Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Venres, 10 de maio de 2019 Páx. 22539

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2019 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2018.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de abril do 2019

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2018

Ata o 31.12.2018

Administración xeral - Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

19.284.399,00

-119.215,00

19.165.184,00

0,00

0,00

19.165.184,00

0,00

2

Consello de Contas

7.098.583,00

-1.419.882,84

5.678.700,16

0,00

0,00

5.678.700,16

0,00

3

Consello da Cultura Galega

2.547.225,00

-178.325,45

2.368.899,55

0,00

0,00

2.368.899,55

0,00

4

Presidencia da Xunta de Galicia

298.996.633,00

-5.531.248,51

293.465.384,49

1.336.901,08

0,00

292.128.483,41

1.993.208,48

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza

281.140.779,00

19.579.310,82

300.720.089,82

2.361.061,98

1.303.512,86

297.055.514,98

13.008.577,68

6

Consellería de Facenda

55.142.555,00

-197.846,33

54.944.708,67

184.106,65

0,00

54.760.602,02

0,00

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

117.009.713,00

-33.280.285,07

83.729.427,93

1.204.835,55

46.190,59

82.478.401,79

2.684.259,86

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

405.918.075,00

-39.288.961,95

366.629.113,05

0,00

0,00

366.629.113,05

10.056.128,25

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

493.212.316,00

13.033.287,58

506.245.603,58

1.674.289,68

0,00

504.571.313,90

49.050.962,09

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.392.749.441,00

-6.114.143,10

2.386.635.297,90

264.822,01

0,00

2.386.370.475,89

1.832.639,31

11

Consellería de Sanidade

3.664.934.669,00

203.583.890,90

3.868.518.559,90

425.233,22

101.440,01

3.867.991.886,67

4.376.303,42

12

Consellería de Política Social

699.319.500,00

-21.968.896,18

677.350.603,82

1.146.731,67

0,00

676.203.872,15

139.411,86

13

Consellería do Medio Rural

494.292.877,00

19.690.423,91

513.983.300,91

331.035,16

3.716.190,04

509.936.075,71

11.954.330,69

14

Consellería do Mar

155.297.224,00

-35.536.509,17

119.760.714,83

205.158,57

336.005,68

119.219.550,58

570.943,15

20

Consello Consultivo de Galicia

2.080.718,00

-347.236,87

1.733.481,13

0,00

0,00

1.733.481,13

0,00

21

Transferencias a Corporacións Locais

125.594.165,00

-2.113.588,99

123.480.576,01

0,00

0,00

123.480.576,01

0,00

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.222.143.484,00

-17.900.000,00

1.204.243.484,00

43.012.565,27

0,00

1.161.230.918,73

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

36.943.449,00

134.890.973,10

171.834.422,10

0,00

0,00

171.834.422,10

134.503.874,29

Total xeral

10.473.705.805,00

226.781.746,85

10.700.487.551,85

52.146.740,84

5.503.339,18

10.642.837.471,83

230.170.639,08

Administración xeral - Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

1.988.749.665,00

6.723.685,55

1.995.473.350,55

112.012,33

0,00

1.995.361.338,22

2.339.563,91

2 Gastos en bens correntes e servizos

532.264.898,00

-16.708.968,99

515.555.929,01

49.533,85

0,00

515.506.395,16

5.979.300,05

3 Gastos financeiros

169.452.903,00

-17.714.509,20

151.738.393,80

512.564,48

0,00

151.225.829,32

0,00

4 Transferencias correntes

5.009.657.244,00

275.282.254,00

5.284.939.498,00

832.452,86

267.198,40

5.283.839.846,74

47.342.323,07

5 Fondo de continxencia

7.125.450,00

85.684.905,14

92.810.355,14

0,00

0,00

92.810.355,14

92.810.355,14

6 Investimentos reais

350.879.340,00

-8.662.753,31

342.216.586,69

2.528.997,27

2.156.840,13

337.530.749,29

26.282.540,63

7 Transferencias de capital

1.263.520.666,00

-140.133.499,64

1.123.387.166,36

5.611.179,26

3.079.300,65

1.114.696.686,45

23.310.789,82

8 Activos financeiros

97.157.714,00

3.253.728,54

100.411.442,54

0,00

0,00

100.411.442,54

936.025,99

9 Pasivos financeiros

1.054.897.925,00

39.056.904,76

1.093.954.829,76

42.500.000,79

0,00

1.051.454.828,97

31.169.740,47

Total xeral

10.473.705.805,00

226.781.746,85

10.700.487.551,85

52.146.740,84

5.503.339,18

10.642.837.471,83

230.170.639,08

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2018 (ata o 31.12.2018)

Administración xeral - Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposións

Saldo obrigas

Pagamentos pendentes de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

19.165.184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.194.197,40

0,00

0,00

19.165.184,00

19.165.184,00

19.165.184,00

19.165.184,00

15.970.986,60

15.970.986,60

02

Consello de Contas

5.678.700,16

0,00

0,00

0,00

65.825,37

0,00

0,00

0,00

5.678.700,16

5.678.700,16

5.678.700,16

5.612.874,79

5.612.874,79

5.612.874,79

03

Consello da Cultura Galega

2.368.899,55

0,00

0,00

2.824,26

0,00

236.267,12

0,00

0,00

2.368.899,55

2.368.899,55

2.366.075,29

2.366.075,29

2.129.808,17

2.129.808,17

04

Presidencia da Xunta de Galicia

293.465.384,49

1.336.901,08

0,00

8.345.355,48

0,00

34.444.023,56

0,00

1.993.208,48

290.135.274,93

290.135.274,93

281.789.919,45

281.789.919,45

247.345.895,89

247.345.895,89

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza

300.720.089,82

3.664.574,84

0,00

10.055.485,29

0,00

16.841.694,07

0,00

13.008.577,68

284.046.937,30

284.046.937,30

273.991.452,01

273.991.452,01

257.149.757,94

257.149.757,94

06

Consellería de Facenda

54.944.708,67

184.106,65

0,00

26.952,33

0,00

1.955.956,43

0,00

0,00

54.760.602,02

54.760.602,02

54.733.649,69

54.733.649,69

52.777.693,26

52.777.693,26

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

83.729.427,93

1.251.026,14

0,00

8.588.485,03

0,00

19.874.157,81

0,00

2.684.259,86

79.794.141,93

79.794.141,93

71.205.656,90

71.205.656,90

51.331.499,09

51.331.499,09

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

366.629.113,05

0,00

0,00

20.214.055,33

0,00

47.341.644,52

0,00

10.056.128,25

356.572.984,80

356.572.984,80

336.358.929,47

336.358.929,47

289.017.284,95

289.017.284,95

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

506.245.603,58

1.674.289,68

0,00

126.811.484,31

0,00

94.798.914,56

0,00

49.050.962,09

455.520.351,81

455.520.351,81

328.708.867,50

328.708.867,50

233.909.952,94

233.909.952,94

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.386.635.297,90

264.822,01

0,00

7.290.737,35

0,00

68.636.296,16

0,00

1.832.639,31

2.384.537.836,58

2.384.537.836,58

2.377.247.099,23

2.377.247.099,23

2.308.610.803,07

2.308.610.803,07

11

Consellería de Sanidade

3.868.518.559,90

526.673,23

0,00

10.830.813,45

34.612,00

226.274.488,52

0,00

4.376.303,42

3.863.615.583,25

3.863.615.583,25

3.852.784.769,80

3.852.750.157,80

3.626.475.669,28

3.626.475.669,28

12

Consellería de Política Social

677.350.603,82

1.146.731,67

0,00

17.271.192,14

0,00

67.963.687,40

0,00

139.411,86

676.064.460,29

676.064.460,29

658.793.268,15

658.793.268,15

590.829.580,75

590.829.580,75

13

Consellería do Medio Rural

513.983.300,91

4.047.225,20

0,00

100.035.411,63

0,00

51.048.751,78

0,00

11.954.330,69

497.981.745,02

497.981.745,02

397.946.333,39

397.946.333,39

346.897.581,61

346.897.581,61

14

Consellería do Mar

119.760.714,83

541.164,25

0,00

38.348.078,51

0,00

8.942.001,15

0,00

570.943,15

118.648.607,43

118.648.607,43

80.300.528,92

80.300.528,92

71.358.527,77

71.358.527,77

20

Consello Consultivo de Galicia

1.733.481,13

0,00

0,00

14.901,22

0,00

24.864,96

0,00

0,00

