Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 5 de abril de 2019 Páx. 17596

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO da elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial do convenio de actualización e modificación do convenio urbanístico subscrito entre este concello e a Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o 13 de xullo de 2006.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 11 de febreiro de 2019, acordou ratificar e elevar a definitiva a aprobación do texto do convenio de actualización e modificación do convenio urbanístico subscrito entre o Concello de Pontevedra e a Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o 13 de xullo de 2006, documento asinado o 20 de xullo de 2018 polo Concello de Pontevedra e a ONCE.

Ao abeiro do disposto no artigo 403 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia, procédese á publicación do texto íntegro do amentado convenio.

Pontevedra, 12 de febreiro de 2019

Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde

ANEXO

Convenio de actualización e modificación do convenio urbanístico subscrito
entre o Concello de Pontevedra e a Organización Nacional
de Ciegos Españoles (ONCE) o 13 de xullo de 2006

Pontevedra, 20 de xullo de 2018.

Dunha parte, reunidos:

Miguel Anxo Fernández Lores, maior de idade, con DNI número (...).

Doutra,

Miguel Carballeda Piñeiro, maior de idade, con DNI número (...).

Interveñen:

Miguel Anxo Fernández Lores, quen actúa no nome e na representación do Concello de Pontevedra, en virtude da súa condición de alcalde presidente da amentada corporación, segundo o disposto no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, artigo 24 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local e 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, segundo se acredita por certificación do Secretario Xeral do Pleno, que se incorpora como anexo (anexo I).

Miguel Carballeda Piñeiro, con domicilio profesional en Madrid (28014), rúa Prado número 24, quen actúa no nome e na representación da Organización Nacional de Ciegos Españoles (en diante ONCE), con CIF Q-2866004-A, domiciliada en Madrid, rúa José Ortega e Gasset, número 18, corporación de dereito público, de carácter social, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, que desenvolve a súa actividade en todo o territorio do Estado e baixo o seu protectorado, que é exercido polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais; en calidade de presidente do Consello Xeral, con facultades suficientes en virtude da escritura de apoderamento outorgada ante a notaria de Madrid, Cristina Caballería Martel, o día 29 de decembro do 2016 (anexo II).

Ámbas as dúas partes, na representación que posúen, recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria para a formalización e sinatura da presente modificación de convenio e, por iso:

Expoñen:

1º. O Concello de Pontevedra e a ONCE decidiron colaborar e unir as súas vontades por medio dun convenio que asinaron o 13 de xullo de 2006, que tiña como finalidade principal permitir que se puidesen cohonestar os obxectivos do ordenado crecemento e desenvolvemento urbano da zona sur da cidade de Pontevedra, cos de facilitar e garantir a permanencia da ONCE nesta cidade, onde conta cunha arraigada e importante implantación social, que alcanza xa os 75 anos.

En concreto, tratábase de pautar, a través dese convenio, a reordenación urbanística da área onde estaban situados os diversos edificios que integraban o Centro de Recursos Educativos da ONCE (CRE) en Campolongo, para permitir abrir e habilitar o crecemento ordenado da cidade cara ao sur, co consecuente desconxestionamento urbano da área e a mellora da articulación das vías, espazos libres e a incorporación de novas dotacións urbanísticas públicas; á vez que se pretendía garantir á ONCE unha localización nova, máis céntrica, na que desenvolver as súas actividades, dirixidas fundamentalmente ás persoas cegas ou con discapacidade visual grave, co obxectivo básico de facilitar a súa permanencia en Pontevedra e, polo tanto, na comunidade galega, así como, dunha maneira máis ampla na zona noroeste de España e, por iso, buscouse proporcionar á ONCE unha parcela idónea para situar a súa nova sede no municipio (que incluiría un novo CRE) e buscar fórmulas para posibilitar o financiamento necesario para a construción da devandita sede.

2º. Tendo en conta eses obxectivos, e despois das correspondentes negociacións, o 13 de xullo de 2006 asinouse o amentado convenio urbanístico entre o Concello de Pontevedra e a ONCE, que recollía os devanditos propósitos, no que, a modo de resumo, se estipularon, como cuestións esenciais, as seguintes:

• Do predio matriz propiedade da ONCE, cunha superficie de 35.202 metros cadrados, cualificada na súa maior parte como equipamento educativo dentro do solo urbano consolidado, a ONCE segregaría tres parcelas: unha de 884 metros cadrados, situada na unidade de actuación núm. 25 do Plan xeral de ordenación urbana do Concello de Pontevedra (PXOU), ámbito de execución integral cualificado como solo urbano non consolidado; outra de 3.601 metros cadrados, que incluía a residencia existente e unha última parcela de 488 metros cadrados.

• A segunda parcela, de 3.601 metros cadrados, que incluía a amentada residencia, sería permutada por unha parcela cunha superficie de 5.455 metros cadrados de equipamento, situada na unidade de actuación núm. 18 do PXOU, de titularidade municipal, na que a ONCE situaría o seu novo complexo en Pontevedra, chamada a conter, ademais do citado CRE, a axencia administrativa e demais actividades da ONCE e a súa fundación en Pontevedra. A ONCE, directamente, ou a través da persoa física ou xurídica que se determinaría, debería construír e explotar, baixo a totalidade da citada parcela, un aparcadoiro. O destino deste aparcadoiro tería que ser, prioritariamente, o de alugamento ou uso por períodos das prazas.

• A terceira parcela, de 488 metros cadrados, sería permutada por outra parcela do concello da mesma superficie e cualificación urbanística (equipamento), con localización contigua, coa finalidade de regularizar a forma das parcelas dotacionais lindeiras.

• A primeira parcela segregada, de 884 metros cadrados, quedaría en propiedade da ONCE, aínda que a ONCE tería que ceder anticipadamente ao Concello, no momento da aprobación do instrumento de equidistribución da área de repartición que se crearía na modificación puntual do PXOU, a superficie afecta á vía que sería urbanizada xunto ao resto do polígono.

• O resto do predio matriz resultante das segregacións, de 30.717 metros cadrados, sería obxecto dunha modificación puntual do PXOU, que o Concello de Pontevedra tramitaría ata a súa aprobación definitiva, pola que recualificaría como residencial unha superficie de 6.222 metros cadrados de solo urbano non consolidado, cunha edificabilidade de 28.000 metros cadrados de teito residencial, que servirían fundamentalmente como financiamento prioritario do novo complexo da ONCE en Pontevedra.

A ONCE entregaríalle ao Concello de Pontevedra a restante superficie non cualificada como residencial (24.495 metros cadrados), que incluiría o actual CRE.

• O 10 % do aproveitamento que lle correspondería ao Concello quedaría enteiramente compensado coa entrega pola ONCE do edificio do CRE.

3º. Desde a sinatura do devandito convenio, as partes iniciaron unha serie de xestións, actuacións, trámites e acordos para o seu despregamento e desenvolvemento. Con todo, por causas debidas e directamente vinculadas á crise do sector inmobiliario en España, totalmente extraordinarias e que non puideron preverse ao asinar o convenio, na data de hoxe a ONCE non puido cumprir con parte das obrigacións asumidas no devandito documento.

4º. A lectura do convenio revela que constitúe cuestión esencial deste a modificación puntual do PXOU, xa que, como consecuencia desta, poderíase atopar a base para o financiamento necesario que posibilitaría o cumprimento dos obxectivos e obrigas establecidos no devandito convenio. Sen dúbida, a amentada modificación constituía o fito inicial para que se puidese despregar a eficacia do convenio e, polo tanto, as partes puidesen cumprir totalmente as súas obrigas.

A modificación puntual pactada tramitouse polo Concello de Pontevedra e foi aprobada definitivamente, non sen diversas vicisitudes, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia do día 16 de febreiro de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 41, do 2 de marzo, do mesmo ano, unha vez transcorridos máis de tres anos desde a sinatura do convenio, sen ser esa dilación causada por ningunha das partes asinantes do convenio, aínda que determinou as posibilidades do seu cumprimento.

