Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Luns, 29 de abril de 2019 Páx. 20929

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 5 de abril de 2019 pola que se autoriza a transmisión mortis causa mediante pacto de mellora da concesión administrativa e da batea F.F.P.I.

Visto o expediente instruído para efectos de transmisión mortis causa mediante pacto de mellora da batea F.F.P.I e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escrito do 15 de marzo de 2019, Ángel Francisco Fajardo Pérez e Ramona Mercedes Pouso Luaces solicitaron autorización para a transmisión mortis causa mediante pacto de mellora da concesión administrativa e da batea F.F.P.I a favor de Francisco Gabriel Fajardo Pouso e José María Fajardo Pouso.

Segundo. Os interesados achegaron a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedementos.

Terceiro. Os informes do Servizo de Protección dos Recursos sobre as características da batea e da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica sobre a tramitación do expediente, son favorables.

b) Consideración legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia (DOG número 180, do 21 de setembro).

Segunda. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG número 124, do 29 de xuño), no seu artigo 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios mortis causa, e coa forma de pactos de apartación ou pactos de mellora.

Terceira. O expediente seguiu todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, pola que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa mediante pacto de mellora, a favor de Francisco Gabriel Fajardo Pouso (***5685**) e José María Fajardo Pouso (***5685**), da concesión administrativa e da batea que se indican a continuación:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: F.F.P.I.

Situación:

Cuadrícula nº: 1.

Polígono: C.

Distrito: Caramiñal (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 13.8.1975.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuales titulares: Ángel Francisco Fajardo Pérez (***8685**), Ramona Mercedes Pouso Luaces (***9371**), Francisco Gabriel Fajardo Pouso (***5685**) e José María Fajardo Pouso (***5685**).

Novos titulares: Francisco Gabriel Fajardo Pouso (***5685**) e José María Fajardo Pouso (***5685**).

Os novos titulares da concesión administrativa quedan subrogados nos dereitos e obrigas dos anteriores.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A Coruña, 5 de abril de 2019

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña