS623D 2018/76

Asociación de Amigos do Camiño Portugués en Ames e Teo (Ascampor)

G70391990

Incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 4.1.d) e e)

BS623D 2018/121

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

G15414667

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2018/111

Asociación de Parapléxicos e Grandes Minusválidos de Galicia (Aspaym Galicia)

G15323058

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.f)

BS623D 2018/92

Asociación Fisa Boa Vida

G94056215

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.e) respecto dos programas da liña III

BS623D 2018/153

Asociación Futura XXI

G70024583

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2018/9

Asociación Sodináutica

G36796142

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.f)

BS623D 2018/150

AVV Camiño Vello Coia

G36648186

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.e)

BS623D 2018/135

Fademga Plena Inclusión (Programa Construcción Residencia Aspanaex)

G36620037

Incumprimento, no anexo I, liña IV.1, dos requisitos específicos para a execución de obras: non se dispón de titularidade suficiente sobre o inmoble

BS623D 2018/134

Federación de Planificación Familiar Estatal

V78419884

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2018/106

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe)

G80160211

Incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 4.1.e)

BS623D 2018/138

Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2018/38

Fundación Anar

G80453731

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2018/112

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 4.1.d)

BS623D 2018/139

Fundación Matrix

G36984367

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.e) para o programa solicitado na liña III

BS623D 2018/6

Fundación Yehudi Menuhin

G82260282

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

ANEXO II

Expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Causa

BS623D 2018/102

Fundación Meniños

G15551120

Programa de Intervención con nenos, nenas e adolescentes vítimas de abuso sexual

Obtivo financiamento para o programa por outra vía

BS623D 2018/5

Fundación para a Protección dos Discapacitados Psíquicos da Comarca de Verín

G32228124

Reforma e adecuación centro ocupacional

Renunciou á solicitude

ANEXO III

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

Acción Familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa de educacion familiar

9.368,77

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa necesidades educativas do rural

36.689,45

Aldeas Infantiles SOS Galicia

G36639896

Acogimiento en familia extensa

76.197,08

Atención terapéutica a familias

30.343,92

Asdegal (Acción Solidaria de Galicia)

G27727593

Apoio socioeducativo a menores

1.378,23

Asociación Arela

G36846152

Sensibilización e detección

7.217,77

Asociación Centro Trama

G80054760

Reforzo para o CIEMA Ourense

9.880,75

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Crecemos xogando

8.166,16

Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia Asanog

G70349360

Apoio psicosocial e económico a nenos e nenas

18.676,69

Asociación de Xordos de Galicia-Xoga

G94123064

Manciñas

3.421,29

Asociación Educando en Familia

G27437581

Educa «Aprende en familia»

11.796,14

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

Atención integral a familias

4.458,07

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Servizo de información

19.901,85

Asociación Galega de Pais e Nais Separados (AGPNS)

G15483365

Ruptura de parella, non de familia

30.524,41

Servizo de mediación familiar extraxudicial

27.937,59

Servizo de coordinación parental

27.937,59

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Salud y educación

3.524,92

Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano

G32106429

Sensibilización, información y apoyo a familias

1.391,50

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Programas apoyo a las familias y de conciliación 1

81.561,83

Programas apoyo a las familias y de conciliación 2

40.438,91

Programas apoyo a las familias y de conciliación 3

50.920,81

Programas prevención y protección de la infancia 1

8.232,73

Programas prevención y protección de la infancia 2

29.587,77

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Xogoteca

3.693,76

Cruz Roja Española

Q2866001G

Atención a infancia hospitalizada

14.887,48

Abuelos y abuelas educadores

125.685,93

Intervención familiar

51.925,39

Intervención socio-educativa menores

5.969,42

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Promoción da calidade de vida infantil

23.841,59

Federación Scouts de Galicia-E.C.G.

R1500317A

Promoción de educación, sanidade

22.292,44

Fundación Amigó

G81454969

Proyecto conviviendo

16.897,82

Fundación Amigos de La Barrera

G32321978

Centro de acompañamiento familiar

11.082,50

Programa de apoyo a las familias

4.288,33

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de intervención víctimas de violencia de género

44.490,65

Programa de prevención para niños en conflicto social

26.411,75

Fundación Ingada

G70394374

Formando ao futuro

692,11

Fundación Juan Soñador

G24452435

Espabila Galicia

24.615,06

Fundación Meniños

G15551120

Viaxe ao reino das emocións

7.431,96

Programa de atención perinatal

18.684,57

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector

G15784978

Programa de acompañamento escolar

5.983,74

Programa de apoio familiar terapéutico

7.265,23

Programa de competencias familiares

12.551,01

Asesoramento laboral a familias

6.448,33

Liña II. Actuacións de inclusión social

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

A. Patronato Concepción Arenal

G15030372

Malala

41.810,19

Accem

G79963237

Centro de acogida mujeres migrantes

61.114,32

Centro de atención personas sin hogar

30.832,68

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de intervención comunitaria

141.687,27

Atención ás necesidades

53.670,33

Alar Galicia

G15775901

Coaching menores

27.964,24

Aldeas Infantiles SOS Galicia

G36639896

Programa de jóvenes

68.241,49

Aliad Ultreia

G27021120

Preparad@s, list@s, xa!

6.155,63

Ardai Educación y Terapia

G32456097

Animalando socioeducativo 2018/19

8.438,90

Asociación de Lucha contra la Droga Alborada

G36624963

Programa de formación ocupación

15.010,64

Asociación Diversidades

G27783950

Bun venit-mediación

5.231,88

Asociación Érguete

G36642726

Auto-t

3.686,35

Vivendas de apoio ao tratamento

29.230,19

Asociación Érguete Baixo Miño

G36124279

Incorporación socio-laboral 2019

13.266,16

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

Apoio social de emerxencia

7.401,63

Asociación Faraxa pola Abolición da Prostitución

G27728658

Programa Impulsa

15.892,43

Asociación Integrados

G15973357

Programa participación con la comunidad

12.432,39

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Kamelamos

6.306,60

Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano

G32106429

Programa de insercion sociolaboral para internos

6.088,21

Programa para personas en riesgo de exclusión social

5.927,93

Asociación Promoción e Integración Gitana de Lugo

G27017987

Fomento educación

22.595,16

Acompañamento familias xitanas

8.491,75

Asociación Raíña

G70461009

Horta inc-eco

39.309,85

Asociación Redmadre Coruña

G70180229

Programa de emerxencia social

1.072,33

Asociación Redmadre Ourense

G32394082

Proxecto de emerxencia social Anxela

2.936,26

Asociación Redmadre Pontevedra

G27707686

Proxecto Anxela

5.004,49

Asociación Rexurdir Provincial

G36208387

Vivienda de apoyo a la reinserción

4.989,18

Asociación Xarela Formación Animación

G32261307

Asesora-t

7.129,77

Apis

13.922,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Programa de inclusión residencial

