Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2019 Páx. 25696

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

O Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, dispón no artigo 2.4.c) que as administracións educativas organizarán a realización material da avaliación final de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) en colaboración coas universidades, que asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coas anteriores probas de acceso á universidade.

Na Orde do 14 de xaneiro, do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade PCI/12/2019, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2018/19, establécese no artigo 12 que as universidades asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coa proba de acceso á universidade que se viña realizando ata o curso 2016/17.

Na Resolución conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 11 de febreiro de 2019 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20 (DOG núm. 37, do 21 de febreiro de 2019), disponse que en Galicia as ditas probas estarán reguladas, de forma supletoria, e no que resulte compatible co novo marco normativo, pola Orde do 24 de marzo de 2011, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do Sistema universitario de Galicia.

O artigo 4.1) da referida Orde do 24 de marzo de 2011 dispón que é a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), como órgano interuniversitario, o que ten a delegación de competencias propias das universidades do Sistema universitario de Galicia en materia de acceso.

Por outra banda, no artigo 4.2) determínase que a consellería competente en materia de educación nomeará os membros da CiUG, de acordo co establecido no convenio asinado o 12 de marzo de 2001 polos reitores das universidades do Sistema universitario de Galicia en presenza do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

A Lei 6/2013, do 3 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, dispón no seu artigo 11 que para o ingreso nos centros universitarios, as universidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia se constitúen nun distrito único para os estudos de grao e máster e as/os estudantes poderán acceder a calquera desas universidades, sempre que reúnan os requisitos académicos necesarios.

Ao abeiro da referida normativa, o Consello de Goberno da Universidade da Coruña do 3 de abril de 2019, o Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 29 de marzo de 2019, e o Consello de Goberno da Universidade de Vigo do 28 de abril de 2019, aprobaron a táboa de parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

De conformidade co exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1. Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia

Noméanse como membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para o curso 2018/19 a:

Presidente:

Celso Rodríguez Fernández (delegado do reitor da Universidade de Santiago de Compostela).

Vicepresidentes:

Pedro Armas Diéguez (delegado do reitor da Universidade da Coruña).

Iván Carlos Area Carracedo (delegado do reitor da Universidade de Vigo).

Vogais en representación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional:

Mª del Carmen García Rodríguez.

Amparo Jiménez Carrión.

María Dolores Vázquez Froján.

Artigo 2. Publicación dos parámetros de ponderación

Publícanse no anexo desta orde os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia

Curso 2019/20

Rama

Grao

Materias de opción e troncais de modalidade

Artes Escénicas

Cultura Audiovisual II

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía da Empresa

Grego II

Fundamentos da Arte II

Historia da Arte

Historia da Filosofía

Latín II

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas II

Química

Xeografía

2ª Lingua Estranxeira II

Artes e Humanidades

Belas Artes

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Filoloxía Clásica

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Filosofía

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Historia

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Historia da Arte

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Lingua e Literatura Españolas

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Lingua e Literatura Galegas

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Lingua e Literatura Inglesas

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Linguas e Literaturas Modernas

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Linguas Estranxeiras

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Tradución e Interpretación

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Xeografía e Historia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Xestión Dixital da Información e Documentación*

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

*Titulación pendente de verificación

Rama

Grao

Materias de opción e troncais de modalidade

Bioloxía

Debuxo Técnico II

Física

Hª da Filosofía

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas II

Química

Xeoloxía

Ciencias

Bioloxía

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Biotecnoloxía

0,2

0,2

0,2

0,2

Ciencias Ambientais

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

Ciencias do Mar

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Física

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Matemáticas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Química

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciencias da Saúde

Enfermaría

0,2

0,1

0,2

0,2

Farmacia

0,2

0,2

0,2

0,2

Fisioterapia

0,2

0,2

0,2

0,2

Logopedia

0,2

0,2

0,2

0,2

Medicina

0,2

0,1

0,1

0,2

Nutrición Humana e Dietética

0,2

0,1

0,2

0,2

Odontoloxía

0,2

0,1

0,1

0,2

Óptica e Optometría

0,2

0,2

0,2

0,2

Podoloxía

0,2

0,2

0,2

0,2

Psicoloxía

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Terapia Ocupacional

0,2

0,2

0,2

0,2

Veterinaria

0,2

0,2

0,2

0,2

Rama

Grao

Materias de opción e troncais de modalidade

Artes Escénicas

Bioloxía

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía da Empresa

Física

Fundamentos da Arte II

Historia da Arte

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas II

Química

Xeografía

Xeoloxía

Enxeñaría e Arquitectura

Arquitectura Técnica

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Ciencia e Enxeñaría de Datos

0,2

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría Aeroespacial

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría Agraria

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría Biomédica

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Civil

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Enxeñaría da Enerxía

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría de Obras Públicas

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Eléctrica

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Organización Industrial

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Química Industrial

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Forestal

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Informática

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Mecánica

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Naval e Oceánica

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Química

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Estudos de Arquitectura

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Náutica e Transporte Marítimo

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Paisaxe

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Robótica *

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Tecnoloxías Mariñas

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

*Titulación pendente de verificación

Rama

Grao

Materias de opción e troncais de modalidade

Artes Escénicas

Bioloxía

Cultura Audiovisual II

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía da Empresa

Física

Fundamentos Arte II

Grego II

Historia da Arte

Historia da Filosofía

Latín II

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas II

Química

Xeografía

Xeoloxía

2ª Lingua Estranxeira II

Ciencias Sociais e Xurídicas

Administración e Dirección de Empresas

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

0,2

0,2

0.2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0.2

0,2

0,2

Ciencia Política e da Administración

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

Ciencias Empresariais

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Comercio

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Comunicación Audiovisual

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Creación Dixital, Animación e Videoxogos

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Criminoloxía

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Dereito

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Dirección e Xestión Pública

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Economía

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Educación Infantil

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Educación Primaria

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Educación Social

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Mestre en Educación Infantil

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Mestre en Educación Primaria

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pedagoxía

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Publicidade e Relacións Públicas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Relacións Laborais e Recursos Humanos

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Socioloxía

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Traballo Social

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Turismo

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Xeografía e Ordenación do Territorio

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Xestión Industrial de Moda

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Xornalismo

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2