Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Xoves, 28 de febreiro de 2019 Páx. 11599

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guitiriz (expediente IN407A 2016/94, 8403 AT).

Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

Domicilio social: parque empresarial As Gándaras, parcela U2, rúa Aller Ulloa, nº 9, 27003 Lugo.

Denominación: CD Campo da Feira, Rúa do Mercado.

Situación: concello de Guitiriz.

Características técnicas:

• LMT soterrada a 20 kV con orixe no CT proxectado Rúa do Mercado e final no CT avda. Deputación 7, cunha lonxitude de 170 metros de condutor tipo RHZ1-240.

• LMT soterrada a 20 kV con orixe no CT avda. Deputación 7 e final no empalme proxectado coa LMT dirección CT ED Eladio (2631), cunha lonxitude de 130 metros de condutor tipo RHZ1-240.

• LMT soterrada a 20 kV con orixe no CT proxectado Rúa do Mercado e final na conversión aero-subterránea proxectada coa LMT dirección CT avda. Terra Chá (9686), cunha lonxitude de 70 metros de condutor tipo RHZ1-150.

• LMT soterrada a 20 kV con orixe no CT proxectado Rúa do Mercado e final no empalme proxectado coa LMT dirección CT Igrexa (9713), cunha lonxitude de 60 metros de condutor tipo RHZ1-150.

• CT non prefabricado Rúa Mercado, cunha potencia proxectada de 2×1.000 kVA e unha potencia instalada de 400 kVA 24/20 kV B1-B2 (máquina bitensión provinte do CD Campo da Feira-5166) e 630 kVA 24/20 kV B2-PA, no cal se instalarán 3 celas de liña, 2 de protección de trafo e un interruptor pasante.

• Desmontaxe da aparamenta do CD Campo da Feira-5166.

• Liña soterrada de baixa tensión con orixe no CD Rúa do Mercado, formada por dous circuítos en condutor tipo RV.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE núm. 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, no Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, e na Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de marzo), esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e as competencias que resultan dos decretos 135/2017, do 28 de decembro, polo que se crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente, independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que considere pertinente ao seu dereito.

Lugo, 6 de febreiro de 2019

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo