Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Páx. 2456

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Criminoloxía.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 (publicado no BOE do 7 de setembro por Resolución do secretario xeral de Universidades do 29 de agosto).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008,

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado/a en Criminoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Criminoloxía pola
Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2503038.

Rama de coñecemento: ciencias sociais e xurídicas.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

141

Optativas

13,5

Practicas externas obrigatorias

16,5

Traballo fin de grao

9

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Ciencias Sociais e Xurícas

Economía

Economía da actividade delitiva

6

FB

Socioloxía

Introdución á socioloxía

6

FB

Investigación científica en criminoloxía

6

FB

Dereito

Introdución ao dereito público e ao sistema de xustiza penal

6

FB

Introdución á criminoloxía

6

FB

Dereitos constitucionais e liberdades públicas

6

FB

Psicoloxía

Introdución á psicoloxía

6

FB

Historia

Historia política e social contemporánea

6

FB

Artes e Humanidades

Idioma moderno

Inglés para criminólogos

6

FB

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Fundamentos de informática

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Historia política e social contemporánea

FB

6

Fundamentos de informática

FB

6

Inglés para criminólogos

FB

6

Introdución á socioloxía

FB

6

Dereitos constitucionais e liberdades públicas

FB

6

Economía da actividade delitiva

FB

6

Introdución á criminoloxía

FB

6

Introdución á psicoloxía

FB

6

Introdución ao dereito público e ao sistema de xustiza penal

FB

6

Investigación científica en criminoloxía

FB

6

Materias obrigatorias

Delincuencia e control social

OB

6

Dereito penal: parte xeral

OB

6

Organización policial e da seguridade pública

OB

6

Socioloxía criminal

OB

6

Técnicas de investigación cuantitativa e cualitativa en criminoloxía

OB

6

Dereito penal: parte especial

OB

6

Intervención psicoeducativa na delincuencia

OB

6

Predición e prevención da delincuencia

OB

6

Psicoloxía criminal I

OB

6

Teorías criminolóxicas

OB

6

Delincuencia e xustiza xuvenil

OB

4,5

Formas específicas de criminalidade I

OB

4,5

Penoloxía e ciencia penitenciaria

OB

4,5

Política criminal

OB

4,5

Sistema político e políticas públicas de seguridade en España

OB

6

Psicoloxía criminal II

OB

6

Avaliación e tratamento do delincuente

OB

4,5

Formas específicas de criminalidade II

OB

4,5

Mediación penal e resolución de conflitos

OB

4,5

Proceso penal

OB

6

Psiquiatría forense

OB

6

Vitimoloxía

OB

4,5

Formas específicas de criminalidade III

OB

4,5

Medicina legal e criminalística

OB

6

Psicoloxía xurídica e forense

OB

6

Historia da violencia colectiva

OB

4,5

Dereito internacional penal

OB

4,5

Materias optativas

Dereito administrativo sancionador

OP

4,5

Economía da xustiza penal española

OP

4,5

Historia da criminalidade

OP

4,5

Intervención asistencial en violencia de xénero

OP

4,5

Márketing e opinión pública en criminoloxía

OP

4,5

Seguridade, risco e sociedade

OP

4,5

Traballo fin de grao e prácticum

Traballo fin de grao

OB

9

Prácticum

OB

16,5

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Dereitos constitucionais e liberdades públicas

Formación básica

6

Economía da actividade delitiva

Formación básica

6

Fundamentos de informática

Formación básica

6

Historia política e social contemporánea

Formación básica

6

Inglés para criminólogos

Formación básica

6

Introdución á criminoloxía

Formación básica

6

Introdución á psicoloxía

Formación básica

6

Introdución á socioloxía

Formación básica

6

Introdución ao dereito público e ao sistema de xustiza penal

Formación básica

6

Investigación científica en criminoloxía

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Delincuencia e control social

Obrigatoria

6

Dereito penal: parte especial

Obrigatoria

6

Dereito penal: parte xeral

Obrigatoria

6

Intervención psicoeducativa na delincuencia

Obrigatoria

6

Organización policial e da seguridade pública

Obrigatoria

6

Predición e prevención da delincuencia

Obrigatoria

6

Psicoloxía criminal I

Obrigatoria

6

Socioloxía criminal

Obrigatoria

6

Técnicas de investigación cuantitativa e cualitativa en criminoloxía

Obrigatoria

6

Teorías criminolóxicas

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Avaliación e tratamento do delincuente

Obrigatoria

4,5

Delincuencia e xustiza xuvenil

Obrigatoria

4,5

Formas específicas de criminalidade I

Obrigatoria

4,5

Formas específicas de criminalidade II

Obrigatoria

4,5

Mediación penal e resolución de conflitos

Obrigatoria

4,5

Penoloxía e ciencia penitenciaria

Obrigatoria

4,5

Política criminal

Obrigatoria

4,5

Proceso penal

Obrigatoria

6

Psicoloxía criminal II

Obrigatoria

6

Psiquiatría forense

Obrigatoria

6

Sistema político e políticas públicas de seguridade en España

Obrigatoria

6

Vitimoloxía

Obrigatoria

4,5

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Dereito internacional penal

Obrigatoria

4,5

Formas específicas de criminalidade III

Obrigatoria

4,5

Historia da violencia colectiva

Obrigatoria

4,5

Medicina legal e criminalística

Obrigatoria

6

Psicoloxía xurídica e forense

Obrigatoria

6

Dereito administrativo sancionador

Optativa

4,5

Economía da xustiza penal española

Optativa

4,5

Historia da criminalidade

Optativa

4,5

Intervención asistencial en violencia de xénero

Optativa

4,5

Márketing e opinión pública en criminoloxía

Optativa

4,5

Seguridade, risco e sociedade

Optativa

4,5

Prácticum

Obrigatoria

16,5

Traballo fin de grao

Obrigatoria

9

Nota:

Para a obtención do título, os/as estudantes das titulacións de grao da USC deben acreditar o nivel B1 de coñecemento dunha lingua estranxeira segundo o Marco europeo común de referencia para as linguas (MECR).