303.130,51

Arrumi-sisastrar

55.655,47

Programa de apoyo a la inclusión sociolaboral

290.569,25

Necesidades básicas

652.692,34

Programas de mediacioón social y/o intercultural

19.987,77

Asistencia migrante Berce

77.598,63

Programa de acogida a personas inmigrantes

54.415,20

Competencias clave

12.255,94

Centro Social San Xoán Bautista

V15593668

Proxecto bo samaritano

6.207,86

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Aprendoteca

5.236,15

Cooperación Internacional

G80829641

Un futuro para la infancia

18.348,43

Cruz Roja Española

Q2866001G

Atención urgente a necesidades básicas

411.105,54

Integración de inmigrantes

88.405,79

Atención integral a personas sin hogar

157.555,89

Apoyo a la prevención de la exclusión escolar

60.384,82

Inclusión social para niños y niñas

50.657,69

Proyecto de inclusión social

23.053,57

Ecos do Sur

G15354483

Ciberespect

17.209,92

Proxecto taxbaldeiro

20.947,45

Curso de mediación intercultural

4.336,45

Proxecto Laar

16.105,90

Proxecto Tarhib

7.282,32

Emaús Fundación Social

G20486825

Programa Participa

7.833,30

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Vives emplea

11.027,05

Fundación Amigó

G81454969

Proyecto conviviendo

16.539,66

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de primeira atención

103.732,45

Fundación Centro Galego de Solidariedade Proxecto Home

G70226311

Programa inserción social Agrogande

15.254,06

Fundación Érguete-Integración

G36861078

Atención ás necesidades básicas

14.854,21

Fundación Juan Soñador

G24452435

Teranga emancipación

24.016,89

Teranga social

46.345,80

Teranga jurídico

39.091,12

Fundación Monte do Gozo

G15258213

Programa Avanza

108.184,83

Fundación Ronsel

G15752660

Youth business Spain

29.506,02

Programa de inclusión migrantes

31.248,33

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa acceder

29.225,49

Programa naquerar on line

11.698,76

Médicos do Mundo

G79408852

Centro de reducción de danos

28.291,41

Prevención y promoción de la salud

24.870,03

ONG Mestura

G15940414

Programa de mediación social

12.840,59

Provivienda

G79408696

Programa Fogares

59.225,08

Alianza para el desarrollo housing

118.271,45

Radio ECCA Fundación Canaria

G35103431

Programa de apoio á inclusión social

16.186,14

Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Aulas TIC

16.062,96

Remar Galicia

G36786986

Viviendas de apoyo

15.710,39

Programa Integra

12.224,89

Saúde Mental Feafes Galicia

G15545353

Rehabilita saúde mental

6.147,29

Inclúe emprego saúde mental

7.372,81

Incorpora social saúde mental

9.179,08

PSH inclusión social saúde mental

4.834,51

Achega saúde mental

22.358,58

Sociedad de San Vicente de Paúl

G28256667

Programa de transeúntes

6.044,83

SOS Racismo Galicia

G1561508

Oficina de información e denuncia

52.932,67

Sustinea

G32422834

Inclusión e hortas sociais

6.842,69

Terciarios Capuchinos Agarimo

R1500230F

Proyecto Andaina

9.676,85

Viraventos

G70136429

Servizo de atención sociolaboral

9.551,56

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal
e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa integral persoas maiores (CDR O Viso e CDR Portas Abertas)

76.074,17

Ardai Educación y Terapia

G32456097

Programa Miño-Seven intervención psicoeducativa con animais

9.336,05

Asdegal (Acción Solidaria de Galicia)

G27727593

Darnos: programa de voluntariado con maiores

1.862,87

Asociación Arela-Cambre

G70148507

Campamentos de verán para a inclusión Arela 2019

6.208,64

Escola de familias Arela 2019

2.522,26

Respiro familiar e orientación laboral para persoas con discapacidade

4.656,48

Servizos de apoio as persoas con discapacidade Arela

11.090,07

Asociación de Colaboración y Promoción del Sordo

G15048762

Estimulación cognitiva para personas mayores sordas

7.981,19

Programa de atención y apoyo a familias con discapacidad auditiva

12.266,23

Servicio de intervención logopédica personas con discapacidad auditiva

9.286,48

Asociación de Parkinson de la Provincia de Pontevedra

G36456317

Conociendo el parkinson

167,31

Familia y parkinson: cuidador experto

1.003,84

Que el parkinson no te pare, que no te calle

14.734,27

Asociación de Xordos de Galicia-Xoga

G94123064

Capaces coa discapacidade

3.487,57

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

Atención integral a familias con persoas maiores

47.059,94

Mucho por vivir: atención integral a la mujer con cáncer de mama

25.457,47

Asociación Parkinson de Vigo

G36962447

Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Parkinson

7.389,07

Asociación Parkinson Galicia-A Coruña

G15582224

Acogida y apoyo psicológico

2.402,34

Asociación Parkinson Lugo

G27382027

Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Parkinson

9.815,64

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Autónom@s

33.365,83

Asociación Unión Galega de Epilepsia Ugade

G15754880

EPI-integra

13.941,66

Cadabullo

G32359218

Patoloxía dual e exclusión social

2.945,40

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Programa autonomía personal personas con discapacidad

