Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 16 de abril de 2019 Páx. 18914

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se habilitan os/as asesores/as e avaliadores/as de diferentes cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional establece, como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e formación profesional a avaliación e acreditación da competencia profesional, calquera que fose a súa vía de adquisición, e o artigo 4 establece que un dos instrumentos para a acreditación é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, recolle o establecido na Lei orgánica 5/2002 e determina os requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e as vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

Nos artigos 22.1 e 22.3 do Real decreto 1224/2009 disponse que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais habilitarán os/as asesores/as e avaliadores/as necesarios/as para o desenvolvemento do procedemento e manterán un rexistro deles, que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25 deste real decreto.

O Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, atribúelle á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral as competencias para o desenvolvemento do recoñecemento das competencias profesionais. Así mesmo, o artigo 2 do Decreto 93/1999, do 8 de abril, polo que se crea o Instituto Galego das Cualificacións, e os acordos asinados na Mesa Xeral do Diálogo Social en Galicia o 30 de xuño de 2010 determinan que este será o órgano técnico encargado de levar a cabo a xestión e as accións adecuadas co fin de desenvolver e executar o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Para dar cumprimento ao anterior, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral impartiu cursos de formación específica para obter a habilitación para exercer as funcións de asesoramento ou avaliación de unidades de competencia de distintas cualificacións profesionais, nos procedementos de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. O contido dos cursos ten como referente o establecido nos anexos IV e V do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo.

Conforme todo o anterior, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

RESOLVE:

Habilitar como asesores/as e avaliadores/as das cualificacións de Docencia da formación para o emprego (SSC448_3), Operacións auxiliares de fabricación mecánica (FME031_1), Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2) e Tanatopraxia (SAN491_3) as persoas que figuran no anexo, conforme os requisitos establecidos no artigo 25 do Real decreto 1224/2009, que quedarán incluídos no correspondente rexistro.

Todos os/as asesores/as e avaliadores/as relacionados no anexo desta resolución serán incorporados ao Rexistro Estatal de Asesores/as e Avaliadores/as Habilitados para levar a cabo o procedemento regulado no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Habilitación como asesores/as e avaliadores/as en diferentes cualificacións profesionais

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código
da unidade
de competencia

Nome da unidade de competencia

***6433**

María Isabel

Ezara Trillo

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***9016**

Elva

Fernández López

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***3523**

María de las Mercedes

González del Río

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***3840**

María del Mar

Ponte Maestre

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***3483**

Ana María

Rodríguez Couso

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***5762**

Óscar Basilio

Baña Piña

Asesor

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***7964**

Agustín Enrique

González Clavain

Asesor

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***3265**

Francisco

López Boullón

Asesor

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***0265**

Antonio Manuel

Loures Carballal

Asesor

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***5745**

Roberto

Placer García

Asesor

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***3927**

Javier

Balado Blanco

Asesor

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e otros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***0980**

José Manuel

Golpe Cancelo

Asesor

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e otros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***7345**

Enrique

Pérez Pérez

Asesor

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e otros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***5453**

Manuel

Rodríguez Lago

Asesor

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e otros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***6353**

Leonor

Borregón Martínez

Avaliadora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***4969**

Antonio

Domingo Tudo

Avaliador

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***9609**

Lía

García Gómez

Avaliadora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***4191**

Manuel

Pérez Millares

Avaliador

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***8821**

María Victoria

Rey Mariño

Avaliadora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***4373**

Francisco Javier

Rodríguez Martínez

Avaliador

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***5065**

María Jesús

Vázquez Fandiño

Avaliadora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil das persoas destinatarias e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***5324**

María Victoria

Barreiro Díaz

Avaliadora

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***7366**

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***7965**

Francisco Javier

García Vidal

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***6967**

Roberto Carlos

Iglesias Collazo

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***3655**

Iván

Parada Novo

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***3672**

Susana

Rodríguez Barreiro

Avaliadora

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***5768**

José Ramón

Sánchez Feijoo

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***2701**

Marcos

Santos Pérez

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***6593**

Sonia

Somoza Varela

Avaliadora

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***2203**

Manuel José

Vázquez Ferreira

Avaliador

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

***1360**

Francisco

Villaverde González

Avaliador

UC0272_2

Asistir como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***3101**

Fernando

Breijo Niebla

Avaliador

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***4066**

Antonio Isaac

Martínez Rodríguez

Avaliador

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***4519**

Carlos

Sánchez Díaz

Avaliador

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe