Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2019 Páx. 3664

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (PO 664/2017).

PO. Procedemento ordinario 664/2017

Procedemento de orixe: /

Sobre ordinario

Demandante: Francisco José Rodríguez Pérez

Demandados: Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., Ambuibérica, S.L., Fogasa

Abogado/a: letrado/a do Fogasa

Graduado social: Luis Javier Cabreja López

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución pronunciada no día da data, no proceso seguido por instancia de Francisco José Rodríguez Pérez contra Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., Ambuibérica, S.L., Fogasa, en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 664/2017 se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 5.2.2019 ás 11.00 horas, na planta baixa, sala 1, Edificio rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e de que estes actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Prevencións legais:

1. A incomparecencia do demandado, debidamente citado, non impedirá a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, continuando este sen necesidade de declarar a súa rebeldía (art. 83.3 da LXS).

2. Fáiselle saber que a parte demandante ha indicado que acudirá ao acto do xuízo con avogado para o seu defensa e/ou representación, o que se lle comunica para os efectos oportunos.

3. Debe asistir ao xuízo con todos os medios de proba de que tente valerse (art. 82.3 da LXS), e, no caso de que se admita a proba de interrogatorio, solicitada pola outra parte, deberá comparecer e contestar o interrogatorio ou, en caso contrario, poderán considerase recoñecidos como certos na sentenza, os feitos a que refírense as preguntas, sempre que o interrogado houber intervido neles persoalmente e a súa fixación como certos lle resulte prexudicial en todo ou en parte.

Acorde dispón o artigo 91.3 da LXS, o interrogatorio das persoas xurídicas practicarase con quen legalmente as representen e teñan facultades para responder a tal interrogatorio.

Se o representante en xuízo non interviñese nos feitos deberá achegar a xuízo á persoa coñecedora directa dos mesmos. Con tal remate, a parte solicitada poderá propoñer a persoa que deba someterse ao interrogatorio xustificando debidamente a necesidade de tal interrogatorio persoal.

Poderán, así mesmo, solicitar, polo menos con cinco días de antelación á data do xuízo, aquelas probas que, habendo de practicarse no mesmo, requiran dilixencias de citación ou requirimento (art. 90.3 da LXS).

4. Advírteselle que a parte demandante solicitou como probas:

Solicitándose o interrogatorio de parte e sendo a mesma persoa xurídica han de facerse as advertencias que se conteñen no art. 91.3 e 5 da LXS. Acorde dispón este precepto, o interrogatorio das persoas xurídicas privadas practicarase con quen legalmente as represente e teña facultades para responder a tal interrogatorio. Se o representante en xuízo non interviñese nos feitos, deberá achegar a xuízo á persoa coñecedora directa dos mesmos. Con tal remate a parte solicitada poderá propoñer a persoa que deba someterse ao interrogatorio xustificando debidamente a necesidade do devandito interrogatorio persoal.

A declaración das persoas que actuasen nos feitos litixiosos en nome do empresario, cando sexa persoa xurídica privada, baixo a responsabilidade deste, como administradores, xerentes ou directivos, soamente poderá acordarse dentro do interrogatorio da parte por cuxa conta actuasen e en calidade de coñecedores persoais dos feitos, en substitución ou como complemento do interrogatorio do representante legal, agás que, en función da natureza da súa intervención nos feitos e posición dentro da estrutura empresarial, por non prestar xa servizos na empresa ou para evitar indefensión, o xuíz ou tribunal acorde a súa declaración como testemuñas.

O seu interrogatorio como demandado.

Para ese efecto, indícaselle que se non comparece, poderanse ter por certos os feitos da demanda en que interviñese persoalmente e resultárenlle en todo ou en parte prexudiciais (art. 91.2 da LXS).

A achega ao acto do xuízo dos seguintes documentos:

• Nóminas e boletíns de cotización á seguridade social da demandante dos meses de maio e agosto de 2016, ambos inclusive.

• Xustificantes de pagamento de tales nóminas.

• Documentos de subrogación.

Advírteselle que se os citados documentos non se achegan ao xuízo sen mediar causa xustificada, poderán estimarse probadas as alegacións da parte contraria en relación coa proba acordada (art. 94.2 da LXS).

5. Debe comunicar a esta oficina xudicial un domicilio para a práctica de actos de comunicación e calquera cambio de domicilio que se produza durante a tramitación deste proceso, cos apercibimentos do art. 53.2 da LXS (art. 155.5, parágrafo 1º da LAC) facéndolle saber que, en aplicación de tal mandato, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou solicitados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación.

O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados, así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

6. Tamén deberá comunicar, e antes da súa celebración, a existencia dalgunha causa legal que xustificase a suspensión dos actos de conciliación e/ou de xuízo aos que se lle convoca (art. 183 da LAC).

7. As partes poderán formalizar conciliación en evitación do proceso por medio de comparecencia ante a oficina xudicial, sen esperar á data de sinalamento, así como someter a cuestión aos procedementos de mediación que puidesen estar constituídos consonte o disposto no artigo 63 desta lei, sen que iso supoña a suspensión, agás que, de común acordo, o soliciten ambas as partes, xustificando a submisión á mediación e polo tempo máximo establecido no procedemento correspondente que non poderá exceder os quince días.

8. Advírtese ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través do asigno de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2018

A letrada da Administración de xustiza