Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Páx. 2461

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Biotecnoloxía.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 (publicado no BOE do 7 de setembro por Resolución do secretario xeral de Universidades do 29 de agosto).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008,

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado/a en Biotecnoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Biotecnoloxía
pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2503766.

Rama de coñecemento: ciencias.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

  60

Obrigatorias

 129

Optativas

31,5

Prácticas externas obrigatorias

 4,5

Traballo fin de grao

  15

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

Real decreto 1393/2007,
do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Ciencias

Matemáticas

Matemáticas

6

FB

Física

Física

6

FB

Química

Química

6

FB

Química

Técnicas analíticas e instrumentais

6

FB

Bioloxía

Bioloxía celular

6

FB

Bioloxía

Bioloxía do desenvolvemento e dos tecidos

6

FB

Ciencias da Saúde

Bioquímica

Bioquímica I

6

FB

Bioquímica

Bioquímica II

6

FB

Fisioloxía

Fisioloxía

6

FB

Estatística

Bioestatística e deseño experimental

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Matemáticas

FB

6

Física

FB

6

Química

FB

6

Bioloxía celular

FB

6

Bioestatística e deseño experimental

FB

6

Técnicas analíticas e instrumentais

FB

6

Bioloxía do desenvolvemento e dos tecidos

FB

6

Bioquímica I

FB

6

Fisioloxía

FB

6

Bioquímica II

FB

6

Materias obrigatorias

Fundamentos de procesos biolóxicos

OB

6

Microbioloxía I

OB

6

Termodinámica e cinética química

OB

6

Transporte de fluídos e transmisión de calor

OB

6

Microbioloxía II

OB

6

Xenética I

OB

6

Fisioloxía vexetal

OB

6

Enxeñaría xenética

OB

6

Inmunoloxía

OB

6

Xenética II

OB

6

Bioinformática

OB

6

Transferencia de materia

OB

4,5

Cultivos celulares e enxeñaría tisular

OB

4,5

Control de calidade

OB

4,5

Biotecnología vexetal

OB

6

Biotecnoloxía animal

OB

6

Biorreactores

OB

6

Biotecnoloxía de alimentos

OB

4,5

Biotecnoloxía microbiana

OB

4,5

Biotecnoloxía ambiental

OB

4,5

Estrutura e enxeñaría das proteínas

OB

4,5

Proteómica e metabolómica

OB

4,5

Economía e xestión de empresas

OB

4,5

Seguridade e aspectos legais e éticos da biotecnoloxía

OB

4,5

Traballo fin de grao e prácticas externas

Traballo fin de grao

OB

15

Prácticas externas

OB

4,5

Módulo de optativa transversal

Biomateriais e biosensores

OP

4,5

Mención en Biotecnoloxía Sanitaria

Biotecnoloxía médica

OP

4,5

Biotecnoloxía veterinaria

OP

4,5

Nanobiotecnoloxía

OP

4,5

Biotecnoloxía farmacéutica

OP

4,5

Vacinas e aplicacións biotecnolóxicas dos virus

OP

4,5

Mención en Biotecnoloxía Industrial

Operacións de separación

OP

4,5

Instrumentación e control de procesos

OP

4,5

Laboratorio de biotecnoloxía industrial

OP

4,5

Bioprocesos industriais e ambientais

OP

4,5

Proxectos e diseño de instalacións

OP

4,5

Mención en Biotecnoloxía Agroalimentaria

Procesos biotecnolóxicos na industria alimentaria

OP

4,5

Modificación xenética de plantas

OP

4,5

Produción e mellora vexetal

OP

4,5

Biotecnoloxía mariña e acuicultura

OP

4,5

Nutrixenética e nutrixenómica

OP

4,5

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Bioestatística e deseño experimental

Formación básica

6

Bioloxía celular

Formación básica

6

Bioloxía do desenvolvemento e dos tecidos

Formación básica

6

Física

Formación básica

6

Matemáticas

Formación básica

6

Química

Formación básica

6

Técnicas analíticas e instrumentais

Formación básica

6

Fundamentos de procesos biolóxicos

Obrigatoria

6

Microbioloxía I

Obrigatoria

6

Termodinámica e cinética química

Obrigatoria

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Bioquímica I

Formación básica

6

Bioquímica II

Formación básica

6

Fisioloxía

Formación básica

6

Enxeñaría xenética

Obrigatoria

6

Fisioloxía vexetal

Obrigatoria

6

Inmunoloxía

Obrigatoria

6

Microbioloxía II

Obrigatoria

6

Transporte de fluídos e transmisión de calor

Obrigatoria

6

Xenética I

Obrigatoria

6

Xenética II

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Bioinformática

Obrigatoria

6

Biorreactores

Obrigatoria

6

Biotecnología vexetal

Obrigatoria

6

Biotecnoloxía ambiental

Obrigatoria

4,5

Biotecnoloxía animal

Obrigatoria

6

Biotecnoloxía de alimentos

Obrigatoria

4,5

Biotecnoloxía microbiana

Obrigatoria

4,5

Control de calidade

Obrigatoria

4,5

Cultivos celulares e enxeñaría tisular

Obrigatoria

4,5

Estrutura e enxeñaría das proteínas

Obrigatoria

4,5

Proteómica e metabolómica

Obrigatoria

4,5

Transferencia de materia

Obrigatoria

4,5

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Economía e xestión de empresas

Obrigatoria

4,5

Prácticas externas

Obrigatoria

4,5

Seguridade e aspectos legais e éticos da biotecnoloxía

Obrigatoria

4,5

Biomateriais e biosensores

Optativa

4,5

Bioprocesos industriais e ambientais

Optativa

4,5

Biotecnoloxía farmacéutica

Optativa

4,5

Biotecnoloxía mariña e acuicultura

Optativa

4,5

Biotecnoloxía médica

Optativa

4,5

Biotecnoloxía veterinaria

Optativa

4,5

Instrumentación e control de procesos

Optativa

4,5

Laboratorio de biotecnoloxía industrial

Optativa

4,5

Modificación xenética de plantas

Optativa

4,5

Nanobiotecnoloxía

Optativa

4,5

Nutrixenética e nutrixenómica

Optativa

4,5

Operacións de separación

Optativa

4,5

Procesos biotecnolóxicos na industria alimentaria

Optativa

4,5

Produción e mellora vexetal

Optativa

4,5

Proxectos e diseño de instalacións

Optativa

4,5

Vacinas e aplicacións biotecnolóxicas dos virus

Optativa

4,5

Traballo fin de grao

Obrigatoria

15

Nota:

Para a obtención do título, os/as estudantes das titulacións de grao da USC deben acreditar o nivel B1 de coñecemento dunha lingua estranxeira segundo o Marco europeo común de referencia para as linguas (MECR).

Este grao ofrece as seguintes mencións:

– Mención en Biotecnoloxía Sanitaria.

– Mención en Biotecnoloxía Industrial.

– Mención en Biotecnoloxía Agroalimentaria.

Para obter unha mención o alumnado ten que cursar como mínimo 18 créditos vinculados a un itinerario. No entanto, o alumnado poderá obter o título de graduado/a en Biotecnoloxía sen mención.