Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Xoves, 6 de xuño de 2019 Páx. 27474

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 24 de maio de 2019 pola que se fai pública a resolución de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 15 de novembro de 2018.

Por Orde do 15 de novembro de 2018 (DOG do 25 de xaneiro de 2019) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 12 de abril ao 29 de abril de 2019 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación perante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron examinadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlles a bolsa a aqueles solicitantes que figuran nese anexo na listaxe de seleccionados como suplentes e pola orde que nela aparecen.

1. Para os efectos de cobramento, os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos, así como os da listaxe de suplentes que realizaron o curso de idiomas deberán presentar na Secretaría Xeral de Universidades a documentación que se sinala no artigo 16 da orde da convocatoria:

a) Certificado de asistencia ao curso para o cal lle foi concedida a axuda. O certificado deberá especificar o lugar, datas de realización, duración do curso (mínimo tres semanas, excluídas as datas da viaxe) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). No caso de estar en lingua estranxeira deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma.

b) Documentación acreditativa do custo do curso e dos gastos derivados do desprazamento de ida e volta do país de orixe ao país de destino (tarxetas de embarque, billetes de tren ou autobús, etc.).

2. A documentación achegarase electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada utilizando o modelo «achega de documentación xustificativa» dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

3. O prazo de xustificación remata o día 12 de setembro de 2019.

Artigo 2

Denegarlle axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Listaxe de axudas concedidas