1.733.481,13

1.733.481,13

1.718.579,91

1.718.579,91

1.693.714,95

1.693.714,95

21

Transferencias a corporacións locais

123.480.576,01

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.399,06

0,00

0,00

123.480.576,01

123.480.576,01

123.480.576,01

123.480.576,01

114.066.176,95

114.066.176,95

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.204.243.484,00

43.012.565,27

0,00

0,00

0,00

101.406,00

0,00

0,00

1.161.230.918,73

1.161.230.918,73

1.161.230.918,73

1.161.230.918,73

1.161.129.512,73

1.161.129.512,73

23

Gastos de diversas consellerías

171.834.422,10

0,00

181.612,16

0,00

0,00

731.909,06

0,00

134.503.874,29

37.330.547,81

37.148.935,65

37.148.935,65

37.148.935,65

36.417.026,59

36.417.026,59

Total xeral

10.700.487.551,85

57.650.080,02

181.612,16

347.835.776,33

100.437,37

651.824.659,56

0,00

230.170.639,08

10.412.666.832,75

10.412.485.220,59

10.064.649.444,26

10.064.549.006,89

9.412.724.347,33

9.412.724.347,33

Administración xeral - Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.995.473.350,55

112.012,33

0,00

131.335,33

82.148,79

1.672.510,56

0,00

2.339.563,91

1.993.021.774,31

1.993.021.774,31

1.992.890.438,98

1.992.808.290,19

1.991.135.779,63

1.991.135.779,63

2 Gastos en bens correntes e servizos

515.555.929,01

49.533,85

181.612,16

4.838.493,98

18.288,58

42.899.022,29

0,00

5.979.300,05

509.527.095,11

509.345.482,95

504.506.988,97

504.488.700,39

461.589.678,10

461.589.678,10

3 Gastos financeiros

151.738.393,80

512.564,48

0,00

0,00

0,00

132.102,31

0,00

0,00

151.225.829,32

151.225.829,32

151.225.829,32

151.225.829,32

151.093.727,01

151.093.727,01

4 Transferencias correntes

5.284.939.498,00

1.099.651,26

0,00

95.398.290,41

0,00

327.715.616,65

0,00

47.342.323,07

5.236.497.523,67

5.236.497.523,67

5.141.099.233,26

5.141.099.233,26

4.813.383.616,61

4.813.383.616,61

5 Fondo de continxencia

92.810.355,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.810.355,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

342.216.586,69

4.685.837,40

0,00

43.168.746,53

0,00

42.965.175,14

0,00

26.282.540,63

311.248.208,66

311.248.208,66

268.079.462,13

268.079.462,13

225.114.286,99

225.114.286,99

7 Transferencias de capital

1.123.387.166,36

8.690.479,91

0,00

204.298.910,08

0,00

236.420.313,41

0,00

23.310.789,82

1.091.385.896,63

1.091.385.896,63

887.086.986,55

887.086.986,55

650.666.673,14

650.666.673,14

8 Activos financeiros

100.411.442,54

0,00

0,00

0,00

0,00

19.919,20

0,00

936.025,99

99.475.416,55

99.475.416,55

99.475.416,55

99.475.416,55

99.455.497,35

99.455.497,35

9 Pasivos financeiros

1.093.954.829,76

42.500.000,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.169.740,47

1.020.285.088,50

1.020.285.088,50

1.020.285.088,50

1.020.285.088,50

1.020.285.088,50

1.020.285.088,50

Total xeral

10.700.487.551,85

57.650.080,02

181.612,16

347.835.776,33

100.437,37

651.824.659,56

0,00

230.170.639,08

10.412.666.832,75

10.412.485.220,59

10.064.649.444,26

10.064.549.006,89

9.412.724.347,33

9.412.724.347,33

Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2018

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1 - Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.057.157.242,00

0,00

0,00

2.057.157.242,00

2.067.156.344,34

2.067.156.344,34

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

125.291.247,00

0,00

0,00

125.291.247,00

217.761.660,14

217.761.660,14

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

71.047.782,00

0,00

0,00

71.047.782,00

79.740.695,23

79.740.695,23

0,00

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

21.779.145,00

0,00

0,00

21.779.145,00

24.094.085,96

24.094.085,96

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

53.977,08

53.977,08

0,00

Total 1 - Impostos directos

2.275.288.416,00

0,00

0,00

2.275.288.416,00

2.388.806.762,75

2.388.806.762,75

0,00

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200

Sobre transmisións inter vivos

179.075.181,00

0,00

0,00

179.075.181,00

197.859.007,41

197.859.007,41

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

77.218.843,00

0,00

0,00

77.218.843,00

78.172.727,43

78.172.727,43

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

2.142.553.784,00

0,00

0,00

2.142.553.784,00

2.119.032.309,33

2.119.032.309,33

0,00

220

Impostos especiais

957.344.418,00

0,00

0,00

957.344.418,00

975.178.771,49

975.178.771,49

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.831,55

-21.831,55

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.839.834,00

0,00

0,00

53.839.834,00

52.681.943,15

52.681.943,15

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

7.214.984,00

0,00

0,00

7.214.984,00

7.575.277,48

7.575.277,48

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.697,08

-1.697,08

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

3.872.195,00

0,00

0,00

3.872.195,00

3.541.332,28

3.541.332,28

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

12.535.737,00

0,00

0,00

12.535.737,00

11.417.486,47

11.417.486,47

0,00

293

Canon eólico

22.549.795,00

0,00

0,00

22.549.795,00

22.751.397,10

22.751.397,10

0,00

Total 2 - Impostos indirectos

3.456.204.771,00

0,00

0,00

3.456.204.771,00

3.468.186.723,51

3.468.186.723,51

0,00

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

7.419.155,00

0,00

0,00

7.419.155,00

8.151.807,46

8.151.807,46

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

11.087.878,00

0,00

0,00

11.087.878,00

12.170.728,59

12.170.728,59

0,00

303

Taxas por venda de bens

15.200,00

0,00

0,00

15.200,00

35.990,71

35.990,71

0,00

304

Taxas por dominio público

58.250,00

0,00

0,00

58.250,00

36.761,40

36.761,40

0,00

311

Prezos públicos

24.432.640,00

0,00

0,00

24.432.640,00

25.227.810,70

25.227.810,70

0,00

312

Prezos privados

3.395.310,00

0,00

0,00

3.395.310,00

2.626.223,69

2.626.223,69

0,00

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

698.584,48

698.584,48

0,00

380

De exercicios pechados

17.594.528,00

18.021,99

0,00

17.612.549,99

5.812.222,89

5.812.222,89

0,00

381

De exercicio corrente

239.736,00

65,59

0,00

239.801,59

3.717.853,55

3.717.853,55

0,00

391

Recargas e multas

14.285.700,00

0,00

0,00

14.285.700,00

8.614.452,77

8.614.452,77

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

14.050.050,00

0,00

0,00

14.050.050,00

21.274.496,07

21.274.496,07

0,00

399

Ingresos diversos

2.632.209,00

1,82

0,00

2.632.210,82

4.915.523,95

4.915.523,95

0,00

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

95.765.176,00

18.089,40

0,00

95.783.265,40

93.282.456,26

93.282.456,26

0,00

Capítulo 4 - Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

2.358.903.219,00

0,00

0,00

2.358.903.219,00

2.576.513.534,75

2.255.308.228,36

321.205.306,39

401

Da seguridade social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

95.446.455,31

91.294.015,07

4.152.440,24

402

De organismos autónomos do estado

142.780.819,00

1.997.671,02

0,00

144.778.490,02

125.747.683,92

125.747.683,92

0,00

403

De empresas públicas e outros entes públicos do estado

0,00

0,00

0,00

0,00

44.468,31

44.468,31

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

24.167.541,00

16.444.163,29

0,00

40.611.704,29

38.080.033,11

38.078.533,55

1.499,56

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

7.547.749,09

7.547.749,09

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

103.407,99

103.407,99

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

5.190.431,63

5.190.431,63

0,00

444

De universidades públicas da CCAA

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

460

De concellos

0,00

1.734.917,78

0,00

1.734.917,78

1.734.917,78

1.734.917,78

0,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

8.370,00

8.370,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

14.240,00

0,00

14.240,00

7.090,00

7.090,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

59.000.590,00

2.235.015,73

0,00

61.235.605,73

69.648.874,41

54.630.583,38

15.018.291,03

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

309.396,00

412.172,23

0,00

721.568,23

753.998,98

125.408,62

628.590,36

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

8.788.932,00

6.794.221,76

0,00

15.583.153,76

16.272.643,50

16.272.643,50

0,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

331.239,00

1.744.863,50

0,00

2.076.102,50

5.543.611,20

3.545.174,27

1.998.436,93

Total 4 - Transferencias correntes

2.682.440.942,00

31.387.265,31

0,00

2.713.828.207,31

2.942.653.269,98

2.599.648.705,47

343.004.564,51

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

944.713,00

0,00

0,00

944.713,00

1.076.193,42

1.076.193,42

0,00

518

A familias e institucións sen fin de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

7.644,81

7.644,81

0,00

520

Xuros de contas bancarias

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

255.307,40

255.307,40

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

1.454.833,06

1.454.833,06

0,00

537

De empresas privadas

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.874.122,91

1.874.122,91

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

80.960,36

80.960,36

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

441.149,11

441.149,11

0,00

593

Operacións de derivados

801.563,00

0,00

0,00

801.563,00

801.562,50

801.562,50

0,00

Total 5 - Ingresos patrimoniais

3.446.276,00

0,00

0,00

3.446.276,00

5.991.773,57

5.991.773,57

0,00

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

12.217,45

12.217,45

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

78.350,00

0,00

0,00

78.350,00

821.669,73

821.669,73

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

19.695,00

19.695,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

85.394,03

85.394,03

0,00

681

De exercicio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

524.021,08

524.021,08

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

15.149,86

15.149,86

0,00

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

78.350,00

0,00

0,00

78.350,00

1.478.147,15

1.478.147,15

0,00

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700

Do Fondo de Compensación Interterritorial

42.505.200,00

0,00

0,00

42.505.200,00

52.222.486,70

44.478.821,20

7.743.665,50

702

De organismos autónomos do Estado

21.292.562,00

5.473.721,31

0,00

26.766.283,31

25.426.138,01

16.012.676,19

9.413.461,82

703

De empresas públicas e outros entes públicos do estado

0,00

475.673,89

0,00

475.673,89

475.673,89

114.873,89

360.800,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

13.948.726,00

8.215.029,17

0,00

22.163.755,17

22.340.936,24

22.281.731,22

59.205,02

732

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

283.035,70

283.035,70

0,00

740

De entidades públicas empresariais

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

0,00

0,00

0,00

741

De sociedades mercantís

0,00

3.159,53

0,00

3.159,53

29.040,00

21.780,00

7.260,00

760

De concellos

0.00

657.275,32

0.00

657.275,32

841.900,10

430.801,86

411.098,24

761

De deputacións

0.00

250.000,00

0.00

250.000,00

250.000,00

0.00

250.000,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

200.000,00

944.387,51

0.00

1.144.387,51

1.152.676,74

1.152.676,74

0.00

781

De institucións sen fins de lucro

0.00

221.988,88

0.00

221.988,88

270.678,30

245.678,30

25.000,00

790

Feder programa operativo

209.042.836,00

45.927.449,91

0,00

254.970.285,91

353.927.456,42

181.946.780,76

171.980.675,66

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

2.600.747,00

3.975.703,50

0,00

6.576.450,50

6.869.375,75

639.889,95

6.229.485,80

792

Feoga/Feader/Feaga

200.348.952,00

36.614.403,49

0,00

236.963.355,49

236.328.560,84

148.317.747,53

88.010.813,31

794

Ifop/Fep/Femp

65.375.963,00

10.992.323,77

0,00

76.368.286,77

76.368.286,77

26.052.802,48

50.315.484,29

799

Outras transferencias da Unión Europea

395.887.00

1.053.299.25

0,00

1.449.186.25

2.242.809.42

914.285.92

1.328.523.50

Total 7 - Transferencias de capital

555.725.393,00

114.804.425,53

0,00

670.529.818,53

779.029.054,88

442.893.581,746

336.135.473,14

Capítulo 8 - Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos

27.546.643,00

0,00

0,00

27.546.643,00

27.779.321,94

27.779.321,94

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P

149.576,00

0,00

0,00

149.576,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

437.493,81

437.493,81

0,00

841

Devolución de fianzas

0,00

0,00

0,00

0,00

3.125,26

3.125,26

0,00

871

Remanente por liquidación de sociedades mercantís

0.00

0.00

0.00

0.00

473.07

473.07

0.00

Total 8 - Activos financeiros

27.696.219,00

0,00

0,00

27.696.219,00

28.220.414,08

28.220.414,08

0,00

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.377.060.262,00

0,00

0,00

1.377.060.262,00

1.194.431.010,99

1.194.431.010,99

0,00

Total 9 - Pasivos financeiros

1.377.060.262,00

0,00

0,00

1.377.060.262,00

1.194.431.010,99

1.194.431.010,99

0,00

Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 31.12.2018

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.383.470.778,52

16.473.834,57

2.366.996.943,95

3.932.416,50

2.370.929.360,45

17.877.402,30

II. Impostos indirectos

3.538.713.932,04

82.413.404,13

3.456.300.527,91

495.305,32

3.456.795.833,23

11.390.890,28

III. Taxas, prezos e outros ingresos

82.899.478,40

4.257.663,18

78.641.815,22

362.427,20

79.004.242,42

14.278.213,84

IV. Transferencias correntes

2.548.233.278,78

19.620.735,45

2.528.612.543,33

0,00

2.528.612.543,33

71.036.162,14

V. Ingresos patrimoniais

5.991.773,57

0,00

5.991.773,57

0,00

5.991.773,57

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

1.514.334,65

36.187,50

1.478.147,15

0,00

1.478.147,15

0,00

VII. Transferencias de capital

362.678.357,83

2.600.722,73

360.077.635,10

0,00

360.077.635,10

82.815.946,64

VIII. Activos financeiros

28.220.414,08

0,00

28.220.414,08

0,00

28.220.414,08

0,00

IX. Pasivos financeiros

1.194.431.010,99

0,00

1.194.431.010,99

0,00

1.194.431.010,99

0,00

Total xeral

10.146.153.358,86

125.402.547,56

10.020.750.811,30

4.790.149,02

10.025.540.960,32

197.398.615,20

Administración xeral - Estado e evolución da Tesouraría

Existencias a 1 de xaneiro

280.444,9

miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

10.020.750,8

Residuos

124.341,1

Extraorzamentarios

46.566,5

Recursos outros entes

12.635,6

Suma

10.204.294,1

Pagamentos do período

Orzamento corrente

9.412.724,3

Residuos

699.096,7

Extraorzamentarios

10.885,1

Recursos outros entes

13.105,6

Suma

10.135.811,7

Existencias finais

348.927,2

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2018

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.762.261.221,00

86.930.756,54

3.849.191.977,54

3.845.133.971,17

3.844.995.148,46

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.724.235.169,00

122.092.339,83

1.846.327.508,83

1.839.434.509,68

1.831.192.150,14

3 Gastos financeiros

169.720.040,00

-15.236.133,19

154.483.906,81

153.971.342,33

153.940.946,24

4 Transferencias correntes

2.222.061.529,00

80.820.700,47

2.302.882.229,47

2.254.423.930,48

2.157.104.799,29

5 Fondo de Continxencia

39.042.625,00

53.767.730,14

92.810.355,14

0,00

0,00

6 Investimentos reais

881.488.508,00

-54.815.467,20

826.673.040,80

773.593.587,56

682.342.044,87

7 Transferencias de capital

688.323.956,00

-27.134.432,84

661.189.523,16

629.205.604,87

439.424.213,91

8 Activos financeiros

161.088.521,00

-22.891.345,90

138.197.175,10

132.609.140,52

130.305.504,69

9 Pasivos financeiros

1.075.751.592,00

31.598.378,34

1.107.349.970,34

1.033.680.229,08

1.033.680.229,08

Total xeral

10.723.973.161,00

255.132.526,19

10.979.105.687,19

10.662.052.315,69

10.272.985.036,68

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2018

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.275.288.416,00

0,00

0,00

2.388.806.762,75

2.366.996.943,95

II. Impostos indirectos

3.456.204.771,00

0,00

0,00

3.468.186.723,51

3.456.300.527,91

III. Taxas, prezos e outros ingresos

168.557.218,00

0,00

306.876,34

181.456.820,45

151.811.787,29

IV. Transferencias correntes

2.815.373.485,00

0,00

34.663.252,99

2.712.186.312,18

2.634.405.887,20

V. Ingresos patrimoniais

8.392.115,00

0,00

0,00

11.434.621,13

10.446.745,16

VI. Alleamento de investimentos reais

10.654.350,00

0,00

0,00

3.773.155,03

3.489.190,32

VII. Transferencias de capital

559.463.042,00

0,00

122.674.276,24

445.286.795,44

361.344.833,20

VIII. Activos financeiros

42.979.502,00

0,00

0,00

44.426.413,13

37.911.998,45

IX. Pasivos financeiros

1.387.060.262,00

0,00

0,00

1.194.431.010,99

1.194.431.010,99

Total xeral

10.723.973.161,00

0,00

157.644.405,57

10.449.988.614,61

10.217.138.924,47

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.