37.362,02

Programa Entorno Maior

283.802,29

Programa Vivir na Casa

15.366,74

Promoción autonomía de las personas mayores

205.392,12

Centro Pai Menni Casa de Hnas. Hospitalarias

R1500110J

Inserción laboral para persoas con discapacidade intelectual

11.453,70

Potenciación da autonomía en persoas con DI

7.341,80

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

G32115941

Atención sociosanitaria a través da terapia ocupacional de Avempo

4.655,87

Como en casa Asotrame

7.103,40

Programa de lecer, cultura e deportes inclusivos

12.539,19

Programa Misela de atención temperá e discapacidade infantil

32.894,62

Servizos atención á dependencia e promoción da autonomía persoal

341.669,30

Cruz Roja Española

Q2866001G

Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas

52.956,83

Atención a personas cuidadoras

69.527,64

Ayuda a domicilio complementaria

198.197,86

Centro de día

361.917,38

Envejecimiento saludable: salud constante

93.791,48

Red social para personas mayores: Enrédate

124.212,80

Transporte en vehículos adaptados

146.737,05

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa cidadanía activa e accesibilidade

92.289,26

Programa de apoio a familiares

194.061,20

Programa de apoio e atención ás familias (Bata)

9.551,88

Programa de apoio e respiro familiar (Autismo Ourense)

11.960,00

Programa de atención temperá (Autismo Ourense)

17.777,04

Programa de estimulación sensorial (Asociación Raiolas-Lugo)

2.808,69

Programa de exclusión social e muller

41.279,18

Programa de información e orientación (Asociación Raiolas-Lugo)

16.551,81

Programa de inserción laboral

40.011,77

Programa saúde mental e envellecemento

27.158,69

Programa socio-sanitario (Asociación Raiolas-Lugo)

10.967,81

Federación Asociacións Persoas Xordas Galicia (FAXPG)

G15068091

Fomento de la participación social de las personas sordas

26.803,30

Programa de atención personas sordas

17.433,69

Federación Alcer Galicia

G70474556

Sinerxías

13.058,17

Federación Alzhéimer Galicia

G15656739

Apoio e formación a coidadores de persoas cunha demencia neurodexenerativa

144.347,28

Atención diúrna para persoas con demencia neurodexenerativa

414.727,46

Axudas técnicas para familias cunha persoa con demencia neurodexenerativa

109.054,82

Programa de alfabetización dixital (Afaco Carballo)

196,38

Programa de alfabetización dixital Reconectados (Afaber Carballo)

204,48

Programa de envellecemento activo para persoas maiores

63.412,06

Programa de prevención do deterioro cognitivo en persoas maiores

177.975,19

Voluntariado de persoas maiores

12.770,03

Federación Aspace Galicia

G36344950

Atención especializada a domicilio (Amencer-Aspace A Coruña)

26.344,32

Atención temperá (Apamp-Amencer)

31.163,45

Habilitación funcional parálise cerebral (Apamp-Aspace A Coruña-Aspace Galicia)

19.658,04

Integración social (Aspace A Coruña-Apamp-Amencer-Aspace Lugo-Aspace Galicia)

20.936,08

Respiro familiar (Apamp-Aspace A Coruña)

16.902,25

Federación Autismo Galicia

G15549306

Autonomía persoal (Asperga-Aspanaes-Autismo Vigo-Menela-FAG)

42.392,56

Diagnóstico precoz e a atención temperá (Menela-Federación Autismo Galicia)

11.054,14

Formación e asesoramento (Fundación Autismo A Coruña-Castro Navás-FAG)

15.212,13

Respiro familiar (Aspanaes-Apacaf-Castro Navás-Menela-Os Mecos-FAG)

