Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Luns, 11 de febreiro de 2019 Páx. 8650

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 22 de outubro de 2018 do procedemento BS631A de concesión de axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020).

A Consellería de Política Social publicou no ano 2018, a través da Orde do 13 de xuño de 2018, as bases do procedemento de concesión de axudas ás entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social convocounas para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020), orde que foi publicada no Diario Oficial de Galicia nº 121, do 25 de xuño de 2018.

de conformidade co artigo 14 da dita orde, a resolución dos expedientes de axudas corresponde, por delegación da persoa titular da Consellería, ao director xeral de Inclusión Social.

As resolucións das solicitudes sometidas a un procedemento de concorrencia competitiva previstas no artigo 4.1.b) da orde reguladora das bases estarán motivadas e indicarán a puntuación acadada no proceso de valoración. Coa notificación ao beneficiario informarase das condicións da axuda, de conformidade co establecido nos artigos 125.3.c) e d), 125.4.a) e 67.6) do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, no artigo 10 do Regulamento de execución (UE) nº 1011/2014 da Comisión, do 22 de setembro de 2014, e no anexo III do Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión, do 3 de marzo.

O artigo 10 da orde establece que os actos administrativos e a correspondentes resolución ditada no procedemento para a concesión de subvencións publicaranse no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido integro da Resolución do 22 de outubro de 2018, ditada no procedemento BS631A de concesión de axudas as entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, que se xunta á presente resolución no anexo.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2019

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 22 de outubro de 2018, ditada no procedemento BS631A de concesión de axudas ás entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social

Antecedentes.

1. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social, unha vez consultada a base de datos do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, comprobou que a entidade cumpría os requisitos establecidos na orde de convocatoria, tanto no caso de non constar inscrita a entidade solicitante como entidade de iniciativa social como, se for o caso, non estar o centro debidamente autorizado.

2. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social emite certificado en que se constata o cumprimento por parte da entidade dos requisitos establecidos para acceder ás subvencións.

3. A comisión de valoración de subvencións emitiu informe de valoración conxunto de todas as solicitudes presentadas. Respecto da concesión de subvencións para a realización de actuacións previstas no artigo 4.1.a), e de acordo co disposto no artigo 11.1 da orde, realízanse mediante concorrencia non competitiva e distribúese a contía orzamentada entre as solicitudes admitidas segundo os criterios e contías previstos no artigo 13 da orde.

Para as actuacións do artigo 4.1.b) e c), conforme o artigo 11.2.5, a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva e propúxose a denegación e a concesión das solicitudes de actuacións prioritarias e non prioritarias de todas as tipoloxías seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios obxectivos de concesión establecidos no artigo 11.4 da orde, deste xeito en 2018 acadan subvención todas as actuacións admitidas, prioritarias e non prioritarias das tipoloxía b1º e b3º e na tipoloxía b2 acadan subvención todas as actuacións prioritaria e ningunha actuación non prioritaria con menos de 58 puntos no baremo. Nas actuacións da tipoloxía 4.1.c), acadan subvención todas as actuación admitidas.

5. Unha vez fiscalizado o gasto en conformidade pola Intervención Delegada, o director xeral de Inclusión Social, en virtude do artigo 14 e disposición derradeira primeira, resolveu a concesión e denegación das subvencións.

Por todo o anterior,

RESOLVO:

Primeiro. A concesión das subvencións solicitadas para as seguintes actuacións coas contías e motivos que se indican (relación anexo I).

Segundo. A inadmisión das solicitudes presentadas polas seguintes entidades:

Expte.

NIF

Entidade

Motivo da inadmisión

BS631A 2018/117

G62090535

Agrupación S P ESPLAI, Contorna Social

Non estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (artigo 3.1.a) das bases reguladoras)

BS631A 2018/103

G70430608

Agrupación deportiva Un paso máis

Non estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (artigo 3.1.a) das bases reguladoras)

Terceiro. Denegar as solicitudes de subvencións presentadas polas seguintes entidades por non dispoñeren de autorización para o inicio de actividades prevista no Decreto 254/2011, do 23 de decembro:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Comedor social

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Albergue

Cuarto. Denegar a solicitudes de subvención presentada pola entidade sinalada a seguir de acordo co artigo 1.2.a) ( actuacións excluídas) das bases reguladoras:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

BS631A 2018/22

G27198977

Asoc. lucense de axuda aos enfermos mentais ALUME

Invisibles no rural. Prevención e primeira atención no medio rural de persoas con enfermidade mental

Quinto. Denegar as seguintes solicitudes (relación anexo II):

Sexto. Admitir a renuncia da solicitude das seguintes entidades:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: servizo de atención ás necesidades básicas (hixiene)

BS631A 2018/69

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer

Entrega de bens de primeira necesidade

BS631A 2018/69

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer

Orientación e asesoramento sociolaboral

BS631A 2018/86

G79408852

Médicos do mundo

Formación básica a inmigrantes

Sétimo. Denegar a solicitude de subvención de inversión presentada pola entidade Cáritas Diocesana de Ourense para a construción do centro de día Virxe de Covadonga porque, de conformidade co artigo 5 das bases reguladoras, a operación non poderá ter concluído materialmente na súa totalidade antes da presentación da solicitude de axuda.

Oitavo. Denegar as solicitudes de subvencións presentadas polas seguintes entidades, unha vez valoradas, por non acadaren a puntuación suficiente en relación con outros programas presentados (relación anexo III):

Noveno. As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b).2º e 4.1.b).3º están subvencionadas nun 80 % polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no obxectivo temático 9 (Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación), prioridade de investimento 9.1 (A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego), obxectivo específico 9.1.1 (Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción) e as contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.c) están subvencionadas nun 80 % polo Feder dentro do programa operativo de Galicia 2014/2020, con encaixe no obxectivo temático 9 (Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación), prioridade de investimento 9.7 (Investimento en infraestruturas sociais e sanitarias que contribúan ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, e o fomento da inclusión social mediante unha mellora do acceso aos servizos sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais), obxectivo específico 9.7.1 (Investimento en infraestrutura social e sanitaria que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduza as desigualdades sanitarias e transición dos servizos institucionais aos servizos locais), actuación CPSO 9.7.1.2 (Axudas para o investimento en centros de inclusión social e en centros de menores para a adaptación ás necesidades funcionais), Categoría de intervención CE055_Outra infraestrutura social que contribúa ao desenvolvemento rexional e social, e deberán cumprir as normas establecidas no Regulamento UE 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello, nos regulamentos UE 1301/2013, e 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo, polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello, e nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2014-2020.

Décimo primeiro. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas subvencionadas polo FSE o de baremos estándar de custos unitarios e, no caso das axudas financiadas polo Feder será o de custos reais a través da conta xustificativa.

Décimo segundo. A aceptación da subvención implica a aceptación da inclusión das persoas beneficiarias na lista de operacións que se publicará co contido previsto no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, así como na Base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

Décimo terceira. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións (R.D.C. artigo 125.4.c). A detección de feitos que puideren ser constitutivos de fraude ou irregularidade serán comunicados ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) nos termos establecidos na Comunicación 1/2017 do SNCA, do 6 de abril, sobre a forma en que poden proceder as persoas que teñan coñecemento de feitos que puideren ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea.

Décimo cuarta. Dispón de 10 días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Décimo quinta. O pagamento das axudas farase de acordo co establecido no artigo 21 e unha vez xustificada cada anualidade nos prazos e forma previstos no artigo 18 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de xeito independente. A primeira comprende as actuacións realizadas entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de novembro de 2018, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite 5 de decembro de 2018; a segunda comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2018 e o 30 de novembro de 2019, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2019; a terceira comprende as actuacións desde o 1 de decembro de 2019 ata o 30 do xuño de 2020, ambos incluídos, e a xustificación presentarse con data límite do 15 de xullo de 2020. No caso de subvencións para a construción, ampliación e mellora de centro en que, de conformidade co artigo 5.3, se adquiran compromisos alén do 30 de xuño de 2020 e antes do 30 de novembro do mesmo ano, a data límite para presentar a xustificación desta anualidade será o 5 de decembro de 2020.

Décimo sexta. Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actuacións recollidas no artigo 4.1.b) da orde de convocatoria e o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 14.5 da orde de convocatoria, a entidade beneficiaria poderá, nun prazo de dez días desde a notificación, reformule a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formular as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Décimo sétima. En xeral as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde, polo que deberá:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente. A aceptación da axuda supón a declaración de que o beneficiario ten capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións dela (Real decreto artigo 125.3.d).

b) Manter de forma separada na contabilidade as axudas percibidas. No caso das subvencións financiadas polo FSE Galica 2014-/2020, manter unha pista de auditoría suficiente e manter de forma separada na contabilidade o ingreso da axuda percibida.

c) En todo caso, respecto das axudas cofinanciadas co FSE ou Feder deberán conservar toda a documentación relativa á subvención durante un período de tres anos que se contará a partir do 31 de decembro seguinte á presentación destas contas en que estean incluídos os gastos da operación perante á Comisión Europea. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

d) Os beneficiarios comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas polo PO Feder/FSE de acordo co estipulado no artigo 2.2 do anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013. En particular, deberán facer constar, en todo tipo de publicidade e información das actuacións realizadas, a condición de subvencionados pola Consellería de Política Social, se for o caso, polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014/2020 ou PO FSE Galicia 2014/2020 segundo o establecido no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello. En todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio recibido ao proxecto, no cal debe figurar o emblema da Unión e unha referencia á Unión Europea, referencia ao Fondo Feder ou FSE que dá apoio ao proxecto e aos lemas dos Fondos. Durante a realización do proxecto e durante o período de duración dos compromisos de mantemento do investimento ou emprego informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispoñer dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. As características técnicas para a exhibición do emblema da Unión e referencia ao Fondo deberán axustarse ao establecido nos artigos 3, 4 e 5 do Regulamento (UE) nº 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014.

e) Informar, se for o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social) e, se for o caso, cofinanciadas polo Feder e/ou FSE así como dos obxectivos dos fondos, figurando os emblemas, como mínimo, nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

f) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas ás fórmulas que, se for o caso, propoña a Consellería de Política Social e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. Así mesmo, deberán realizar as actuacións precisas para recoller información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao FSE. Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do participante coas actuacións subvencionadas, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. Para estes efectos, seralles facilitado o acceso á aplicación Participa 1420. Polo que respecta aos indicadores relativos ás axudas ao investimento en centros de inclusión e emerxencia social, realizarase un reconto global da capacidade máxima de persoas para as cales está deseñado o centro e, no caso de adquisición de equipamento de uso social, farase unha estimación da poboación beneficiaria durante a súa vida útil.

g) As infraestruturas e equipamentos subvencionados deberán permanecer destinadas ao fin concreto para o cal se concedeu por un período de cinco anos desde o pago final ao beneficiario, segundo establece o artigo 71 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 a que se remite o artigo 7 da Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro. O incumprimento deste requisito dará lugar á revogación da subvención, co reintegro das cantidades percibidas e a exixencia dos xuros de demora legalmente establecidos desde o momento do pagamento da subvención, segundo o establecido no artigo 22.3.

h) Comunicar as variacións das datas de inicio e remate das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social, en especial, os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei, e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

i) Remitir no prazo de dez días os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social.

j) Someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social, e ás verificacións dos organismos implicados na xestión e seguimento do PO FSE Galicia 2014-2020 e Feder, incluídas as visitas sobre o terreo, que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

k) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

l) A detección de irregularidades pode implicar a aplicación de correccións financeiras e a solicitude de devolución dos importes percibidos indebidamente, xunto cos correspondentes xuros de demora. As irregularidades detectadas no gasto xustificado do beneficiario reducirán a axuda Feder da operación.

m) Someterse ás actuacións de control e análise de riscos que poida efectuar a autoridade de xestión do programa operativo e, se for o caso, os órganos competentes do organismo intermedio con axuda de ferramentas informáticas específicas da Unión Europea, en particular, a aplicación informática Arachne.

n) O beneficiario deberá introducir os datos e os documentos de que sexa responsable, así como todas as súas posibles actualizacións, nos sistemas de intercambio electrónico de datos de acordo coas especificacións determinadas na convocatoria de axudas, en cumprimento do artigo 122, número 3, parágrafo primeiro, do Regulamento (UE) nº 1303/2013, e o artigo 10.1 do Regulamento 1011/2014, do 22 de setembro de 2014.

ñ) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Décimo oitava. As resolucións expresas ou presuntas que se diten ao abeiro desta orde poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto no artigo 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2018

A conselleira de Política Social
P.D. (Artigo 14 da Orde do 13.6.2018;
DOG núm. 121, do 25.6.2018)
Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO I

Axudas concedidas para funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social, coa seguinte desagregación:

Nº de expte.

NIF

Nome da entidade

Actuación

Cantidade concedida 2018

Cantidade concedida 2019

Cantidade concedida 2020

BS631A 2018/6

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Albergue San Vicente de Paúl

5.950,00 €

16.700,00 €

10.650,00 €

BS631A 2018/11

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Refuxio Pardo de Atín

16.800,00 €

40.000,00 €

23.200,00 €

BS631A 2018/13

G36204931

Asociación de Caridad Santiago Apóstol

Comedor Social Santiago Apóstol

12.750,00 €

34.800,00 €

22.200,00 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Centro de día Virxe da Covadonga

8.736,00 €

20.832,00 €

12.012,00 €

BS631A 2018/33

G15028483

Cocina Económica de

A Coruña

Cocina Económica

42.000,00 €

100.000,00 €

58.000,00 €

BS631A 2018/34

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Comedor Benéfico San Vicente de Paúl

31.440,00 €

75.120,00 €

43.680,00 €

BS631A 2018/37

G32169609

Asociación Comité cidadán antisida de Ourense

Centro de acollida básica Casco Ourense

48.960,00 €

116.800,00 €

68.160,00 €

BS631A 2018/40

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Centro de atención social continuada Rexurdir

16.470,00 €

36.450,00 €

22.950,00 €

BS631A 2018/41

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

Centro de acollida básica Hogar Sor Eusebia

52.326,00 €

124.830,00 €

72.846,00 €

BS631A 2018/43

G36525293

Fundación Las Samaritanas

Centro de acollida básica Las Samaritanas

3.672,00 €

8.760,00 €

5.112,00 €

BS631A 2018/44

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

Cociña Económica de Santiago

42.000,00 €

100.000,00 €

58.000,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Comedor Social Virxe de Lourdes

11.484,00 €

37.356,00 €

20.064,00 €

BS631A 2018/57

G84913946

Fundación de Solidaridad Amaranta

Centro de acollida de transición á vida autónoma Érguete Muller

6.426,00 €

15.330,00 €

8.946,00 €

BS631A 2018/62

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Centro de acollida básica Santa Isabel

13.770,00 €

32.850,00 €

19.170,00 €

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

Centro de atención social continuada Casco

13.770,00 €

32.850,00 €

19.170,00 €

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

Centro de acollida básica Casco II

61.200,00 €

146.000,00 €

85.200,00 €

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

Centro de acollida básica Casco Coruña

67.320,00 €

160.600,00 €

93.720,00 €

BS631A 2018/65

R0800037D

Hijas del Divino Cielo - Rogacionistas

Centro de acollida básica María Nazarena

4.590,00 €

10.950,00 €

6.390,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo II, centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Cortegada, centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Sálvora, centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo I

13.770,00 €

32.850,00 €

19.170,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas

16.800,00 €

40.000,00 €

23.200,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Albergue Padre Rubinos

16.800,00 €

40.000,00 €

23.200,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Centro de atención social continuada Padre Rubinos

16.800,00 €

40.000,00 €

23.200,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Comedor social Padre Rubinos

42.000,00 €

100.000,00 €

58.000,00 €

BS631A 2018/75

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

Centro de acollida básica Betania

9.180,00 €

21.900,00 €

12.780,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Centro de acollida básica El buen pastor

23.868,00 €

56.940,00 €

33.228,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora

11.016,00 €

26.280,00 €

15.336,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Centro de atención social continuada Vieiro

9.450,00 €

22.050,00 €

12.780,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Comedor Social Cáritas Arousa

16.065,00 €

38.325,00 €

22.365,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Centro de acollida básica San Cibrán

7.344,00 €

17.520,00 €

10.224,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Albergue de transeúntes San Javier

15.300,00 €

36.500,00 €

21.300,00 €

BS631A 2018/85

G15029176

Cociña Económica de Ferrol

Cociña Económica de Ferrol

42.000,00 €

100.000,00 €

58.000,00 €

BS631A 2018/86

G79408852

Médicos do mundo

Centro de día de redución de danos Médicos do mundo

2.880,00 €

6.912,00 €

4.032,00 €

BS631A 2018/90

G36897247

Dar Máis

Centro de acollida básica Bugarín

8.262,00 €

19.710,00 €

11.502,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural

O Viso

Comedor social O Viso II

19.737,00 €

47.085,00 €

27.477,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Albergue Juan XXIII

16.800,00 €

40.000,00 €

23.200,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Centro de acollida básica Patrón

9.180,00 €

21.900,00 €

12.780,00 €

BS631A 2018/99

G15561301

Hogar Santa Lucía para mulleres sen teito

Casa de acollida básica de mulleres sen teito Santa Lucía

16.782,00 €

40.050,00 €

23.364,00 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridade de Vigo -Hogar San José

Comedor de La Esperanza

42.000,00 €

100.000,00 €

58.000,00 €

BS631A 2018/113

G36642726

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

Centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete II, Centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete III, centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete I

1.000,00 €

24.000,00 €

14.000,00 €

Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun programa de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos ou atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social, incluíndo aquela dirixida de xeito exclusivo á poboación inmigrante (artigo 4.1.b).

Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos (artigo 4.1.b).1º), coa seguinte desagregación:

Nº de expte.

NIF

Nome da entidade

Actuación

Prioridade

Puntuación

Cantidade concedida 2018

Cantidade concedida 2019

Cantidade concedida 2020

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: Achegas económicas (vivenda, saúde, educación…)

Prioritaria

56,75

4.450,00 €

11.380,00 €

7.230,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: Provisión de axudas de alimentación

Prioritaria

56,75

13.340,00 €

34.500,00 €

22.160,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: Provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, limpeza)

Prioritaria

56,75

2.100,00 €

5.900,00 €

4.000,00 €

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Servizo achegas económicas para outros recursos básicos Esgallo

Prioritaria

55,66

5.000,00 €

15.400,00 €

11.200,00 €

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Servizo de achegas económicas para alimentos Ábaco

Prioritaria

55,66

5.000,00 €

15.400,00 €

11.200,00 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura doutras necesidades básicas, non alimenticias, en familias sen recursos

Prioritaria

55,5

19.000,00 €

38.000,00 €

19.000,00 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades alimenticias a persoas sen recursos

Prioritaria

55,33

20.750,00 €

41.500,00 €

20.750,00 €

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

Comparte

Prioritaria

53

2.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Cobertura de necesidade de alimentos

Prioritaria

52,8

7.000,00 €

14.000,00 €

8.000,00 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de recursos básicos (Apoio material, vivenda, subministros, etc.)

Prioritaria

52,8

5.500,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento rural O Viso

Servizo de cobertura de necesidades básicas

Prioritaria

52,5

900,00 €

1.800,00 €

900,00 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de provisión de recursos básicos (roupeiro)

Prioritaria

52

8.000,00 €

15.000,00 €

6.000,00 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Cobertura de necesidades de alimentos

Prioritaria

50

4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Provisión de recursos básicos

Prioritaria

50

4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Servizo de atención na rúa

Prioritaria

50

4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

BS631A 2018/6

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de cobertura de necesidade de alimentos

Prioritaria

48

6.660,00 €

16.000,00 €

9.340,00 €

BS631A 2018/6

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de provisión de recursos básicos (roupeiro)

Prioritaria

48

6.660,00 €

16.000,00 €

9.340,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: Servizo de cobertura de necesidade de alimentos

Prioritaria

48

250,00 €

600,00 €

350,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: Servizo de provisión de recursos básicos (roupeiro)

Prioritaria

48

420,00 €

1.000,00 €

580,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Servizos de atención ás necesidades básicas (material de apoio)

Prioritaria

48

290,00 €

740,00 €

470,00 €

BS631A 2018/42

G36660348

Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado

Achegas para gastos de vivenda, subministracións básicas e outros

Prioritaria

48

3.750,00 €

9.350,00 €

5.750,00 €

BS631A 2018/42

G36660348

Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado

Repartición de alimentos

Prioritaria

48

17.430,00 €

41.500,00 €

24.070,00 €

BS631A 2018/42

G36660348

Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado

Repartición de roupa, produtos de hixiene básicos e enseres domésticos

Prioritaria

48

10.600,00 €

25.900,00 €

22.100,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Servizo de atención ás necesidades básicas: alimentación

Prioritaria

48

3.750,00 €

9.000,00 €

5.250,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Servizo de atención ás necesidades básicas: roupeiro

Prioritaria

48

2.500,00 €

6.000,00 €

3.500,00 €

BS631A 2018/4

G15512502

Asociación de Voluntarios Ayuda al Necesitado

Servizo de cobertura de necesidades alimentarias

Prioritaria

47,12

1.700,00 €

4.100,00 €

2.400,00 €

BS631A 2018/4

G15512502

Asociación de Voluntarios Ayuda al Necesitado

Servizo de provisión de recursos básicos (roupa e materiais de hixiene)

Prioritaria

47,12

1.700,00 €

4.100,00 €

2.400,00 €

BS631A 2018/105

G70260906

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (BALRIAL)

Distribución de alimentos

Prioritaria

47,12

4.200,00 €

10.000,00 €

5.800,00 €

BS631A 2018/27

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

O armario de Ayuvi

Prioritaria

47

2.500,00 €

7.500,00 €

4.500,00 €

BS631A 2018/64

G94000379

Asociación Asistencial SOS Tomiño

Compra, conservación, almacenaxe e distribución de alimentos básicos

Prioritaria

47

2.500,00 €

3.500,00 €

2.500,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Servizo de atención ás necesidades básicas: hixiene, duchas e lavandaría

Prioritaria

46

1.650,00 €

4.000,00 €

2.350,00 €

BS631A 2018/4

G15512502

Asociación de Voluntarios Ayuda al Necesitado

Atención na rúa e atención urxente

Prioritaria

45,12

500,00 €

1.200,00 €

700,00 €

BS631A 2018/27

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

O ultramarino de Ayuvi

Prioritaria

45

1.600,00 €

3.800,00 €

2.500,00 €

BS631A 2018/45

G15121254

Asociación Renacer

Proxecto de solidariedade

Prioritaria

45

13.000,00 €

20.000,00 €

7.000,00 €

BS631A 2018/58

G70180229

Asociación Redmadre Coruña

Repartición de alimentos infantís

Prioritaria

45

1.350,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

BS631A 2018/58

G70180229

Asociación Redmadre Coruña

Repartición de produtos de hixiene infantís

Prioritaria

45

1.350,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

BS631A 2018/58

G70180229

Asociación Redmadre Coruña

Roupeiro e outros obxectos infantís

Prioritaria

45

1.350,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

outros recursos básicos (produtos hixiene, farmacia, etc.)

Prioritaria

44

12.000,00 €

30.000,00 €

19.000,00 €

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

Repartición de alimentos

Prioritaria

44

12.000,00 €

30.000,00 €

19.000,00 €

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

Roupeiro social e repartición de enxoval

Prioritaria

44

12.000,00 €

30.000,00 €

19.000,00 €

BS631A 2018/69

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer

Cobertura de necesidades básicas

Prioritaria

42

900,00 €

2.160,00 €

1.260,00 €

BS631A 2018/58

G70180229

Asociación Redmadre Coruña

Axudas de emerxencia social

Prioritaria

41,12

20,00 €

70,00 €

50,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: valoración, orientación e información

Prioritaria

40,75

3.335,00 €

8.415,00 €

5.250,00 €

BS631A 2018/46

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de alimentos

Prioritaria

40

1.750,00 €

4.250,00 €

2.520,00 €

BS631A 2018/46

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de roupa

Prioritaria

40

1.750,00 €

4.250,00 €

2.520,00 €

BS631A 2018/23

G70116215

Asociación Cooperación Desenvolvemento Eloraj

Programa de alimentos Eloraj

Prioritaria

39

1.750,00 €

0,00 €

350,00 €

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Colabora social

Prioritaria

39

250,00 €

0,00 €

250,00 €

BS631A 2018/95

G36786986

Remar Galicia

Servizo de información, orientación e atención a persoas inmigrantes

Prioritaria

39

200,00 €

0,00 €

300,00 €

BS631A 2018/95

G36786986

Remar Galicia

Servizo integral de atención a persoas sen fogar e/ou de urxencia

Prioritaria

39

1.000,00 €

0,00 €

1.500,00 €

BS631A 2018/122

Q2866001G

Cruz Roja Española

Servizo de primeira acollida e activación de persoas vulnerables

Prioritaria

39

0,00 €

4.475,00 €

4.000,00 €

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Servizo de informac., orientac., asesor. e seguimento Medrando

Prioritaria

38,66

750,00 €

0,00 €

1.250,00 €

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

Brúxula

Prioritaria

38

1.250,00 €

0,00 €

1.250,00 €

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Información e orientación. In-formate

Prioritaria

37

285,00 €

0,00 €

500,00 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Información e orientación dirixido a identificar as situacións de risco e vulnerabilidade

Prioritaria

36,8

5.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

BS631A 2018/61

R3600104H

Asociación casa Santísimo Cristo de la Victoria

Programa de fomento da cooperación e solidariedade

Prioritaria

35

3.000,00 €

0,00 €

1.100,00 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Valoración e información

Prioritaria

35

2.250,00 €

0,00 €

2.250,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: Servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

34

210,00 €

0,00 €

435,00 €

BS631A 2018/42

G36660348

Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado

Programa de información xurídica para a poboación inmigrante, vivenda e famillia

Prioritaria

32

1.625,00 €

0,00 €

2.400,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Servizo de prevención e primeira atención: informativas e de asesoramento

Prioritaria

32

1.875,00 €

0,00 €

2.625,00 €

BS631A 2018/69

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

30

2.260,00 €

0,00 €

2.302,00 €

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral.- FP

Prioritaria

28,06

250,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral - Univesidade

Prioritaria

28,06

250,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

28

6.250,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/125

G27017987

Asoc. de Promoción e Integración Xitana de Lugo

Servizo de primeira atención

Prioritaria

28

350,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e dieta sen glute

Prioritaria

27

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Activa social

Prioritaria

25

125,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

Convivencia de enfermidades metabólicas

Prioritaria

23

1.425,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos ás familias

Prioritaria

23

850,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de ASFEGA

Prioritaria

23

1.835,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

23

1.350,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

Prevención, sensibilización e orientación especializada en violencia en nenos, nenas e adolescentes

Non prioritaria

36

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

Valoración, orientación e información a familias

Non prioritaria

33

100,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

Atención individualizada

Non prioritaria

24

300,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

Entrevistas de seguimento e valoración

Non prioritaria

24

300,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

Entrevistas de valoración

Non prioritaria

24

300,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

Intervención individualizada

Non prioritaria

24

300,00 €

0,00 €

0,00 €

Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social (artigo 4.1.b.2º) coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Prior.

Puntos

Concedido 2018

Concedido 2019

Concedido 2020

BS631A 2018/8

G15775901

Alar Galicia

Proxecto Mellora

Prioritaria

61,25

7.799,68 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/49

G27021120

Aliad-Ultreia

Programa Paso a Paso

Prioritaria

39

17.967,12 €

35.934,24 €

17.967,12 €

BS631A 2018/125

G27017987

Asoc. de promoción e integración xitana de Lugo

Servizo transición ao emprego con formación para a adquisición permiso de conducir B

Prioritaria

35

10.675,81 €

37.609,08 €

16.086,84 €

BS631A 2018/125

G27017987

Asoc. de promoción e integración xitana de Lugo

Formación para a adquisición das competencias clave

Prioritaria

35

0,00 €

4.460,44 €

4.387,32 €

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

Labora social (sección de inclusión e transición ao emprego)

Non prioritaria

58

12.896,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

Concilia - Prestacións de apoio á conciliación

Prioritaria

44,5

1.136,52 €

5.682,60 €

2.273,04 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

INCLUDERE - Servizo de apoio á inclusión básica

Prioritaria

40,5

12.016,38 €

28.810,07 €

16.818,06 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

Formación dixital e alfabetización tecnolóxica

Prioritaria

40,5

487,48 €

2.437,40 €

974,96 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

RURALEMPREGATE

Prioritaria

39,5

12.016,38 €

28.810,07 €

16.818,06 €

BS631A 2018/83

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Preparación para obtención do graduado en ESO

Prioritaria

41

12.479,49 €

37.438,46 €

21.839,10 €

BS631A 2018/83

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Alfabetización da poboación adulta a través das TICS

Prioritaria

41

6.239,74 €

18.719,23 €

10.919,55 €

BS631A 2018/83

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Preparación competencias clave nivel 2 e 3

Prioritaria

41

6.239,74 €

18.719,23 €

10.919,55 €

BS631A 2018/83

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Dinamización para a interrelación xeracional

Prioritaria

37

3.119,87 €

9.359,62 €

5.459,78 €

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

EMPREGA-T (Inclusión e transición ao emprego)

Prioritaria

53

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Formación dixital

Prioritaria

37

0,00 €

5.849,76 €

2.924,88 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Recuperación de saberes

Prioritaria

34

974,96 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación dedesenvolvemento rural Portas Abertas

Servizo de apoio a conciliación

Prioritaria

34

947,10 €

947,10 €

0,00 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Apoio á inclusión básica

Prioritaria

42

12.535,20 €

30.084,48 €

17.549,28 €

BS631A 2018/81

G15500853

Asociación Dignidad - Galicia

Apoio transición ao emprego

Prioritaria

42

12.187,00 €

29.248,80 €

17.061,80 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Laboratorio de iniciativas (servizo de apoio á inclusión sociolaboral)

Prioritaria

59

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Sementando Alternativas

Prioritaria

59

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Formación en competencias dixitais básicas

Prioritaria

59

2.437,40 €

4.874,80 €

2.437,40 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Formación en competencias clave

Prioritaria

59

0,00 €

5.776,64 €

5.776,64 €

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Proxecto Itinere Básico

Prioritaria

38

8.983,56 €

28.747,39 €

12.576,98 €

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Proxecto Itinere Emprego

Prioritaria

38

0,00 €

19.913,56 €

5.240,41 €

BS631A 2018/7

G15173263

Asociación Integro

Avanza inclusión

Prioritaria

33

14.833,32 €

35.913,35 €

20.954,68 €

BS631A 2018/7

G15173263

Asociación Integro

Curso de preparación competencias clave

Prioritaria

33

0,00 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/7

G15173263

Asociación Integro

Curso de preparación competencias clave 3

Prioritaria

33

0,00 €

584,98 €

2.583,64 €

BS631A 2018/7

G15173263

Asociación Integro

Formación en competencias clave

Prioritaria

33

1.803,68 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Itinerarios Inclusión sociolaboral con prácticas (área Betanzos)

Non prioritaria

59

4.874,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Formación dixital a mulleres para o emprego (área Betanzos)

Non prioritaria

59

2.437,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/53

G36657336

Asociación mulleres progresistas de Vigo

Servizo de Kanguros

Prioritaria

38

11.365,20 €

24.624,60 €

15.153,60 €

BS631A 2018/55

G27718907

Asociación Nós Mesmas

Obradoiro de formación de competencias clave

Prioritaria

33

0,00 €

1.706,18 €

1.706,18 €

BS631A 2018/126

G32383549

Asociación para a Prevención e Educación Social

Punto de partida-Itinerarios de desenvolvemento social e laboral de persoas reclusas e exreclusas

Prioritaria

34

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/126

G32383549

Asociación para a Prevención e Educación Social

Proxecto presentes, acompañamento para o emprego

Prioritaria

31

17.299,71 €

0,00 €

7.917,43 €

BS631A 2018/130

G70480900

Asociación Poten100mos

Prestacións do servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

42

13.308,20 €

41.923,28 €

24.422,75 €

BS631A 2018/130

G70480900

Asociación Poten100mos

Programa inclusión básica

Prioritaria

42

10.822,06 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/130

G70480900

Asociación Poten100mos

Apoio á conciliación Poten100mos

Prioritaria

39

5.303,76 €

25.685,35 €

16.536,37 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática Marín I

Prioritaria

36

0,00 €

2.803,01 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática Marín II

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

2.803,01 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática

Poio I

Prioritaria

36

0,00 €

2.803,01 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática

Poio II

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

2.803,01 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave
A Lama

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave Bueu I

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave
Bueu II

Prioritaria

36

0,00 €

1.949,92 €

3.168,62 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave

Cangas I

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave

Cangas II

Prioritaria

36

0,00 €

1.949,92 €

3.168,62 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave-Marín I

Prioritaria

36

2.924,88 €

4.631,06 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias
clave-Marín II

Prioritaria

36

0,00 €

2.924,88 €

4.631,06 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave
Moaña I

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave
Moaña II

Prioritaria

36

0,00 €

1.949,92 €

3.168,62 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave Poio I

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave Poio II

Prioritaria

36

1.949,92 €

3.168,62 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave Poio III

Prioritaria

36

0,00 €

1.949,92 €

3.168,62 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática

Bueu II

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

2.803,01 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática Cangas

Prioritaria

36

0,00 €

2.803,01 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática Cangas II

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

2.803,01 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de Iniciación á Informática Moaña I

Prioritaria

36

0,00 €

2.803,01 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de iniciación á Informática Moaña II

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

2.803,01 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso preparatorio Probas libres ESO

Prioritaria

36

1.949,92 €

5.362,28 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

35

9.471,00 €

18.492,00 €

9.471,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso de competencias clave Poio IV

Prioritaria

33

0,00 €

1.949,92 €

3.168,62 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Curso Iniciación á Informática Bueu I

Prioritaria

33

0,00 €

2.803,01 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolaboral

Prioritaria

32

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Formación dixital

Prioritaria

32

5.240,41 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Informática de xestión

Prioritaria

32

5.240,41 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/80

G70136429

Asociación Viraventos

Espazo conciliación Xogoteca

Prioritaria

43

4.546,08 €

16.668,96 €

10.607,52 €

BS631A 2018/80

G70136429

Asociación Viraventos

Coruña Activa

Prioritaria

38

7.312,20 €

16.086,84 €

8.774,64 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Alfabetización dixital 2018

Prioritaria

51

731,22 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Curso de informática as TIC na BAE

Prioritaria

51

0,00 €

1.169,95 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Preparación das competencias clave Celanova

Prioritaria

51

0,00 €

1.828,05 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Preparación das competencias clave Celanova 2020

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.828,05 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

GUIA T

Prioritaria

47

16.623,07 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Orienta-T

Prioritaria

47

16.623,07 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Alfabetización dixital 2018

Prioritaria

47

1.218,70 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Alfabetización dixital 2019

Prioritaria

47

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Alfabetización dixital 2020

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

1.218,70 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Curso de informática as TIC na BAE

Prioritaria

47

0,00 €

1.828,05 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Curso de informática as TIC na BAE

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

1.828,05 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Preparación das competencias clave Ourense

Prioritaria

47

0,00 €

1.828,05 €

0,00 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Preparación das competencias clave Ourense 2020

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

1.828,05 €

BS631A 2018/132

G27746486

Asociación Xaruma

Curso de novas tecnoloxías

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

1.608,68 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Lugo

Prioritaria

36

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Monforte

Prioritaria

34,25

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Cariño 1

Prioritaria

38

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Cariño 2

Prioritaria

38

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Valdoviño 1

Prioritaria

38

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Valdoviño 2

Prioritaria

38

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Vilalba 1

Prioritaria

35

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Vilalba 2

Prioritaria

35

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Ferrol 1

Prioritaria

34

1.949,92 €

487,48 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Ferrol 2

Prioritaria

34

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Ferrol 3

Prioritaria

34

0,00 €

2.047,42 €

389,98 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de habilidades dixitais Ferrol 4

Prioritaria

34

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

32

0,00 €

41.923,28 €

24.374,00 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Curso de competencias clave

Prioritaria

32

0,00 €

9.505,86 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Vieiro itinerarios

Prioritaria

65,25

14.979,56 €

24.443,64 €

20.954,68 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

AHORTAS - Itinerarios sección de Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

63,33

16.574,32 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Apoio á inclusión sociolaboral- sección inclusión básica- Proxecto Medranza

Prioritaria

59

7.333,09 €

24.443,64 €

17.110,55 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

ROCHA - Curso de alfabetización Informática

Prioritaria

54,5

0,00 €

3.656,10 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA- Alfabetización dixital I

Prioritaria

53

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

VIEIRO Curso Alfabetización dixital

Prioritaria

51

0,00 €

22.960,31 €

12.089,50 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA competencias clave nivel 2 (2019)

Prioritaria

50

0,00 €

3.899,84 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA- competencias clave nivel II (2020)

Prioritaria

50

0,00 €

0,00 €

3.899,84 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA- Alfabetización dixital II

Prioritaria

50

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA- Alfabetización dixital III

Prioritaria

50

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

MEDRANZA- Alfabetización dixital IV

Prioritaria

50

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

ROCHA - Itinerarios de inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Prioritaria

47,5

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Camiñando Xuntos

Prioritaria

23

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Informática básica

Prioritaria

44

2.437,40 €

4.874,80 €

2.437,40 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios da sección de inclusión básica

Prioritaria

43

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios da sección de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

43

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/28

G27160761

Centro para o desenvolvemento rural Ancares

Módulo de apoio a inclusión sociolaboral

Prioritaria

38

2.987,56 €

8.085,20 €

4.032,16 €

BS631A 2018/28

G27160761

Centro para o desenvolvemento rural Ancares

Dinamización comunitaria a través da valoración dos recursos naturais

Prioritaria

37

2.507,04 €

12.535,20 €

8.356,80 €

BS631A 2018/28

G27160761

Centro para o desenvolvemento rural Ancares

Grupos de dinamización nenos e nenas

Prioritaria

37

1.949,92 €

7.019,71 €

4.387,32 €

BS631A 2018/28

G27160761

Centro para o desenvolvemento rural Ancares

Grupo dinamización mulleres

Prioritaria

37

1.462,44 €

4.387,32 €

1.949,92 €

BS631A 2018/121

G32010449

CIMO, entidad prestadora de servicios

INTEGRA-T- Formación Dixital

Prioritaria

63

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/121

G32010449

CIMO, entidad prestadora de servicios

INTEGRA-T (inclusión e transición ao emprego)

Prioritaria

60

6.995,34 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Módulo de apoio a inclusión sociolaboral

Prioritaria

50

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Módulo de apoio á conciliación

Prioritaria

35

5.985,67 €

18.468,45 €

12.312,30 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 1

Prioritaria

34

292,49 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 2

Prioritaria

34

0,00 €

292,49 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Competencias clave 1

Prioritaria

34

1.096,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Competencias clave 2

Prioritaria

34

0,00 €

2.559,27 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

ESO 1

Prioritaria

34

1.389,32 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

ESO 2

Prioritaria

34

0,00 €

6.142,25 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 3

Prioritaria

32,25

0,00 €

0,00 €

292,49 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 4

Prioritaria

32,25

146,24 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 5

Prioritaria

32,25

0,00 €

146,24 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Alfabetización dixital 6

Prioritaria

32,25

0,00 €

0,00 €

146,24 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Competencias clave 3

Prioritaria

32,25

0,00 €

0,00 €

1.462,44 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

ESO 3

Prioritaria

32,25

0,00 €

0,00 €

4.265,45 €

BS631A 2018/50

R1500230F

Congregación de religiosos terciarios capuchinos

Proxecto de apoio e conciliación Amigó

Prioritaria

43

6.629,70 €

32.580,24 €

18.998,83 €

BS631A 2018/50

R1500230F

Congregación de religiosos terciarios capuchinos

Proxecto Acouguiño: Proxecto de integración e apoio á muller nova en grave risco exclusión

Prioritaria

38

8.530,90 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/50

R1500230F

Congregación de religiosos terciarios capuchinos

Proxecto Andaina: Atención a familias

Prioritaria

38

7.312,20 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/122

Q2866001G

Cruz Vermella Española

Servizo de inclusión básica

Prioritaria

35

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/133

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa ROL

Prioritaria

81

17.476,16 €

41.923,28 €

23.594,03 €

BS631A 2018/133

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa TESELA

Prioritaria

71

17.476,16 €

41.923,28 €

23.594,03 €

BS631A 2018/133

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tira do Fío

Prioritaria

61

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Formación específica e adaptada 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

5.459,78 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Formación específica e adaptada

Prioritaria

44

0,00 €

5.459,78 €

0,00 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Safari de emprego

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

4.679,81 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Safari de emprego (deseño de itinerarios personalizados)

Prioritaria

44

0,00 €

4.679,81 €

0,00 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Formación en TICS

Prioritaria

44

0,00 €

2.924,88 €

0,00 €

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Formación en TICS 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

2.924,88 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Competencias clave 2 Verín

Prioritaria

39

0,00 €

4.167,95 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Competencias clave 3 Verín

Prioritaria

39

0,00 €

4.167,95 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Competencias clave 2 Verín 2020

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.167,95 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Competencias clave nivel 3 Verín 2020

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.167,95 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 1º cuatrimestre grad ESA 1º 2018

Prioritaria

39

1.535,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 1º cuatrimestre grad ESA 3º

Prioritaria

39

1.535,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 1º cuatrimestre grad ESA 3º 2019

Prioritaria

39

0,00 €

1.535,56 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 2º cuatrimestre grad ESA 1º

Prioritaria

39

0,00 €

2.778,64 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 2º cuatrimestre grad ESA 1º 2019

Prioritaria

39

0,00 €

1.535,56 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 2º cuatrimestre grad ESA 1º 2020

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

2.778,64 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 2º cuatrimestre grad ESA 3º

Prioritaria

39

0,00 €

2.778,64 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

Prep. 2º cuatrimestre grad ESA 3º 2020

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

2.778,64 €

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto Conviviendo Vigo

Prioritaria

31

14.979,56 €

2.004,48 €

20.954,68 €

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto Familia Educa

Prioritaria

29

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto convivendo na Coruña

Prioritaria

29

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Ipis exclusión Pontevedra

Prioritaria

41

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Ipis exclusión social Ourense

Prioritaria

39

7.521,12 €

17.967,12 €

10.446,00 €

BS631A 2018/109

G83207712

Fundación apoyo integración sociolaboral (RAIS)

Do acompañamento individualizado á inclusión activa das persoas sen fogar (I. básica)

Prioritaria

39,25

0,00 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/109

G83207712

Fundación apoyo integración sociolaboral (RAIS)

Programa de mellora da empregabilidade para persoas sen fogar (I. Transición ao empleo)

Prioritaria

39,25

0,00 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/108

G15551120

Fundación Meniños

Proxecto Brúxula

Prioritaria

34,9

0,00 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/71

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

38

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/71

G15752660

Fundación Ronsel

Formación Dixital

Prioritaria

35

974,96 €

1.949,92 €

974,96 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Proxecto Amizar - Servizo apoio a inclusión socio laboral

Prioritaria

32

0,00 €

35.265,70 €

21.727,68 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Alfabetización dixital - nivel avanzado

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

6.970,96 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Alfabetización dixital - nivel básico

Prioritaria

32

0,00 €

5.752,26 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Alfabetización dixital - nivel medio

Prioritaria

32

0,00 €

6.142,25 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Competencias clave nivel II- III 2019

Prioritaria

32

0,00 €

5.216,04 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Competencias clave nivel II-nivel III- 2020 grupo II

Prioritaria

32

0,00 €

1.559,94 €

2.705,51 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Programa de Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

50

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

50

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/2

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (IGAXES)

Inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

48,5

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/86

G79408852

Médicos do mundo

Formación básica a persoas sen fogar e usuarias de drogas (PSF e PUD)

Prioritaria

44

7.479,34 €

17.967,12 €

10.487,78 €

BS631A 2018/91

G36791960

Plan comunitario de Teis

Programa Integral APUNTOTEIS

Prioritaria

39,5

13.475,34 €

26.950,68 €

13.475,34 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave Ames

Prioritaria

62

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave Boiro

Prioritaria

62

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave nivel 2. Noia

Prioritaria

62

0,00 €

0,00 €

1.096,83 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave nivel 2. Padron

Prioritaria

62

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave nivel Ames

Prioritaria

62

0,00 €

0,00 €

1.096,83 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave nivel Boiro

Prioritaria

62

0,00 €

0,00 €

1.096,83 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre.competencias clave Noia

Prioritaria

62

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

59,5

5.362,28 €

29.980,02 €

17.305,54 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-pre. competencias clave Rianxo

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

1.096,83 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Emerxendo-itinerarios de inclusión sociolaboral básica

Prioritaria

39,5

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Programa ECCA Contigo: itinerarios apoio inclusión sociolaboral

Prioritaria

32,33

0,00 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, A Guarda

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, A Laracha

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Carballo

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Chantada

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Laxe

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Maceda

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Monforte de Lemos

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, O Barco de Valdeorras

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Oroso

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Ponteareas

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Ponteceso

Prioritaria

32

2.437,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Quiroga

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Salvaterra de Miño

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego. Sarria

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego. Tomiño

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Tui

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Vimianzo

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura do emprego, Chantada

Prioritaria

32

0,00 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Chantada

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

2.193,66 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Coristanco

Prioritaria

32

2.193,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Laxe

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Malpica de Bergantiños

Prioritaria

32

2.193,66 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Monforte de Lemos

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

2.193,66 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Rábade

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Sarria

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

2.193,66 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave básico, Vimianzo

Prioritaria

32

2.193,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Becerreá

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Carballo

Prioritaria

32

0,00 €

4.314,20 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave,

nivel 2, Fisterra

Prioritaria

32

0,00 €

4.314,20 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Malpica de Bergantiños

Prioritaria

32

0,00 €

4.314,20 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Melide

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Miño

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, O Barco de Valdeorras

Prioritaria

32

0,00 €

4.314,20 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Ponteareas

Prioritaria

32

0,00 €

4.314,20 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación competencias clave

nivel 2, Ponteceso

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

4.314,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado en ESO - grupo I Valdoviño

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado en ESO, Valdoviño

Prioritaria

32

2.193,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - Cee

Prioritaria

32

2.193,66 €

7.117,21 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - Celanova

Prioritaria

32

2.193,66 €

7.117,21 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo I Carballo

Prioritaria

32

2.193,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo II Carballo

Prioritaria

32

0,00 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo III Carballo

Prioritaria

32

0,00 €

7.117,21 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo III Valdoviño

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

7.117,21 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo II Valdoviño

Prioritaria

32

0,00 €

7.117,21 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - grupo IV Carballo

Prioritaria

32

0,00 €

0,00 €

7.117,21 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - Melide

Prioritaria

32

2.193,66 €

7.117,21 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Vigo

Prioritaria

30,5

2.437,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Preparación graduado ESO - Cangas

Prioritaria

29

1.779,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/100

G32429300

Saúde emocional, infancia e adolescencia ASEIA

Programa ALENTO Atención de día para mozos e mozas en risco de exclusión social

Prioritaria

33

3.656,10 €

12.869,47 €

5.118,54 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Arca de Noé. Integración e Futuro para as persoas

Prioritaria

47

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Informática básica 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

365,61 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Alfabetización dixital 2018

Prioritaria

44

194,99 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Alfabetización dixital 2019

Prioritaria

44

0,00 €

194,99 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Alfabetización dixital 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

194,99 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave 2018

Prioritaria

44

1.828,05 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave 2019

Prioritaria

44

0,00 €

4.265,45 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

2.437,40 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave inglés 2018

Prioritaria

44

487,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave inglés 2019

Prioritaria

44

0,00 €

731,22 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Competencias clave inglés 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

731,22 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Informática básica 2018

Prioritaria

44

487,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Informática básica 2019

Prioritaria

44

0,00 €

487,48 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Internet e redes sociais 2018

Prioritaria

44

243,74 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Internet e redes sociais 2019

Prioritaria

44

0,00 €

243,74 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Internet e redes sociais 2020

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

243,74 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Arca de Noé. Integración

Prioritaria

32

1.894,20 €

20.836,20 €

9.471,00 €

Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo da poboación inmigrante (artigo 4.1.b.3º), coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2018

Concedido 2019

Concedido 2020

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Exclusión social severa SAWABONA

Prioritaria

79

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Itinerarios personalizados IN-Migra

Prioritaria

76,25

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Inclusión e transición ao emprego -XUNTA-T. I

Prioritaria

75,5

17.476,16 €

41.070,19 €

24.447,12 €

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Inclusión e transición ao emprego -XUNTA-T. II

Prioritaria

75,5

17.476,16 €

41.070,19 €

24.447,12 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Programa Paso a Paso-Itinerarios transición ao emprego

Prioritaria

65

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/38

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

64

17.549,28 €

41.143,31 €

24.179,01 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

BROS - Itinerarios

Prioritaria

63

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

Bun Venit-Itinerarios 2018-2020

Prioritaria

63

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa de inclusión e transición ao emprego para poboación inmigrante

Prioritaria

61,5

15.355,62 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Programa ASTEX-asesoramento técnico especializado materias propias estranxeiría

Prioritaria

51,25

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Programa Pasiños

Prioritaria

50

13.581,41 €

32.580,24 €

18.998,83 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Programa AMI-actuacións de mediación intercultural persoas procedentes diferentes culturas

Prioritaria

49

13.336,20 €

31.992,00 €

18.655,80 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

INTERCEDE-asesoramento técnico especializado materias propias de estranxeiría

Prioritaria

49

0,00 €

26.950,68 €

15.710,78 €

BS631A 2018/32

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

SITUA-T Prestación obrigatoria do servizo apoio á inclusión e transición emprego inmigrantes

Prioritaria

49

16.623,07 €

41.923,28 €

24.447,12 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Achegando - Inmersión Lingüística e Cultural 1

Prioritaria

48,5

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Achegando - Inmersión Lingüística e Cultural 2

Prioritaria

48,5

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/31

G15795818

Plataforma polo emprego

Achegando - Inmersión Lingüística e Cultural 3

Prioritaria

48,5

0,00 €

0,00 €

1.218,70 €

BS631A 2018/71

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de asesoramento técnico especializado en estranxeiría

Prioritaria

47

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios inclusión transición ao emprego Programa Teranga 2 - A Coruña

Prioritaria

47

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Formación no idioma da sociedade de acollida 2018

Prioritaria

47

1.754,93 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Formación no idioma da sociedade de acollida 2019 (1ª ed.)

Prioritaria

47

0,00 €

1.754,93 €

0,00 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Formación no idioma da sociedade de acollida 2019 (2º ed.)

Prioritaria

47

0,00 €

1.754,93 €

0,00 €

BS631A 2018/36

G32122384

Asociación desenvolvemento rural Portas Abertas

Formación no idioma da sociedade de acollida 2020

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

1.754,93 €

BS631A 2018/80

G70136429

Asociación Viraventos

INSERTA CORUÑA

Prioritaria

46,25

17.476,16 €

41.923,28 €

23.594,04 €

BS631A 2018/80

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto ACHEGA

Prioritaria

46,25

5.468,40 €

7.626,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-04/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

1.462,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-07/18 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46,25

609,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-08/19 Diploma de español DELE para nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-09/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

0,00 €

1.462,44 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-10/19 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46,25

0,00 €

584,98 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-12/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

0,00 €

1.462,44 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-12/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

1.462,44 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-14/19 Diploma de español DELE para nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

1.218,70 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-15/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

0,00 €

1.462,44 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-18/20 Diploma de español DELE para nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

1.218,70 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-19/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

1.462,44 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-20/20 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-01/18 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-04/19 Preparación á cultura española a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-04/20 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-06/18 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-08/19 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-08/20 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11/18 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11/19 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-18/19 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-24/19 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46,25

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios de inclusión e transición ao emprego. Programa Teranga Vigo

Prioritaria

46

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Valores de acollida I

Prioritaria

46

2.437,40 €

2.437,40 €

0,00 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Valores de acollida II

Prioritaria

46

0,00 €

2.437,40 €

2.437,40 €

BS631A 2018/38

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

46

6.516,05 €

33.337,92 €

21.821,18 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11/20 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VI-29/19 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VI-31/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VI-32/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VI-40/19 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-01/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

731,22 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-01/18 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46

1.096,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-02/18 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46

1.096,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-02/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

853,09 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-02/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

731,22 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-03/18 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-03/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-03/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-04/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

682,47 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-04/18 competencias clave nivel 2

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-04/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-05/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-05/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

731,22 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-06/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-06/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

682,47 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-06/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-07/18 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46

584,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-07/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

682,47 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-07/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-08/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

633,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-08/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

682,47 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-08/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-09/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-09/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-09/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-10/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

633,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-10/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

853,09 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-10/20Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

731,22 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-11/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

633,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-11/19 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-11/20 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-12/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

633,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-12/19 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-12/20 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-13/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

584,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-13/19 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46

0,00 €

609,35 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-13/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

609,35 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-14/18 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-14/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

536,23 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-14/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

609,35 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-15/18 Informática e internet básica

Prioritaria

46

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-15/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

536,23 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-15/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

609,35 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-16/18 Informática e internet básica

Prioritaria

46

584,98 €

389,98 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-16/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

vig-17/18 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-17/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