5º. As partes, en aplicación do convenio subscrito por estas, procederon a realizar as segregacións e permutas especificadas na cláusula primeira do convenio. Entre elas, con data do 24 de marzo de 2011, permutouse unha parcela de 3.601 metros cadrados, ao redor da residencia propiedade da ONCE, onde na actualidade se emprazan o denominado Centro Sur, de titularidade municipal, cunha parcela propiedade do Concello na UA 18, na cal se deberían situar as novas instalacións da ONCE en Pontevedra, así como, tamén, a segregación e permuta da parcela de 488 metros cadrados referida na amentada estipulación primeira.

6º. Pola súa banda, a ONCE, en xullo de 2006, subscribiu cunha empresa construtora e promotora un contrato para a construción da nova sede e así poder desenvolver e dar cumprimento ás obrigas asumidas no devandito convenio; é dicir, a urbanización de todo o complexo a desenvolver na parcela que era propiedade da ONCE e a construción e explotación dun aparcadoiro baixo o novo edificio, a cambio da parcela recualificada en virtude da aprobación definitiva da modificación puntual do PXOU.

Así mesmo, unha vez solicitada e concedida o 12 de marzo de 2012 a licenza de obra maior para a construción, na parcela permutada co Concello, dun edificio que se destinaría a albergar o Centro de Recursos Educativos e a Axencia da ONCE en Pontevedra, a ONCE deu traslado desta á empresa construtora contratada, xa que a concesión da devandita licenza determinaba o inicio do cómputo de determinados prazos establecidos no documento asinado entre a ONCE e a dita empresa e, en concreto, os prazos fixados para a execución das obras do novo edificio da ONCE en Pontevedra.

Con todo, por parte da amentada empresa construtora puxéronse de manifesto dificultades derivadas da situación do sector da construción e promoción, que tiñan, como noutros lugares, significativa incidencia na cidade de Pontevedra. Ante esta situación, a pesar dos reiterados requirimentos por parte da ONCE para que dese cumprimento ás súas obrigas contractuais asumidas, a empresa non os atendeu e, en consecuencia, á ONCE non lle quedou outra alternativa que a de resolver o contrato subscrito coa devandita entidade mercantil en outubro de 2012.

Así as cousas, e a pesar dos múltiples esforzos e contactos realizados pola ONCE con empresas de dentro e fóra da cidade, a esta entidade foille absolutamente imposible atopar un novo operador que lle permitise desenvolver o convenio e obter o financiamento necesario para acometer as obras de construción do novo complexo da ONCE en Pontevedra, polo cal, o 18 de febreiro de 2013 se viu obrigada, a pesar de todo, a renunciar en última instancia á licenza de obras concedida, e esta renuncia foi aceptada polo Concello de Pontevedra o 21 de outubro de 2013.

7º. A pesar de todo o anteriormente exposto, a ONCE segue mantendo a súa vontade de buscar solucións para actualizar o convenio e buscar alternativas que permitan facer viables os obxectivos pactados, e iso comporta revisar necesariamente os requirimentos e circunstancias que se tiveron en conta no momento da sinatura.

As vicisitudes económicas acaecidas e relatadas anteriormente, que manteñen a situación de retardación do mercado de vivenda nova en Pontevedra, están a impedir que co alleamento da parcela recualificada se poida obter o financiamento necesario para completar a execución do convenio, o que fai aconsellable acometer esa revisión de xeito que se reconduza e adíe a vía de financiamento pactado, se manteña o equilibrio entre as prestacións das partes e se renove canto antes a súa execución, para, ao cabo, acadar, na medida do posible, os fins perseguidos co convenio e, ao mesmo tempo, consolidar os logros obtidos durante a súa execución parcial, de xeito que se consigan poñer en valor os usos socioasistenciais que o Concello vén desenvolvendo na antiga residencia da ONCE, se asegure a intención desta de manter e mellorar o seu Centro de Recursos Educativos en Pontevedra e se acaden os obxectivos urbanísticos que se perseguían co convenio.

En definitiva, no caso do convenio subscrito entre o Concello de Pontevedra e a ONCE en 2006, resulta evidente que as circunstancias en que se asinou eran absolutamente distintas ás que aconteceron posteriormente, e que, naquel momento, unha crise económica da gravidade e da duración como a que aínda estamos a padecer resultaba absolutamente imprevisible. Foi precisamente a crise, especialmente sentida no sector inmobiliario, o factor decisivo, senón único, que modificou por completo as bases que se tiveron en conta para a sinatura do convenio, polo que se debería buscar un novo marco de relación entre as partes que, tratando de manter as finalidades esenciais do convenio, permita a súa execución dun xeito actualizado e equilibrado para ámbalas dúas partes.

8º. Chegados a este punto, e a proposta da ONCE, ambas as partes teñen a vontade de formalizar un novo documento que recolla a modificación do convenio subscrito o 13 de xullo de 2006, co obxecto de adecualo ás circunstancias actuais, reorientando os seus obxectivos á realidade e circunstancias económicas e sociais do momento e ás propias da ONCE, que segue desenvolvendo as súas actividades e finalidades sociais na cidade de Pontevedra e en todo o ámbito territorial da Comunidade de Galicia.

A idea central radica en non alterar a modificación do Plan xeral aprobada, xa que se manteñen os seus obxectivos urbanísticos e de carácter social (permeabilización do barrio de Campolongo, garantir que o CRE dunha institución sen ánimo de lucro como a ONCE permaneza en Pontevedra e os obxectivos sociais-Centro Sur), á vez que se pacta a adaptación dos parámetros da súa execución mediante unha modificación do convido coa subsecuente adaptación do proxecto de equidistribución inicialmente redactado e a introdución de tres fases na execución da urbanización, con prioridade da do treito viario que discorre fronte ao Centro Sur para a súa axeitada posta en valor, sen prexuízo da súa aprobación como proxecto único.

9º. As ideas forza do presente pacto de modificación e actualización do convenio, que se desenvolven nas súas cláusulas, son as seguintes:

a) Reintegro ao Concello de Pontevedra da parcela dotacional da UA 18, permutada con data do 24 de marzo de 2011, coa consecuente eliminación de calquera obriga sobre esta que a ONCE tivese que asumir. A cambio, a ONCE manterá e non entregará ao Concello en compensación do 10 % do aproveitamento, a plena propiedade e posesión da parcela de 5.389 metros cadrados, que se seguirá usando como Centro de Recursos Educativos e outras actividades relacionadas coa devandita entidade.

b) A diferenza de valor entre ambas as dúas propiedades, para efectos de determinar o 10% do aproveitamento da parcela recualificada que correspondería ao Concello de Pontevedra, calcularase partindo dos valores que figuran nos informes que serviron de base para elaborar o convenio vixente (4.199.771 € a parcela da residencia/UA18 –na actualidade 4.194.622,25 €– e 5.209.990 € a do CRE –actualmente 5.207.200,73 €–) e será compensada do seguinte xeito:

• Coa entrega ao Concello, por parte da ONCE, da plena propiedade da totalidade de parcela segregada situada na unidade de actuación número 25, de 884 metros cadrados, valorada en 150.675,01 €.

• Cesión ao Concello, coa porcentaxe que se determinará do 10 % do aproveitamento da parcela recualificada, respecto da diferenza que puidese persistir a favor do Concello de Pontevedra.

c) A ONCE manterá a obriga de realizar as seguintes actuacións:

• Redacción e aprobación inicial do proxecto de equidistribución polo sistema de concerto, que incluirá as modificacións do documento elaborado que deriven do presente convenio de actualización.

• Redacción e presentación, a través do Rexistro do Concello, para a súa tramitación e aprobación, do proxecto de urbanización comprensivo de todo o ámbito que se vai urbanizar coa súa execución en tres fases, co compromiso de dispoñer a suma necesaria para que se poida realizar a execución da primeira fase das obras de urbanización, determinada consonte a estimación contida no informe do arquitecto xefe municipal da OTPXU do 20 de outubro de 2009, que serviu de base para realizar as valoracións do convenio, que ascende, IVE incluído, á cantidade de 551.287 €.