71.381,49

Ludotea (Fundación Menela-Federación Autismo Galicia)

4.249,90

Federación Galega de Dano Cerebral

G70191051

Apoio ás familias (Sarela-Adaceco-Adace-Alento-Renacer-Fegadace)

79.924,89

Autonomía persoal (Sarela-Adaceco-Adace-Alento-Renacer)

76.037,06

Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas

G70218128

Atención sociosanitaria (rehabilitación fisioterápica)

6.914,89

Federación Galega de Esclerose Múltiple-Fegadem

G32416471

Atención sociosanitaria persoas con discapacidade

1.409,17

Federación Galega Down Galicia

G15665144

Apoio as familias de persoas con síndrome de Down

55.844,00

Envellecemento de persoas con síndrome de Down

53.186,77

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Ao seu lado

29.145,54

Fundación Amicos

G70169610

Servizo tutelar para persoas con discapacidade intelectual

7.727,35

Fundación Amigos de La Barrera

G32321978

Conectando generaciones

11.696,11

Fundación Mujeres

G80974702

Servizo de apoio integral ás mulleres coidadoras

18.237,74

HC San Rafael

R3600336F

Programa Mecapacita

2.007,38

Predif Galicia

G15811524

Programa servizo integral de asistencia persoal

78.559,92

Saúde Mental Feafes Galicia

G15545353

Programa Acompaña Saúde Mental

142.870,68

Programa Atento Saúde Mental

13.554,68

Programa Capacita Saúde Mental

77.799,26

Programa Previr Saúde Mental

11.513,19

Programa Respira Saúde Mental

99.022,69

Programa Volunta Saúde Mental

8.698,95

Solidaridad Intergeneracional

G49225980

Atención social medio rural

50.974,98

Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario

G86963659

Atención a usuarios con deterioro cognitivo Nosa Señora dos Dolores (Lalín)

12.099,34

Programa de estimulación Residencia Divina Pastora (Vilagarcía)

6.695,22

Programa de psicoestimulación integral Paz y Bien (Tui)

16.067,41

Programa formación voluntariado coas persoas maiores

19.820,57

Promoción da autonomía persoal Centro de día Padre Rubinos (A Coruña)

15.712,25

Rede de clubes de lectura e realidade virtual

25.469,89

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros
e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Acondicionamento de local para as actividades (CDR Ancares)

432,21

Adquisición de equipamento de cociña Centro de inclusión de Lodoselo

1.189,09

Instalación bomba de calor aerotérmica CDR O Viso

883,13

Renovación instalación eléctrica Centro de inclusión de Lodoselo

170,09

Asociación Arela-Cambre

G70148507

Creación sá Snoezelen estimulación multisensorial

5.088,10

Asociación Integrados

G15973357

Servizo de transporte asistencial

2.174,32

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Adquisición de vehículo

3.866,34

Centro Pai Menni Casa de Hnas. Hospitalarias

R1500110J

Mantemento da cuberta e adquisición de equipamento

11.901,58

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

G32115941

Dotación equipamento CDR Íntegro e Fingoy

35.699,65

Obras Adisbismur (Outes) e Íntegro (Cabana)

11.689,75

Obras de dotación de novos espazos CDR Fingoy e Ambar (Ribeira)

22.064,65

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Adaptación talleres Asociación La Esperanza (Val Miñor)

1.938,75

Adquisición de equipamento informático e audiovisual (Bata)

3.075,50

Adquisición equipamento centro ocupacional Leña (Prodeme)

3.588,08

Adquisición equipamento cociña (Aspanas)

1.454,45

Adquisición equipamento comedor (Aspnais)

2.569,19

Adquisición equipamento parque sensorial (Aceesca)

6.057,36

Adquisición vehículo adaptado (Aspanane)

5.023,12

Adquisición vehículo adaptado (Aspas)

6.067,31

Construción complexo psicopedagóxico (Asociación Autismo Ourense)

9.841,59

Equipamento Asociación San Francisco (Agasfra)

1.039,11

Instalación e renovación equipos de aire (Asociación Raiolas-Lugo)