438,73 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-17/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-18/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

536,23 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-18/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

609,35 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-19/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

438,73 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-19/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

853,09 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-20/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

438,73 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-20/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-21/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-22/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

438,73 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-22/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

487,48 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-23/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

536,23 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-23/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-24/20 Competencias clave nivel 2

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-25/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-26/19 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-26/20 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

1.096,83 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-27/19 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

46

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-28/19 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

46

0,00 €

1.096,83 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-30/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-33/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-34/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-36/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-37/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG38-/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

633,72 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-39/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

46

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-41/19 Informática e internet básica

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-42/19 Competencias clave nivel 2

Prioritaria

46

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-43/19 Competencias clave nivel 2

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios de inclusión e transición ao emprego Programa Teranga - Ourense

Prioritaria

45,75

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-01/18 Comprensión lectora, auditiva e audiovisual, expresión oral e interacción oral

Prioritaria

45,75

853,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-03/18 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

45,75

609,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-05/18 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

45,75

584,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-06/18 Informática e internet básica

Prioritaria

45,75

341,24 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-11/19 Informática e internet básica

Prioritaria

45,75

0,00 €

341,24 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-13/19 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

45,75

0,00 €

609,35 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-16/19 Cultura española (CCSE)

Prioritaria

45,75

0,00 €

584,98 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-17/19 Informática e internet básica

Prioritaria

45,75

0,00 €

341,24 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-21/20 Informática e internet básica

Prioritaria

45,75

0,00 €

0,00 €

341,24 €

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Mediación Intercultural

Prioritaria

45,25

7.440,00 €

17.856,00 €

10.416,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español III-Marín

Prioritaria

45

0,00 €

9.749,60 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español II -Marín

Prioritaria

45

0,00 €

7.312,20 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español I -Marín

Prioritaria

45

9.749,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español IV-Marín

Prioritaria

45

0,00 €

0,00 €

7.312,20 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Alfabetización funcional para persoas inmigrantes, Salvaterra

Prioritaria

45

0,00 €

2.193,66 €

0,00 €

BS631A 2018/35

G32237869

Federación provincial mulleres rurais de Ourense

Traspasando Fronteiras: coñecemento dos valores e características soc. galega e española

Prioritaria

45

0,00 €

1.462,44 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español I - Cangas

Prioritaria

45

0,00 €

7.312,20 €

0,00 €

BS631A 2018/70

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociais

Aula de español II - Cangas

Prioritaria

45

0,00 €

2.437,40 €

7.312,20 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-21/19 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

45

0,00 €

438,73 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Programa Paso a Paso - Itinerarios básicos

Prioritaria

44

14.979,56 €

35.934,24 €

20.954,68 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Programa Paso a Paso- Servizo de asesoramento xurídico

Prioritaria

44

7.312,20 €

20.892,00 €

12.535,20 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Programa Paso a Paso - servizo mediación intercultural (MI)

Prioritaria

44

13.336,20 €

31.992,00 €

18.655,80 €

BS631A 2018/86

G79408852

Médicos do Mundo

Acollemento social básico para inmigrantes

Prioritaria

44

1.619,95 €

13.475,34 €

7.855,39 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-02/18 Diploma de español DELE para nacionalidade

Prioritaria

44

1.218,70 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-02/18 Informática

Prioritaria

44

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-02/19 Reforzo do español

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-02/20 Reforzo do español

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-03/18 Reforzo do español

Prioritaria

44

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-03/19 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-03/20 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

779,97 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-04/18 Informática

Prioritaria

44

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-05/18 Galego básico

Prioritaria

44

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-05/19 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-05720 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-06/19 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-06/20 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

779,97 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-07/18 Español (DELE)

Prioritaria

44

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-07/19 Galego medio

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-07/20 Galego medio

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-09/18 Galego medio

Prioritaria

44

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-09/19 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-09/20 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10/18

Prioritaria

44

974,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10/19 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10/20 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12/18 Galego básico

Prioritaria

44

779,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12/19 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12/20 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

974,96 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-13/19 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-14/19 Preparación á cultura española para a nacionalidade

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-15/19 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-16/19 Reforzo do español

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-17/19 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

779,97 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-19/19 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-21/19 Galego medio

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-22/19 Español (DELE)

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-23/19 Galego básico

Prioritaria

44

0,00 €

974,96 €

0,00 €

BS631A 2018/89

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-25/19 Informática

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

779,97 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas AV1- 1ª edición

Prioritaria

44

438,73 €

292,49 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas AV1- 2ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

731,22 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas AV2- 1ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

731,22 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas AV2- 2ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

438,73 €

292,49 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas básico- 1ª edición

Prioritaria

44

584,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas básico- 2ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

584,98 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

As nosas linguas básico- 3ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

584,98 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 1ª edición

Prioritaria

44

609,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 2ª edición

Prioritaria

44

194,99 €

414,36 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 3ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

609,35 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 4ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

609,35 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 5ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

194,99 €

414,36 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Preparan 6ª edición

Prioritaria

44

0,00 €

0,00 €

609,35 €

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Servizo de asesoramento xurídico en estranxeiría

Prioritaria

43,25

8.356,80 €

20.056,32 €

11.699,52 €

BS631A 2018/71

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral con servizo complementario xurídico

Prioritaria

43

17.299,71 €

23.022,37 €

24.200,29 €

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Formación en competencias clave: conciencia e expresións culturais

Prioritaria

43

0,00 €

0,00 €

4.874,80 €

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Formación dixital

Prioritaria

42,5

0,00 €

0,00 €

2.283,65 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes-Ourense

Prioritaria

42

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes- Pontevedra

Prioritaria

42

7.521,12 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Alfabetización funcional para persoas inmigrantes, Cangas

Prioritaria

42

2.193,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Lingua e cultura castelán I

Prioritaria

42

5.240,41 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Participación Social_ Preparación Celga 1 e 2 ( I)

Prioritaria

42

1.096,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Participación Social- Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

42

706,85 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

Alfabetización e competencia oral en galego-español para mulleres migrantes

Prioritaria

41,5

1.121,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

MALALA. Asesoramento técnico especializado

Prioritaria

41

6.267,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo materia estranxeiría

Prioritaria

41

13.370,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/8

G15775901

Alar Galicia

Alfabetización e competencia oral. Nivel iniciación

Prioritaria

41

609,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

Competencia oral nas linguas oficiais de Galicia e formación en valores galegos

Prioritaria

40

7.458,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

Competencias clave 2018-2019

Prioritaria

40

1.121,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

Competencias clave xente nova en situac. abandono educativo temperán BROSS 2018-19

Prioritaria

40

4.582,31 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

Formación sobre a sociedade de acollida (1ª quenda)

Prioritaria

40

2.632,39 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Coñecementos constitucionais, sociais e culturais de España Primeira edición

Prioritaria

40

487,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/122

Q2866001G

Cruz Roja Española

Atención para o fomento do acceso e permanencia no mercado de traballo

Prioritaria

39

16.098,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Competencias básicas dixitais para a procura do emprego dirixido a inmigrantes-Cangas

Prioritaria

39

1.462,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

LIMUHE- Cultura e valores

Prioritaria

38,5

609,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

ALIERCE

Prioritaria

38

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Competencias clave nivel 2 Cálculo e Lingua Inglesa primeira edición

Prioritaria

37

2.047,42 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Competencias clave nº 2 Linguas da sociedade de acollida primeira edición

Prioritaria

37

2.924,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

CONECTADAS. Formación dixital I

Prioritaria

35

1.218,70 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Proxecto Inmigrantes Acollemos I

Prioritaria

35

511,85 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

BOABAB: Participación social Alfabetización lingua española

Prioritaria

34

2.437,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Participación Social - Preparación Celga 1 e 2 (I)

Prioritaria

34

1.828,05 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Participación Social - Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

34

1.169,95 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo en materia de extranxería

Prioritaria

33

14.979,56 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/1

G32008765

Asociación de empresarios Polígono San Cibrao

Acompaña IV

Prioritaria

31

4.387,32 €

0,00 €

0,00 €

Para actuacións de investimentos en centros de inclusión e emerxencia social con cargo á aplicación orzamentaria sinalada, coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Nome da entidade

Actuación

Puntuación

Cantidade concedida 2018

Cantidade concedida 2019

Cantidade concedida 2020

BS631A 2018/34

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Reforma e mellora do sistema de frío de cámara de conxelación (comedor benéfico San Vicente de Paúl)

65

5.067,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Instalación dunha estrutura de cuberta no patio de entrada (albergue Padre Rubinos)

65

0,00 €

0,00 €

61.941,68 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Revestimento, impermeabilización e pintura da fachada e das instalacións comúns a ese departamento (albergue Padre Rubinos)

65

0,00 €

120.000,00 €

28.000,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento rural O Viso

Instalación dun sistema híbrido con bomba de calor aerotérmica para calefacción e frío para almacén (comedor social O Viso II)

65

0,00 €

19.340,64 €

0,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

Reforma da instalación eléctrica (comedor social O Viso II)

65

0,00 €

3.447,34 €

0,00 €

BS631A 2018/34

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Adquisición dun corta friames (comedor benéfico San Vicente de Paúl)

60

1.976,65 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/34

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Adquisición e instalación dun forno industrial de convección (comedor benéfico San Vicente de Paúl)

60

10.632,51 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

Creación dun centro de día de inclusión social (centro de día Mestura (pendente de autorización RUEPSS)

60

0,00 €

66.036,16 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Adquisición dun forno industrial (comedor social Padre Rubinos)

60

32.017,08 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Instalación dun sistema de megafonía (comedor social Padre Rubinos)

60

3.158,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Melloras no armario de roupa, así como a partición dos armarios existentes e instalalacións (albergue Padre Rubinos)

60

8.145,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Adquisición de dúas furgonetas (comedor social O Viso II)

60

24.684,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Adquisición de bancadas, mesas auxiliares, cadeiras, butacas, escritorio, gabeta e cadeira de brazos (albergue Juan XXIII)

60

0,00 €

4.305,18 €

0,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Adquisición de maquinaria de xardinaría para o albergue (albergue Juan XXIII)

60

1.372,25 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Adquisición dun forno industrial, un proxector e deshumificadores (albergue Juan XXIII)

60

2.106,28 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/40

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Melloras no Centro de apoio a procesos terapéuticos Rexurdir (centro de apoio social a procesos terapéuticos Rexurdir)

55

7.350,99 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/44

G15028863

Sociedad fundadora Cocina Económica de Santiago

Reforma do tellado (Cociña Económica de Santiago)

55

0,00 €

34.311,42 €

0,00 €

BS631A 2018/62

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Pintura das zonas interiores do centro de acollida para previr a aparición de humidades (centro de acollida básica Santa Isabel)

55

0,00 €

5.055,98 €

0,00 €

BS631A 2018/85

G15029176

Cocina Económica de Ferrol

Pintura da fachada (Cocina Económica de Ferrol)

55

0,00 €

0,00 €

9.512,00 €

BS631A 2018/85

G15029176

Cocina Económica de Ferrol

Pintura das columnas de ferro que soportan a estrutura e acaixonado no falso teito das columnas (Cociña Económica de Ferrol)

55

0,00 €

3.854,19 €

0,00 €

BS631A 2018/85

G15029176

Cocina Económica de Ferrol

Reforma da cuberta (Cociña Económica de Ferrol)

55

0,00 €

0,00 €

80.555,80 €

BS631A 2018/11

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Adquisición de moblaxe para a biblioteca (refuxio Pardo de Atín)

50

568,22 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/11

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Adquisición de aplicacións informáticas (refuxio Pardo de Atín)

50

5.025,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/11

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Adquisición de equipamento (refuxio Pardo de Atín)

50

458,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/44

G15028863

Sociedad fundadora Cocina Económica de Santiago

Adquisición de mobiliario e material informático (Cociña Económica de Santiago)

50

1.925,18 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/44

G15028863

Sociedad fundadora Cocina Económica de Santiago

Adquisición e instalación de dúas caldeiras de calefacción (Cociña Económica de Santiago)

50

0,00 €

0,00 €

33.275,68 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Reformas e melloras (centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Cortegada)

50

0,00 €

3.549,66 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Reformas e melloras (centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo II)

50

23.660,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Reformas e melloras (centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo I)

50

0,00 €

3.549,66 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Reformas e melloras (centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Sálvora)

50

0,00 €

3.549,66 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Instalación de mamparas de vidro cortaventos na escaleira interior (centro de acollida básica San Cibrán)

50

1.207,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/84

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Mellora no despacho de atención (centro de atención social continuada Vieiro)

50

2.153,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Adquisición de mobiliario e equipos informáticos (centro de día Virxe de Covadonga)

45

10.634,13 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Instalación de aire acondicionado (centro de día Virxe de Covadonga)

45

7.335,50 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/33

G15028483

Cocina Económica da Coruña

Reforma das escaleiras, chan e despacho de traballador social (cociña económica)

45

15.154,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/43

G36525293

Fundación Las Samaritanas

Adquisición de electrodomésticos, mobiliario e material electrónico (centro de acollida básica Las Samaritanas)

45

0,00 €

3.720,00 €

0,00 €

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Adquisición de ordenadores, mesas, cadeiras e electrodomésticos (centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas)

45

9.668,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Adquisición de dez ordenadores, un servidor e un armario e material informático (centro de día de inclusión Ecos do Sur (pendente de autorización RUEPSS)

45

0,00 €

7.834,02 €

0,00 €

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Creación dunha base de datos (centro de día de inclusión Ecos do Sur (pendente de autorización RUEPSS)

45

0,00 €

13.794,00 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Reforma dos aseos da planta baixa (albergue Nuestra Señora de la Salud)

45

30.661,14 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/37

G32169609

Asociación Comité cidadán antisida de Ourense

Adquisición de diverso mobiliario para os baños (centro de acollida básica Casco Ourense)

40

1.091,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/37

G32169609

Asociación Comité cidadán antisida de Ourense

Adquisición de ordenadores, impresora, tabletas e proxector (centro de acollida básica Casco Ourense)

40

4.411,19 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/37

G32169609

Asociación Comité cidadán antisida de Ourense

Adquisición de sofás (centro de acollida básica Casco Ourense)

40

2.230,76 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/40

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Adquisición de diverso equipamento e mobiliario (centro de apoio social a procesos terapéuticos Rexurdir)

40

2.112,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/40

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Reforma do marco da porta de entrada ao centro de atención social continuada (centro de atención social continuada Rexurdir)

40

0,00 €

271,04 €

0,00 €

BS631A 2018/62

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Adquisición de diverso equipamento e mobiliario (centro de acollida básica Santa Isabel)

40

3.156,63 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/62

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Adquisición de ordenadores, impresora, encerado e instalación do sistema wifi (centro de acollida básica Santa Isabel)

40

0,00 €

0,00 €

5.584,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Adquisición de dúas mesas e trinta e oito cadeiras (albergue Nuestra Señora de la Salud)

40

0,00 €

0,00 €

4.276,47 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Adquisición de lavadoras (centro de acollida básica Casa de repouso Nuestra Señora de la Salud, albergue Nuestra Señora de la Salud)

40

10.724,39 €

10.724,39 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Adquisición de lavavaixelas industrial (centro de acollida básica Casa de repouso Nuestra Señora de la Salud, albergue Nuestra Señora de la Salud)

40

2.259,31 €

4.607,68 €

0,00 €

BS631A 2018/40

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Adquisición de diverso equipamento e mobiliario (centro de atención social continuada Rexurdir)

35

0,00 €

8.730,64 €

5.324,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Impermeabilización da terraza (comedor social Virxe de Lourdes)

35

10.597,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Instalación de ventás (comedor social Virxe de Lourdes)

35

2.139,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Instalación na entrada dunha porta e colocación de friso no portal (comedor social Virxe de Lourdes)

35

1.057,05 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Pintura da fachada exterior, pintura do interior e instalación dun sistema de drenaxe (centro de apoio social a procesos terapéuticos Acougo)

35

0,00 €

76.056,21 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Pintura do interior (centro de apoio social a procesos terapéuticos Proxecto Home)

35

0,00 €

9.196,00 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Mellora da área de oficinas (centro de acollida básica Patrón)

35

0,00 €

1.936,00 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Mellora nas instalacións (centro de acollida básica Patrón)

35

0,00 €

4.188,82 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Melloras na fachada, reforma do tellado e canlóns para evitar filtracións (centro de acollida básica Patrón)

35

590,48 €

2.560,36 €

629,20 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridad de Vigo -Hogar San José

Instalación porta e armarios e adquisición escritorio, cadeiras e flexo para despacho do traballador (Comedor de la Esperanza)

35

3.417,08 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridad de Vigo -Hogar San José

Mellora da instalación eléctrica e pintura do despacho do traballador social para previr humidades (Comedor de la Esperanza)

35

2.940,97 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Instalacion de catro caldeiras de condensación (albergue Nuestra Señora de la Salud)

35

0,00 €

0,00 €

42.826,45 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Instalación de ventás (centro de acollida básica Casa de reposo Nuestra Señora de la Salud)

35

0,00 €

218.612,58 €

0,00 €

BS631A 2018/107

R3600319B

Hermanos misioneros de enfermos pobres

Reforma das duchas, inodoros e lavabos da segunda planta (centro de acollida básica Casa de reposo Nuestra Señora de la Salud)

35

0,00 €

57.739,39 €

0,00 €

BS631A 2018/20

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Instalación de ventás, adquisición de mobiliario, electrodomésticos e ordenadores (centro de transición á vida autónoma A Valenzá (especial)

30

4.885,01 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Adquisición de electrodomésticos (comedor social Virxe de Lourdes)

30

2.198,14 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/51

R3600388G

Misión del Silencio

Adquisición dun frigorífico (comedor social Virxe de Lourdes)

30

399,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/75

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

Adquisición de electrodomésticos, mobiliario e instalación dunha porta e fecho (centro de acollida básica Betania)

30

1.233,68 €

1.529,44 €

0,00 €

BS631A 2018/78

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

Diversas melloras tanto na zona interior coma na exterior (centro de día Oblatas)

30

2.227,37 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Adquisición de maquinaria deportiva para o ximnasio (centro de apoio social a procesos terapéuticos Acougo)

30

5.567,93 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Adquisición de mobiliario e electrodomésticos (centro de apoio social a procesos terapéuticos Acougo)

30

36.789,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Adquisición de mobiliario e electrodomésticos (centro de apoio social a procesos terapéuticos Proxecto Home)

30

28.661,70 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Adquisición de ordenadores, impresora e diverso material informático (centro de apoio social a procesos terapéuticos Proxecto Home)

30

12.263,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Transformación a gas natural a sala de caldeiras e a cociña natural (centro de apoio social a procesos terapéuticos Acougo)

30

47.058,85 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Adquisición de electrodomésticos (centro de acollida básica Patrón)

30

2.396,80 €

1.077,60 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Adquisición de mobiliario (centro de acollida básica Patrón)

30

2.432,00 €

2.457,60 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Adquisición de ordenadores (centro de acollida básica Patrón)

30

0,00 €

969,84 €

0,00 €

BS631A 2018/98

G15030372

Asociación patronato Concepción Arenal

Mellora da instalación do sistema wifi (centro de acollida básica Patrón)

30

219,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridad de Vigo -Hogar San José

Adquisición de ordenadores, lectores de códigos de barras e impresora (Comedor de la Esperanza)

30

821,37 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridad de Vigo -Hogar San José

Adquisicón dunha furgoneta (Comedor de la Esperanza)

30

0,00 €

0,00 €

18.540,80 €

BS631A 2018/101

G36626174

Fundación Casa de Caridad de Vigo -Hogar San José

Instalación programa rexistro de usuarios (fase I) e rexistro das actividades traballadores sociais (Comedor de la Esperanza)

30

1.111,32 €

1.258,40 €

0,00 €

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida da Coruña

Adquisición dunha furgoneta (centro de atención social continuada Casco, centro de acollida básica Casco II, centro de acollida básica Casco Coruña)

25

18.691,42 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/65

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Mellora nos canlóns e impermeabilización para evitar filtracións (centro de acollida básica María Nazarena)

25

2.023,12 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Adquisición dunha furgoneta (centro de atención social continuada Padre Rubinos)

25

25.751,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/67

G15074743

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Instalación dun sistema de son no salón de actos (centro de atención social continuada Padre Rubinos)

25

3.204,08 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Instalación dunha marquesina (centro de acollida básica El buen pastor)

25

4.622,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Reforma da zona de acceso (centro de acollida básica El buen pastor)

25

0,00 €

0,00 €

8.177,26 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Reforma dos baños (centro de acollida básica El buen pastor)

25

0,00 €

0,00 €

22.340,25 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Reforma interior - fase I (centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

25

0,00 €

114.134,54 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Reforma interior - fase II (centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

25

0,00 €

0,00 €

84.832,53 €

BS631A 2018/41

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

Adquisición de diverso mobiliario (centro de acollida básica Hogar Sor Eusebia)

20

0,00 €

34.303,01 €

0,00 €

BS631A 2018/65

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Adquisición de electrodomésticos (centro de acollida básica María Nazarena)

20

6.703,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/65

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Adquisición de mobiliario (centro de acollida básica María Nazarena)

20

3.668,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/65

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Adquisición dun termo eléctrico (centro de acollida básica María Nazarena)

20

3.170,02 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Adquisición de colchóns, almofadas, somieres e escritorios con mesa de noite (centro de acollida básica El buen pastor)

20

14.740,70 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Adquisición de colchóns, almofadas, somieres, sillóns e escritorios con mesa de noite (centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

20

9.744,86 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Adquisición de lavavaixelas, armarios colgantes e mesa (centro de acollida básica El buen pastor, centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

20

7.860,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Adquisición de ordenadores (centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

20

1.222,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Adquisición de taquillas hidrófugas (centro de acollida básica El buen pastor)

20

1.579,78 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Instalación dunha caldeira de biomasa (centro de acollida básica El buen pastor)

20

24.066,61 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Instalación dun sistema contraincendios de acordo coa lexislación vixente (centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

20

0,00 €

4.616,98 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Instalación dun sistema contraincendios de acordo coa lexislación vixente (centro de acollida básica El buen pastor)

20

0,00 €

15.645,40 €

0,00 €

BS631A 2018/79

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

Instalación dun sistema de circuíto de seguridade de acordo coa lexislación vixente (centro de acollida básica El buen pastor, centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora)

20

0,00 €

3.355,08 €

0,00 €

BS631A 2018/92

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Adquisición de ordenadores, impresora e diverso material informático (centro de apoio social a procesos terapéuticos Acougo)

20

15.759,92 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2018/113

G36642726

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

Adquisición de mesas, cadeiras, taburetes, forno e campá extractora (centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete II, centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete III, centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete I)

20

0,00 €

1.525,60 €

0,00 €

ANEXO II

Axudas denegadas

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Motivo da denegación

BS631A 2018/4

G15512502

Asociación de voluntarios Ayuda al necesitado

Alfabetización

Na emenda do anexo IV non se emendan os documentos preceptivos. Non se sabe cal é actuación solicitada

BS631A 2018/5

G70442561

Asociación Axuda Atende e Acolle

Estamos á vosa carón... vinde

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

Curso de Limpeza hoteis para V.V.X. - Curtis

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

Curso de Limpeza hoteis para V.V.X. -Ferrol

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

Curso de Limpeza hoteis para V.V.X. - Pontevedra

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

Curso Limpeza de hoteis para V.V.X. - Betanzos

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Formación auxiliar de axuda a domicilio (área Betanzos)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Formación básica e emocional para a inserción (área Betanzos)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Programa formativo en imagen persoal e estilismo (área Betanzos)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

Programa formativo integra-DOG (área betanzos)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

A autosuficiencia téxtil I

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

A autosuficiencia téxtil II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Atención á infancia

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Axudante de cociña

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña galega básica

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña galega básica I

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña galega básica II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Coidados forestais básicos I

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Coidados forestais básicos II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Coidados forestal

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O cultivo agraria básico

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O servizo na hostalería I

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O servizo na hostalería II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O servizo na hostalería III

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Servicio de atención na hostelería (auxiliar de camareiro restaurante-bar)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Xardinería básica

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

As plantas do país

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Atención á infancia I

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Autosuficiencia téxtil

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña básica galega

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña básica

galega II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Cociña básica

galega III

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Coidados forestais básicos

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Os coidados domésticos

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

Os coidados domésticos II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O servizo na hostelería

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

O servizo na hostelería II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/120

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

habilidades sociolaborales para a adquisión e mantemento do emprego

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/120

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

Obradoiro de coñecementos socioculturais de España

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/124

G36776920

Asociación Familiares Alzheimer Galicia

CONCILIA-curso demencias e Alfabetización dixital mulleres coidadoras p. con Alzheimer

As persoas destinatarias non son persoas en situación ou risco de exclusión social

BS631A 2018/124

G36776920

Asociación Familiares Alzheimer Galicia

Curso en demencias e alfabetización dixital dirixido a mulleres coidadoras persoas con Alzheimer

As persoas destinatarias non están en situación ou risco de exclusión social.

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Obradoiros de cociña: tradición gastronómica galega.

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Obradoiros de cociña: tradición gastronómica

galega II

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

Obradoiros de cociña: tradición gastronómica

galega III

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/132

G27746486

Asociación Xaruma

curso de auxiliar de servizos de mantemento

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/132

G27746486

Asociación Xaruma

Curso de cociña saudable e economía 2020

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/132

G27746486

Asociación Xaruma

Curso de cociña saudable e economía 2019

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/134

G32422834

Asociación Sustinea

Construindo futuro

Non achega a documentación preceptiva para valorar a solicitude

BS631A 2018/135

G15299357

Federación escuelas familiares agrarias Galicia

Visita a empresas e prácticas

A actuación non é obxecto de subvención segundo o artigo 4 actuacións subvencionables

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Emprendemento cooperativo

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Emprendemento cooperativo 2

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Emprendemento cooperativo 3

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Taller de cociña adaptada á gastronomía galega. Cociña. Operacións de restaurante e bar (I)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Taller de cociña adaptada á gastronomía galega. Cociña . Operacións de restaurante e bar (II)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

Taller de cociña adaptada á gastronomía galega. Cociña. Operacións de restaurante e bar (III)

A actuación solicitada non é financiable como prestación do servizo de formación adaptada segundo o artigo 4.2.2 das bases reguladoras

ANEXO III

Axudas denegadas por non acadar a puntuación suficiente en relación a outros programas presentados

Anualidade 2018

Expte.