• Dirección facultativa das obras de urbanización.

d) Tendo en conta que a ONCE é unha corporación de dereito público prestadora de servizos sociais e se financia principalmente polos seus propios recursos, aqueles que, no seu momento, poidan obterse polo alleamento do solo recualificado, serán destinados a:

• Á mellora e á modernización das instalacións do CRE; que incluirá o financiamento das obras de rehabilitación, reforma e ampliación que sexan precisas para poder modernizar as instalacións e albergar outras actividades administrativas e servizos, tanto da ONCE como do seu grupo social.

• Á cobertura dos gastos de urbanización e xestión que deban ser asumidos anticipadamente pola ONCE en virtude do convenio.

• E, en xeral, a actividades sociais propias do Grupo Social ONCE, con especial fincapé na cidade de Pontevedra e a Comunidade de Galicia, dando prioridade a aquelas dirixidas á educación de persoas cegas e con deficiencia visual grave, ao fomento da accesibilidade universal do deseño para todos, á formación e inserción laboral e emprego de persoas cegas, con deficiencia visual grave e con outra discapacidade, así como á sensibilización social en cuestións que poidan afectar os devanditos colectivos.

10º. Polo tanto, coa presente modificación conséguense ou se manteñen os seguintes obxectivos de utilidade pública ou interese xeral:

• Asegúrase a permanencia dunha institución do carácter da ONCE, de gran relevancia e labor social en Pontevedra e en todo o Estado, redimensionando e modernizando o actual CRE.

• Conséguense uns accesos axeitados e inmediatos desde a zona administrativa de Campolongo cara á avenida de Vigo, resolvendo o problema urbanístico da zona, por mor da barreira que o colexio representa e que dificulta o desenvolvemento urbanístico e o crecemento ordenado da cidade.

• Permítese configurar o cinto sur de equipamento administrativo social e educativo que, desde a avenida Fdez. Ladreda, hoxe avenida de María Victoria Moreno, chega practicamente á avenida de Vigo e conséguese un novo acceso ao Instituto Torrente Ballester desde o centro da cidade.

• Ademais de manter equipamentos socioasistenciais obtidos co convenio inicial, coa execución da nova ordenación crearase un importante ámbito de espazo libre, duns 11.583 metros cadrados, novas dotacións de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública e, en definitiva, conseguirase unha mellora da sustentabilidade da cidade, tal como recoñeceu no seu día a Consellería de Medio Ambiente.

Por todo o exposto, ambas as partes acordan subscribir este convenio de modificación e actualización do anterior, subscrito o día 13 de xullo de 2006, que se rexerá especialmente con arranxo ás seguintes clásulas:

Primeira. Modificación da cláusula primeira

Mantéñense todas as estipulacións da cláusula primeira do convenio que non resulten afectadas polos cambios que se indican a continuación.

A modificación puntual do Plan xeral, tramitada polo Concello de Pontevedra e aprobada definitivamente por orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, do día 16 de febreiro de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 41, do 2 de marzo (normas e ordenanzas publicadas no Boletín Oficial da provincia do 30 de marzo do mesmo ano), que afecta o resto do predio matriz propiedade da ONCE, de 30.717 m², resultante da segregación das parcelas 1 e 2 e da agregación da permutada coa 3 (anexo VIII do convenio orixinal), mantense en todas as súas determinacións, con excepción daquelas que conteñen os parámetros da execución xurídica integral da área de repartición definida como solo urbano non consolidado, contidas no convenio inicial e que se modifican polo presente acordo nos termos seguintes:

a) A ONCE manterá a propiedade da totalidade da parcela de 5.389 metros cadrados na que se empraza o CRE, ademais da correspondente a unha superficie de 6.222 metros cadrados do resto do predio matriz de 30.717 metros cadrados, para situar na mesma unha edificabilidade de 28.000 metros cadrados de teito residencial, así cualificada na modificación puntual no seu día aprobada.

Os recursos que poidan obterse do alleamento do solo xerado pola devandita modificación puntual destinaranse, ademais de á compensación dos gastos de urbanización e xestión que asumise anticipadamente a ONCE en virtude do presente convenio, á mellora e á modernización das instalacións do Centro de Recursos Educativos, incluído o financiamento das obras de rehabilitación, reforma, renovación das instalacións e de ampliación que sexan necesarias, tanto para a súa modernización, como para albergar outras actividades administrativas e servizos, tanto da ONCE como do seu grupo social e, en xeral, a actividades sociais propias do Grupo Social ONCE que teñan o seu desenvolvemento preeminente na cidade de Pontevedra e na Comunidade de Galicia, con prioridade daquelas dirixidas á educación e prestación de servizos sociais ás persoas cegas ou con deficiencia visual grave, ao fomento da accesibilidade universal e do deseño para todos, á formación e inserción laboral e o emprego de persoas cegas, con deficiencia visual grave e/ou con outras discapacidades, así como á sensibilización social en cuestións que poidan afectar os referidos colectivos.

A consecuencia de que se manteña a titularidade do actual CRE, a ONCE cederá ao Concello a propiedade do predio de equipamento de 5.455 metros cadrados da UA 18 do PXOU e a parcela de 884 metros cadrados situada na UA 25 do PXOU, as cales serán cedidas na súa totalidade e cos seus correspondentes aproveitamentos coa aprobación definitiva do proxecto de equidistribución e en compensación do 10 % do aproveitamento municipal.

A redacción, aprobación inicial e remisión ao Concello do proxecto de equidistribución corresponderalle á ONCE, sempre con anterioridade ao acordo de aprobación definitiva e perfeccionamento do presente convenio. Mantense tamén a obriga de urbanizar a parte afectada pola vía da parcela núm. 1, de 884 metros cadrados.

b) A ONCE entregaralle ao Concello de Pontevedra, ademais das parcelas referenciadas no anterior parágrafo, a restante superficie non cualificada como residencial do predio obxecto da modificación puntual totalmente urbanizada, cesións que acadan 19.106 metros cadrados e que non inclúen o colexio no estado de conservación actual, que manterá a súa cualificación urbanística de equipamento.

c) A residencia e as súas edificacións anexas serán destinadas polo Concello de Pontevedra a diversos servizos municipais, á atención das asociacións e persoas discapacitadas de Pontevedra e/ou á prestación de servizos á veciñanza da zona e institucións veciñais e deportivas.

Segunda. Modificación da cláusula segunda

O 10 % do aproveitamento a que se refire a letra a) da cláusula anterior, que corresponde ao Concello de Pontevedra, quedará compensado coa devolución da parcela da UA 18, permutada pola da residencia, máis a entrega da parcela propiedade da ONCE na UA 25, así como co 1,65 % do aproveitamento.

Terceira. Supresión das cláusulas terceira e quinta, e mantemento íntegro das cláusulas cuarta e sétima

Quedan suprimidas as cláusulas terceira e quinta do convenio orixinal e mantéñense integramente as cláusulas cuarta e sétima.

Cuarta. Modificación da cláusula sexta

Corresponderalle á propiedade a urbanización do ámbito que se sinala no plano que se incorporou ao convenio que se modifica (anexo núm. XII do convenio orixinal) e no que están incluídos tanto o ámbito do polígono como os seus bordos, así como a obriga de completar a urbanización da vía que, desde o ámbito da modificación puntual, conecta coa rúa do Pintor Urbano Lugrís, tanto no que se refire á elaboración do proxecto de urbanización como á súa execución.

O proxecto de urbanización deberase presentar, para a súa aprobación, con anterioridade ao acordo de aprobación definitiva e perfeccionamento do presente convenio. Deberá proxectar a urbanización completa do ámbito referido no parágrafo anterior, aínda que poderá prever a súa execución en tres fases:

A primeira, que incluirá a urbanización da vía proxectada por diante da residencia que conecta coa rúa de Santa Lucía na zona da Corva, para a súa posta en valor como solo urbano consolidado, segundo o anexo III, por un importe de 551.287 € de execución material.