7.910,33

Obradoiro de lavado de roupa Aspavi

3.248,45

Obras accesibilidade (Aspaber)

7.664,33

Obras ampliación e equipamento centro de día (Amicos)

16.879,38

Obras de accesibilidade servizo de día (Bata)

5.983,62

Obras de adecuación Centro de día Nosa Sra. do Chamorrro (Narón)

36.959,45

Obras rehabilitación Asociación San Xerome (A Garda)

35.745,00

Obras Residencia e Centro de día Juan XXIII

177.522,99

Programa As barreiras do transporte

21.882,52

Programa deporte e ocio (Special Olympics Galicia)

2.952,48

Programa Hoxe Cociño Eu (Asociación Camiña de Burela)

410,27

Reforma 2º andar e rede auga Asociación As Burgas

3.441,32

Federación Alzhéimer Galicia

G15656739

Adquisición equipamentos centro de día (A Estrada)

3.944,54

Adquisición vehículo adaptado Afader Carballo

4.985,23

Investimento e adecuación do centro Afaor Ourense

52.352,97

Novas tecnoloxías no traballo Afalu Lugo

7.343,83

Servizo de transporte adaptado Afal Ferrolterrra

7.860,21

Federación Aspace Galicia

G36344950

Adecuación centro residencial da Asociación Apamp en Navia (Vigo)

53.688,47

Ampliación Centro Princesa Letizia (Asociación Amencer-Aspace)

65.077,95

Obradoiro instalacións da Asociación Aspace A Coruña

11.612,81

Federación Autismo Galicia

G15549306

Dotación de vehículos (Aspanaes-Federación Menela-Federación Autismo Galicia)

26.844,26

Obras do Centro A Braña (Apacaf-Federación Autismo Galicia)

3.485,84

Federación Galega de Dano Cerebral

G70191051

Adquisión de equipamento e furgoneta adaptada

19.887,16

Investimento e execución obras Adaceco (Coruña)

4.647,54

Federación Galega Down Galicia

G15665144

Acondicionamento e adquisición de equipamento (Down A Coruña)

5.695,53

Equipamento informático das aulas da entidade (Down Vigo)

5.799,66

Obras de mantemento (Asociación Síndrome de Down Teima de Ferrol)

3.126,43

Proyecto acondicionamento Down Lugo

24.418,47

Renovación de equipamento tecnolóxico en Down Galicia

1.774,34

Renovación de equipos informáticos (Sepap) (Down Compostela)

1.430,50

Renovación servizo de promoción autonomía (Sepap) Xuntos (Down Pontevedra)

1.065,65

Fundación Daño Cerebral

G27293505

Centro de atención a personas con trastorno/patología dual

49.689,15

HC San Rafael

R3600336F

Furgoneta para actividades ocupacionales

3.130,77

Pasarela y ascensor exterior para la supresión de barreras arquitectónicas

14.215,28

Túnel y ascensor interior para supresión de barreras arquitectónicas

15.305,37

Saúde Mental Feafes Galicia

G15545353

Unidade Residencia Saúde Mental

151.822,14

Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario

G86963659

Modernización de la Residencia de la 3ª Edad Padre Rubinos: adquisición de equipamiento

5.971,46

Modificación estrutural do edificio Hospital Asilo Vilalba e modulo sanitario

36.594,19

Obra de mellora da accesibilidade Nosa Señora dos Dolores (Lalín)

29.277,13

Proxecto de Mellora da Área de Coidados Básicos da Residencia Paz y Bien (Tui)

1.869,42

Proxecto de reforma para accesibilidade Residencia Divina Pastora (Vilagarcía de Arousa)

48.227,61

Proxecto de renovación Residencia San Rafael (Mondoñedo)

9.193,81

Proxecto equipamento para creación unidade de alzhéimer CD San Rafael (Mondoñedo)

2.544,38

Renovación do mobiliario da Residencia Mi Casa (Ferrol)