NIF

Entidade

Tipo

Actuación

Prioridade

Puntuación

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e Transición ao emprego

Non prioritaria

56

BS631A 2018/102

G15731466

Asociación Down Coruña

4.1.b.2

Formación Dixital

Non prioritaria

56

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

S. Apoio inclusión sociolaboral

Non prioritaria

54

BS631A 2018/54

G70223417

Asociación mulleres con discapacidade de Galicia

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para mulleres con discapacidade

Non prioritaria

53

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión

Non prioritaria

53

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario personalizado apoio inclusión transición emprego persoas sen fogar enf. mental

Non prioritaria

49,12

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

46

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto internos CP Pereiro

Non prioritaria

44

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Alfabetización dixital -A Guarda

Non prioritaria

43

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios Mellora economía familiar A Guarda

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios Mellora economía familiar Tomiño

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Alfabetización dixital - Tomiño

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios alfabetización básica A Guarda

Non prioritaria

42

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario apoio á inclusión e transición emprego para persoas con enfermidade mental

Non prioritaria

41,12

BS631A 2018/60

G32359218

Asociación patoloxía dual psíquica Cadabullo

4.1.b.2

Prog. inclusión sociolaboral persoas con patoloxía dual psíquica

Non prioritaria

40

BS631A 2018/68

G32115941

COGAMI

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

Non prioritaria

39

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto inclusión

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral para vítimas violencia de xénero - Curtis

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral para vítimas violencia de xénero - Pontevedra

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios inclusión sociolaboral para vítimas de violencia de xénero - Betanzos

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios inclusión sociolaboral para vítimas de violencia de xénero - Ferrol

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Curso integral emprego para V.V.X (Betanzos)

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Curso integral emprego para V.V.X (Curtis)

Non prioritaria

39

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

38

BS631A 2018/137

G27252279

Asoc. monfortina apoio os enfermos mentais Albores

4.1.b.2

Inclúete no Emprego

Non prioritaria

38

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

38

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.2

Competencias clave

Non prioritaria

37,25

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.2

Formación Dixital

Non prioritaria

37

BS631A 2018/24

G36627453

Asociación Viguesa de Alcohología

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

37

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral básica

Non prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión

Non prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social básica

Non prioritaria

36

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Programa Confío

Non prioritaria

35

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de Inclusión

Non prioritaria

35

BS631A 2018/119

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral da sección de inclusión e transición ao emprego

Non prioritaria

35

BS631A 2018/22

G27198977

Asoc. lucense de axuda aos enfermos mentais ALUME

4.1.b.2

Espertar

Non prioritaria

33

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión. Sección Inclusión

Non prioritaria

33

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación 1 e 2

Non prioritaria

33

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Avanzado de manexo de TICS encamiñado á inserción laboral dos usuarios en posto traballo específico

Non prioritaria

33

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Proxecto de inclusión e transición ao emprego

Non prioritaria

32

BS631A 2018/78

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Itinerarios abrindo portas

Non prioritaria

27

BS631A 2018/47

G27262799

Asociación de axuda o enfermo mental, A Mariña

4.1.b.2

Proxecto de vida e saúde mental

Non prioritaria

25,5

BS631A 2018/25

G32249484

Asociación Autismo Ourense

4.1.b.2

Inclusión social de persoas con TEA

Non prioritaria

25

BS631A 2018/82

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Proxecto de apoio á inclusión Itínera I

Non prioritaria

23

BS631A 2018/29

G15476310

Asociación pro saúde mental A Creba

4.1.b.2

Atención dos servizos de apoio á inclusión

Non prioritaria

23

BS631A 2018/82

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Curso de introdución á ofimática para empresa e o comercio electrónico na rede

Non prioritaria

23

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave Nivel 3

Non prioritaria

22,25

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

A Coruña

Non prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave

Non prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave nivel 2

Non prioritaria

22

Anualidade 2019

Expte.

NIF

Entidade

Tipo

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2018/95

G36786986

Remar Galicia

4.1.b.1

Servizo integral de atención a persoas sen fogar e/ou de urxencia

Prioritaria

39

BS631A 2018/23

G70116215

Asociación cooperación desenvolvemento Eloraj

4.1.b.1

Programa de alimentos Eloraj

Prioritaria

39

BS631A 2018/95

G36786986

Remar Galicia

4.1.b.1

Servizo de información, orientación e atención a persoas inmigrantes

Prioritaria

39

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Colabora social

Prioritaria

39

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.1

Servizo de informac, orientac., asesor. e seguimento Medrando

Prioritaria

38,66

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.1

Brúxula

Prioritaria

38

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.1

Información e orientación. IN-FORMATE

Prioritaria

37

BS631A 2018/21

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.1

Información e orientación dirixido a identificar as situacións de risco e vulnerabilidade

Prioritaria

36,8

BS631A 2018/61

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.1

Programa de fomento da cooperación e solidariedade

Prioritaria

35

BS631A 2018/39

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.1

Paso a paso: servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

34

BS631A 2018/97

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Servizo de prevención e primeira atención: informativas e de asesoramento

Prioritaria

32

BS631A 2018/42

G36660348

Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado

4.1.b.1

Programa de información xurídica para a poboación inmigrante, vivenda e famillia

Prioritaria

32

BS631A 2018/69

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer

4.1.b.1

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

30

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral.- FP

Prioritaria

28,06

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral - Universidade

Prioritaria

28,06

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

4.1.b.1

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

28

BS631A 2018/125

G27017987

Asoc. de promoción e integración xitana de Lugo

4.1.b.1

Servizo de primeira atención

Prioritaria

28

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Lista de alimentos aptos para Celíacos, elaboración, edición e envío

Prioritaria

27

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Revista Mazorca, información actualizada sobre a enfermidade e a dieta sen glute

Prioritaria

27

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e dieta sen glute

Prioritaria

27

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Activa social

Prioritaria

25

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de ASFEGA

Prioritaria

23

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos ás familias

Prioritaria

23

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

23

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Convivencia de enfermidades metabólicas

Prioritaria

23

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Prevención, sensibilización e orientación especializada en violencia en nenos, nenas e adolescentes

Non prioritaria

36

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Valoración, orientación e información a familias

Non prioritaria

33

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Atención individualizada

Non prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Entrevistas de seguimento e valoración

Non prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Entrevistas de valoración

Non prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Intervención individualizada

Non prioritaria

24

BS631A 2018/126

G32383549

Asociación para a Prevención e Educación Social

4.1.b.2

Proxecto presentes, aompañamento para o emprego

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Ames

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais para a procura de emprego- Ames

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave nivel 2, Ribadeo

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Vigo

Prioritaria

30,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave nivel 2, Vigo

Prioritaria

30,5

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Proxecto Familia Educa

Prioritaria

29

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Proxecto convivindo na Coruña

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave básico, Cangas

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación graduado ESO - grupo I- Cangas

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación graduado ESO - grupo II Cangas

Prioritaria

29

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.2

Camiñando Xuntos

Prioritaria

23

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

Itinerarios inclusión sociolaboral con prácticas (Área Betanzos)

Non prioritaria

59

BS631A 2018/115

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

Formación dixital a mulleres para o emprego (área Betanzos)

Non prioritaria

59

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Labora social (sección de inclusión e transición ao emprego)

Non prioritaria

58

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias clave II (grupo A)

Non prioritaria

57,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Curso decompetencias dixitais I - Burela

Non prioritaria

57,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias clave II - Alfoz

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias clave II (grupo B) - Burela

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias dixitais TIC - Burela II

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Curso de competencias dixitais III- Burela

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Curso de competencias dixitais III - Mondoñedo

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Curso de competencias dixitais TIC II- Mondoñedo

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Curso de competencias dixitais TIC I - Mondoñedo

Non prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdade de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

56

BS631A 2018/102

G15731466

Asociación Down Coruña

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

56

BS631A 2018/102

G15731466

Asociación Down Coruña

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

56

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

S. Apoio inclusión sociolaboral

Non prioritaria

54

BS631A 2018/54

G70223417

Asociación mulleres con discapacidade de Galicia

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para mulleres con discapacidade

Non prioritaria

53

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión

Non prioritaria

53

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario personalizado apoio inclusión transición emprego persoas sen fogar enf. mental

Non prioritaria

49,12

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

46

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto internos CP Pereiro

Non prioritaria

44

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Alfabetización dixital - A Guarda

Non prioritaria

43

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios mellora economía familiar A Guarda

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios mellora economía familiar Tomiño

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios preparación para a ESO O Rosal

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Alfabetización dixital - Tomiño

Non prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios alfabetización básica A Guarda

Non prioritaria

42

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario apoio á inclusión e transición ao emprego para persoas con enfermidade mental

Non prioritaria

41,12

BS631A 2018/60

G32359218

Asociación patoloxía dual psíquica Cadabullo

4.1.b.2

Prog. inclusión sociolaboral persoas con patoloxía dual psíquica

Non prioritaria

40

BS631A 2018/68

G32115941

COGAMI

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

Non prioritaria

39

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto inclusión

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral para vítimas violencia de xénero - Curtis

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral para vítimas violencia de xénero - Pontevedra

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios inclusión sociolaboral para vítimas de violencia de xénero -Betanzos

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Itinerarios inclusión sociolaboral para vítimas de violencia de xénero - Ferrol

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Curso integral emprego para V.V.X (Ferrol)

Non prioritaria

39

BS631A 2018/104

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación

4.1.b.2

Curso integral emprego para V.V.X (Pontevedra)

Non prioritaria

39

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

38

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Formación competencias clave

Non prioritaria

38

BS631A 2018/137

G27252279

Asoc. monfortina apoio os enfermos mentais Albores

4.1.b.2

Inclúete no Emprego

Non prioritaria

38

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

38

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

38

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de

A Coruña

4.1.b.2

Competencias clave

Non prioritaria

37,25

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de

A Coruña

4.1.b.2

Formación dixital

Non prioritaria

37

BS631A 2018/24

G36627453

Asociación Viguesa de Alcohología

4.1.b.2

Servizo de apoio a inclusión sociolaboral

Non prioritaria

37

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral básica

Non prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión

Non prioritaria

36

BS631A 2018/111

G70040258

Fundación Down Compostela

4.1.b.2

Proxectos de inclusión socioal e/ou sociolaboral

Non prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social básica

Non prioritaria

36

BS631A 2018/111

G70040258

Fundación Down Compostela

4.1.b.2

Adquisición e mellora da competencia dixital para persoas con discapacidade intelectual

Non prioritaria

36

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Programa Confío

Non prioritaria

35

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inclusión

Non prioritaria

35

BS631A 2018/119

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral da sección de inclusión e transición ó emprego

Non prioritaria

35

BS631A 2018/110

G15747678

Asociación discapacidade psíquica Amicos

4.1.b.2

Camiñando cara a inserción laboral de persoas con discapacidade

Non prioritaria

33

BS631A 2018/22

G27198977

Asoc. lucense de axuda aos enfermos mentais ALUME

4.1.b.2

Espertar

Non prioritaria

33

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión. Sección inclusión

Non prioritaria

33

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación 1 E2

Non prioritaria

33

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Avanzado de manexo de TICS encamiñado á inserción laboral dos usuarios en posto traballo específico

Non prioritaria

33

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Proxecto de inclusión e transición ao emprego

Non prioritaria

32

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Alfabetización dixital

Non prioritaria

32

BS631A 2018/78

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Itinerarios abrindo portas

Non prioritaria

27

BS631A 2018/47

G27262799

Asociación de axuda o enfermo mental, A Mariña

4.1.b.2

Inclusión e saúde mental

Non prioritaria

25

BS631A 2018/25

G32249484

Asociación autismo Ourense

4.1.b.2

Inclusión social de persoas con TEA

Non prioritaria

25

BS631A 2018/119

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

Preparación ESA

Non prioritaria

24

BS631A 2018/82

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Proxecto de apoio á inclusión Itínera I

Non prioritaria

23

BS631A 2018/29

G15476310

Asociación pro saúde mental A Creba

4.1.b.2

Atención dos servizos de apoio á inclusión

Non prioritaria

23

BS631A 2018/82

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Curso de aplicacións informáticas de xestión

Non prioritaria

23

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave Nivel 3

Non prioritaria

22,25

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

A Coruña

Non prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Alfabetización dixital

Non prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave

Non prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave nivel 2

Non prioritaria

22

BS631A 2018/120

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

4.1.b.2

Obradoiro de coñecementos sociocultuaris de España

Prioritaria

 

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Formación en competencias clave: conciencia e expresións culturais

Prioritaria

43

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Formación dixital

Prioritaria

42,5

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Competencias clave: aprender: O proceso de aprendizaxe

Prioritaria

42,5

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Formación en competencias clave: competencias sociais e cívicas

Prioritaria

42,5

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.3

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes - Ourense

Prioritaria

42

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.3

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes - Pontevedra

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Alfabetización dixital e lingüística en castelán I

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Alfabetización dixital e lingüística en castelán III

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Alfabetización dixital e lingüística en galego I

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Economía doméstica e competencia clave matemática

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Economía doméstica e competencia clave matemática III

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Informática de xestión

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Lingua e cultura castelán II

Prioritaria

42

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

4.1.b.3

Participación Social - Preparación Celga 1 e 2 (II)

Prioritaria

42

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

4.1.b.3

Participación Social - Preparación DELE

e CCSE 2

Prioritaria

42

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

4.1.b.3

Alfabetización e competencia oral en galego-español para mulleres migrantes

Prioritaria

41,5

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

MALALA. Asesoramento técnico especializado

Prioritaria

41

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.b.3

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo materia estranxeiría

Prioritaria

41

BS631A 2018/8

G15775901

Alar Galicia

4.1.b.3

Alfabetización e competencia oral. Nivel medio

Prioritaria

41

BS631A 2018/35

G32237869

Federacion provincial mulleres rurais de Ourense

4.1.b.3

Traspasando Fronteiras: coñecemento dos valores e características sociedade galega e esp.

Prioritaria

41

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.3

Competencia oral nas linguas oficiais de Galicia e formación en valores galegos

Prioritaria

40

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Competencias básicas dixitais para a procura do emprego dirixido a inmigrantes-Sarria

Prioritaria

40

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua e cultura galega e castelá para estranxeiros, Ordes

Prioritaria

40

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua galega I para estranxeiros, Celanova

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave 2018-2019

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave 2019-2020

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave xente nova en situación abandono educativo temperán BROSS 2018-19

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave xente nova en situación abandono educativo temperán BROSS 2019-20

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Curso de introdución á sociedade de acollida

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Curso de introdución á sociedade de acollida

(2ª anualidade)

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Formación sobre a sociedade de acollida

(1ª quenda)

Prioritaria

40

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Coñecementos constitucionais, sociais e culturais de España segunda edición

Prioritaria

40

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Coñecementos constitucionais, sociais e culturais de España terceira edición

Prioritaria

40

BS631A 2018/122

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.3

Atención para o fomento do acceso e permanencia no mercado de traballo

Prioritaria

39

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Inmigrantes Mediamos

Prioritaria

39

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Itinere Inmigrantes Emprego

Prioritaria

39

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Competencias básicas dixitais para a procura do emprego dirixido a inmigrantes-Cangas

Prioritaria

39

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

4.1.b.3

LIMUHE- Cultura e valores

Prioritaria

38,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Alfabetización funcional para persoas inmigrantes, Vilagarcía de Arousa

Prioritaria

38,5

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.3

ALIERCE

Prioritaria

38

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.3

Formación en alfabetización. Linguas oficias de Galicia (parte 1) castelán, nivel A2

Prioritaria

38

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.3

Formación en competencias orais. Linguas oficiais de Galicia (parte 2) castelán, nivel A2

Prioritaria

38

BS631A 2018/38

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Formación probas da nacionalidade española e integración social

Prioritaria

38

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

Curso de formación lingüística - Burela

Prioritaria

38

BS631A 2018/38

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Formación probas da Educación Secundaria para persoas adultas

Prioritaria

38

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

Curso de formación lingüística grupo A - Mondoñedo

Prioritaria

37,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

Curso de formación lingüística grupo B - Mondoñedo

Prioritaria

37,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua e cultura galega e castelá para estranxeiros, Cangas

Prioritaria

37

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Inmigrantes Acollemos III

Prioritaria

37

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Competencias clave N2 cálculo e lingua inglesa segunda edición

Prioritaria

37

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Competencias clave N2 cálculo e linguas da sociedade de acollida segunda edición

Prioritaria

37

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Competencias clave nivel 2 cálculo e lingua inglesa terceira edición

Prioritaria

37

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.3

CONECTADAS. Formación dixital II

Prioritaria

35

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Inmigrantes Acollemos II

Prioritaria

35

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Inmigrantes Acollemos IV

Prioritaria

35

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Participación Social - Preparación DELE

e CCSE 2

Prioritaria

34

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Participación Social - Preparación Celga 1 e 2 (II)

Prioritaria

34

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo en materia de extranxería

Prioritaria

33

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.3

BOABAB: participación social alfabetización lingua española II

Prioritaria

33

BS631A 2018/1

G32008765

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

4.1.b.3

Acompaña IV

Prioritaria

31

Anualidade 2020

Expte.

NIF

Entidade

Tipo

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral - FP

Prioritaria

28,06

BS631A 2018/3

G32369506

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral - Univesidade

Prioritaria

28,06

BS631A 2018/30

G36884708

Asociación Vida Digna

4.1.b.1

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

28

BS631A 2018/125

G27017987

Asoc. de promoción e integración xitana de Lugo

4.1.b.1

Servizo de primeira atención

Prioritaria

28

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Lista de alimentos aptos para Celíacos, elaboración, edición e envío

Prioritaria

27

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Revista Mazorca, información actualizada sobre a enfermidade e a dieta sen glute

Prioritaria

27

BS631A 2018/14

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia - ACEGA

4.1.b.1

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e dieta sen glute

Prioritaria

27

BS631A 2018/77

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Activa social

Prioritaria

25

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos ás familias

Prioritaria

23

BS631A 2018/73

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

23

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Prevención, sensibilización e orientación especializada en violencia en nenos, nenas e adolescentes

No prioritaria

36

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Valoración, orientación e información a familias

No prioritaria

33

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Atención individualizada

No prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Entrevistas de seguimento e valoración

No prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Entrevistas de valoración

No prioritaria

24

BS631A 2018/10

G27021187

Asociación de Personas Sordas de Lugo

4.1.b.1

Intervención individualizada

No prioritaria

24

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Ames

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Cambados

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave nivel 2,

Prioritaria

31

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, Vigo

Prioritaria

30,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave nivel 2, Vigo

Prioritaria

30,5

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Proxecto Familia Educa

Prioritaria

29

BS631A 2018/52

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Proxecto convivindo en Coruña

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación competencias clave básico, Cangas

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Preparación graduado ESO Cangas terceiro período

Prioritaria

29

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.2

Competencias dixitais e persoais para a procura de emprego, O Saviñao

Prioritaria

28,5

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.2

Camiñando Xuntos

Prioritaria

23

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Labora social (sección de inclusión e transición ao emprego)

No prioritaria

58

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencia Clave II (gupo A)

No prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

competencias clave II (grupo B)

No prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias dixitais TIC - Viveiro

No prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias dixitais TIC - Viveiro III

No prioritaria

56,5

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

No prioritaria

56

BS631A 2018/102

G15731466

Asociación Down Coruña

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

No prioritaria

56

BS631A 2018/102

G15731466

Asociación Down Coruña

4.1.b.2

Formación Dixital

No prioritaria

56

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

S. Apoio inclusión sociolaboral

No prioritaria

54

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Competencias dixitais TIC - Viveiro II

No prioritaria

53,5

BS631A 2018/54

G70223417

Asociación mulleres con discapacidade de Galicia

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para mulleres con discapacidade

No prioritaria

53

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión

No prioritaria

53

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario personalizado apoio inclusión transición emprego persoas sen fogar enf. mental

No prioritaria

49,12

BS631A 2018/18

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Formación dixital

No prioritaria

46

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto internos CP Pereiro

No prioritaria

44

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios Preparación para a ESO O Rosal

No prioritaria

42

BS631A 2018/112

G36124279

Asociación Érguete

4.1.b.2

Itinerarios Alfabetización básica A Guarda

No prioritaria

42

BS631A 2018/88

G15545353

FEAFES Galicia

4.1.b.2

Itinerario apoio a inclusión e transición emprego para persoas con enfermidade mental

No prioritaria

41,12

BS631A 2018/60

G32359218

Asociación patoloxía dual psíquica Cadabullo

4.1.b.2

Prog. Inclusión sociolaboral persoas con patoloxía dual psíquica

No prioritaria

40

BS631A 2018/68

G32115941

COGAMI

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

No prioritaria

39

BS631A 2018/15

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano

4.1.b.2

Proxecto inclusión

No prioritaria

39

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

No prioritaria

38

BS631A 2018/137

G27252279

Asoc. monfortina apoio os enfermos mentais Albores

4.1.b.2

Inclúete no Emprego

No prioritaria

38

BS631A 2018/9

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Formación dixital

No prioritaria

38

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.2

Competencias clave

No prioritaria

37,25

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.2

Formación dixital

No prioritaria

37

BS631A 2018/24

G36627453

Asociación Viguesa de Alcohología

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

No prioritaria

37

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral básica

No prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Servizo de apoio a inclusión

No prioritaria

36

BS631A 2018/48

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social básica

No prioritaria

36

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Programa Confío

No prioritaria

35

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inclusión

No prioritaria

35

BS631A 2018/110

G15747678

Asociación discapacidade psiquica Amicos

4.1.b.2

Camiñando cara a inserción laboral de persoas con discapacidade

No prioritaria

33

BS631A 2018/22

G27198977

Asoc. lucense de axuda aos enfermos mentais ALUME

4.1.b.2

Espertar

No prioritaria

33

BS631A 2018/19

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión. Sección Inclusión

No prioritaria

33

BS631A 2018/76

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación 1 e 2

No prioritaria

33

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Proxecto de Inclusión e transición ao emprego

No prioritaria

32

BS631A 2018/123

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Curso de Informática básica - Alfabetización dixital

No prioritaria

32

BS631A 2018/78

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Itinerarios Abrindo Portas

No prioritaria

27

BS631A 2018/119

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

Preparación ESA

No prioritaria

24

BS631A 2018/29

G15476310

Asociación pro saúde mental A Creba

4.1.b.2

Atención dos servizos de apoio á inclusión

No prioritaria

23

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave Nivel 3

No prioritaria

22,25

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

A Coruña

No prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Alfabetización dixital

No prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave

No prioritaria

22

BS631A 2018/59

G15116239

Asociación unidade de tratamento do alcol

4.1.b.2

Competencias clave nivel 2

No prioritaria

22

BS631A 2018/120

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

4.1.b.2

Obradoiro de coñecementos socioculturais de España

Prioritaria

 

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Competencias clave: Aprender: O proceso de aprendizaxe

Prioritaria

42,5

BS631A 2018/129

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Formación en competencias clave: Competencias sociais e cívicas

Prioritaria

42,5

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.3

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes-Ourense

Prioritaria

42

BS631A 2018/26

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.3

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a persoas inmigrantes- Pontevedra

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Alfabetización dixital e lingüística en galego II

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Economía doméstica e competencia clave matemática II

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

Lingua e cultura castelán III

Prioritaria

42

BS631A 2018/116

G36617082

Asociación Valladare

4.1.b.3

Alfabetización dixital e lingüística en castelán II

Prioritaria

42

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

4.1.b.3

Participación Social - Preparación Celga 1 e 2 (III)

Prioritaria

42

BS631A 2018/131

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense

4.1.b.3

Participación Social - Preparación DELE e CCSE 3

Prioritaria

42

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de desenvolvemento rural O Viso

4.1.b.3

Alfabetización e competencia oral en Galego-Español para mulleres migrantes

Prioritaria

41,5

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

MALALA. Asesoramento técnico especializado

Prioritaria

41

BS631A 2018/66

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.b.3

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo materia estranxeiría

Prioritaria

41

BS631A 2018/8

G15775901

Alar Galicia

4.1.b.3

Alfabetización e competencia oral. III

Prioritaria

41

BS631A 2018/8

G15775901

Alar Galicia

4.1.b.3

Coñecemento do entorno

Prioritaria

41

BS631A 2018/63

G15279219

Comité cidadán Antisida de A Coruña

4.1.b.3

Competencia oral nas linguas oficiais de Galicia e formación en valores galegos

Prioritaria

40

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Competencias básicas dixitais para a procura do emprego dirixido a inmigrantes-Sarria

Prioritaria

40

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua galega I para estranxeiros, Celanova

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave 2019-2020

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Competencias clave xente nova en situac. abandono educativo temperán BROSS 2019-20

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Curso de Introdución á Sociedade de acollida

Prioritaria

40

BS631A 2018/114

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Curso de Introdución á Sociedade de acollida

Prioritaria

40

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Coñecementos constitucionais, sociais e culturais de España cuarta edición

Prioritaria

40

BS631A 2018/122

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.3

Atención para o fomento do acceso e permanencia no mercado de traballo

Prioritaria

39

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Inmigrantes Mediamos

Prioritaria

39

BS631A 2018/56

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Proxecto Itinere Inmigrantes Emprego

Prioritaria

39

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Competencias básicas dixitais para a procura do emprego dirixido a inmigrantes-Cangas

Prioritaria

39

BS631A 2018/93

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

4.1.b.3

LIMUHE- Cultura e valores

Prioritaria

38,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua e Cultura Galega e Castelá para estranxeiros, Vilagarcía de Arousa

Prioritaria

38,5

BS631A 2018/16

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.3

ALIERCE

Prioritaria

38

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.3

Formación en alfabetización. Linguas oficias de Galicia (parte 1) castelán, nivel A2

Prioritaria

38

BS631A 2018/96

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.3

Formación en competencias orais. Linguas oficiais de Galicia (parte 2) castelán, nivel A2

Prioritaria

38

BS631A 2018/38

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Formación probas da Educación Secundaria para persoas adultas

Prioritaria

38

BS631A 2018/12

G27441153

Asociación mujeres en igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

Curso de formación lingüística - Viveiro

Prioritaria

37,5

BS631A 2018/106

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

Lingua e Cultura Galega e Castelá para estranxeiros, Cangas

Prioritaria

37

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Competencias clave nivel 2 Cálculo e Lingua Inglesa cuarta edición

Prioritaria

37

BS631A 2018/87

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Competencias clave nivel 2 Lingua da sociedade de acollida cuarta edición

Prioritaria

37

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.3

CONECTADAS. Formación dixital III

Prioritaria

35

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Participación Social - Preparación DELE e CCSE 3

Prioritaria

34

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Asesoramento técnico especializado no ámbito normativo en materia de estranxeiría

Prioritaria

33

BS631A 2018/138

G70377585

Valoresc

4.1.b.3

Participación Social - Preparación Celga 1 e 2 (III)

Prioritaria

33

BS631A 2018/72

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.3

BOABAB: Participación social Alfabetización lingua española III

Prioritaria

33