A dita fase deberá iniciarse dentro dos tres meses seguintes á aprobación definitiva do proxecto de urbanización e culminarse nun prazo máximo de dezaseis meses desde o inicio das obras.

A segunda abranguería a continuación da vía urbanizada na primeira fase ata a conexión co PERI aprobado, así como as vías máis longas e estreitas situadas na parte dereita (actual camiño de San Brais/Pintor Urbano Lugrís). Esta fase deberá ser iniciada no prazo máximo de tres anos, contados desde a aprobación definitiva do proxecto de urbanización, cun período de execución máximo de vinte e catro meses.

A terceira fase, que abranguerá a urbanización da parte interior situada entre os bloques do polígono (zonas verdes e vía peonil), unha pequena zona verde lindeira coa vía da segunda fase, a vía situada diante do predio do CRE (rúa de Santa Lucía), a zona da entrada ao CRE, que constituirá a rotonda prevista pola modificación puntual (aínda que unha parte dela queda fóra do seu ámbito e, polo tanto, do ámbito deste convenio), así como o treito que prolonga a rúa de Santa Lucía e permite a súa conexión coa rúa do Pintor Urbano Lugrís.

A urbanización desta terceira fase require a demolición de parte do muro exterior e outras no interior do predio do CRE, exixe a expropiación, polo Concello, dos predios que conectan a vía existente coa rúa do Pintor Urbano Lugrís e que se realice a rotonda no outro extremo. As obras desta fase deberán iniciarse dentro dos catro anos da aprobación definitiva do proxecto de urbanización.

En calquera caso, no momento en que o Concello culmine o expediente expropiatorio das parcelas que pechan o paso cara á zona da avenida de Vigo pola rúa do Pintor Urbano Lugrís, poderá exixir, ben que se inclúa a súa urbanización na seguinte fase que se vai executar ou ben poderá realizar directamente a súa urbanización de forma anticipada, sen prexuízo de exixir posteriormente o seu financiamento correspondente por parte da ONCE ou empresa urbanizadora.

As fases da urbanización reflíctense no plano que se inclúe como anexo III.

Quinta. Modificación da cláusula oitava

Aínda que o convenio inicial, que se actualiza e modifica, tiña natureza mixta, de planeamento e para a súa execución, o presente ten exclusivamente a natureza de convenio urbanístico para a execución do planeamento, e rexerase polo disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e polo seu regulamento, aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro, así como polos requisitos da lexislación de réxime xurídico do sector público e do réxime local, ademais da reguladora do patrimonio das administracións públicas e, especificamente, pola normativa reguladora dos bens das entidades locais, plasmados no correspondente expediente.

Sexta. Comisión de Seguimento

Co fin de facilitar a coordinación e o seguimento do convenio, constituirase unha comisión composta por catro membros, dous representantes por cada parte.

Esta comisión de seguimento velará polo cumprimento do convenio e proporalles ás partes a resolución, se é o caso, das posibles diverxencias que poidan xurdir na interpretación ou aplicación deste. Reunirase tantas veces como sexa necesario para a boa marcha das actuacións que se van desenvolver no marco do convenio.

En proba de conformidade con todos e cada un dos aspectos do presente convenio, ambas as dúas partes o asinan e ratifican por duplicado exemplar, no lugar e na data que figuran na súa cabeceira.

missing image file

Recursos procedentes:

Contra o presente convenio poderá inerpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o xulgado competente desta orde de Pontevedra, nos dous meses contados desde o día seguinte ao da presente notificación (artigos 46 e 14 da Lei 29/1998). Non obstante, potestativamente, poderá interporse recurso de reposición ante o órgano autor deste convenio, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación (artigos 124 da Lei 39/2015). Isto sen prexuízo de interpor calquera outro recurso que considere e sexa conforme a dereito.

O recurso de reposición deberase resolver e notificar no prazo dun mes, entendéndose desestimado polo transcurso do dito prazo sen resolución expresa e notificada (artigos 124 e 24.2 da Lei 39/2015). Neste caso poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses contados desde o día seguinte a aquel en que deba entenderse presuntamente rexeitado (artigo 46.1 e 4 da Lei 29/1998).