2.576,41

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

Mozos pola saúde

18.198,20

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Programa para facilitar el acceso al empleo

12.643,16

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Formateando moz@s

4.774,16

Cooperación Internacional

G80829641

Serade XXII (sensibilización contra el racismo)

14.629,93

Reconocimiento de competencias y habilidades

16.493,37

Cruz Roja Española

Q2866001G

Prevención de conductas violentas

26.370,10

Educación para la salud

20.978,60

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Educación para a saúde da xuventude

6.426,73

Educación en valores para a integración

9.395,13

Formación e axuda ao emprego

6.118,95

Proxecto Recoñece

4.428,79

Federación Scouts de Galicia-E.C.G.

R1500317A

Educativo para a saúde e fomento

21.909,70

Educativo para a transmisión de valores

19.693,47

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de prevención ciberacoso

15.423,47

Labor e-job

20.350,68

Programa de orientación senda

19.961,19

Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible

G36984367

Promuller

8.063,49

Helsinki España-Dimensión Humana

G80540552

Jóvenes para jóvenes

4.262,54

Radio ECCA Fundación Canaria

G35103431

Itinerarios personalizados xuventude

9.694,29

Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Red labora

33.079,17

Talento emprendedor

12.125,88

Liña VI. Actuacións destinadas a voluntariado

Entidade

CIF

Programa

Importe (€)

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Voluntariado ambiental

12.787,86

Asdegal (Acción Solidaria de Galicia)

G27727593

APP voluntariado Adegal

2.946,95

Sensibilización do voluntariado

850,72

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

Apoio e acompañamento ao doente

59.620,25

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

52.087,27

Cooperación Internacional

G80829641

Escuela solidaria

13.245,78

Formación voluntarios que trabajan con personas sin hogar

12.920,89

Living for others

13.969,63

Cruz Roja Española

Q2866001G

Fomento de la participación social a través del voluntariado

43.774,59

Ecos do Sur

G15354483

Proxecto daar

10.250,89

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Formación e promoción do voluntariado

4.403,52

Federación Scouts de Galicia-E.C.G.

R1500317A

Mellora das capacidades do voluntariado

15.375,30

Fundación Juan Soñador

G24452435

Acompañando soños

9.554,89

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Halovav, sensibilización voluntariado

3.657,90

Médicos do Mundo

G79408852

Transformers

12.477,86

Organización Juvenil Española

G28556728

Operación xoguete Ferrolterra

2.172,51

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

G15732605

Actuacións formativas do voluntariado

773,99

Radio ECCA Fundación Canaria

G35103431

Promoción e formación voluntariado

5.737,14

Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Profesionaliza-t

3.438,22

ANEXO IV

Liña

CIF

Entidade

Programa

Puntuación

Liña I

G80054760

Asociación Centro Trama

Menores infractores

41,00

Liña I

G94125648

Asociación TDAH Salnés

Dinamizador e inclusivo

46,00

Liña I

G94125648

Asociación TDAH Salnés

Intervención psicopedagóxica

45,00

Liña I

G94125648

Asociación TDAH Salnés

Intervención pedagóxica

48,00

Liña I

G32237869

Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense

Femuro verán

45,00

Liña II

G15462633

Asociación Agalure

Orientación e inserción social

49,00

Liña II

G70260906

Asociación Banco de Alimentos Rías Altas

Contratación de una persona

34,00

Liña II

G70390745

Asociación Centinelas

Banco de recursos para a infancia

28,00

Liña II

G15582695

Asociación de Bulimia y Anorexia A Coruña

Programa de becas de comedor

45,50

Liña II

G94123064

Asociación de Xordos de Galicia-Xoga

Mediando as diferenzas

46,00

Liña II

G15820855

Asociación Dismacor

Programa de lecer inclusivo para

36,75

Liña II

G94056215

Asociación Fisa Boa Vida

Particip-ando

39,00

Liña II

G94056215

Asociación Fisa Boa Vida

Integral

41,50

Liña II

G27441153

Asociación Mujeres en Igualdad Burela (Bumei)

Fórmate, emprégate!!!

31,50

Liña II

G32106429

Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano

Centro de encuentro

49,00

Liña II

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

Faladoiros culturais

39,00

Liña II

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Proxecto rexurdir provincial

45,75

Liña II

G70067830

Asociación Socio-Educativa para la Educación Aseduc

Inclusion social no CIS

32,00

Liña II

G36627453

Asociación Viguesa de Alcohología

Abrollar

28,00

Liña II

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

Tú puedes

31,50

Liña II

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

Proxecto bo samaritano-reforzo

46,50

Liña II

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

Proxecto bo samaritano-formación

46,50

Liña II

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

Proxecto bo samaritano-promoción

43,50

Liña II

G32321978

Fundación Amigos de La Barrera

Integrando

44,50

Liña II

G70394374

Fundación Ingada

A diversidade posta en valor

38,50

Liña II

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Programa de urgencia

42,50

Liña II

R1500230F

Terciarios Capuchinos Agarimo

Proyecto acouguiño

49,75

Liña II

G83913707

Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos

Autoempleo e interación sociolaboral

49,50

Liña II

G15116239

UTACA

Con saúde, apoio socioeducativo

44,00

Liña II

G15116239

UTACA

Preparación da esa

44,00

Liña II

G15116239

UTACA

Itinerario rompendo os elos

39,00

Liña II

G15116239

UTACA

En clave de competencias

39,00

Liña II

G15116239

UTACA

Infoinclusión

40,00

Liña II

G15116239

UTACA

Lectoescritura e cálculo

39,00

Liña III

G36289064

Asociación Andaina

Proxecto de actividades culturais Andaina 2019

43,50

Liña III

R1500110J

Centro Pai Menni Casa de Hnas. Hospitalarias

Quedadas

45,75

Liña III

G36880615

Fundación Integra para la Discapacidad Intelectual

Abriendo puertas

32,00

Liña IV

G36897247

Asociación Dar+ (Máis)

Adquisición dun vehículo

36,00

Liña IV

G36897247

Asociación Dar+ (Máis)

Mantemento exterior do edificio

34,00

Liña IV

G15611684

Asociación Galega de Atención Temperá

Mellora aplicacións para UDIAFS

49,00

Liña IV

G15036064

Aspaneps

Obras no centro ocupacional

44,00

Liña IV

G32472763

Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico

Programa neurobus

43,00

Liña V

G27727593

Asdegal (Acción Solidaria de Galicia)

Miradas de intercambio

41,25

Liña V

G15582695

Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña

Transtornos da conduta alimentaria

46,50

Liña V

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

A xuventude. O futuro da economía galega

25,00

Liña V

G32106429

Asociación Ourensana de Axuda ao Toxicómano

Prevención do consumo poboación adolescente

29,00

Liña V

G32383549

Asociación para a Prevención e a Educación Social

Prosocial

48,00

Liña V

G94125648

Asociación TDAH Salnés

Jornadas bullying

44,00

Liña V

G94125648

Asociación TDAH Salnés

Escuela de adolescentes

43,00

Liña V

G15404403

Asociación Xuvenil Brigantium

Programa xuvenil emplea-te brigantium

36,50

Liña V

G70394374

Fundación Ingada

Loitando pola diversidade

27,50

Liña V

G28556728

Organización Juvenil Española

Enfocando

31,50

Liña V

G70385091

Xeración Asociación Cultural

Infomove

43,50

Liña VI

G15404403

Agrupación Xuvenil Brigantium

Promoción voluntariado

36,00

Liña VI

G98251051

Asociación Amigos Mira España

Proyecto vivero

48,75

Liña VI

G70180807

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas

Voluntariado na reserva de biosfera

49,00

Liña VI

G94056215

Asociación Fisa Boa Vida

Voluntariado e axuda mutua

31,50

Liña VI

G83105783

Fundación Taller de Solidaridad

TDS joven

48,50

Liña VI

G28556728

Organización Juvenil Española

Borremos pegadas

38,50