Nº de expediente

Solicitante

Universidade

País

Adxudicado

2019/000254-0

Martínez Taboada, Diego

USC

Francia

1.000,00

2019/000132-0

Gayoso Cova, Paula Cecilia

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000113-0

Arias Campello, Noelia

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000060-0

Verratti Souto, Daniela

UDC

Alemaña

1.000,00

2019/000130-0

Vázquez Gil, Lara

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000129-0

Folgueira Anllo, Manuel

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000198-0

Rey Silva, Alba

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000272-0

Gesto Louro, Alejandro

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000179-0

Nodar Carro, Enrique

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000151-0

Abella Mantiñán, Nildes

UDC

Malta

1.000,00

2019/000135-0

Quintana Abad, Jonathan

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000270-0

Rey Ortiz, Pedro Pablo

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000258-0

Lois Abal, María

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000091-0

López Vázquez, Yaiza

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000287-0

García Valiñas, Andrés

USC

Francia

1.000,00

2019/000136-0

Mariño Agrelo, Estefanía María

UDC

Francia

1.000,00

2019/000120-0

García Bastón, Laura

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000168-0

Couceiro Torres, Sara

USC

Italia

1.000,00

2019/000074-0

Campos Canosa, Brais

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000212-0

Medina Pedreira, Natalia

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000239-0

Goás Pérez, Ana

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000058-0

Martínez Ferreiro, Sheyla

USC

Malta

1.000,00

2019/000037-0

Rodríguez Coronado, Carmen

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000154-0

Cordeiro Martínez, Helena

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000205-0

Carricoba Muñoa, Arantxa

UDC

Irlanda

1.000,00

2019/000208-0

Casal Estévez, Mª Montserrat

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000265-0

Monje de la Peña, Luis

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000096-0

Liste Prieto, Lucía

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000012-0

Rodríguez Guimeráns, Ana

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000048-0

Quintáns Campello, Sara

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000110-0

Santos Pérez, Alba

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000188-0

González Mora, Manuel

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000260-0

Moreiras Giráldez, Paloma

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000156-0

Puñal Castro, Andrea

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000047-0

Carracedo Pena, Laura

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000107-0

Portela Piay, María

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2019/000010-0

Amarelle Rodríguez, Vanesa

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000032-0

Pampín Pérez, Alberto

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000147-0

Blanco Lebrero, Mikel

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000071-0

Gil de Bernabé Márquez, Lucía

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000057-0

Martínez Rey, Eva

USC

Malta

1.000,00

2019/000111-0

Vilas Villamarín, Pedro

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000251-0

Mejuto Vázquez, Sergio

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000015-0

Sandar Casal, Lucía

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000062-0

Carral Sánchez, Pablo

USC

Malta

1.000,00

2019/000186-0

Gil González, Nerea

USC

Malta

1.000,00

2019/000240-0

Fernández Sande, Cristina

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000169-0

Casás del Río, Xiana

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000029-0

Vázquez Purriños, Natalia

USC

Malta

1.000,00

2019/000141-0

Barciela Sánchez, Raquel

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000207-0

Atienza Giráldez, Adrián

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000021-0

Souto Ibar, Kewin

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000252-0

Cuevas Seoane, Celia

UDC

Irlanda

1.000,00

2019/000206-0

García Estellés, Rocío

UVIGO

Suecia

1.000,00

2019/000119-0

Vidal Rodríguez, Naya

UDC

Malta

1.000,00

2019/000103-0

Areal Álvarez, Leticia

USC

Malta

1.000,00

2019/000146-0

Regueiro Espada, Noelia

UDC

Malta

1.000,00

2019/000178-0

Vázquez Gómez, Mónica

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000045-0

Vázquez Castro, Ana María

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000217-0

Beceiro Cagiao, Helena

USC

Francia

1.000,00

2019/000038-0

Sigueiro Couselo, Lucía

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000241-0

Suárez Silva, Cristina

UDC

Malta

1.000,00

2019/000024-0

Núñez Santos, Lorena

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000112-0

Polín Romero, Sergio

USC

Italia

1.000,00

2019/000261-0

Mariño Rodríguez, Andrea

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000138-0

Vila López, María del Carme

UDC

Malta

1.000,00

2019/000104-0

Martínez García, Santiago

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000165-0

Sánchez Aguión, Alba

USC

Portugal

1.000,00

2019/000245-0

Buceta Gamallo, Guillermo

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000004-0

Pérez Castaño, Alba

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000008-0

Menéndez Expósito, Eva

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000075-0

Vázquez González, Kevin

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000175-0

Cabado Torrado, Alba

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000043-0

Raña Veloso, Paula

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000009-0

Iglesias Pardo, Ana

USC

Malta

1.000,00

2019/000296-0

Cordeiro Costas, Moisés

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000191-0

Alonso Pérez, Sara

USC

Malta

1.000,00

2019/000232-0

Méndez Malumbres, Andrea

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000063-0

Mariño Neira, Lara

UDC

Malta

1.000,00

2019/000243-0

Acevedo de la Peña, Irene

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000158-0

Calviño Baleato, Iris

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000023-0

Cela Ferro, Yaiza

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000109-0

Rivas Pellicer, Miguel

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2019/000081-0

Garea Lamas, Raquel

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000288-0

Dieye Zotes, Yacine

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000055-0

Merino Currás, Carmen Pilar

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000153-0

González López, Alba

USC

Malta

1.000,00

2019/000001-0

Ares Iglesias, Iván

UDC

Alemaña

1.000,00

2019/000234-0

Méndez Barbeito, Marta

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000133-0

Sanz Fonta, Alejandro

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000256-0

Guisande Gregores, Eloy

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000137-0

Míguez García, Paula María

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000201-0

Vidal Carballo, Carla

UDC

Italia

1.000,00

2019/000036-0

Santamaría Montesinos, Roi

USC

Malta

1.000,00

2019/000077-0

Varela Rodríguez, Héctor

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000121-0

Santos María, David

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000262-0

Fernández Cotelo, Daniel

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000259-0

Pérez Mosquera, Uxía

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000170-0

Currás Ferradás, Rodrigo

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000228-0

López Amido, Juan

USC

Malta

1.000,00

2019/000200-0

García-Gabilán Pardo, Ana Catalina

UDC

Reino Unido

1.000,00

2019/000279-0

Castanedo Gantes, Iago

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000273-0

Rodríguez Expósito, José Adrián

UDC

Malta

1.000,00

2019/000105-0

Camba Blanco, Tamara

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000134-0

Regueira Lemos, Laura

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000152-0

Diéguez Gómez, Paula

USC

Malta

1.000,00

2019/000277-0

Miñán Soto, Clara

USC

Malta

1.000,00

2019/000291-0

Otero Ávila, Andrea

USC

Italia

1.000,00

2019/000237-0

Pérez Carballo, Yizlia Lucía

UVIGO

Francia

1.000,00

2019/000124-0

Souto Domínguez, Lucía

UDC

Irlanda

1.000,00

2019/000145-0

Puga Pérez, Ana

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000249-0

Fernández Cid Lloveres, Soledad

UDC

Italia

1.000,00

2019/000184-0

Montoya Armisen, Pedro

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000281-0

Castro Jul, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000255-0

Martínez Cordeiro, Andrea

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000268-0

Pereyra Duro, Iago

USC

Italia

1.000,00

2019/000079-0

Omil García, Irene

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000050-0

Sevillano Bellido, Eduardo Ignacio

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000070-0

Ordóñez García, Adrián

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000195-0

Rodríguez González, Flavia

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000101-0

Faílde Domínguez, Genet

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000052-0

Varela Miguéns, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000006-0

Samartín Rodríguez, Brais

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2019/000293-0

Martínez Moure, Telmo

USC

Irlanda

1.000,00

2019/000040-0

Rojo Montes, Alberto

UDC

Irlanda

1.000,00

2019/000190-0

Lorenzo Barrera, Noelia

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000194-0

Portillo González, Marco Antonio

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000019-0

Alves Blanch, Miguel

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000285-0

Seijas Fernández, Tamara

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000100-0

Lagoa Pego, Patricia

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000226-0

Serantes Rial, Alba

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000041-0

Bastos Macías, Jorge

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2019/000189-0

Pérez Cacharrón, Gloria

USC

Alemaña

1.000,00

2019/000166-0

Lage Rivera, Silvia

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000115-0

Méndez Fernández, Belén

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000053-0

Chafloque Ludeña, Mirelly Lizbeth

USC

Malta

1.000,00

2019/000014-0

Martínez Hermo, Marta

USC

Malta

1.000,00

2019/000117-0

Lourido Sío, Sara

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000155-0

Lago Marcuño, Mireia

USC

Reino Unido

1.000,00

2019/000183-0

Abeijón Piñeiro, Carla

UVIGO

Malta

1.000,00

2019/000149-0

Cabadas Magaz, Sara

USC

Malta

1.000,00

2019/000213-0

Prado Pico, Javier

UDC

Reino Unido

1.000,00

Total

142.000,00

Listaxe de suplentes por número de orde

Orde

Nº de expediente

Solicitante

Universidade

País

1

2019/000016-0

García Martín, Laura

UVIGO

Austria

2

2019/000159-0

Vázquez Campos, Manuel Antonio

UDC

Reino Unido

3

2019/000230-0

Fernández Sánchez, Iria

UDC

Malta

4

2019/000214-0

Cores Rivas, Javier

USC

Reino Unido

5

2019/000187-0

Patiño Raña, Denís Marcelino

UDC

Francia

6

2019/000116-0

Oreiro Biemmi, Sonia

USC

Italia

7

2019/000211-0

Martínez Fernández, Eva

UDC

Reino Unido

8

2019/000069-0

Martínez Rojo, Anxo

USC

Irlanda

9

2019/000235-0

Méndez Barbeito, Diego

UDC

Reino Unido

10

2019/000126-0

Morales Valencia, Gustavo Adolfo

UVIGO

Malta

11

2019/000161-0

Estévez Márquez, Ana María

UVIGO

Malta

12

2019/000248-0

Leis Rodríguez, Sibila María

UVIGO

Malta

13

2019/000087-0

Zamora Rodrigues, Luisana Betzabe

UDC

Irlanda

14

2019/000289-0

Piñeiro González, Laura

USC

Malta

15

2019/000128-0

Ameijeiras González, Clara

USC

Reino Unido

16

2019/000297-0

Martínez Prieto, Maite

USC

Malta

17

2019/000090-0

León Parra, Dana

UDC

Malta

18

2019/000072-0

Gómez Costa, Eva

USC

Reino Unido

19

2019/000080-0

Rodríguez Gómez, Ariana

UVIGO

Malta

20

2019/000244-0

Fentanes González, Pedro

UVIGO

Malta

21

2019/000065-0

Sotelo Ferreira, Nicolás

UVIGO

Irlanda

22

2019/000026-0

Quelle González, Miriam

UVIGO

Malta

23

2019/000197-0

Vázquez Carregal, María

USC

Reino Unido

24

2019/000095-0

Molinero Francisco, Eva

USC

Italia

25

2019/000274-0

Modroño Liz, Marta

UDC

Reino Unido

26

2019/000231-0

Barros Midón, Andrea

USC

Reino Unido

27

2019/000003-0

Tarrío González, Paula

UVIGO

Reino Unido

28

2019/000083-0

Pita García, Laura

UDC

Reino Unido

29

2019/000143-0

Portabales Rodríguez, Alberto

USC

Reino Unido

30

2019/000097-0

Basteiro Carballo, Antía

USC

Malta

31

2019/000290-0

Lomba Rial, Marián

UVIGO

Irlanda

32

2019/000220-0

Carballa Vázquez, Noelia

USC

Reino Unido

33

2019/000176-0

López González, Carla

USC

Reino Unido

34

2019/000160-0

Silva Albarellos, Enrique

USC

Alemaña

35

2019/000033-0

Castro Otero, Emilia

USC

Reino Unido

36

2019/000225-0

Iglesias Rodríguez, Pedro Xaime

USC

Italia

37

2019/000064-0

Portas Ríos, Sara María

USC

Reino Unido

38

2019/000227-0

Lagos Rodríguez, Manuel

UDC

Malta

39

2019/000007-0

Martínez Novo, Bruno

UDC

Malta

40

2019/000002-0

Concha Martínez, Belén

USC

Reino Unido

41

2019/000148-0

Rubio Castelo, Alba

USC

Reino Unido

42

2019/000084-0

Vieites Gerpe, Alba

UDC

Reino Unido

43

2019/000229-0

Vaquero Pallarés, Marvin

UVIGO

Malta

44

2019/000035-0

Cancelo El Hammoussi, Sara María

USC

Malta

45

2019/000034-0

Rodríguez Vázquez, Laura

UVIGO

Irlanda

46

2019/000167-0

Pérez Rodríguez, Sara

UDC

Malta

47

2019/000061-0

Gómez Iglesias, Lois

USC

Reino Unido

48

2019/000172-0

Rodríguez Castro, Aitana

USC

Reino Unido

49

2019/000219-0

Álvarez Nieto, Aida

UVIGO

Malta

50

2019/000049-0

Rodríguez Barcena, Laura

USC

Alemaña

51

2019/000127-0

Mendoza Míguez, Fikremariam

USC

Irlanda

52

2019/000086-0

Alegre Vicente, Rosa

UVIGO

Malta

53

2019/000085-0

Rodríguez Rodríguez, Noelia

UVIGO

Irlanda

54

2019/000210-0

Rodríguez Romero, Sergio

UVIGO

Malta

55

2019/000099-0

López López, Iria

USC

Reino Unido

56

2019/000093-0

Alonso González, María

USC

Reino Unido

57

2019/000027-0

Nartallo Pose, Ana

UDC

Francia

58

2019/000236-0

Rodríguez Lastres, Cristina

USC

Reino Unido

59

2019/000102-0

Fernández Ameijeiras, Manuel

UDC

Reino Unido

60

2019/000046-0

Raso Barbeito, Brais

USC

Reino Unido

61

2019/000294-0

Piñón Tembras, Felipe

UDC

Reino Unido

62

2019/000182-0

Regueira Hueso, Juan

UVIGO

Reino Unido

63

2019/000163-0

Molejón Rodríguez, Paula

UDC

Malta

64

2019/000142-0

Suárez Feijoo, Álvaro

UVIGO

Reino Unido

65

2019/000125-0

Mesa Martínez, David

UDC

Irlanda

66

2019/000264-0

Silva Basallo, Sergio

UVIGO

Francia

67

2019/000295-0

Ramos da Silva, María Teresa

UVIGO

Malta

68

2019/000067-0

Rodríguez Vilariño, María Cristina

USC

Reino Unido

69

2019/000247-0

Moreno Vizoso, Miguel

UDC

Italia

70

2019/000078-0

Puig Malvar, Jorge

USC

Reino Unido

71

2019/000238-0

Porto Ares, Marcos

USC

Reino Unido

72

2019/000068-0

Marco Rodríguez, Amadeo Juan

UDC

Malta

73

2019/000022-0

Gómez Piñeiro, Sara

UVIGO

Malta

74

2019/000174-0

Fernández Macías, Andrés

USC

Reino Unido

75

2019/000246-0

Llana Blanco, Eva María

USC

Reino Unido

76

2019/000082-0

Albitres Iglesias, Alba María

UVIGO

Irlanda

77

2019/000054-0

Castro Ventoso, Andrea

USC

Malta

78

2019/000278-0

Muñoz Rodríguez, Marta

UDC

Italia

79

2019/000263-0

Cadarso Fuentes, Álvaro

UVIGO

Reino Unido

80

2019/000275-0

Miranda Armada, Nuria

UVIGO

Alemaña

81

2019/000123-0

Shmidt, Anastasia

UVIGO

Alemaña

82

2019/000276-0

Muñoz Rodríguez, Jorge Manuel

UDC

Italia

83

2019/000089-0

Díaz Parente, Pablo

USC

Reino Unido

84

2019/000223-0

Río Fernández, Jennifer

UVIGO

Irlanda

85

2019/000164-0

Martínez Prieto, Enrique

UDC

Malta

86

2019/000224-0

Pérez Alén, Victoria

USC

Reino Unido

87

2019/000108-0

Mallo Ulery, Nicolás

UVIGO

Alemaña

88

2019/000073-0

Morales Fernández, Ainhoa

UVIGO

Reino Unido

89

2019/000031-0

Abia Álvarez, Juan Alberto

UVIGO

Alemaña

90

2019/000122-0

Silva Castro, José Francisco

UDC

Reino Unido

91

2019/000118-0

Raposo García, Miguel

UDC

Reino Unido

92

2019/000162-0

Rouco Díaz, Laura

USC

Reino Unido

93

2019/000020-0

Ferradáns Blanco, Manuel

UDC

Malta

94

2019/000098-0

Ramos Vidal, María Delfina

UDC

Reino Unido

95

2019/000204-0

Gude Ferreiro, Carmen

USC

Malta

96

2019/000013-0

María Diz, Claudia

USC

Reino Unido

97

2019/000092-0

Luis Becerra, Alexandre

UVIGO

Reino Unido

98

2019/000017-0

Pena Gato, Alejandro

UDC

Alemaña

99

2019/000233-0

González Requejo, Víctor

UVIGO

Reino Unido

100

2019/000253-0

Álvarez Raimúndez, Víctor

UDC

Irlanda

101

2019/000269-0

Molho López, Gibrann

UVIGO

Malta

102

2019/000144-0

García Balboa, Nerea

UDC

Reino Unido

103

2019/000114-0

Conde Canda, David

UVIGO

Malta

104

2019/000221-0

Gómez Meira, Yonay

USC

Reino Unido

105

2019/000284-0

Pérez Louzao, Valdo

USC

Malta

106

2019/000094-0

Castellanos Fernández, Andrea

UVIGO

Irlanda

107

2019/000177-0

Ares Ramos, Pablo

UDC

Reino Unido

108

2019/000140-0

Lago Alonso, María

UVIGO

Irlanda

109

2019/000044-0

Vila Fernández, Patricia

UVIGO

Reino Unido

110

2019/000131-0

Morales Valencia, Cristian Camilo

UVIGO

Malta

111

2019/000088-0

Rodríguez Domínguez, Diego

UVIGO

Reino Unido

112

2019/000271-0

García Usma, Juan Camilo

UVIGO

Malta

113

2019/000283-0

Álvarez Rodríguez Sieir, Almudena

UVIGO

Alemaña

114

2019/000185-0

Calvo Echevarría, Alaine

UVIGO

Reino Unido

115

2019/000193-0

Beiro Ézara, Laura

UVIGO

Malta

116

2019/000280-0

Mcnamee Freire, Sara

UVIGO

Italia

117

2019/000199-0

Novo Costas, Daniel

UVIGO

Reino Unido

118

2019/000215-0

Troncoso Pérez, Ernesto

UVIGO

Alemaña

119

2019/000203-0

Varela Ameneiro, Pablo

UVIGO

Malta

Listaxe de axudas denegadas

Nº de expediente

Solicitante

Universidade

Motivo de denegación

2019/000005-0

Pérez Castaño, Brenda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000018-0

Caballero Fernández, Damián

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000025-0

De Alfonso Guerra, Marta

UDC

Por falta de documentación

2019/000028-0

González López, Pablo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000030-0

Vázquez Núñez, Luiz Felipe

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000039-0

Díaz del Nozal, Julia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000042-0

Lourido Valverde, María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000051-0

Salvador Ríos, Celia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000056-0

Peña Maceira, Marta

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000066-0

Fernández González, Miguel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000068-0

Marco Rodríguez, Amadeo Juan

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000106-0

Camiña Camiña, Zelalem

UDC

Por falta de documentación

2019/000139-0

Gutiérrez Torres, Fernando

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000150-0

Vila de la Cruz, Daniel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000157-0

Portela Queimaño, Simón

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000171-0

Seijo Suárez, Fátima Carmen

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000173-0

Nogueira Comesaña, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000180-0

Pereira Primo Ribero, Gleciene

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000181-0

Regnasco Blanco, Santiago Nicola

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000192-0

Sánchez Varela, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000202-0

García García, Iria

USC

Por falta de documentación

2019/000209-0

Valencia Sotelo, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000216-0

Pita Vidal, Alberto

UDC

Por falta de documentación

2019/000218-0

Pereira Enriqueza, Manuela

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000222-0

Deza Rodríguez, Lara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000227-0

Lagos Rodríguez, Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000242-0

Espiñeira Sicre, Begoña

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000250-0

Bello Calvo, Lucía

UVIGO

Por falta de documentación

2019/000266-0

Lago Requeijo, Alba

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000267-0

Espremans Cidón, Carmen

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000282-0

Echeverría Briones, Verónica

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000286-0

Mato Cotelo, Martina

UDC

Por falta de documentación

2019/000292-0

Montenegro Rapela, Ana

UDC

Renuncia do administrado