Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 16 de abril de 2019 Páx. 19031

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

EXTRACTO da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

BDNS (Identif.): 450055.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 2.2 das bases reguladoras sempre que teñan a súa residencia fiscal ou un establecemento permanente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto, os seguintes:

Tipo de actuación

Beneficiarios

Actuacións 1 e 2

Profesionais e autónomos

Persoas físicas

Comunidades de propietarios

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W

O sector público: Administración do Estado, Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e Administración local e sector público institucional

Actuacións 3 e 4

Profesionais e autónomos

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W

O sector público: Administración do Estado, Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e Administración local e sector público institucional

2 Non serán beneficiarias destas axudas:

a) Empresas en crise segundo a definición do Regulamento (UE) núm. 651/2014.

b) As empresas suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que tivese declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Segundo. Obxecto

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2019-2021 para a concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES) (IN421Q, IN421R).

2. Pola presente convócanse axudas para as seguintes actuacións:

Actuación 1: adquisición de vehículos de enerxías alternativas, será obrigatorio o achatarramento dun vehículo M1 de máis de dez anos ou dun vehículo N1 de máis de sete anos para as adquisicións de vehículos novos M1 ou N1.

Actuación 2: implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos.

Actuación 3: implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

Actuación 4: implantación de medidas contidas en plans de transporte ao traballo en empresas.

3. A concesión destas axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, segundo a excepción prevista no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

Cuarto. Contía

1. As subvencións previstas nesta convocatoria financiaranse con cargo á partida orzamentaria 09.A2.733A.782.1 recollida nos orzamentos do Inega, coa repartición plurianual recollida na seguinte táboa. O importe total asignado a esta convocatoria ascende a 2.616.913,80 euros.

Importe 2019 (€)

Importe 2020 (€)

Importe 2021 (€)

Total (€)

1.050.000,00

1.280.000,00

286.913,80

2.616.913,80

O orzamento por partida e anualidade redistribuirase tendo en conta as solicitudes rexistradas conforme o establecido no artigo 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, entre as seguintes partidas: 09.A2.733A.782.1, 09.A2.733A.714.1, 09.A2.733A.762.1, 09.A2.733A.700.1 e 09.A2.733A.772.1.

2. O crédito máximo segundo a tipoloxía de proxecto será o seguinte:

Tipo de actuación

Orzamento total

Actuación 1: adquisición de vehículos de enerxías alternativas

Actuación 1.1: vehículos eléctricos

1.178.456,90

Actuación 1.2: vehículos GLP ou gas natural

130.000,00

Actuación 2: implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos

Actuación 2.1: sistemas de recarga rápida e ultrarrápida

524.256,90

Actuación 2.2: outros sistemas de recarga

523.200,00

Actuación 3: implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas

131.000,00

Actuación 4: implantación de medidas contidas en plans de transporte ao traballo en empresas

130.000,00

Total

2.616.913,80

3. A contía das axudas para cada unha das actuacións vén establecida no anexo III do Real decreto 72/2019, do 15 de febreiro, polo que se regula o Programa de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES), publicado no BOE núm. 41, do 16 de febreiro de 2019. Para o non establecido no citado anexo III, salvo desenvolvemento expreso do organismo responsable da coordinación, aplicaranse os seguintes criterios:

– Para a Actuación 1, no caso de beneficiarios non recollidos expresamente no punto 1 nin no punto 2 do anexo III do Real decreto 72/2019, aplicaranse as axudas establecidas no punto 1 do citado anexo.

– Para a Actuación 2, no caso de beneficiarios non recollidos expresamente no anexo III do Real decreto 72/2019, aplicarase unha intensidade de axuda do 40 % do custo subvencionable.

– Para a Actuación 4, no caso de beneficiarios non recollidos expresamente no anexo III do Real decreto 72/2019, aplicarase unha intensidade de axuda do 50 % do custo subvencionable.

Quinto. Forma de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaraas directamente o beneficiario ou a persoa que o represente, salvo cando se trate de axudas para:

– Actuación 1: adquisición de vehículos de enerxías alternativas. Neste caso a solicitude farase a través dos concesionarios de automóbiles que actuarán como entidades colaboradoras.

– Actuación 2: implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos. Todas as solicitudes, independentemente do tipo de beneficiario de que se trate, se farán a través de empresas con actividade de instalación de baixa tensión, que actuarán como entidades colaboradoras.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras comezará no prazo dun mes contado a partir do día hábil seguinte á publicación no DOG da presente convocatoria e finalizará cando remate a vixencia do Programa MOVES.

2. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará no prazo de dous meses contados a partir do día hábil seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria, comezará ás 9.00 horas e permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2019.

3. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal, de conformidade co establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Para o acceso á aplicación de presentación das solicitudes será necesario o número do NIF e o contrasinal determinado polas persoas interesadas ou, se é o caso, polas entidades colaboradoras.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2019

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia