Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Martes, 21 de maio de 2019 Páx. 24543

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema Universitrio de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.

A Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG núm. 21, do 30 de xaneiro) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante Gain), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do Sistema Universitario de Galicia (en adiante SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutores e doutoras nos seus centros, con dúas modalidades.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas do Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Gain, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras a), b), c), e d) do artigo 10 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria (letra e) do mesmo artigo), outorgada por un equipo avaliador formado por persoas expertas na RIS3. Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 11 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas corresponde conxuntamente á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 3 de maio de 2019, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2018 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo III, na modalidade e coa contía que se indican no dito anexo.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 15 das bases da convocatoria:

Modalidade A (universidades do SUG): 50 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

2022

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

9

81.288,90

195.093,36

195.093,36

113.804,46

585.280,08

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

26

234.834,60

563.603,04

563.603,04

328.768,44

1.690.809,12

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVIGO

15

135.481,50

325.155,60

325.155,60

189.674,10

975.466,80

Total FSE 

451.605,00

1.083.852,00

1.083.852,00

632.247,00

3.251.556,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

9

16.423,56

71.406,64

25.406,64

8.983,08

122.219,92

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

26

47.445,84

201.396,96

73.396,96

25.951,12

348.190,88

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

15

27.372,60

100.344,40

42.344,40

14.971,80

185.033,20

Total FP

91.242,00

373.148,00

141.148,00

49.906,00

655.444,00

Total modalidade A SUG

50

542.847,00

1.457.000,00

1.225.000,00

682.153,00

3.907.000,00

Modalidade A (demais entidades): 7 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

2022

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

1

10.856,94

30.500,00

24.500,00

13.643,06

79.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

3

32.570,82

87.500,00

73.500,00

40.929,18

234.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

2

21.713,88

59.000,00

49.000,00

27.286,12

157.000,00

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

10.856,94

28.500,00

24.500,00

13.643,06

77.500,00

Total modalidade A outras entidades 

7

75.998,58

205.500,00

171.500,00

95.501,42

548.500,00

Modalidade B (universidades do SUG): 40 axudas.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

2022

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

5

47.993,05

129.500,00

107.500,00

59.506,95

344.500,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

25

239.965,25

643.500,00

537.500,00

297.534,75

1.718.500,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

10

95.986,10

243.000,00

215.000,00

119.013,90

673.000,00

Total modalidade B SUG 

40

383.944,40

1.016.000,00

860.000,00

476.055,60

2.736.000,00

Modalidade B (demais entidades): 2 axudas.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

2022

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

1

9.598,61

21.500,00

21.500,00

11.901,39

64.500,00

09.A3.561A.430.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

9.598,61

27.500,00

21.500,00

11.901,39

70.500,00

Total modalidade B outras entidades 

2

19.197,22

49.000,00

43.000,00

23.802,78

135.000,00

De acordo co establecido no artigo 22 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da Gain adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no caso de solicitudes presentadas por unha universidade do SUG, ou ante a persoa titular da Presidencia da Gain nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO I

Condicións xerais

Primeiro. Establecer as condicións xerais e particulares da subvención que se especifican nos anexos III e IV.

Segundo. Todas as solicitudes que figuran nos anexos III e IV desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. Todas as entidades beneficiarias presentaron a declaración de ter capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións que se establecen na convocatoria.

Cuarto. Establecer unha lista de agarda en cada modalidade e para cada órgano instrutor, que se inclúe como anexo IV, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 11.6. Nestas listas figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Quinto. A data de comezo dos contratos será o 31 de maio de 2019, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 31 de agosto de 2019.

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Gain no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

ANEXO II

Condicións particulares

Primeiro. Na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas no ámbito das universidades do SUG, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 (Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente), prioridade de investimento 10.02 (A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para os grupos desfavorecidos), obxectivo específico 10.02.01 (Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres) e liña de actuación 102 (Axudas á etapa de formación predoutoral).

Segundo. De acordo co modelo de custos simplificados vinculado a esta convocatoria, o Fondo Social Europeo financiará ata un máximo de 21.677,04 € anuais do custo total de cada axuda da modalidade A.

Terceiro. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A están obrigadas ao cumprimento da normativa comunitaria aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) número 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo (FSE), ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello; no Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello, modificados ambos os dous polo Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo de 2018, sobre normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE), nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 e (UE) nº 283/2014 e a Decisión nº 541/2014/UE e polo que se derroga o Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento; nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2014-2020 e na Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020.

Cuarto. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A quedan obrigadas a asegurarse de que os gastos declarados son conformes coas normas aplicables, se é o caso, e que non existe dobre financiamento do gasto con outros réximes comunitarios ou nacionais, así como con outros períodos de programación do Fondo Social Europeo.

Quinto. Requírese a concreción do adecuado rexistro dos datos de seguimento e avaliación da actuación, tanto para a acreditación da realidade da actuación como para recoller datos completos das persoas participantes e entidades beneficiarias polas operacións precisos para dar cumprimento aos requisitos de subministración de información a través dos indicadores de execución e de produtividade (UE) nº 1304/2013 (anexo I, de especificacións de indicadores desta autorización), garantindo que se indisporá de datos dos destinatarios últimos das actuación a nivel de microdato, así como se poderá realizar un adecuado seguimento do cumprimento dos indicadores de resultados recollidos no anexo I do Regulamento 1304/2013.

Sexto. Infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que será obxecto de publicación electrónica o por outros medios segundo o previsto no artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Sétimo. No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de execución e de produtividade sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde a última xustificación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Oitavo. Obriga a manter un sistema de contabilidade diferenciado para todos os ingresos relacionados coas operacións.

Noveno. Require acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é o caso, o organismo intermedio a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, achegando, para o efecto canta documentación lle fose requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se están levando a cabo.

Décimo. Comporta, así mesmo, someterse a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que realice a unidade administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das súas intervencións delegadas, o Consello de Contas de Galicia, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, para o cal achegarán canta información lle sexa requirida.

Décimo primeiro. Conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, comporta conservar e custodiar a documentación xustificativa dos gastos durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación.

Décimo segundo. Comporta a obriga de colaborar co organismo intermedio na elaboración dos informes de execución anual e final correspondentes.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2019

Carmen Pomar Tojo

Francisco Conde López

Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

Conselleiro de Economía, Emprego e Industria e presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO III

Axudas concedidas

Modalidade A.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2019/205

UDC

Varela

Rodríguez

Hiram

***6505**

2

10,5423

ED481A-2019/231

UDC

Teijeiro

Paredes

Diego

***5788**

2

10,5270

ED481A-2019/097

UDC

Guzzi

 

Eleonora

****5499*

3

9,9333

ED481A-2019/233

UDC

Salamini

Montemurri

Martín

***7361**

3

9,9264

ED481A-2019/196

UDC

Lizancos

Vidal

Plácido Francisco

***8965**

2

9,6623

ED481A-2019/081

UDC

Ageitos

Castiñeiras

Lucía

***3128**

3

9,4248

ED481A-2019/206

UDC

Rodríguez

Fernández

Silvia

***2209**

3

9,3833

ED481A-2019/189

UDC

Romero

Campo

Paula

***6011**

3

9,3708

ED481A-2019/155

UDC

Santoveña

Gómez

Raúl

***7349**

2

8,8876

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2019/038

USC

Rioboo

Vidal

Alicia

***0806**

3

13,1567

ED481A-2019/075

USC

Silveira

Loureiro

María

***0837**

2

11,4702

ED481A-2019/049

USC

Veiga

Rúa

Sara

***1087**

2

11,2072

ED481A-2019/026

USC

Freire

Agulleiro

Óscar

***3439**

2

10,9814

ED481A-2019/085

USC

Bayón

Fernández

Alfonso

***5686**

3

10,8819

ED481A-2019/007

USC

Escudero

Pérez

Adriana

***2174**

3

10,6197

ED481A-2019/210

USC

Osorio

Celis

Marcelo

***2269**

3

10,4572

ED481A-2019/070

USC

Da Concepción

Vicente

Eduardo

***5767**

2

10,3392

ED481A-2019/114

USC

López

Estévez

Ana María

***8495**

3

10,2878

ED481A-2019/172

USC

González

Rodríguez

Jorge

***8490**

2

10,2093

ED481A-2019/072

USC

González

González

José Manuel

***1588**

3

10,0826

ED481A-2019/032

USC

López

Novo

Cynthia

***8173**

2

10,0517

ED481A-2019/194

USC

Parga

Martínez

Ana

***6148**

3

10,0205

ED481A-2019/190

USC

Álvarez

Lorenzo

Aitor

***0193**

2

9,9442

ED481A-2019/103

USC

Fernández

Varela

Carmen

***6291**

3

9,8865

ED481A-2019/056

USC

Lomba

Castro

Julián

***7390**

2

9,8448

ED481A-2019/142

USC

Romarís

Villanueva

Pablo

***7084**

2

9,6237

ED481A-2019/187

USC

Rey

Tarrío

Francisco

***8283**

2

9,6019

ED481A-2019/133

USC

Martínez

Castaño

Rodrigo

***8216**

2

9,5661

ED481A-2019/120

USC

Vivero

López

María

***9796**

2

9,5294

ED481A-2019/054

USC

Garbayo

Peón

Ana

***2947**

2

9,3503

ED481A-2019/101

USC

Díaz

López

Gonzalo

***4532**

3

9,2082

ED481A-2019/083

USC

Argiz

Montes

Lucía

***8169**

3

9,1784

ED481A-2019/131

USC

López

Lorenzo

Nuria

***6219**

2

9,1482

ED481A-2019/115

USC

Vázquez

Rodríguez

David

***8070**

3

9,0877

ED481A-2019/117

USC

López

Corbalán

María Victoria

***4184**

3

8,9157

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2019/312

UVigo

González

Pereira

Antía

***1960**

2

10,1701

ED481A-2019/295

UVigo

García

Oliveira

Paula

***1452**

2

10,0971

ED481A-2019/289

UVigo

Canabal

Abalo

Ana

***8038**

-

9,9364

ED481A-2019/288

UVigo

Broullón

Mandado

Esperanza

***1116**

3

9,6454

ED481A-2019/243

UVigo

Santos

López

Artai Antón

***6049**

2

9,6045

ED481A-2019/230

UVigo

González

Baldonedo

Jacobo

***4334**

1

9,6020

ED481A-2019/293

UVigo

Fernández

Lodeiro

Carlos

***9333**

3

9,4546

ED481A-2019/244

UVigo

Tiryaki

 

Ecem

****2957*

3

9,2389

ED481A-2019/297

UVigo

Liz

Domínguez

Martín

***8168**

2

9,1931

ED481A-2019/227

UVigo

Fernández

Fernández

Ángel Manuel

***9898**

2

9,1400

ED481A-2019/314

UVigo

Pérez

Davila

Sara

***1847**

1

9,1347

ED481A-2019/250

UVigo

Otero

Millán

Luis

***7357**

3

9,1158

ED481A-2019/299

UVigo

Nogueira

Rodríguez

Alba

***7438**

-

9,0795

ED481A-2019/225

UVigo

Cid

Rodríguez

Natalia

***9740**

3

9,0771

ED481A-2019/291

UVigo

Díaz

Rúa

Adrián

***6751**

2

8,9627

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2019/012

Fundación Profesor Novoa Santos

Fuentes

Valverde

Víctor

***0390**

2

10,8032

IN606A-2019/020

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

González

Conde

Miriam

***6125**

2

10,4785

IN606A-2019/027

Fundación Biomédica Galicia Sur

Ruiz

Arribas

Marta

***0664**

3

9,9483

IN606A-2019/003

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Lores

Touriño

Saínza

***1800**

2

9,5785

IN606A-2019/029

Fundación Profesor Novoa Santos

Lasarte

Monterrubio

Cristina

***2621**

3

9,5288

IN606A-2019/001

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Bao

Caamaño

Aida

***3829**

3

9,3724

IN606A-2019/026

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Jerusalén

Lieó

Ester

***9434**

2

9,2811

Modalidade B.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2019/003

UDC

Alba

González

Anabel

***3329**

2

Ciencias

9,9105

ED481A-2019/102

UDC

González

Flores

María

***7994**

3

Artes e Humanidades

9,8475

ED481A-2019/001

UDC

Arias

Ferreiro

Goretti

***1741**

1

Enxeñaría e Arquitectura

8,6890

ED481A-2019/014

UDC

Farfán

Durán

Juan Fernando

****1828*

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,4033

ED481A-2019/214

UDC

Rodríguez

Llorente

Carolina

***7463**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2023

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2019/091

USC

Álvarez

Díaz

Beatriz

***8207**

2

Ciencias

11,1961

ED481A-2019/013

USC

Tacón

García

Antía

***6164**

2

Artes e Humanidades

10,7920

ED481A-2019/174

USC

González

Bernárdez

Sara

***1012**

2

Artes e Humanidades

10,7288

ED481A-2019/068

USC

López

Sande

Sergio

***2011**

2

Artes e Humanidades

10,1158

ED481A-2019/166

USC

García

Docampo

Laura

***9186**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,9900

ED481A-2019/015

USC

Cajade

Pascual

Daniel

***6205**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,5711

ED481A-2019/012

USC

Blanco

Álvarez

José

***6437**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,5572

ED481A-2019/063

USC

Lorenzo

Rodríguez

Abel

***8955**

2

Artes e Humanidades

9,5143

ED481A-2019/053

USC

Santiago

Dacosta

Alipio

***7986**

2

Artes e Humanidades

9,3588

ED481A-2019/092

USC

Costas

Sánchez

Celia

***6995**

2

Ciencias

9,1706

ED481A-2019/090

USC

Gancedo

Fernández

Yurena

***2074**

3

Ciencias da Saúde

9,1668

ED481A-2019/277

USC

Sanjurjo

Durán

Emilio

***4311**

1

Artes e Humanidades

9,0530

ED481A-2019/031

USC

Fontán

Amoedo

María Dolores

***2224**

2

Artes e Humanidades

9,0257

ED481A-2019/247

USC

Núñez

Cerviño

José

***5441**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,8499

ED481A-2019/116

USC

Castro

Táboas

Iago

***0964**

2

Artes e Humanidades

8,8309

ED481A-2019/156

USC

Ferreiro

Caneiro

Uxía

***6278**

3

Ciencias da Saúde

8,5859

ED481A-2019/148

USC

De Francisco

Mantiñán

Carlos

***2810**

1

Artes e Humanidades

8,5693

ED481A-2019/094

USC

Barroso

Hurtado

María

***5013**

3

Ciencias da Saúde

8,5484

ED481A-2019/256

USC

Rivas

Cabanelas

Raquel

***7923**

2

Artes e Humanidades

8,4990

ED481A-2019/108

USC

Campos

Romero

Hugo

***5417**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,4326

ED481A-2019/074

USC

López

Fernández

Tamara

***7936**

1

Artes e Humanidades

8,3480

ED481A-2019/021

USC

Cobo

Golpe

María

***0907**

2

Ciencias da Saúde

8,3242

ED481A-2019/084

USC

Suárez

Castro

Daniel

***9142**

3

Ciencias da Saúde

8,3111

ED481A-2019/071

USC

López

Rabuñal

Ángela

***5237**

2

Ciencias da Saúde

8,2586

ED481A-2019/019

USC

Calvo

López

Santiago

***7177**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,0818

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2019/157

UVigo

Cabaleiro

Alfaya

María

***7647**

1

Ciencias

9,7560

ED481A-2019/186

UVigo

Varela

Tarabal

Rocío Inés

***3890**

2

Enxeñaría e Arquitectura

9,2273

ED481A-2019/181

UVigo

Rico

Vázquez

María

***5251**

2

Artes e Humanidades

9,1438

ED481A-2019/286

UVigo

Otero

Rodríguez

Aroa

***8146**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,7351

ED481A-2019/280

UVigo

Fidalgo

Giráldez

Andrea

***9040**

-

Artes e Humanidades

8,5165

ED481A-2019/287

UVigo

Sobrino

García

Itziar

***4556**

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,4764

ED481A-2019/308

UVigo

Martínez

Pérez

Sara

***9970**

2

Artes e Humanidades

8,4281

ED481A-2019/173

UVigo

Mouriño

Schick

Andrea

***5510**

2

Artes e Humanidades

8,3886

ED481A-2019/158

UVigo

Campo

Prieto

Pablo

***3380**

2

Ciencias da Saúde

8,2717

ED481A-2019/154

UVigo

Bermejo

Freijo

Itziar

***6473**

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2643

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

IN606A-2019/025

Fundación Biomédica Galicia Sur

Gómez

Paz

Olaya

***6157**

-

Ciencias

7,0256

IN606A-2019/021

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

González

Carrión

Francisco

***1483**

3

Ciencias

6,9135

ANEXO IV

Listas de agarda

Modalidade A.

SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2019/087

USC

Alonso

Rego

Cecilia

***8535**

2

8,8731

ED481A-2019/262

UDC

Souto

Arias

Luis Antonio

***3148**

2

8,8731

ED481A-2019/006

UDC

Álvarez

González

Sara

***9639**

3

8,8640

ED481A-2019/137

USC

Piñeiro

Pomar

César Alfredo

***9816**

2

8,8504

ED481A-2019/290

UVigo

Costas

Selas

Cecilia

***6643**

2

8,8498

ED481A-2019/263

USC

Fernández

Canto

Nerea

***4958**

-

8,8482

ED481A-2019/112

USC

Senande

Rivera

Martín

***4011**

3

8,8160

ED481A-2019/141

USC

Reza

Ramos

David

***6141**

2

8,8048

ED481A-2019/069

UDC

Concheiro

Moscoso

Patricia

***4409**

3

8,7850

ED481A-2019/055

USC

Leirós

Lorenzo

María

***7016**

2

8,7712

ED481A-2019/237

UVigo

Pequeño

Valtierra

Ana

***6520**

2

8,7567

ED481A-2019/022

USC

Díaz

Jiménez

Dafne

***2143**

3

8,6933

ED481A-2019/059

USC

Carral

López

Gabriel María

***6050**

2

8,6912

ED481A-2019/151

USC

Canabal

Falcón

Rafael

***8626**

3

8,6683

ED481A-2019/236

UVigo

Otero

Calleiras

Daniel

***7654**

2

8,6453

ED481A-2019/010

UDC

García

González

Daniel

***8553**

2

8,5985

ED481A-2019/107

USC

Laso

Rodríguez

Rubén

***6727**

2

8,5848

ED481A-2019/016

USC

Aramburu

González

Óscar

***7875**

2

8,5768

ED481A-2019/146

USC

Saavedra

Souto

Pablo

***1738**

2

8,5763

ED481A-2019/257

USC

Pose

Boirazian

Tomás

***4590**

1

8,5323

ED481A-2019/193

UDC

Díaz

González

Macarena

***5282**

2

8,5274

ED481A-2019/132

UDC

Barreiro

Villaverde

David

***5007**

2

8,4899

ED481A-2019/119

USC

López

Borrajo

Mireya

***5984**

3

8,4881

ED481A-2019/200

USC

García

Colomer

Mar

***3533**

3

8,3967

ED481A-2019/211

UDC

Méndez

Fernández

Isabel

***1916**

2

8,3575

Modalidade A.

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2019/022

Fundación Biomédica Galicia Sur

Freiría

Martínez

Luis

***8383**

2

9,0977

IN606A-2019/023

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Saco

Beiroa

Amaro

***9349**

3

9,0106

IN606A-2019/024

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Villena

Rodríguez

Andrea

***4575**

3

8,8287

IN606A-2019/011

Fundación Profesor Novoa Santos

Lorenzo

Gómez

Irene

***7004**

3

8,6139

Modalidade B.

SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2019/004

UDC

Sarymsakova

 

Albina

****6318*

1

8,2016

ED481A-2019/002

UDC

Barsaglini

Castro

Anabella Soledad

***5849**

2

8,1878

ED481A-2019/184

USC

Hita

Millán

Isabel del Mar

***6581**

2

8,1847

ED481A-2019/217

USC

Agrelo

Janza

Luis Martín

***9839**

2

8,0507

ED481A-2019/306

UVigo

García

Fuentes

Olalla

***9368**

1

8,0335

ED481A-2019/265

USC

Vaz

Álvarez

Martín

***6647**

3

8,0289

ED481A-2019/139

USC

Alonso

Pena

María

***2076**

3

7,9943

ED481A-2019/040

USC

Formoso

Silva

María

***9806**

2

7,9689

ED481A-2019/009

UDC

Jimeno

Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

2

7,9616

ED481A-2019/171

USC

Gómez

Rey

Gonzalo

***3210**

-

7,9519

ED481A-2019/259

USC

Rodríguez

Alonso

Guillermo

***9344**

-

7,8973

ED481A-2019/140

USC

Ordóñez

Miguéns

Ismael

***0863**

2

7,8967

ED481A-2019/028

UDC

Castro

García

Marina

***0383**

2

7,8826

ED481A-2019/241

USC

González

Quinzán

Serafín

***0053**

2

7,8753

ED481A-2019/104

UDC

Macías

Digón

Beatriz

***1667**

3

7,8420

ED481A-2019/106

USC

Azaustre

Lago

Antonio

***8633**

2

7,8202

ED481A-2019/268

USC

Núñez

García

Jesica

***8850**

2

7,8193

ED481A-2019/095

USC

Álvarez

Fernández

Noemí

***6364**

3

7,7977

ED481A-2019/162

USC

Real

López

Arturo

***4535**

1

7,7755

ED481A-2019/310

UVigo

Pires

Fernandes

Filipa Alexandra

****7825*

2

7,7594