Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 1776

I. Disposicións xerais

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

DECRETO 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia.

A expropiación forzosa, tal e como ten declarado o Tribunal Constitucional, é unha garantía constitucional do dereito da propiedade privada na medida en que se asegura unha xusta compensación económica a quen, en interese social ou ben por razóns de utilidade pública, se priva dos seus bens ou dereitos de contido patrimonial; ademais é un instrumento fundamental, posto ao dispor dos poderes públicos para o cumprimento dos fins de ordenación territorial e conformación ás necesidades crecentes de xustiza social.

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creou o Xurado de Expropiación de Galicia e o Decreto 223/2005, do 16 de xuño, regulou a súa organización e funcionamento, configurándoo como un órgano colexiado permanente da Comunidade Autónoma especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa, cando a Administración expropiante sexa a Comunidade Autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial.

Actualmente, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e o seu regulamento, aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro, regulan os principios básicos da súa organización e funcionamento. E o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, modifica a consellería de adscrición e regula determinadas cuestións relativas á súa Presidencia.

O tempo transcorrido desde a creación do Xurado de Expropiación de Galicia, as modificacións normativas introducidas e a experiencia acadada nestes anos aconsellan modificar a súa regulación, co fin de axustar a composición do órgano ás disposicións vixentes e reformular as súas funcións, tales como a emisión de informes e a formación de valoradores, entre outras. Así mesmo, introdúcense algunhas precisións que permitan mellorar o funcionamento ordinario do órgano, que actúa con independencia xerárquica e de criterio, coa vontade de clarificar e completar o procedemento interno de determinación do prezo xusto, potenciar o protagonismo da sociedade civil gañando en obxectividade e transparencia e, finalmente, achegando o Xurado de Expropiación á cidadanía e ás entidades implicadas.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ábrese un novo escenario normativo para a consolidación da administración dixital nas administracións públicas e, polo tanto, tamén no sector público autonómico de Galicia. A finalidade é a de promover o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións nas relacións entre a Administración pública e a cidadanía e entre as diferentes administracións, e dar cumprimento ás prescricións legais da administración electrónica en vigor. Coa presentación electrónica dos procedementos, garántese no Xurado de Expropiación de Galicia o principio de celeridade que a Administración galega asume dentro dos seus compromisos de actuación e a redución dos prazos de resposta, así como a supresión ou simplificación da documentación requirida.

Esta norma cumpre os principios de boa regulación, establecidos no artigo 129 da Lei 39/2015, en relación coa necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia que deben rexer no exercicio da potestade regulamentaria das administracións públicas.

Por ultimo, o Xurado de Expropiación de Galicia, ademais de actuar como órgano colexiado, conta para o exercicio das súas funcións cunha estrutura administrativa propia cuxa organización se regula no presente decreto.

Na súa virtude, por proposta da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de decembro de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Artigo único. Aprobación do regulamento

Apríbase o Regulamento de organización, funcionamento e réxime interior do Xurado de Expropiación de Galicia, cuxo texto se inclúe a continuación.

Disposición adicional primeira. Colaboración coa Administración xeral do Estado

O Xurado de Expropiación de Galicia, a través da consellería de adscrición, poderá subscribir convenios de colaboración coa Administración do Estado relacionados coas funcións propias do Xurado.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Derrógase a disposición adicional cuarta do Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia.

2. Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango sexan contrarias ao contido deste decreto, en particular, o Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia, e a disposición derradeira terceira do Decreto 143/2016, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Habilitación de desenvolvemento normativo

Facúltase a persoa titular da consellería a que estea adscrita o Xurado de Expropiación de Galicia para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación deste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días naturais da a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de decembro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ethel Mª Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

Regulamento de organización, funcionamento e réxime interior do Xurado de Expropiación de Galicia

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Natureza

O Xurado de Expropiación de Galicia é o órgano colexiado permanente da Comunidade Autónoma de Galicia especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa, cando a Administración expropiante sexa a Comunidade Autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial.

O Xurado de Expropiación de Galicia actúa, no cumprimento das súas funcións, con plena autonomía funcional e sen estar sometido a instrucións xerárquicas.

Artigo 2. Funcións

1. Son funcións do Xurado de Expropiación:

a) A fixación en vía administrativa do prezo xusto nos procedementos de expropiación forzosa cando a persoa interesada titular de bens e dereitos rexeite o prezo fundado ofrecido pola Administración expropiante, de acordo co disposto no artigo 31 e seguintes da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

b) A fixación do prezo xusto expropiatorio nos procedementos de taxación conxunta cando as persoas interesadas titulares de bens e dereitos manifesten a súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado, segundo o establecido no artigo 118 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro.

c) A nova valoración de bens e dereitos expropiados cando estes experimentasen cambios que condicionen o seu valor na data de exercicio do dereito de reversión e nos supostos de atraso no pagamento da cantidade fixada como prezo xusto, segundo o disposto nos artigos 55.2 e 58 da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

d) A valoración de indemnizacións por ocupacións temporais, segundo o establecido no artigo 113 da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

e) A fixación do prezo xusto nos procedementos de expropiación por ministerio da lei, de acordo co disposto no artigo 86 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e demais normativa de aplicación.

f) A valoración dos dereitos que se extingan, incluídos nos proxectos de compensación, cando exista discrepancia dos titulares dos dereitos, de acordo co artigo 125.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro.

g) Aprobar unha memoria anual en que se recollan dun xeito sintético e ordenado os principais indicadores da actividade levada a cabo durante ese período.

h) Calquera outra que lle atribúa a normativa vixente.

2. Así mesmo, o Xurado poderá establecer directrices que conteñan os criterios de valoración para determinados tipos de solo.

Artigo 3. Adscrición e sede

1. O Xurado de Expropiación de Galicia estará adscrito á consellería que determine o decreto que regule a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

2. Ten a súa sede na cidade de Santiago de Compostela.

Artigo 4. Organización

O Xurado de Expropiación de Galicia funciona en Pleno e seccións.

CAPÍTULO II

O Pleno

Artigo 5. Composición

O Pleno do Xurado de Expropiación de Galicia está composto por:

a) Presidencia.

b) Vogalías.

c) Secretaría.

Artigo 6. Presidencia

1. Pode desempeñar a Presidencia do Xurado de Expropiación de Galicia unha persoa funcionaria de carreira con licenciatura ou grao en dereito, arquitectura ou enxeñaría, pertencente ao corpo ou escala do grupo A, subgrupo A1, con máis de dez anos de experiencia profesional.

2. A Presidencia será seleccionada mediante convocatoria publica realizada de acordo cos principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade. A designación e o cesamento realizaranse por orde da persoa titular da consellería de adscrición.

3. En caso de vacante, ausencia ou enfermidade da Presidencia, esta será substituída polo vogal de maior antigüidade dos previstos no artigo 7.1.b) e, en caso de empate, polo de maior idade.

4. Correspóndelle á Presidencia do Xurado desempeñar a representación do órgano colexiado, así como todas as funcións que como titular deste lle atribúe o artigo 16 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Artigo 7. Vogalías

1. Exercen as vogalías:

a) Un/unha asesor/a xurídico/a, pertencente á escala de letrados da Xunta de Galicia.

Será nomeado/a, mediante o procedemento de libre designación, pola persoa titular da consellería de adscrición, por proposta da dirección da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia.

b) Tres persoas funcionarias pertencentes ao corpo facultativo superior da Administración especial da Xunta de Galicia, con titulacións en arquitectura, enxeñería agrónoma, enxeñería de camiños, canles e portos ou enxeñería de montes.

Serán nomeados, mediante o procedemento de libre designación, pola persoa titular da consellería de adscrición, por proposta da Presidencia do Xurado.

c) Unha persoa funcionaria pertencente ao corpo ou escala do grupo A, subgrupo A1 da Xunta de Galicia, con competencia en materia de valoracións, nomeada por orde da consellería de adscrición por proposta da consellería competente en materia de facenda.

d) Unha persoa funcionaria pertencente ao corpo ou escala do grupo A, subgrupo A1, nomeada por orde da persoa titular da consellería de adscrición, por proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias.

e) Un titulado/a universitario/a oficial de grao ou equivalente, con experiencia nas materias propias do ámbito de competencias do Xurado, nomeado por orde da consellería de adscrición, por proposta do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.

f) Sete profesionais libres colexiados con acreditada competencia nas materias propias das competencias do Xurado, nomeados por orde da consellería de adscrición, por proposta dos presidentes dos colexios profesionais de Galicia a que pertenzan, e que se indican a seguir:

1º. Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, cando se trate de predios rústicos.

2º. Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, cando se trate de aproveitamentos hidráulicos ou outros bens propios da súa especialidade.

3º. Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes, cando o principal aproveitamento do solo expropiado sexa forestal.

4º. Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España, nos casos de expropiación de dereitos mineiros.

5º. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, cando a expropiación afecte solo urbano.

6º. Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, cando se trate de industrias en xeral.

7º. Colexio de economistas, pertencentes ao Consello Galego de Colexios de Economistas, cando a expropiación recaia sobre valores mobiliarios.

A Presidencia do Xurado convocará a cada reunión do Pleno os catro representantes dos colexios profesionais dos anteriormente enumerados que resulten máis idóneos en función da natureza dos bens ou dereitos obxecto de expropiación.

2. As persoas titulares das vogalías previstas nas alíneas a) e b) do punto anterior serán substituídas nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, por quen designe o órgano competente para o seu nomeamento.

As persoas titulares das vogalías previstas nas alíneas c), d), e) e f) serán substituídas nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade polos suplentes designados no momento do seu nomeamento.

3. Correspóndelles ás vogalías o exercicio das funcións que o artigo 17 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, lles atribúe aos membros dos órganos colexiados, así como aquelas outras que expresamente lles atribúa a lexislación vixente. En especial, correspóndelles aos vogais previstos na alínea 1.b) deste artigo, a realización dos cadros de valores no Pleno.

4. As persoas titulares das vogalías teñen o dereito e o deber de asistir ás reunións e exercer as funcións que lles corresponden, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

Artigo 8. Secretaría

1. Desempeña a Secretaría do Xurado un/ha funcionario/a do corpo superior de Administración xeral da Xunta de Galicia pertencente ao grupo A, subgrupo A1, designado pola consellería de adscrición polo procedemento de libre designación.

2. O/a secretario/a do Xurado actúa nas sesións plenarias con voz pero sen voto.

3. Nos supostos de ausencia, vacante ou enfermidade da persoa titular da Secretaría, será substituída por quen designe a Presidencia, de entre os vogais sinalados no artigo 7.1.b).

4. Correspóndenlle á persoa titular da Secretaría as funcións que lle atribúen o artigo 18 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector publico autonómico de Galicia, e os artigos 16, 17 e 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e demais que sexan de aplicación.

Artigo 9. Persoal asesor

De xeito motivado, a Presidencia do Xurado poderá solicitar o asesoramento de persoas expertas en relación cos expedientes expropiatorios cuxa complexidade ou especialidade así o requiran, que poderán intervir nas reunións do Xurado tanto do Pleno como das seccións con voz pero sen voto.

Artigo 10. Representante da Administración expropiante

Unha persoa representante da Administración expropiante poderá asistir ás sesións do Xurado, nas cales actuará con voz e sen voto. A persoa representante deberá ter a condición de empregada ou cargo público e será designada pola Administración correspondente.

Artigo 11. Duración do nomeamento

1. A Presidencia e as vogalías previstas nas alíneas c), d), e) e f) do artigo 7.1 serán designadas por un período de catro anos. Rematado este período, continuarán no exercicio das súas funcións ata o nomeamento dos novos membros.

2. As persoas titulares das vogalías previstas nas alíneas c), d), e) e f) do artigo 7.1 poderán ser substituídas por proposta das administracións, entidades, organizacións e asociacións que as propuxesen, e as persoas así nomeadas permanecerán no seu cargo, como máximo, polo tempo que lle falte á substituída para o cumprimento do mandato.

CAPÍTULO III

As seccións

Artigo 12. Seccións

1. As seccións, constituídas con carácter permanente, son tres:

a) Primeira, para o estudo e a formulación de propostas de valoración dos expedientes de expropiación situados en solo urbano, en solo de núcleo rural, en solo urbanizable ou en situación de urbanizado.

b) Segunda, para o estudo e formulación de propostas de valoración dos expedientes de expropiación en solo rústico ou en situación de rural.

c) Terceira, para o estudo e a formulación de propostas de valoración dos expedientes de expropiación de actividades industriais e económicas.

2. Correspóndenlles ás seccións o estudo dos expedientes e a formulación das propostas de valoración ao Pleno.

Artigo 13. Composición

1. As seccións están compostas por cinco vogalías, tres das cales serán as indicadas no artigo 7.1. b), a vogalía representante da Federación Galega de Municipios e Provincias prevista no artigo 7.1.d) e unha vogalía en representación dos colexios profesionais indicados no artigo 7.1.f).

2. As vogalías de cada sección serán designadas polo Pleno de acordo co citado no punto anterior, entre as máis idóneas en función da materia que teñan atribuída, segundo as categorías citadas.

3. A presidencia de cada sección será exercida por unha das vogalías previstas na alínea b) do artigo 7.1, elixida polos membros da sección correspondente.

4. A secretaría de cada sección será exercida por unha das vogalías previstas na alínea b) do artigo 7.1, elixida polos membros da sección correspondente. O/a secretario/a da sección actúa nas sesións con voz e con voto.

CAPÍTULO IV

Réxime de funcionamento

Artigo 14. Incompatibilidades

1. Os membros do Xurado que desenvolvan a súa actividade no sector publico estarán sometidos á normativa sobre incompatibilidades aplicable a este.

2. O traballo dos membros do Xurado que non desenvolvan a súa actividade no sector publico resulta incompatible coa intervención, defensa ou asesoramento relativos aos expedientes de expropiación en que interviñesen, tanto en relación coas administracións expropiantes como cos expropiados.

Artigo 15. Abstención e recusación

1. Os membros do Xurado están sometidos ás causas de abstención e recusación que establecen os artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico da administracións publicas.

Corresponden á Presidencia as funcións que os artigos da lei citados atribúen ao superior xerárquico da persoa afectada por unha causa de abstención ou recusación. A Presidencia acordará o que proceda oíndo previamente o membro afectado.

2. Os membros do Xurado de Expropiación e calquera persoa que interveña nos expedientes de valoración de prezo xusto, en quen se dea algunha das circunstancias previstas nos artigos citados da lei absteranse de intervir e comunicaranllo á Presidencia do Xurado, que resolverá o que proceda.

3. O expropiado ou o beneficiario poderán promover incidente de recusación en calquera momento da tramitación do procedemento, de acordo co previsto nos artigos da lei citados antes e corresponderalle á Presidencia a súa resolución.

Artigo 16. Indemnizacións e axudas de custo

1. Os vogais regulados no artigo 7.1 terán dereito a percibir os gastos de viaxe e axudas de custo pola asistencia ás sesións do Xurado, segundo o disposto na normativa reguladora das indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica.

2. Os vogais regulados nas alíneas e) e f) do artigo 7.1 e os asesores a que se refire o artigo 9 que non teñan a condición de empregados públicos terán dereito a percibir asistencias pola súa participación nas sesións do Xurado, nas contías que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, segundo o disposto na normativa reguladora das indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica.

Artigo 17. Convocatoria e sesións do Pleno e das seccións

1. As sesións do Pleno e das seccións celebraranse coa periodicidade que acorden as súas presidencias, en función do número de expedientes e das necesidades do servizo.

2. A convocatoria das sesións do Pleno e das seccións será efectuada pola secretaría por orde da Presidencia e notificarase aos seus membros con, polo menos, corenta e oito horas de antelación. Salvo que non resulte posible, farase por medios electrónicos, segundo o disposto no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións publicas, e no artigo 21 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A convocatoria irá acompañada da orde do día, das propostas de valoración, de ser o caso, e de calquera outra documentación que se considere necesaria en relación cos expedientes obxecto de valoración.

3. Para a valida constitución do Pleno e das seccións deberán estar presentes os titulares da Presidencia e a secretaria ou, de ser o caso, de quen os supla, e a metade, polo menos, dos membros.

4. O Pleno e as seccións poderán constituírse e realizar as súas sesións tanto de forma presencial como a distancia, segundo o disposto no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, e no artigo 21 da Lei 16/2010, do 17 de decembro.

5. Os casos non previstos nos puntos anteriores deste artigo no tocante ás convocatorias e sesións do Pleno e das seccións, rexeranse polo disposto no artigo 17 da citada Lei 40/2015, do 1 de outubro.

Artigo 18. Inicio do procedemento ante o Xurado

1. O procedemento ante o Xurado de Expropiación iniciarase na data de entrada no rexistro do Xurado de Expropiación de Galicia do expediente completo de prezo xusto remitido por parte da Administración expropiante.

2. Nos supostos de expropiación por ministerio da lei, o procedemento ante o Xurado de Expropiación iniciarase, logo de remisión do expediente polas persoas interesadas, as cales, cando sexan suxeitos obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas, segundo o artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou cando non estando obrigadas, opten por esta vía, deberán remitir o expediente completo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, mediante a presentación do formulario normalizado aprobado por orde da consellería a que estea adscrito o Xurado de Expropiación de Galicia.

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica poderán, opcionalmente, presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 19. Emenda

1. Se o expediente non está completo, a Secretaría requirirá a Administración expropiante ou a persoa interesada para a súa emenda no prazo de 15 días hábiles. En caso de que a dita emenda non se leve a cabo no prazo establecido, o expediente será devolto á Administración expropiante ou á persoa interesada.

2. Unha vez completado o expediente, a Secretaría distribuirao entre as diferentes seccións, segundo a natureza do ben ou dereito obxecto de valoración.

Artigo 20. Actuación das seccións no procedemento

1. As seccións formularan unha proposta de valoración logo de estudar e valorar cantas alegacións e probas formen parte do expediente e sobre a base dos informes dos vogais a que fai referencia o artigo 7.1.b) e do persoal técnico adscrito ao Xurado.

2. Os acordos das seccións adoptaranse por maioría simple de votos e en caso de empate decidirá o voto de calidade da presidencia.

Os membros da sección que discrepen do voto maioritario poderán formular voto particular por escrito no prazo de corenta e oito horas desde o momento en que a presidencia dea por finalizada a sesión.

3. Os acordos serán motivados e farán especial referencia á valoración efectuada e aos criterios de valoración utilizados para cada tipo de ben.

4. A secretaría da sección redactará acta das sesións, na cal se incluirá a proposta de valoración que será elevada ao Pleno para a súa aprobación.

Artigo 21. Actuacións do Pleno no procedemento

1. O Pleno estudará as propostas de prezo xusto realizadas polas seccións, así como calquera documentación ou informe complementario que se xunte coas ditas propostas, e aprobaraas, de ser o caso, fixando o prezo xusto.

2. Os acordos do Pleno adoptaranse por maioría simple de votos e en caso de empate decidirá o voto de calidade da Presidencia.

Os membros do Pleno que discrepen do voto maioritario poderán formular voto particular por escrito, no prazo de corenta e oito horas desde o momento en que a Presidencia dea por finalizada a sesión.

3. Os acordos do Pleno serán sempre motivados e farán especial referencia á valoración efectuada e aos criterios de valoración utilizados para cada tipo de ben ou dereito.

Artigo 22. Resolucións e recursos

1. As resolucións do Xurado adoptaranse no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao da entrada no rexistro do expediente completo. De non adoptarse acordo no prazo sinalado, entenderanse desestimadas as reclamacións por silencio negativo.

2. Os acordos do Xurado poñen fin á vía administrativa. Fronte a eles poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ou seren impugnados directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

O recurso potestativo de reposición deberán interpoñelo a Administración expropiante e os suxeitos que, segundo o artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, estean obrigados a relacionarse electronicamente coa Administración, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, mediante a presentación do formulario normalizado aprobado por orde da consellería a que estea adscrito o Xurado de Expropiación de Galicia.

Artigo 23. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, ás administracións expropiantes e persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de Administracións expropiantes e persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos, deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

CAPÍTULO V

Organización administrativa

Artigo 24. Persoal

1. O Xurado de Expropiación de Galicia contará, para o exercicio das súas competencias, cos empregados públicos que se determinen na relación de postos de traballo da consellería de adscrición.

2. A Presidencia, as vogalías reguladas nas alíneas a) e b) do artigo 7.1 e a Secretaría integraranse na estrutura organizativa do Xurado, co nivel orgánico e retributivo de subdirección xeral.

3. O resto do persoal do Xurado integrarase na estrutura organizativa co nivel orgánico que se determine na correspondente relación de postos de traballo.

Artigo 25. Organización administrativa

1. Correspóndelle á Presidencia velar polo correcto funcionamento do Xurado, tendo a responsabilidade do control administrativo, orzamentario e de persoal, así como cantas funcións lle poidan ser encomendadas pola consellería de adscrición.

Para o exercicio das súas funcións, a Presidencia contará co apoio da Secretaría, da Asesoría Xurídica e das vogalías previstas no artigo 7.1.b).

2. Correspóndenlle á Secretaría todas as tarefas relacionadas coa organización administrativa do Xurado, así como aquelas que lle poida encomendar a Presidencia.

3. Correspóndelle á Asesoría Xurídica a asistencia xurídica ao Xurado, mediante o asesoramento en dereito e a representación e defensa ante os órganos da xurisdición contencioso-administrativa, nos termos establecidos na Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público.

A Asesoría Xurídica dependerá funcionalmente da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e organicamente do Xurado.